Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования антикоррупционного законодательства

Проект закона Украины от 11.01.2013 № 1256
Дата рассмотрения: 10.01.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення антикорупційного законодавства

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) статтю 38 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Строк притягнення особи до відповідальності тимчасово припиняється одночасно із призупиненням строку судового розгляду адміністративної справи у разі ухилення особи від явки до суду при розгляді справи по суті і за наявності інших обставин, що обмежують можливість судового розгляду справи".

У зв'язку із цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

2) статтю 1722 викласти в такій редакції:

"Стаття 1722. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень і пов'язаних із цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди або у зв'язку із прийняттям обіцянки/пропонування такої вигоди для себе або інших осіб -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно отриманої неправомірної вигоди матеріального характеру.

Примітка.

1. Суб'єктами правопорушень у цій статті є особи, визначені в пунктах 1 - 3 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

2. У статтях 1722 і 1723 під неправомірною вигодою слід розуміти кошти або інше майно, привілеї, пільги, послуги, нематеріальні активи, які без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно або за ціною нижче мінімальної ринкової";

3) статтю 1726 доповнити частиною третьою такого змісту: "Порушення встановленої законом вимоги про достовірність відомостей,

зазначених у декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язаннях фінансового характеру, -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

4) статтю 1729 доповнити частиною другою такого змісту: "Порушення встановленого Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" порядку працевлаштування осіб, які претендують на зайняття посад, передбачених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, а також невиконання вимог законодавства України щодо звільнення осіб, визнаних винними в здійсненні корупційних правопорушень, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

5) доповнити статтею 17210 такого змісту:

"Стаття 17210. Порушення встановлених законом обмежень щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування

Порушення встановлених Законом України "Про засади запобігання та протидії корупції" обмежень щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка.

Суб'єктами правопорушень у цій статті є особи, зазначені в пункті 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції";

6) у статті 221 цифри "1722 - 1729" замінити цифрами "1722 - 17210";

7) у статті 250:

у частині першій слова "а також здійснювати інші передбачені законом дії" замінити на слова "а також здійснювати інші передбачені законом дії у разі виявлення недоліків в оформленні або підготовці матеріалів, відзивати матеріали адміністративного провадження для усунення недоліків або порушувати клопотання про повернення матеріалів органу, що склав протокол; повернення матеріалів адміністративного провадження в справах про корупційні правопорушення органу, що склав протокол, у разі виявлення незаконності дій посадових осіб такого органу або недоліків, неповноти і однобічності при підготовці матеріалів";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Матеріали адміністративного провадження про вчинення адміністративного корупційного правопорушення протягом доби з моменту складання протоколу надсилаються органом, що склали такий протокол, прокуророві, який після перевірки дотримання і правильного застосування закону протягом трьох днів надсилає матеріали в місцевий загальний суд за місцем скоєння правопорушення, а при виявленні порушень закону, недоліків або неповноти перевірки повертає матеріали органу, що склав протокол, для усунення порушень".

У зв'язку із цим частину другу вважати частиною третьою; у частині третій цифри "1722 - 1729" замінити на цифри "1722 - 17210";

8) у статті 255:

пункт 1 частини першої доповнити абзацом такого змісту:

"органів державної митної служби (статті 1722 - 17210)";

по тексту статті цифри "1722 - 1729" замінити цифрами "1722 - 17210";

9) у частині першій статті 268 цифри "1722 - 1729" замінити на цифри "1722 - 17210";

10) статтю 277 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Строки, установлені частинами першою та другою цієї статті, можуть бути продовжені:

1) у зв'язку із хворобою суб'єкта правопорушення, підтвердженою медичною довідкою, - до видужання;

2) у зв'язку з перебуванням суб'єкта правопорушення у відрядженні - до повернення з відрядження;

3) у зв'язку з наявністю інших підстав (за обґрунтованою заявою суб'єкта правопорушення або його представника) - до їх усунення".

У зв'язку із цим частини третю, четверту вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою.

2. У Законі України "Про засади запобігання та протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404):

1) підпункт "а" пункту 2 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:

"а) посадові особи юридичних осіб публічного права";

2) у пункті 4 частини першої статті 9 слово "спорту" замінити на слова "спорту, лісового господарства";

3) абзац другий частини другої статті 22 викласти в такій редакції:

"Інші особи, які визнані винними у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, підлягають звільненню із відповідних посад у триденний строк від дня одержання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набуло чинності, якщо інше не передбачене законом".

4) статтю 26 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Якщо під час судового розгляду буде встановлено факт вимагання з боку особи, які одержала матеріальну вигоду, то конфіскована в ній частина коштів або іншого майна повертається особі, яка їх надала".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос