Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности акционерных обществ

Проект закона Украины от 17.01.2013 № 2037
Дата рассмотрения: 18.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності акціонерних товариств

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину п'яту статті 245 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) виключити.

5. У пунктах 1 і 2 частини першої статті 8 Закону України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст. 432) слово "відкритих" замінити словом "публічних".

2. Пункт 311 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2013 р., N 26, ст. 264) доповнити абзацом шостим такого змісту:

"прийняття рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку про відмову в реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій під час створення акціонерного товариства або неподання емітентом до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій під час створення акціонерного товариства".

3. Частину другу статті 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2013 р., N 26, ст. 264; 2014 р., N 8, ст. 90) доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

"прийняття рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку про відмову в реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій під час створення акціонерного товариства або неподання емітентом до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій під час створення акціонерного товариства".

4. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2009 р., N 49, ст. 733; 2011 р., N 43, ст. 447; 2013 р., N 26, ст. 264):

1) у частині другій статті 6:

абзац третій доповнити словами "крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права";

абзац четвертий доповнити словами " крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права";

2) статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Фондова біржа зобов'язана надавати акціонерному товариству, цінні папери якого включені до її біржового списку, на його вимогу довідку про біржовий курс цінних паперів такого товариства та іншу інформацію відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";

3) в абзаці першому частини сьомої статті 36 слова "невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки" замінити словами "невнесення (незатвердження) протягом трьох місяців після затвердження результатів розміщення акцій (якщо менший строк не передбачений проспектом емісії)";

4) у статті 40:

частину третю після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість"

У зв'язку з цим абзаци восьмий та дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим та десятим;

частину п'яту після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість"

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;

5) у частині першій статті 41:

в абзаці другому цифри "25" замінити цифрами "10";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"прийняття рішення про вчинення значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість".

6. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50-51, ст. 384; N 35, ст. 344; 2012 р., N 40, ст.. 480; 2013 р., N 29, ст.. 337, N 39, ст. 517):

1) статтю 1 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Особливості правового статусу, порядку створення, діяльності, реорганізації та ліквідації банків, створених у формі акціонерних товариств, визначаються Законом України "Про банки і банківську діяльність";

2) у частині першій статті 2:

пункт 14 доповнити словами "листом або через депозитарну систему України";

доповнити пунктом 141 такого змісту:

"141) повідомлення акціонерам через депозитарну систему України - повідомлення, подання якого акціонерам товариства забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

3) абзац другий частини першої статті 5 виключити;

4) у частині другій статті 8:

у пункті 2 слова "як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів";

доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:

"для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, у разі якщо неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, - як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

У разі якщо цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах, та їхній середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних біржах відрізняється, ринкова вартість цінних паперів визначається наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства - виконавчим органом товариства) в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";

5) у частині п'ятій статті 9:

у пункті 5 слова "або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів" виключити;

у пункті 9 слова "та його статуту" виключити;

у пункті 12 слово "державну" виключити;

6) у частині четвертій статті 11 слово "державну" виключити;

7) у пункті 5 частини другої статті 13 слова "а також наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій" виключити;

8) статтю 21 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Акціонерне товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються";

9) у частині другій статті 27:

в абзаці першому слово "обов'язково" виключити, та після слів "встановленому законодавством" доповнити словами "(крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права)";

абзац другий доповнити словами "(крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права)";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі приватного розміщення наглядова рада (у разі якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства - виконавчий орган товариства) повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

10) частину п'яту статті 30 виключити;

11) абзац другий частини другої статті 32 доповнити новим реченням такого змісту: "Річні загальні збори товариства не можуть проводитися у заочній формі";

12) пункт 14 частини другої статті 33 викласти в такій редакції:

"14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі приватного розміщення";

13) частину першу статті 34 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"У загальних зборах можуть брати участь акціонери (їх представники), яким на праві власності належать акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано в установленому законодавством порядку ";

14) у статті 35:

у частині першій:

у перших реченнях абзаців першого і другого слова "їх порядок денний" замінити словами "проект порядку денного";

у другому реченні абзацу третього слова "власній веб-сторінці в мережі Інтернет" замінити словами "власному веб-сайті";

пункт 5 частини третьої викласти в такій редакції:

"5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного";

15) частину першу статті 37 викласти в такій редакції:

"1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджуються наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають";

16) у статті 38:

у назві та частинах першій - шостій слова "порядку денного" замінити словами "проекту порядку денного";

друге речення частини першої після слів "Пропозиції вносяться" доповнити словом "акціонером";

частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження";

частину третю після слів "порядку денного" доповнити словами "та затверджують порядок денний";

у частині сьомій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"7. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з порядком денним або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений статутом";

в абзаці другому слова "власній веб-сторінці в мережі Інтернет" замінити словами "власному веб-сайті, а слова "про зміни у порядку денному" замінити словами "з порядком денним";

17) абзац перший частини третьої статті 39 викласти в такій редакції:

"3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарієм та зберігачем у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та засвідчується юридичною особою";

18) в абзаці четвертому частини третьої статті 40 слова "реєстратору" та "реєстратора" виключити;

19) у статті 42:

частину п'яту після цифр "2 - 7" доповнити цифрами "14";

частину шосту доповнити реченнями такого змісту: "Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.";

20) у статті 43:

у частині першій:

в абзаці другому слова "товаристві, що здійснило публічне розміщення акцій" замінити словами "публічному акціонерному товаристві";

абзац третій виключити;

у частині другій:

абзац третій після слова "час" доповнити словом "початку";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності такого представника) та кількості голосів, що йому належать";

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом товариства або рішенням загальних зборів акціонерів".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - сімнадцятим;

абзац дванадцятий після слова "час" доповнити словом "початку";

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності такого представника) та кількості голосів, що йому належать";

після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом товариства або рішенням загальних зборів акціонерів".

У зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим;

частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він скріплюється, а сторінки нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера)";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не скріплені та не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів";

21) у частині першій статті 44:

у першому реченні слово "Роз'яснення" замінити словами "Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення";

у другому реченні слово "реєстратору" виключити;

доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів і інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

Наглядова рада (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії";

22) у статті 45:

в абзаці другому частини першої слова "реєстратору" та "реєстратора" виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

"2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) питання, винесене на голосування;

3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;

3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними";

23) у статті 47:

абзац сьомий частини першої доповнити реченням такого змісту: "Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження";

у частині п'ятій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.";

абзац другий виключити;

частину шосту доповнити абзацами другим -четвертим такого змісту:

"Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів повинно містити дані, зазначені у частині третій статті 35 цього Закону, а також адресу, за якою можуть надсилатися пропозиції акціонерів до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори";

24) у частині у статті 51 четвертій слова " крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера" виключити;

25) у частині другій статті 52:

у пункті 16 слова "у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях" замінити словами "в об'єднаннях підприємств";

у пункті 21 слова "реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або" виключити;

26) текст статті 53 викласти в такій редакції:

"1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб. До складу наглядової ради обираються представники акціонерів або незалежні директори. До складу наглядової ради може бути обраний лише один представник кожного акціонера.

Під час обрання членів наглядової ради разом з іншою інформацією про кожного кандидата у члени наглядової ради у бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат представником акціонера (із зазначенням інформації про цього акціонера) або чи є він незалежним директором.

Акціонер, представник якого обраний членом наглядової ради, у будь-який момент може замінити свого представника. Акціонер може розподілити повноваження свого представника між кількома представниками. Незалежний директор не може бути замінений або відкликаний з посади без рішення загальних зборів акціонерів товариства.

2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни представника акціонера (розподілу повноважень між кількома представниками) повноваження нового представника (представників) акціонера дійсні з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну (розподіл повноважень) представника.

3. Акціонер та член наглядової ради, який є його представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

4. Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 цього Закону, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у частині другій цієї статті.

5. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, якщо інше не передбачено статутом.

6. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

7. Кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом"

27) абзац перший частини першої статті 61 після слів "за рішенням наглядової ради" доповнити словами "з одночасним прийняттям рішення про призначення голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження";

28) частину другу статті 63 викласти в такій редакції:

"2. Посадові особи органів акціонерного товариства несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну товариству своїми діями (бездіяльністю), у розмірі завданих збитків";

29) у статті 65:

в абзаці першому частини першої:

після слів "афілійованим особам, стала" доповнити словами "(прямо або опосередковано)";

доповнити реченням такого змісту: "Обов'язок особи, яка набула контрольний пакет акцій товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства не поширюється на випадки набуття контрольного пакета в порядку спадкування або правонаступництва";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону, та в будь-якому разі не може бути меншою за номінальну вартість акцій.

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню, коли особа (особи, які діють спільно) стала власником (прямо або опосередковано) контрольного пакета акцій акціонерного товариства";

30) у статті 66:

абзац сьомий частини першої замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону, та в будь-якому разі не може бути меншою за номінальну вартість акцій. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп у акціонерів акцій за їхньою згодою".

У зв'язку з цим абзаци восьмий і дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим і десятим;

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

"Ціна продажу викуплених акціонерним товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону, та в будь-якому разі не може бути меншою за номінальну вартість акцій";

31) у статті 68:

у частині першій:

пункт 2 доповнити словами "у тому числі про попереднє схвалення значного правочину чи правочину, щодо якого є заінтересованість";

доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі приватного розміщення";

частину другу доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі приватного розміщення";

32) у частині першій статті 69:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону, та в будь-якому разі не може бути меншою за номінальну вартість акцій";

в абзаці другому слова "Ціна викупу акцій розраховується" замінити словами "Ринкова вартість акцій визначається";

33) у статті 71:

частину першу після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Правочин вважається таким, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 1 відсотка вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

у частині другій:

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Наглядова рада (у разі якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства - виконавчий орган товариства) під час прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, з метою проведення його оцінки на відповідність умов такого правочину звичайним ринковим умовам може залучати незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

в абзаці десятому слово "може" замінити словами "або загальні збори можуть";

доповнити абзацами одинадцятим і дванадцятим такого змісту:

"Після прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, акціонерне товариство зобов'язане оприлюднити відповідну інформацію у порядку, передбаченому законом, із зазначенням відомостей, передбачених пунктами 1-4 частини другої цієї статті.

У разі якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, щодо якого є заінтересованість, перевищує 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, наглядова рада після прийняття нею рішення про можливість його вчинення товариством виносить на розгляд загальних зборів питання про вчинення значного правочину. Загальні збори не можуть приймати рішення про попереднє схвалення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість";

34) в абзаці другому частини першої статті 73 слова і цифри "до 100 осіб" замінити словами і цифрами "що не перевищує 100 осіб";

35) у пункті 14 частини першої статті 77 слово "державну" виключити;

36) у частині третій статті 78 слова "власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому" замінити словами "власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені";

37) у статті 81:

в абзаці другому частини другої слова "перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна акціонерного товариства та" замінити словами "та обґрунтування порядку";

пункт 3 частини четвертої виключити;

38) у частині шостій статті 83:

пункт 6 виключити;

у пункті 14 слово "статуту" виключити;

у пункті 18 слово "державну" виключити;

39) частину третю статті 87 доповнити абзацами третім - п'ятим такого змісту:

"У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери, акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника.

Перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив після прийняття відповідного рішення загальних зборів може бути здійснене за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода підтверджується шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їх уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника.

Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю - правонаступника підписуються уповноваженою особою (особами), визначеною (визначеними) рішенням, ухваленим на загальних зборах акціонерного товариства, що перетворюється, зазначеним в абзаці другому частини третьої цієї статті";

40) у пункті 5 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення":

абзац восьмий після слів "наглядова рада акціонерного товариства" доповнити словами "(або виконавчий орган товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства)";

в абзаці одинадцятому слова "рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "повідомлення, що розміщується на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім пунктів 2 та 3 розділу I цього Закону, які набирають чинності через рік з дня його опублікування.

2. Акціонерні товариства, створені до набрання чинності цим Законом, у яких відсутні зареєстровані в установленому порядку випуски акцій, зобов'язані протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи та здійснити всі необхідні дії для реєстрації випуску акцій в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

3. Статути та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із цим Законом протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

4. З дня набрання чинності цим Законом членами наглядових рад акціонерних товариств вважаються представники тих юридичних осіб, які на день набрання чинності цим Законом були членами таких наглядових рад. Якщо таких представників було кілька, акціонер розподіляє між ними повноваження свого представника.

____________

Опрос