Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Декрет Кабинета Министров Украины "О стандартизации и сертификации" (относительно урегулирования системы сертификации, упрощения процедуры выдачи сертификатов соответствия и свидетельств о признании соответствия)

Проект закона Украины от 15.05.2013 № 2002а
Дата рассмотрения: 15.05.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" (щодо врегулювання системи сертифікації, спрощення процедури видачі сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання відповідності)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289) такі зміни:

1. Абзац другий статті 13 після слова "здійснюється" доповнити словами "призначеними та".

2. У статті 14:

1) абзац четвертий викласти у такій редакції:

"призначає та уповноважує органи із сертифікації, акредитовані національним органом України з акредитації, а у разі, коли національний орган України з акредитації не здійснює акредитацію стосовно відповідних видів діяльності із сертифікації, - національним органом з акредитації іншої держави";

2) в абзаці сьомому слова "і дотримання правил сертифікації продукції" вилучити;

3) після абзацу сьомого додати новий абзац такого змісту:

"проводить планові та позапланові перевірки за дотриманням органом із сертифікації правил і порядку сертифікації продукції".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.

3. Доповнити статтею 141 такого змісту:

"Стаття 141. Реєстр державної системи сертифікації та подання до нього інформації про сертифікати відповідності у державній системі сертифікації та свідоцтва про визнання відповідності

1. Реєстрація сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання відповідності в Реєстрі державної системи сертифікації (далі - Реєстр) здійснюється на підставі прийнятого органами із сертифікації рішення про видачу сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання відповідності на безоплатній основі.

2. Вимоги до змісту інформації про прийняті рішення про видачу, відмову у видачі, анулювання, призупинення дії сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності, яка подається для включення до Реєстру, та порядок ведення Реєстру встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання.

3. Органи із сертифікації присвоюють виданим ними сертифікатам відповідності та свідоцтвам про визнання відповідності реєстраційні номери у порядку, що встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання.

Інформація про прийняття рішення про видачу, відмову у видачі, анулювання або призупинення дії сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності подається органами із сертифікації до Реєстру в день прийняття зазначеного рішення засобами електронного зв'язку центральному органу виконавчої влади з питань технічного регулювання, який включає її до Реєстру у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня надходження такої інформації від органів із сертифікації.

4. Подання інформації про прийняття рішення про видачу, відмову у видачі, анулювання або призупинення дії сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності з порушенням вимог до змісту інформації, встановлених центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання відповідно до пункту 2 статті 141 Декрету, є підставою для відмови у включенні зазначеної інформації до Реєстру.

Центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання надає органу із сертифікації письмове рішення про відмову у включенні інформації до Реєстру з обґрунтуванням причин відмови в день прийняття такого рішення. У той самий день Повідомлення про зазначене рішення передається також засобами електронного зв'язку.

Орган із сертифікації не пізніше наступного робочого дня з дня одержання рішення про відмову у включенні інформації про видачу, відмову у видачі, анулювання або призупинення дії сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності усуває причини, що були підставою для винесення зазначеного рішення та повторно подає зазначену інформацію для включення її до Реєстру".

4. У статті 18:

1) в абзаці першому слова "або визнаним центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання або" вилучити;

2) абзаци третій - п'ятий вилучити;

3) абзац сьомий викласти у такій редакції:

"Митні органи здійснюють митне оформлення імпортних товарів на підставі зазначеного Реєстру державної системи сертифікації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При цьому митне оформлення та перша державна реєстрація транспортних засобів, митне оформлення частин та обладнання транспортних засобів здійснюється:

1) відповідно до положень цієї статті, або

2) на підставі сертифіката відповідності, виданого згідно з визначеним центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури Порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, який встановлює процедури затвердження відповідно до вимог Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року та з урахуванням відповідних положень законодавства Європейського Союзу, відповідно до зазначених у цьому Порядку опису та кодів продукції згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності".

5. У абзацах першому і другому пункту 2 статті 20 слово "акредитації" замінити словами "призначення та уповноваження".

6. У статті 27:

1) абзац перший після слів "з дня опублікування" доповнити словами і цифрами "та втрачає чинність з 1 січня 2020 року";

2) додати нові абзаци третій та четвертий такого змісту:

"Кабінету Міністрів України до дня втрати чинності цим Декретом забезпечити проведення аналізу обґрунтованості запровадження оцінки відповідності окремих видів продукції, що підлягають обов'язковій сертифікації, вимогам технічних регламентів та розроблення в разі потреби відповідних технічних регламентів.

З 1 січня 2016 року видача сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання на транспортні засоби, їхні частини та обладнання згідно з розділом IV цього Декрету припиняється".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос