Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно питьевой воды и питьевого водоснабжения

Проект закона Украины от 14.01.2013 № 2013
Дата рассмотрения: 14.01.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких Законів України:

1. У пункті "а" частини першої статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2003 р., N 45, ст. 360; 2009 р., N 32-33, ст. 485; 2010 р., N 9, ст. 107, N 34, ст. 486; із змінами, внесеними законами України від 17 травня 2012 року N 4710-VI і від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI):

у підпункті 5 слово "водопостачання," виключити, а слова "здійснення контролю за якістю питної води" замінити словами "здійснення повноважень у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до закону;";

доповнити пункт підпунктом 18 такого змісту:

"18) затвердження схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення;".

2. У Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; 2005 р., N 4, ст. 95; 2007 р., N 33, ст. 440; 2010 р., N 49, ст. 571; 2011 р., N 23, ст. 160; 2012 р., N 7, ст. 53, N 42, ст. 526; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5459-VI):

1) у статті 1:

в абзаці другому слова "до вимог на питну воду" замінити словами "до вимог державних стандартів, правил і норм";

абзац третій викласти у такій редакції:

"вода питна - вода у природному стані або після її підготовки, яка за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними, паразитологічними та радіаційними показниками якості відповідає вимогам державних стандартів, правил і норм, яка призначена для споживання людиною, забезпечення її фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води;";

доповнити статтю абзацами такого змісту:

"технологічний регламент виробництва питної води - документ підприємства питного водопостачання, в якому визначено основні вимоги до технологічного процесу експлуатації систем централізованого водопостачання під час виробництва питної води;

схема оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення - документ, що містить характеристику основних напрямів техніко-економічного розвитку систем водопостачання та водовідведення певної території.";

2) абзаци другий і третій статті 4 викласти у такій редакції:

"органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють управління об'єктами питного водопостачання;

національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг;";

3) у статті 9:

у частині першій слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства";

частину другу викласти у такій редакції:

"У разі коли якість питної води за окремими показниками не відповідає вимогам державного стандарту, органи місцевого самоврядування інформують споживачів через засоби масової інформації про її якість та вживають заходів, пов'язаних з відверненням загрози здоров'ю людей.";

4) абзац сьомий статті 12 виключити;

5) у статті 13:

в абзаці другому:

слова "проектів містобудівних програм" замінити словами "схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"здійснення відповідно до закону державного нагляду (контролю) за якістю питної води, використанням та охороною джерел, технічним станом систем централізованого питного водопостачання, належною організацією обслуговування населення підприємствами питного водопостачання;";

6) статті 15 і 16 викласти у такій редакції:

"Стаття 15. Види господарської діяльності у сфері питного водопостачання

Господарська діяльність у сфері централізованого питного водопостачання включає:

забір води з джерел водопостачання;

виробництво, транспортування та постачання питної води.

Господарська діяльність у сфері нецентралізованого питного водопостачання включає:

забір води з джерел водопостачання;

питне водопостачання за допомогою пунктів розливу питної води (у тому числі пересувних);

виробництво фасованої питної води;

питне водопостачання за допомогою індивідуальних та колективних установок (пристроїв) підготовки питної води (без використання систем централізованого водопостачання).

Стаття 16. Організація питного водопостачання

Забезпечення споживачів централізованим питним водопостачанням, та/або нецентралізованим питним водопостачанням здійснюють підприємства питного водопостачання.

Підприємства питного водопостачання здійснюють експлуатацію систем централізованого водопостачання та водовідведення та провадять свою діяльність на підставі таких документів:

ліцензії на господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення;

дозволу на спеціальне водокористування та спеціального дозволу на користування надрами у межах конкретної ділянки (у випадках, установлених законом);

документа, що посвідчує право на земельну ділянку;

технологічного регламенту виробництва питної води;

сертифіката відповідності та висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фасовану питну воду;

дозволу на тимчасове відхилення показників якості питної води від вимог державних стандартів, правил і норм (у випадках, установлених законом).

У населених пунктах питне водопостачання може здійснюватись як підприємством питного водопостачання, так і самостійно споживачами питної води в цих населених пунктах.

На водні об'єкти, які є джерелами питного водопостачання, складаються паспорти в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Перелік показників якості води у паспорті повинен відповідати переліку, що визначений державним стандартом на питну воду.";

7) частину четверту статті 17 доповнити реченням такого змісту: "У разі використання підземних вод для питного водопостачання відповідний суб'єкт господарювання повинен одержати згідно із законом спеціальний дозвіл на користування надрами у межах конкретної ділянки.";

8) у статті 23:

абзаци третій і сьомий частини першої викласти у такій редакції:

"розробляти і подавати для затвердження уповноваженим органам схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;";

"допускати тимчасове відхилення якості питної води від вимог державних стандартів лише за наявності дозволу на тимчасове відхилення показників якості питної води від вимог державних стандартів, правил і норм та за умови, що жодне з відхилень не становить потенційної небезпеки здоров'ю людини.";

частину другу доповнити абзацом такого змісту:

"надавати технічні умови на приєднання до систем централізованого питного водопостачання.";

9) доповнити статтею 231 такого змісту:

"Стаття 231. Дозвіл на тимчасове відхилення показників якості питної води від вимог державних стандартів, правил і норм

Тимчасове відхилення якості питної води від вимог державних стандартів підприємства питного водопостачання мають право допускати лише за наявності дозволу на тимчасове відхилення показників якості питної води від вимог державних стандартів, правил і норм.

Дозволи на тимчасове відхилення показників якості питної води від вимог державних стандартів, правил і норм видаються територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Порядок видачі дозволів на тимчасове відхилення показників якості питної води від вимог державних стандартів, правил і норм або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Видача дозволу на тимчасове відхилення показників якості питної води від вимог державних стандартів, правил і норм, його переоформлення або видача дубліката дозволу здійснюється безоплатно.

Дозвіл на тимчасове відхилення показників якості питної води від вимог державних стандартів, правил і норм видається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви. Строк дії зазначеного дозволу визначається залежно від якості питної води і не може перевищувати одного року.

Відмова у видачі дозволу на тимчасове відхилення показників якості питної води від вимог державних стандартів, правил і норм видається заявнику в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу.

Підставою для відмови у видачі дозволу на тимчасове відхилення показників якості питної води від вимог державних стандартів, правил і норм є:

подання підприємством питного водопостачання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно з установленим переліком;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

Відмову у видачі дозволу на тимчасове відхилення показників якості питної води від вимог державних стандартів, правил і норм може бути оскаржено в установленому порядку.

У разі коли в установлений частиною п'ятою цієї статті строк не видано дозвіл або ж відмовлено в його видачі, право допускати тимчасове відхилення якості питної води від вимог державних стандартів виникає на десятий робочий день з дня закінчення зазначеного строку, а дозвіл вважається виданим.

Дозвіл на тимчасове відхилення показників якості питної води від вимог державних стандартів, правил і норм може бути анульовано відповідним територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, у разі:

подання підприємством питного водопостачання, яке отримало дозвіл, заяви про його анулювання;

наявності відомостей про припинення підприємства питного водопостачання, що отримало дозвіл.

У разі коли право допускати тимчасове відхилення якості питної води від вимог державних стандартів передано іншому підприємству питного водопостачання, дозвіл підлягає переоформленню. Переоформлення дозволу не зупиняє такого права.

Підставами для видачі дубліката дозволу на тимчасове відхилення показників якості питної води від вимог державних стандартів, правил і норм є втрата або пошкодження дозволу.

Підприємство питного водопостачання, яке допустило тимчасове відхилення якості питної води від вимог державних стандартів на підставі дозволу на тимчасове відхилення показників якості питної води від вимог державних стандартів, правил і норм, зобов'язане вжити заходів щодо приведення якості води у відповідність з вимогами державних стандартів.";

10) в абзаці першому частини першої статті 24 слова "спільно з підприємствами питного водопостачання розробляють та затверджують" замінити словами "затверджують розроблені підприємствами питного водопостачання";

11) частину першу статті 28 викласти у такій редакції:

"Для забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою необхідно:

здійснювати нормування показників якості питної води;

дотримуватися державних санітарних правил і норм.";

12) частину першу статті 29 доповнити абзацом такого змісту:

"індивідуальні нормативи втрат води під час надання послуг з водовідведення.";

13) у статті 40:

абзац четвертий частини першої викласти у такій редакції:

"обсяги виробництва та споживання питної води, очищення та скидання стічних вод;";

частину другу викласти у такій редакції:

"На підставі систематизації даних складається статистична інформація за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, за поданням центрального органу виконавчої влади з питань статистики.";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Державний облік артезіанських свердловин здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.";

14) у статті 41:

частину першу викласти у такій редакції:

"Підприємства питного водопостачання незалежно від форми власності ведуть первинний облік якості та кількості питної води, зберігають первинні дані протягом 75 років та на вимогу безоплатно надають їх центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законами України.";

частину третю виключити;

15) частину третю статті 42 після слова "державний" доповнити словами "нагляд (контроль)";

16) частину третю статті 43 викласти у такій редакції:

"Державний нагляд (контроль) якості питної води здійснюють органи місцевого самоврядування та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.";

17) статтю 44 викласти у такій редакції:

"Стаття 44. Виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання

Виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється підприємствами питного водопостачання.

Перелік показників, за якими здійснюється виробничий контроль, порядок і періодичність його здійснення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, пов'язаної із шкідливими наслідками для джерел або систем питного водопостачання, чи в умовах такої ситуації здійснюється спеціальний виробничий контроль за показниками якості питної води, які в кожному конкретному випадку додатково визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.";

18) абзац другий частини першої статті 46 викласти у такій редакції:

"постачанні споживачам питної води, яка не відповідає нормативним вимогам на питну воду чи дозволу на тимчасове відхилення показників якості питної води від вимог державних стандартів, правил і норм або яка внаслідок порушення вимог державних стандартів, правил і норм є небезпечною для життя і здоров'я людей;";

19) у тексті Закону слова "контроль" та "державний контроль" в усіх відмінках замінити словами "державний нагляд (контроль)" у відповідному відмінку.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос