Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об инновационной деятельности

Проект закона Украины от 14.01.2013 № 2003
Дата рассмотрения: 14.01.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про інноваційну діяльність

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади регулювання інноваційної діяльності в Україні і спрямований на підвищення конкурентоспроможності економіки України.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) інновації - введені в обіг новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені інноваційні продукти, інноваційна продукція, технології, продукція або послуги, результати наукових досліджень і розробок, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного, маркетингового або іншого характеру, що поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери та сприяють просуванню технологій, продукції та послуг на ринок;

2) інноваційна діяльність - діяльність, що охоплює усі наукові, технологічні, організаційні, фінансові та комерційні дії, які призводять до здійснення або забезпечують здійснення інновацій і можуть зумовлювати випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів та послуг з метою отримання комерційного і (або) соціального ефекту;

3) інноваційна інфраструктура - сукупність підприємств, установ та організацій, їх об'єднань, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (зокрема, фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні);

4) інноваційна культура - складова інноваційного потенціалу, що характеризує рівень освітньої, загальнокультурної і соціально-психологічної підготовки особистості та суспільства в цілому до сприйняття і творчого втілення в життя ідеї розвитку економіки країни на інноваційних засадах;

5) інноваційний потенціал - сукупність науково-технологічних, фінансово-економічних, виробничих, соціальних та культурно-освітніх можливостей країни (галузі, регіону, підприємства), необхідних для забезпечення інноваційного розвитку економіки;

6) інноваційна програма - комплекс взаємопов'язаних завдань, заходів та проектів (інноваційних та інвестиційних), що узгоджені у частині строків виконання, складу виконавців, ресурсного забезпечення, переліку очікуваних результатів та джерел фінансування і виконання яких забезпечує ефективне створення, поширення, комерціалізацію інновацій;

7) інноваційний продукт - результат реалізації інноваційного проекту, виконання науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської роботи з розроблення нової технології (в тому числі інформаційної) чи продукції з виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії, що відповідає вимогам, установленим цим Законом;

8) інноваційна продукція - нові конкурентоспроможні товари чи послуги, що відповідають вимогам, установленим цим Законом;

9) інноваційний проект - комплекс організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються суб'єктами інноваційної діяльності з метою створення, поширення, комерціалізації інновацій та оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для обґрунтування, організації та управління реалізацією проекту;

10) комерціалізація інновацій - процес реалізації інновацій на ринку шляхом використання у власному виробництві (впровадження, внесення до статутного (складеного) капіталу), спільного використання (кооперація, створення об'єднань підприємств, спільних підприємств та/або венчурного бізнесу), продажу та/або передачі прав на використання на основі відповідного договору з метою досягнення конкурентних переваг на ринку та отримання комерційного ефекту;

11) національна інноваційна система - сукупність законодавчих, структурних і функціональних компонентів, що задіяні у процесі створення і застосування нових знань та технологій і визначають правові, економічні, організаційні та соціальні умови для забезпечення інноваційного процесу. Національна інноваційна система складається з таких підсистем: державне регулювання, освіта, генерація знань, інноваційна інфраструктура та виробництво;

12) пріоритетний інноваційний проект - інноваційний проект, що пройшов державну реєстрацію та реалізується в рамках середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.

Стаття 2. Законодавство у сфері інноваційної діяльності

1. Законодавство у сфері інноваційної діяльності базується на Конституції України і складається з цього Закону, Законів України "Про інвестиційну діяльність", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій", "Про наукові парки", "Про державно-приватне партнерство", інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у зазначеній сфері.

2. У разі коли міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України у сфері інноваційної діяльності, застосовуються правила міжнародних договорів.

Стаття 3. Об'єкти інноваційної діяльності

1. Об'єктами інноваційної діяльності є:

інноваційні програми і проекти;

нові знання, об'єкти права інтелектуальної власності;

виробниче обладнання та процеси;

інфраструктура виробництва і підприємництва;

організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного, маркетингового або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери;

сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;

продукція;

механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.

Стаття 4. Суб'єкти інноваційної діяльності

1. Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути громадяни України, особи без громадянства, іноземці, юридичні особи (резиденти і нерезиденти) та інноваційні структури, які сприяють провадженню і (або) провадять в Україні інноваційну діяльність, і (або) залучають майнові та немайнові цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів.

2. Інноваційними структурами є об'єднання фізичних та/або юридичних осіб, які сприяють провадженню і (або) провадять в Україні інноваційну діяльність, і (або) залучають майнові та немайнові цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів.

Інноваційні структури можуть функціонувати як технологічні парки, наукові парки, індустріальні (промислові) парки, інноваційні кластери, інноваційні центри, інноваційні бізнес-інкубатори, технополіси, інноваційні та науково-інформаційні мережі, технологічні платформи тощо.

Розділ II. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 5. Державна інноваційна політика

1. Державна інноваційна політика є складовою державної економічної та соціальної політики, що пов'язана з реалізацією державою засад і заходів, у тому числі організаційних, в економічній, соціальній, екологічній, правовій, науковій, культурній та інших сферах, спрямованих на розвиток інноваційної діяльності.

2. Метою реалізації державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для використання, розвитку і розширеного відтворення науково-технологічного та інноваційного потенціалу країни шляхом забезпечення впровадження і розвитку сучасних інноваційних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоспроможної продукції, створення нових ринків інноваційної продукції та/або послуг.

3. Основними засадами державної інноваційної політики є:

орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки;

визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;

збереження, розвиток, використання і розширене відтворення вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу;

взаємодія науки, освіти, виробництва, фінансової сфери у розвитку інноваційної діяльності;

використання ринкових механізмів і механізмів державно-приватного партнерства для сприяння інноваційній діяльності;

підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері;

підтримка міжнародної науково-технологічної кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок;

фінансова підтримка, реалізація сприятливої кредитної, цінової, податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності;

сприяння розвитку інноваційної інфраструктури;

формування, використання і захист інформаційних ресурсів, пов'язаних з результатами науково-технічної та інноваційної діяльності;

стимулювання технологічного оновлення виробництва;

створення умов для формування та розвитку інноваційної культури.

Стаття 6. Державне регулювання у сфері інноваційної діяльності

1. Державне регулювання у сфері інноваційної діяльності здійснюється шляхом:

визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

розроблення, затвердження та виконання державних, регіональних і місцевих цільових програм розвитку інноваційної діяльності;

удосконалення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності;

надання державної підтримки для реалізації пріоритетних інноваційних проектів;

формування та забезпечення реалізації сприятливої державної кредитної, цінової, податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності;

державного замовлення на інноваційні продукти та продукцію;

розвитку державно-приватного партнерства у сфері інноваційної діяльності;

надання державної підтримки для функціонування і розвитку інноваційної інфраструктури.

Стаття 7. Засади формування пріоритетних напрямів інноваційної діяльності

1. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності є стратегічними та середньостроковими.

Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності спрямовані на реалізацію стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та можуть бути загальнодержавного, галузевого та регіонального рівня.

2. Перелік стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, період дії стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності визначаються законом.

3. Перелік середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності затверджується у порядку, визначеному Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні".

4. Формування, реалізація і проведення моніторингу стану реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності здійснюються у порядку, визначеному законом.

Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері інноваційної діяльності

1. Кабінет Міністрів України:

здійснює державне управління та забезпечує реалізацію державної політики у сфері інноваційної діяльності;

готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та затверджує середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного і галузевого рівня;

здійснює заходи щодо реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

сприяє розвитку ефективної інноваційної інфраструктури;

створює державну інноваційну фінансову установу та затверджує її статут;

затверджує порядок державної реєстрації пріоритетних інноваційних проектів і ведення Державного реєстру пріоритетних інноваційних проектів;

інформує Верховну Раду України про реалізацію пріоритетних інноваційних проектів, які фінансуються за кошти державного бюджету, і про повернення наданого фінансування.

Стаття 9. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності

1. Центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері інновацій:

готує та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного і галузевого рівня, державних інноваційних програм;

бере участь у нормативно-правовому забезпеченні сфери інновацій, створює сприятливі умови для збереження, розвитку і використання інноваційного потенціалу України, розвитку національної інноваційної системи, сприяє формуванню та розвитку інноваційної культури;

координує роботу у сфері інноваційної діяльності інших центральних органів виконавчої влади;

здійснює заходи з формування та реалізації єдиної науково-технічної та інноваційної політики;

здійснює інші повноваження, передбачені законом та покладені на нього актами Президента України відповідно до законів.

2. Центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності:

готує пропозиції щодо визначення стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного і регіонального рівня;

організовує прогнозно-аналітичні дослідження тенденцій інноваційного розвитку;

забезпечує узгодження пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності із світовими тенденціями науково-технологічного розвитку, реальними потребами національної економіки та інноваційним потенціалом України;

створює сприятливі умови для збереження, розвитку і використання вітчизняного інноваційного потенціалу, розвитку відповідної інфраструктури, ініціює та підтримує створення і функціонування інноваційних структур;

здійснює заходи щодо розвитку інноваційної інфраструктури;

здійснює заходи щодо реалізації єдиної науково-технічної та інноваційної політики;

проводить конкурсний відбір пріоритетних інноваційних проектів;

здійснює державну реєстрацію пріоритетних інноваційних проектів і веде Державний реєстр пріоритетних інноваційних проектів, для реалізації яких може надаватися державна підтримка;

формує бази даних про вітчизняні та міжнародні інноваційні програми і проекти, у реалізації яких беруть участь вітчизняні підприємства в рамках міжнародного інноваційного співробітництва, а також відповідних грантів;

здійснює заходи щодо формування бази даних електронних інформаційних ресурсів за результатами інноваційної діяльності, забезпечення їх зберігання та визначає уповноважену організацію з адміністрування такої бази даних;

організовує перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інноваційної діяльності;

здійснює інші повноваження, передбачені законом та покладені на нього актами Президента України.

3. Інші центральні органи виконавчої влади:

готують пропозиції щодо реалізації інноваційної політики у відповідній галузі економіки, створюють організаційно-економічні механізми підтримки її реалізації;

готують та подають центральному органові виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності у встановленому порядку відповідно до компетенції пропозиції щодо середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня;

надають пропозиції щодо державної підтримки реалізації пріоритетних інноваційних проектів, що відповідають середньостроковим пріоритетним напрямам інноваційної діяльності галузевого рівня, у межах коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік;

здійснюють інші повноваження, передбачені законом та покладені на них актами Президента України.

Стаття 10. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері інноваційної діяльності

1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні і районні ради затверджують середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності регіонального рівня та регіональні цільові програми розвитку інноваційної діяльності, що фінансуються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів.

2. Сільські, селищні, міські ради у межах коштів відповідних бюджетів затверджують місцеві цільові програми розвитку інноваційної діяльності, визначають обсяги коштів місцевих бюджетів для фінансової підтримки місцевих цільових програм розвитку інноваційної діяльності.

Стаття 11. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад у сфері інноваційної діяльності

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації:

готують та подають Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідним радам пропозиції щодо середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня;

розробляють проекти регіональних цільових програм розвитку інноваційної діяльності і подають їх для затвердження відповідно Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним і районним радам;

вживають заходів до виконання регіональних цільових програм розвитку інноваційної діяльності;

сприяють інноваційній діяльності у своєму регіоні та створенню сучасної інфраструктури у зазначеній сфері;

залучають підприємства, установи і організації, розташовані на відповідній території, до розв'язання проблем інноваційного розвитку регіонів;

залучають державні інноваційні фінансові установи для проведення конкурсного відбору інноваційних проектів регіональних інноваційних програм і здійснення їх фінансової підтримки у межах коштів, передбачених у бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетах;

подають центральному органові виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності пропозиції стосовно включення інноваційних проектів за місцевими програмами до державних програм та їх фінансування з державного бюджету.

2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад відповідно до компетенції:

розробляють проекти місцевих цільових програм розвитку інноваційної діяльності і подають їх для затвердження відповідним радам;

вживають заходів до виконання місцевих цільових програм розвитку інноваційної діяльності;

залучають підприємства, установи і організації, розташовані на відповідній території, до розв'язання проблем інноваційного розвитку населених пунктів;

залучають державні інноваційні фінансові установи для проведення конкурсного відбору інноваційних проектів місцевих інноваційних програм і здійснення фінансової підтримки таких проектів у межах коштів, передбачених у відповідному місцевому бюджеті;

подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям пропозиції стосовно включення інноваційних проектів за місцевими програмами до державних програм та їх фінансування з державного бюджету.

Розділ III. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ, ПРОДУКТИ І ПРОДУКЦІЯ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРІОРИТЕТНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Стаття 12. Інноваційний проект

1. Інноваційним проектом передбачаються розробка, виробництво і реалізація інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції.

Інноваційними проектами можуть бути проекти технологічних парків відповідно до Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" та проекти наукових парків відповідно до Законів України "Про науковий парк "Київська політехніка" та "Про наукові парки".

2. Передбачена цим та іншими законами державна підтримка може надаватися для реалізації інноваційних проектів, які кваліфіковано як пріоритетні та пройшли державну реєстрацію відповідно до статті 13 цього Закону.

Державна реєстрація пріоритетного інноваційного проекту не передбачає будь-яких зобов'язань щодо надання державної підтримки.

Стаття 13. Державна реєстрація пріоритетних інноваційних проектів

1. Державна реєстрація пріоритетних інноваційних проектів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, на безоплатній основі та у строк, що не перевищує 10 календарних днів з дня надходження відповідної заяви, результатів комплексної інноваційної експертизи та інноваційного проекту.

2. Державну реєстрацію пріоритетних інноваційних проектів здійснює за поданням суб'єкта інноваційної діяльності (далі - суб'єкт звернення) центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності.

3. Необхідною умовою державної реєстрації пріоритетного інноваційного проекту є його кваліфікація за результатами комплексної інноваційної експертизи. Комплексну інноваційну експертизу проводять наукові установи, акредитовані відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" (далі - установа).

Установа організовує надання суб'єктові звернення послуг, пов'язаних з проведенням комплексної інноваційної експертизи, за принципом "єдиного вікна".

4. Комплексна інноваційна експертиза проводиться відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" за рахунок коштів суб'єкта звернення у строк, визначений у договорі про її проведення.

5. Під час комплексної інноваційної експертизи проводиться науково-технічна експертиза, а у разі потреби - інші види експертизи щодо інноваційного проекту та пов'язаного з ним об'єкта (об'єктів) інноваційної діяльності, їх маркетингові та патентно-кон'юнктурні дослідження та фінансово-економічний аналіз щодо інноваційних ознак, перспектив комерціалізації, конкурентоспроможності, очікуваного економічного та соціального результату.

6. Установа несе відповідальність за повноту і достовірність результатів комплексної інноваційної експертизи і за збереження конфіденційної інформації, пов'язаної з такою експертизою.

7. Інформація про державну реєстрацію пріоритетного інноваційного проекту та внесення відповідного запису до Державного реєстру пріоритетних інноваційних проектів публікується центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності в його бюлетені та розміщується на його офіційному сайті.

Доступ до Державного реєстру пріоритетних інноваційних проектів забезпечується центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності відповідно до статті 5 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

8. Центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності на вимогу суб'єкта звернення у строк, що не перевищує 10 календарних днів з дня надходження заяви, на безоплатній основі видає витяг про державну реєстрацію пріоритетного інноваційного проекту з Державного реєстру пріоритетних інноваційних проектів.

Центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності на вимогу інших осіб у строк, що не перевищує п'яти календарних днів з дня надходження відповідної заяви, на безоплатній основі видає довідку про державну реєстрацію пріоритетного інноваційного проекту, включеного до Державного реєстру пріоритетних інноваційних проектів.

9. Державна реєстрація пріоритетного інноваційного проекту є чинною протягом строку реалізації проекту відповідно до поданих під час реєстрації даних, але не більше семи років. Після завершення зазначеного строку державна реєстрація пріоритетного інноваційного проекту і відповідний запис у Державному реєстрі пріоритетних інноваційних проектів анулюються. Інформація про це публікується центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності в його бюлетені та розміщується на його офіційному сайті.

10. Особливості проведення комплексної інноваційної експертизи і державної реєстрації пріоритетних інноваційних проектів, на які поширюються положення Закону України "Про державну таємницю", визначаються спеціальним положенням, яке затверджується в установленому порядку.

Стаття 14. Інноваційний продукт та інноваційна продукція

1. Інноваційним є продукт, який відповідає таким вимогам:

продукт є результатом реалізації (впровадження) об'єкта права інтелектуальної власності (зокрема, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, селекційного досягнення), на який виробник продукту має державні охоронні документи (патенти, свідоцтва) чи одержані від власників такого об'єкта ліцензії. При цьому використаний об'єкт права інтелектуальної власності повинен бути визначальним для даного продукту;

продукт в Україні вироблено вперше або у разі, коли не вперше, порівняно з іншим аналогічним продуктом, представленим на ринку, є конкурентоспроможним і має суттєво вищі техніко-економічні показники.

2. Результатом тиражування чи застосування інноваційного продукту може бути інноваційна продукція.

Розділ IV. ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 15. Державна підтримка реалізації пріоритетних інноваційних проектів

1. Для реалізації пріоритетних інноваційних проектів може бути надана державна підтримка шляхом:

часткового до 50 відсотків безвідсоткового кредитування;

часткової компенсації відсотків, сплачуваних суб'єктами інноваційної діяльності банкам та іншим фінансовим установам за кредитування пріоритетних інноваційних проектів протягом першої половини строку реалізації пріоритетного інноваційного проекту;

надання грантів;

надання цільових субсидій;

державного замовлення на інноваційну продукцію;

передачі майна в лізинг;

співфінансування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів з часткою державного фінансування, яка не перевищує третину вартості пріоритетного інноваційного проекту.

Стаття 16. Джерела державної підтримки реалізації пріоритетних інноваційних проектів

1. Джерелами державної підтримки реалізації пріоритетних інноваційних проектів є:

кошти державного бюджету, що спрямовані через Фонд підтримки пріоритетних інноваційних проектів, утворений у складі загального фонду державного бюджету;

кошти місцевих бюджетів;

кошти державної інноваційної фінансової установи;

інші джерела.

Стаття 17. Державна інноваційна фінансова установа

1. Для надання підтримки реалізації інноваційних проектів Кабінет Міністрів України створює державну інноваційну фінансову установу.

2. Державна інноваційна фінансова установа є єдиною державною установою, господарська діяльність якої спрямована на фінансування інноваційної діяльності.

3. Державна інноваційна фінансова установа належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності і діє на основі статуту, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Джерелами формування коштів державної інноваційної фінансової установи є кошти державного бюджету, вітчизняні та іноземні інвестиції юридичних та фізичних осіб, добровільні внески юридичних та фізичних осіб, кошти від власної чи спільної фінансово-господарської діяльності та інші джерела. Залучення установою коштів на поворотній основі здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

5. Державна інноваційна фінансова установа є самоокупною.

6. Державна інноваційна фінансова установа може надавати за рахунок коштів державного бюджету суб'єктам інноваційної діяльності для реалізації ними пріоритетних інноваційних проектів державну підтримку, види якої передбачені статтею 15 цього Закону.

7. Державна інноваційна фінансова установа може також надавати підтримку шляхом часткового до 50 відсотків безвідсоткового кредитування, передачі майна в лізинг та співфінансування за рахунок коштів державного бюджету з часткою державного фінансування, яка не перевищує третини вартості інноваційного проекту, інноваційним проектам, що не кваліфіковано як пріоритетні, але мають комерційний потенціал.

8. Кошти від повернення виданих державною інноваційною фінансовою установою суб'єктам інноваційної діяльності кредитів за рахунок коштів державного бюджету зараховуються до державного бюджету і використовуються для надання державної підтримки, види якої передбачені статтею 15 цього Закону.

Кошти, одержані державною інноваційною фінансовою установою з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних чи районних бюджетів відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 10 цього Закону, витрачаються нею виключно для фінансування відповідних інноваційних проектів регіональних інноваційних програм.

Кошти державної інноваційної фінансової установи, одержані як добровільні внески юридичних та фізичних осіб, від власної чи спільної фінансово-господарської діяльності та з інших джерел, можуть витрачатися нею на види державної підтримки, передбачені статтею 15 цього Закону, інші види підтримки, передбачені положенням (статутом) державної інноваційної фінансової установи.

9. Для отримання підтримки суб'єкти інноваційної діяльності подають до державної інноваційної фінансової установи інноваційні проекти та документи, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

10. Державна інноваційна фінансова установа організовує на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відбір пріоритетних інноваційних проектів, для реалізації яких надаватиметься державна підтримка відповідно до частини шостої цієї статті. Конкурсні відбори пріоритетних інноваційних проектів здійснюються на засадах прозорості, відкритості та гласності.

11. Суб'єкт інноваційної діяльності, пріоритетний інноваційний проект якого пройшов конкурсний відбір, відповідно до встановленого порядку може отримати від державної інноваційної фінансової установи один з передбачених статтею 15 цього Закону видів державної підтримки.

12. Надання державною інноваційною фінансовою установою для реалізації пріоритетних інноваційних проектів кредитів чи майна у лізинг здійснюється за умови наявності гарантій повернення коштів у вигляді застави майна, договору страхування, банківської гарантії, договору поруки тощо.

13. Державна інноваційна фінансова установа здійснює супроводження реалізації інноваційних проектів, для реалізації яких надана підтримка, та контролює цільове використання суб'єктами інноваційної діяльності наданих їм коштів шляхом отримання інформації відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

14. Державна підтримка реалізації пріоритетних інноваційних проектів може надаватися державною інноваційною фінансовою установою у формі послідовних траншів за результатами здійснення контролю за реалізацією проектів.

15. Державна інноваційна фінансова установа оприлюднює у засобах масової інформації квартальні та щорічний звіти про надання нею державної підтримки реалізації пріоритетних інноваційних проектів та результати їх реалізації, а також періодично інформує громадськість про:

результати конкурсного відбору пріоритетних інноваційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка, і види такої підтримки;

результати здійснення контролю за реалізацією пріоритетних інноваційних проектів, яким надано державну підтримку;

завершені пріоритетні інноваційні проекти та проекти, яким продовжені строки їх реалізації, із зазначенням причин;

повернення раніше наданих кредитів.

Інформування щодо інноваційних проектів, на які поширюються положення Закону України "Про державну таємницю", здійснюється з урахуванням зазначеного Закону.

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім частин п'ятої і сьомої статті 17, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про інноваційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 36, ст. 266; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N 17-19, ст. 267; 2010 р., N 34, ст. 484; 2012 р., N 19-20, ст. 166, із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5460-VI).

 

Голова Верховної Ради України

Опрос