Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно усовершенствования некоторых положений Налогового кодекса Украины)

Проект закона Украины от 17.01.2013 № 2034
Дата рассмотрения: 17.01.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо удосконалення деяких положень Податкового кодексу України)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, ст. 112) наступні зміни та доповнення:

1) В пункті 14.1 статті 14:

а) з підпункту 14.1.30 виключити словосполучення "та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

б) в підпункті 14.1.97 термін "основний фонд" замінити у відповідних відмінках на термін "основний засіб";

в) в підпункті 14.1.150 після словосполучення "за виключенням агломерації руд з термічною обробкою" виключити кому;

г) викласти підпункт 14.1.174 в наступній редакції:

"14.1.174. незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - капітальні інвестиції у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання об'єктів необоротних матеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося, а також авансові платежі для фінансування будівництва;"

Ґ) викласти підпункт 14.1.267 в наступній редакції:

"14.1.267. позика - грошові кошти, що надаються резидентами або нерезидентами позичальнику на визначений строк із зобов'язанням їх повернення та сплатою процентів за користування сумою позики, якщо інше не встановлено договором;"

2) В підпункті 20.1.5 пункту 20.1 статті 20, підпункті 94.19.9 пункту 94.19 статті 94, пункті 200.5 статті 200 термін "основний фонд" замінити у відповідних відмінках на термін "основний засіб";

3) В підпункті 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 слово "роз'яснення" замінити на словосполучення "податкові консультації";

4) В підпункті 20.1.5 пункту 20.1 статті 20:

а) термін "основний фонд" замінити у відповідних відмінках на термін "основний засіб";

б) Виключити з абзацу 2 фразу "або ненадання для перевірки документів, їх копій (за умови наявності таких документів)";

5) викласти підпункт 20.1.20 пункту 20.1 статті 20 в наступній редакції:

"20.1.20. подавати до судів позови до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб про визнання оспорюваних правочинів недійсними і застосування наслідків їх недійсності, а також про стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними правочинами;"

6) Викласти пункт 32.1 статті 32 в наступній редакції:

"32.1. Зміна строку сплати податку та збору здійснюється шляхом перенесення встановленого податковим законодавством строку сплати податку та збору або його частини на більш пізній строк на підставі договору про розстрочення (відстрочення) грошового зобов'язання (податкового боргу) або судового рішення про відстрочення або розстрочення виконання судового рішення про стягнення суми податкового боргу."

7) З пункту 32.2 статті 32 виключити словосполучення "податкового кредиту";

8) Доповнити статтю 32 пунктом 32.4 наступного змісту:

"32.4. На суму розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань (податкового боргу) штрафні (фінансові) санкції та/або пеня не застосовуються."

9) Викласти абзац 2 пункту 44.7 статті 44 в наступній редакції:

"Протягом п'яти робочих днів, наступних за днем отримання акта перевірки платник податків має право разом із запереченням до акту (довідки) перевірки надати до контролюючого органу, що призначив перевірку, документи, які підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності.";

10) Викласти абзац 3 пункту 46.2 статті 46 в наступній редакції:

"У складі фінансової звітності платник податків має право зазначати тимчасові та постійні податкові різниці за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.";

11) В підпункті 48.5.2 пункту 48.5 статті 48 виключити слово "законним";

12) В пункті 52.6 статті 52 словосполучення "які підлягають оприлюдненню, у тому числі за допомогою Інтернет-ресурсів." замінити на словосполучення "який підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та оприлюдненню, у тому числі за допомогою Інтернет-ресурсів.";

13) Викласти пункт 53.2 статті 53 в наступній редакції:

"53.2. Платник податків може оскаржити до суду узагальнюючу податкову консультацію, яка, на думку такого платника податків, суперечить чинному податковому законодавству України.

Скасування або визнання судом нечинною такої узагальнюючої податкової консультації з урахуванням висновків суду.";

14) Викласти пункт 54.1 статті 54 в наступній редакції:

"54.1. Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума податкового та/або грошового зобов'язання вважається узгодженою.";

15) Викласти підпункт 56.17.4 пункту 56.17 статті 56 в наступній редакції:

"56.17.4. днем подання платником податків заяви про відкликання поданої скарги до прийняття рішення контролюючим органом за результатами розгляду скарги;"

16) З пункту 56.18 статті 56 виключити словосполучення "про нарахування грошового зобов'язання";

17) В пункті 57.1 статті 57:

а) абзац 4 викласти в наступній редакції:

"Платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) без подання податкової декларації щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток протягом 20 календарних днів звітного (податкового) місяця, у розмірі 1/12 суми нарахованого податку (крім суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам) за попередній звітний (податковий) рік, яка зменшена на суму сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів).";

б) абзац 7 викласти в наступній редакції:

"У разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками першого кварталу (півріччя або трьох кварталів) звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал, півріччя, три квартали. У разі якщо такий платник податку подав податкову декларацію до 20 числа календарного місяця, який настав за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, такий платник у другому - четвертому (третьому - четвертому, четвертому відповідно) кварталах звітного (податкового) року авансових внесків не здійснює, а податкові зобов'язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та року, яка подається до органу державної податкової служби в порядку, передбаченому цим Кодексом.";

в) абзаци 9 - 10 викласти в наступній редакції:

"У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. При розрахунку вказаних щомісячних авансових внесків не повинні враховуватись суми надмірно сплачених податкових зобов'язань з цього податку протягом попереднього звітного (податкового) року. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань. Вказана річна податкова декларація подається платниками податків в строки, передбачені підпунктом 49.18.3 пункту 49.18 статті 49 цього Кодексу.

При цьому дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з березня поточного звітного (податкового) року до лютого наступного звітного (податкового) року включно.";

18) В пункті 57.3 статті 57 словосполучення "у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу" замінити на словосполучення "у підпунктах 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу";

19) в пункті 58.1 статті 58 після словосполучення "розрахованого платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу" додати словосполучення "зменшує від'ємний фінансовий результат від операцій з цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами";

20) доповнити пункт 60.1 статті 60 підпунктом 60.1.6 наступного змісту:

"60.1.6. контролюючий орган приймає податкове повідомлення-рішення з порушенням строку, передбаченого статтею 86 цього Кодексу.";

21) Доповнити пункт 64.5 статті 64 абзацом наступного змісту:

"У разі отримання іноземною компанією або організацією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні, такий нерезидент за місцезнаходженням відповідного об'єкта береться на облік в органах державної податкової служби після подання наступних документів:

заяви за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби;

копії витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;

нотаріально засвідченої копії правовстановлювальних документів, якими підтверджується право власності на нерухомість або право власності чи користування земельною ділянкою, виданих та зареєстрованих на ім'я нерезидента уповноваженими органами України.";

22) Викласти підпункт 72.1.1.2 підпункту 72.1.1 пункту 72.1 статті 72 в наступній редакції:

"72.1.1.2. що міститься у наданих великими платниками податків в електронному вигляді копіях документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документах, які ведуться в електронному вигляді (з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб), регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, інших документах, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів. Зазначена інформація надається в електронній формі у випадках, коли це обумовлено відповідним договором, укладеним між даними великими платниками податків та контролюючим органом.";

23) у підпункті 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 виключити слово "можливі";

24) Доповнити підпункт 78.1.3 пункту 78.1 статті 78 абзацом наступного змісту:

"Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для її проведення.";

25) Викласти підпункт 78.1.13 пункту 78.1 статті 78 в наступній редакції:

"78.1.13. отримано інформацію про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації, якщо такий податковий агент не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби в порядку та строки, встановлені пунктом 73.3 статті 73 цього Кодексу.

Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для її проведення.";

26) У статті 79:

а) викласти пункт 79.1 в наступній редакції:

"79.1. Документальна невиїзна перевірка проводиться за згодою платника податку, якщо інше не передбачено законом, в приміщенні контролюючого органу на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.";

б) доповнити статтю пунктом 79.4 наступного змісту:

"79.4. Документальна невиїзна перевірка проводиться в строки, визначені в пункті 82.2 статті 82 цього Кодексу.";

27) З підпункту 80.2.1 пункту 80.2 статті 80 виключити слово "можливі";

28) В абзаці 2 пункту 85.2 статті 85 словосполучення "не пізніше робочого дня" замінити на словосполучення "не пізніше п'яти робочих днів";

29) пункт 85.4 статті 85 викласти в наступній редакції:

"85.4. При проведенні перевірок посадові особи органу державної податкової служби мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, зборів (обов'язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).";

30) пункт 85.5 статті 85 викласти в наступній редакції:

"85.5. Забороняється вилучення оригіналів первинних, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів за винятком випадків, передбачених цим Кодексом та кримінально-процесуальним законом.";

31) Пункт 85.8 виключити зі статті 85 Податкового кодексу України, а пункт 85.9 статті 85 чинної редакції Податкового кодексу України вважати відповідно пунктом 85.8;

32) викласти абзац 2 пункту 87.1 статті 87 в наступній редакції:

"Сплата грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу, авансових внесків з податку на прибуток, передбачених пунктом 57.1 ст. 57 цього Кодексу, може бути здійснена також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів.";

33) Викласти пункт 87.6 статті 87 в наступній редакції:

"87.6. Порядок застосування пункту 87.5 цієї статті визначається центральним органом державної податкової служби.";

34) Викласти абзаци 2 та 3 пункту 95.3 статті 95 в наступній редакції:

"Орган державної податкової служби звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї (частини) суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для прийняття органом державної податкової служби рішення про погашення усієї (частини) суми податкового боргу. Рішення органу державної податкової служби підписується його керівником та скріплюється гербовою печаткою органу державної податкової служби. Перелік відомостей, які зазначаються у такому рішенні, встановлюється центральним органом державної податкової служби.";

35) Викласти абзац 1 пункту 103.2 статті 103 в наступній редакції:

"103.2. Особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.";

36) У статті 120:

а) викласти назву статті в наступній редакції:

"Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності. Порушення вимог щодо реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних";

б) в пункті 120.2 фразу "абзацом другим пункту 50.1 статті 50 цього Кодексу" замінити на фразу "абзацом третім пункту 50.1 статті 50 цього Кодексу";

в) доповнити статтю пунктом 120.3 наступного змісту:

"120.3. Порушення платником податку-продавцем товарів/послуг вимог щодо реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до положень цього Кодексу -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.";

37) В пункті 121.1 статті 121 після словосполучення "первинних документів" поставити кому;

38) Виключити з пункту 127.1 статті 127 абзац наступного змісту:

"Дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.";

39) Доповнити пункт 129.2 статті 129 абзацом наступного змісту:

"У разі коли платник податків до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання та погашає його, пеня не нараховується.";

40) Викласти підпункт 135.5.3 пункту 135.5 статті 135 в наступній редакції:

"135.5.3. суми неустойки (штрафу та/або пені), фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду;";

41) Викласти підпункт 135.5.4 пункту 135.5 статті 135 в наступній редакції:

"135.5.4. вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, крім випадків, коли вищевказані операції проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи;"

42) Викласти підпункт 136.1.13 пункту 136.1 статті 136 в наступній редакції:

"136.1.13. кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав (його правонаступнику або спадкоємцю), емітованих юридичною особою, при його виході (виключенні) з юридичної особи-емітента, у разі зменшення розміру її статутного фонду або після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи, але не вище вартості придбання акцій, часток, паїв;"

43) Підпункт 137.2.2 пункту 137.2 статі 137 викласти в наступній редакції:

"137.2.2. цільове фінансування для погашення заборгованості з різниці в тарифах, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичних витрат тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов витрачання таких коштів на виконання в майбутньому певних заходів - з моменту його фактичного отримання;"

44) З пункту 137.17 виключити абзац наступного змісту:

"безоплатно отриманих об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, побудованих споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до зазначених мереж;"

45) В підпункті 139.1.4 пункту 139.1 статті 139 підпункт "135.5.6" замінити на підпункт "135.5.5";

46) Підпункт 139.1.7 пункту 139.1 статті 139 викласти в наступній редакції:

"139.1.7. витрати на утримання органів управління об'єднань платників податку, включаючи утримання материнських компаній, які є окремими юридичними особами, а також витрати з придбання послуг з управління підприємствами (установами, організаціями) в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному;"

47) викласти підпункт 139.1.14 пункту 139.1 статті 139 в наступній редакції:

"139.1.14. витрати, понесені (нараховані) у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу (крім витрат, нарахованих на користь постійних представництв нерезидентів, які підлягають оподаткуванню згідно з пунктом 160.8) у обсязі, що перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання у випадку його імпорту згідно з відповідним контрактом, а також у випадках, визначених підпунктом 139.1.15 пункту 139.1 статті 139 цього Кодексу;"

48) Доповнити статтю 139 пунктом 139.2 наступного змісту:

"139.2. Встановлення додаткових обмежень щодо віднесення витрат до складу витрат, які враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку платника податку, крім тих, що зазначені у цій статті, не дозволяється.";

49) У підпункті 140.1.4 пункту 140.1 статті 140 абзац четвертий викласти в наступній редакції:

"Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійних замін здійснюється відповідно до норм законодавства з питань захисту прав споживачів.";

50) Викласти пункт 141.2 статті 141 в наступній редакції:

"141.2. До складу витрат включаються будь-які витрати, пов'язані з нарахуванням процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями, наданими нерезидентами платнику податку на підставі відповідних договорів за умови їх обов'язкової реєстрації Національним банком України в порядку, визначеному чинним законодавством України.";

51) У пункті 144.1 статті 144:

а) викласти абзац другий в наступній редакції:

"витрати на придбання основних засобів, в тому числі інвестиційної нерухомості, нематеріальних активів та довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності;"

б) доповнити абзацом наступного змісту:

"вартість, отриманих в господарське відання основних засобів, що не підлягають приватизації, за рішеннями центральних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повноважень, у разі зарахування на баланс;"

52) Викласти останній абзац підпункту 145.1.1 пункту 145.1 статті 145 в наступній редакції:

"Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається платником податку самостійно, але не може становити більше 10 років безперервної експлуатації.";

53) Виключити з пункту 146.11 статті 146 фразу з розділовим знаком:

" , що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єктів";

54) Виключити з пункту 150.1 статті 150 абзац наступного змісту:

"Від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, отриманий від ведення діяльності, яка підлягає патентуванню, не враховується для цілей абзацу першого цього пункту та відшкодовується за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності.";

55) У підпункті 153.1.4 пункту 153.1 статті 153:

а) Викласти абзаци перший та другий в наступній редакції:

"153.1.4. У разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від'ємна різниця між доходом від продажу та вартістю іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату здійснення господарської операції.

У разі придбання іноземної валюти до складу відповідно витрат або доходів звітного періоду включається позитивна або від'ємна різниця між витратами, понесеними при її придбанні, та вартістю іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату здійснення господарської операції.";

б) виключити абзаци четвертий та п'ятий;

56) Викласти підпункт 153.2.3 пункту 153.2 статті 153 в наступній редакції:

"153.2.3. Положення підпунктів 153.2.1 і 153.2.2 цього пункту поширюються також на операції з особами, які:

не є платниками цього податку, крім фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності;

застосовують спеціальні режими оподаткування або сплачують податок за іншими ставками, ніж основна ставка податку на прибуток.";

57) Виключити з підпункту 153.2.6 пункту 153.2 статті 153 абзац другий наступного змісту:

"Витрати, понесені у зв'язку з продажем/обміном товарів, виконанням робіт, наданням послуг пов'язаним з таким платником податку особам або за операціями з давальницькою сировиною, визнаються в розмірі, що не перевищує доходи, отримані від такого продажу/обміну.";

58) Викласти підпункт 153.3.3 пункту 153.3 статті 153 в наступній редакції:

"153.3.3. Платник податку - емітент корпоративних прав, державне некорпоратизоване, казенне чи комунальне підприємство зменшує суму нарахованого податку звітного періоду або авансових внесків з податку на прибуток, що підлягають сплаті відповідно до пункту 57.1 статті 57 цього Кодексу, на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв'язку з нарахуванням дивідендів згідно з підпунктом 153.3.2 цього пункту. Не дозволяється проведення зазначеного заліку з податком, передбаченим статтею 156 цього Кодексу.";

59) Доповнити пункт 153.3 статті 153 підпунктом 153.3.9. наступного змісту:

"153.3.9 У разі коли під час розподілу ліквідаційною комісією коштів чи майна платника податку, що ліквідується, власник корпоративних прав отримує кошти або майно, сума (для майна - звичайна вартість) яких відрізняється від суми витрат, понесених таким платником на придбання таких корпоративних прав, то сума такого перевищення включається до складу доходів такого платника податку, а від'ємна різниця включається до складу його витрат. При цьому такий розподіл не вважається виплатою дивідендів.

Положення абзацу першого цього підпункту також розповсюджуються на випадки отримання платником податку - власником корпоративних прав коштів або майна (майнових прав) у разі його виходу (виключення) з числа засновників (учасників) емітента корпоративних прав, у разі зменшення розміру статутного фонду емітента корпоративних прав.";

60) В підпункті 156.1.1 пункту 156 слово у відповідних відмінках "нарахований" замінити на слово у відповідних відмінках "отриманий";

61) викласти підпункт "д" пункту 160.1. статті 160 в наступній редакції:

"д) доходи від продажу нерухомого майна або прибуток від продажу земельної ділянки, розташованої на території України, яка належить нерезиденту, у тому числі доходи (прибуток) від продажу майна постійного представництва нерезидента;"

62) Викласти абзац другий підпункту 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 в наступній редакції:

"У разі якщо відсутні відомості відносно структурних підрозділів юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або відокремлені підрозділи юридичної особи не уповноважені нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, за місцезнаходженням яких юридична особа була взята на облік в контролюючому органі за неосновним місцем обліку, усі обов'язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам даного структурного або відокремленого підрозділу юридичної особи, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого структурного/відокремленого підрозділу;"

63) У підпункті 170.2.2 пункту 170.2 статті 170:

а) Викласти абзац третій в наступній редакції:

"Виконання відповідно до підпункту 170.2.9 цього пункту обов'язків податкового агента професійним торговцем цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього пункту.";

б) Викласти абзац четвертий в наступній редакції:

"До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з:

обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив;

зворотного викупу інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку;

повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав) у разі виходу (виключення) такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.";

64) У підпункті 170.2.9 пункті 170.2 статті 170:

а) абзац перший викласти в наступній редакції:

"170.2.9. Платник податку, який проводить операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, має право укласти договір з таким торговцем про виконання ним функцій податкового агента.";

б) доповнити підпункт абзацом наступного змісту:

"Якщо платник податку не скористався положенням абзацу першого цього пункту, то професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, не звільняється від виконання вимог підпункту "б" пункту 176.2 статті 176 цього розділу щодо подання податковим органам інформації про виплачені доходи в установленому цим розділом порядку.";

65) В пункті 179.10 слово "роз'яснення" замінити словосполученням "податкову консультацію";

66) Викласти підпункт 179.12 статті 179 в наступній редакції:

"179.12. За бажанням платника податку на наданій ним копії податкової декларації ставиться відмітка про одержання (штамп) органу державної податкової служби), яким отримана податкова декларація, із зазначенням дати її отримання.

У випадку звернення платника податку у письмовій формі орган державної податкової служби, до якого було подано податкову декларацію, видає довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби.";

67) Викласти підпункт "д" пункту 184.1 статті 184 в наступній редакції:

"д) господарським судом прийнята постанова про визнання платника податку-боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;";

68) Доповнити пункт 186.3 статті 186 підпунктом "з" наступного змісту:

"з) надання послуг з управління підприємствами (установами, організаціями)";

69) Абзац другий пункту 188.1 статті 188 доповнити реченням наступного змісту:

"До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань.";

70) Пункт 192.1 статті 192 доповнити абзацом наступного змісту:

"Якщо платник податку здійснює коригування витрат та/або доходів внаслідок проведення процедур врегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості чи визнання боргу покупця безнадійним відповідно до розділу III цього Кодексу, такий платник податку проводить відповідне коригування сум податкових зобов'язань та/або податкового кредиту в календарному місяці, в якому мали місце події, зазначені в статті 159 цього кодексу, та які призвели до коригування доходів та/або витрат.";

71) Викласти абзац другий пункту 197.1.21 пункту 197.1 статті 197 в наступній редакції:

"орендної плати на підставі договорів оренди (суборенди) за земельні ділянки, що перебувають у власності держави або територіальної громади, якщо така орендна плата повністю зараховується до відповідних бюджетів;"

72) В пункті 198.3 статті 198 словосполучення "необоротні капітальні активи" замінити на словосполучення "необоротні матеріальні активи";

73) Викласти статтю 199 в наступній редакції:

"Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту

199.1. У разі якщо товари (послуги), виготовлені та/або придбані, частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, до суми податкового кредиту включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів (послуг) в оподатковуваних операціях в звітному періоді.

199.2. Частка використання товарів (послуг) в оподатковуваних операціях визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за звітний податковий період до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же податковий період.";

74) Викласти абзаци дев'ятий та десятий пункту 201.10 статті 201 в наступній редакції:

"Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та порушення порядку заповнення податкової накладної не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період та тягне за собою накладення на нього штрафних (фінансових) санкцій в розмірі, визначеному цим Кодексом.

Виявлення розбіжностей даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних є підставою для проведення органами державної податкової служби документальної позапланової виїзної перевірки продавця товарів/послуг.";

75) Доповнити підпункт 263.2.3 пункту 263.2 статті 263 підпунктами "ж" та "з" наступного змісту:

"ж) обсяги газу (метану) вугільних родовищ, видобуті (вилучені) з вугільних пластів, що вміщують породи та підземні порожнини діючих шахт і тих, що готуються до експлуатації, та вугільних родовищ, промислова розробка яких не здійснювалася, а також відпрацьованих вугільних родовищ, в тому числі під час геологічного вивчення, з метою забезпечення надійності та безпеки експлуатації зазначених об'єктів, за умови, що зазначені обсяги газу (метану) вугільних родовищ видобуваються (вилучаються) з метою вентиляції та дегазації на виконання вимог Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ";

з) обсяги газу (метану) вугільних родовищ, видобуті (вилучені) з вугільних пластів, які використовуються на умовах споживання альтернативних видів палива згідно Закону України "Про альтернативні види палива";

76) В пункті 299.16 статті 299 фразу "на підставі акта перевірки" замінити на фразу "відповідно до рішення контролюючого органу, яке приймається на підставі акту перевірки";

77) доповнити пункт 2 підрозділу 4 "Особливості справляння податку на прибуток підприємств" розділу XX "Перехідні положення" абзацом наступного змісту:

"Суб'єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", та суб'єкти індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, авансових внесків у 2013 році не сплачують, а податкові зобов'язання визначають на підставі податкової декларації за підсумками першого кварталу, першого півріччя, трьох кварталів та за 2013 рік, яка подається до органу державної податкової служби в порядку, передбаченому цим Кодексом. У січні - лютому 2014 року зазначені суб'єкти господарювання сплачують авансовий внесок з цього податку у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2013 року, протягом 20 календарних днів звітного (податкового) місяця."

78) Пункт 3 підрозділу 4 "Особливості справляння податку на прибуток підприємств" розділу XX "Перехідні положення" після абзацу:

"у 2012 - 2015 роках таким чином:

якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів платників з доходом за 2011 рік 1 мільйон гривень та більше станом на 1 січня 2012 року є від'ємне значення (з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування станом на 1 січня 2011 року), то сума цього значення підлягає включенню до витрат:"

доповнити абзацом наступного змісту:

"звітних (податкових) періодів, в яких було фактично отримано цільове фінансування для погашення заборгованості з різниці в тарифах, яка виникла до 01.01.2012 року у зв'язку з невідповідністю фактичних витрат тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, та отримана після 01.01.2012 року;".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Міністерству фінансів України, Міністерству доходів і зборів України в тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести у відповідність свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. Встановити, що до приведення законодавства у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос