Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов

Проект закона Украины от 15.05.2013 № 2013а
Дата рассмотрения: 03.06.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

1) частину другу статті 1 доповнити словами "а також особи, яким надано право захищати права та охоронювані законом інтереси інших осіб";

2) частину першу статті 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"осіб, яким відповідно до закону надано право захищати права та охоронювані законом інтереси інших осіб".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

3) доповнити Кодекс статтею 48 такого змісту:

"Стаття 48. Офіційне оприлюднення оголошень у справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою

У справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, судові рішення, що підлягають включенню до Єдиного державного реєстру судових рішень відповідно до Закону України "Про доступ до судових рішень", ухвали про відкладення розгляду справи, про перерву в засіданні, про поновлення провадження у справі після його зупинення, а також заяви учасників (акціонерів) про вступ у справу на стороні позивача (далі разом - процесуальні документи) підлягають офіційному оприлюдненню господарським судом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України.

Процесуальні документи повинні бути офіційно оприлюднені не пізніш як за сім днів до судового засідання, крім ухвали про порушення справи щодо відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, яка оприлюднюється не пізніш як за 20 календарних днів до дня проведення судового засідання.

Всі процесуальні документи, що стосуються справи, розміщуються на єдиній веб-сторінці, де зазначаються номер справи, найменування та адреса господарського суду, найменування господарського товариства, в інтересах якого подано позов, його поштова адреса, ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності, найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за наявності - для фізичних осіб) учасника (акціонера), яким подано позов в інтересах господарського товариства, а також інших учасників (акціонерів), які подали заяви про вступ у справу на стороні позивача, ціна позову, дата оприлюднення кожного процесуального документа";

4) частину першу статті 12 доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) справи за позовом господарського товариства або його учасника (акціонера) в інтересах такого господарського товариства до посадової особи цього товариства про відшкодування у передбачених законом випадках збитків, завданих нею товариству";

5) частину сьому статті 16 викласти в такій редакції:

"Справи у спорах, передбачених пунктами 4 і 41 частини першої статті 12 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням юридичної особи, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

6) частини другу та третю статті 21 замінити трьома частинами такого змісту:

"Позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу, а також учасники (акціонери) господарських товариств, які подали позов в інтересах господарського товариства, учасниками (акціонерами) якого вони є.

Відповідачами є юридичні особи та у випадках, передбачених цим Кодексом, - фізичні особи, до яких подано позов.

Особа, яка є відповідачем або представником відповідача, не може бути одночасно позивачем чи іншим учасником цього самого судового процесу або їх представником";

7) статтю 22 доповнити частинами сьомою і восьмою такого змісту:

"У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, учасники (акціонери) господарського товариства, яким відповідно до закону надано право звернення до суду в інтересах господарського товариства, мають право приєднатися до поданого господарським товариством або в інтересах господарського товариства позову, звернувшись до господарського суду з позовною заявою за правилами, передбаченими цим Кодексом, до прийняття рішення у справі. Позивачі в одній справі про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, можуть доручити ведення справи одному з позивачів у справі або уповноважити на це іншу особу в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, відмова від позову, зменшення розміру позовних вимог, зміна предмета або підстави позову, укладення мирової угоди, відмова від апеляційної або касаційної скарги можливі лише за письмовою згодою всіх учасників (акціонерів) цього товариства, які беруть участь у справі";

8) доповнити статтею 291 такого змісту:

"Стаття 291. Участь у справі осіб, яким відповідно до закону надано право на звернення до суду в інтересах господарських товариств з позовами про відшкодування збитків, завданих посадовими особами таких товариств

У випадках, передбачених законом, учасники (акціонери) господарських товариств мають право звернутися до суду з позовом про відшкодування господарському товариству збитків, завданих посадовою особою такого товариства.

Учасник (акціонер) господарського товариства, якому відповідно до закону надано право на звернення до суду в інтересах товариства, бере участь у справі у спорі про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, за своїм позовом, а також може вступити за своєю ініціативою у справу, порушену за позовом господарського товариства або інших учасників (акціонерів) цього господарського товариства, звернувшись до господарського суду з позовною заявою за правилами, передбаченими цим Кодексом, до прийняття рішення у справі.

У разі прийняття господарським судом позовної заяви про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, поданої учасником (акціонером) в інтересах господарського товариства, учасником (акціонером) якого він є, такий учасник (акціонер) набуває статусу позивача.

При розгляді справ за позовом учасника (акціонера) господарського товариства до посадової особи цього господарського товариства про відшкодування збитків, завданих нею такому товариству, до складу учасників обов'язково залучається таке господарське товариство.

Відмова учасника (акціонера) господарського товариства від поданого ним позову не позбавляє господарське товариство та інших учасників (акціонерів) цього господарського товариства, яким відповідно до закону надано право на звернення до суду в інтересах господарського товариства, права вимагати вирішення спору по суті.

Відмова господарського товариства від позову, поданого в його інтересах учасником (акціонером) такого товариства, не позбавляє зазначеного учасника (акціонера) права вимагати вирішення спору по суті.

У разі задоволення позову рішення ухвалюється на користь товариства, в інтересах якого пред'явлено позов, крім суми судових витрат, які розподіляються за правилами, встановленими цим Кодексом.

У разі вирішення спору по суті без участі учасників (акціонерів) господарського товариства, яким відповідно до закону надано право звернення до суду в інтересах товариства, такі учасники (акціонери) не мають права звертатися до суду з тих самих підстав, про той самий предмет спору та з позовом до того самого відповідача".

2. Перше речення частини другої статті 89 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144) викласти в такій редакції:

"2. Посадовими особами господарського товариства є фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, які наділені повноваженнями з управління товариством, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства".

3. У статті 116 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N N 40 - 44, ст. 356):

частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) отримувати від товариства відшкодування своїх витрат у зв'язку з судовим розглядом справи за позовом до посадової особи товариства про відшкодування завданих товариству збитків - у межах фактично одержаних товариством сум";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Учасники (учасник) товариства, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, мають право звернутися до суду з позовом в інтересах такого товариства про відшкодування товариству збитків, завданих посадовою особою цього товариства своїми діями (бездіяльністю), якщо:

збитки були завдані діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями, що встановлено вироком суду;

збитки були завдані діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої установчими документами товариства;

збитки були завдані діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але для отримання такого погодження та (або) дотримання процедури прийняття рішень посадова особа товариства подала недостовірну інформацію;

збитки були завдані бездіяльністю посадової особи у випадку, коли вона була зобов'язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов'язків".

4. Частину другу статті 23 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89) викласти в такій редакції:

"Посадовими особами органів товариства (посадовими особами товариства) є фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, які наділені повноваженнями з управління товариством, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства".

5. Частину першу статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; 2011 р., N 43, ст. 447) після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента".

У зв'язку з цим абзаци десятий та одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим та дванадцятим.

6. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384; 2011 р., N 35, ст. 344):

1) статтю 25 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, мають право звернутися до суду з позовом в інтересах такого товариства про відшкодування товариству збитків, завданих посадовою особою цього товариства своїми діями (бездіяльністю), якщо:

збитки були завдані діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями, що встановлено вироком суду;

збитки були завдані діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої товариством;

збитки були завдані діями такої посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження товариством, або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але для отримання такого погодження та (або) дотримання процедури прийняття рішень посадова особа товариства надала недостовірну інформацію;

збитки були завдані бездіяльністю посадової особи у випадку, коли вона була зобов'язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов'язків";

2) частину другу статті 72 викласти в такій редакції:

"2. Посадові особи органів акціонерного товариства та особа, заінтересована у вчиненні товариством правочину, які винні у порушенні порядку вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, солідарно відповідають за збитки, завдані товариству".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос