Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования разработки проектов землеустройства, обеспечивающих эколого-экономическое обоснование севосмена и упорядочение угодий

Проект закона Украины от 28.12.2012 № 1186
Дата рассмотрения: 28.12.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законів України щодо удосконалення розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 36, ст. 282) такі зміни:

1. Абзац другий ст. 26 викласти в редакції:

"Розробниками документації із землеустрою, крім документації із землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, є: ".

2. Після абзацу четвертого ст. 26 додати абзаци такого змісту:

"Розробниками документації із землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь є:

юридичні особи державної форми власності: наукові, науково-дослідні, навчальні та інші заклади і установи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Перелік розробників документації із землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, затверджує центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий вважати восьмим та дев'ятим.

3. В абзаці третьому ст. 27 після слів "документації із землеустрою" додати слова ", в тому числі щодо залучення необхідних фахівців".

4. Доповнити ст. 27 такими абзацами:

"Замовник документації із землеустрою не може притягатись згідно законів України до відповідальності за її відсутність та/або невиконання, в разі:

а) підтвердження ним виконання вимог чинного договору, укладеного з розробником документації із землеустрою;

б) призупинення та/або анулювання ліцензії розробника документації із землеустрою центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

в) замовлення внесення відповідних змін до документації згідно вимог цього закону.".

5. В ст. 28 в частині "Розробники документації із землеустрою мають право" в підпункті "а" після слів "документації із землеустрою" додати слова ", в разі потреби та/або на вимогу замовника залучаючи необхідних фахівців".

6. абзац третій ст. 28 вилучити, у зв'язку з чим наступні абзаци "в" - "е" вважати відповідно абзацами "б" - "д".

7. В ст. 28 в частині зобов'язань розробників документації із землеустрою:

а) абзац "в" - вилучити, у зв'язку з чим абзац "г" вважати абзацом "в";

б) доповнити новими абзацами "г" - "д" такого змісту:

"г) враховувати природно-кліматичні, рельєфні, екологічні та інші особливості, що впливають на господарську діяльність замовника;

ґ) погоджувати із замовником наукові, технічні, економічні та інші вимоги до документації із землеустрою, строк виконання робіт, їх вартість та порядок оплати;

д) відшкодовувати замовнику збитки, що виникли через недоліки розробленої документації із землеустрою, при повному виконанні умов документації та вимог розробника.".

8. Доповнити ст. 28 абзацом такого змісту:

"За зверненням замовника документації із землеустрою щодо невиконання або неналежного виконання умов договору при здійсненні землеустрою, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів має право призупинити дію ліцензії відповідного розробника на період до 60 днів для проведення перевірки звернення та усунення недоліків у виконанні договору. У разі підтвердження трьох і більше випадків невиконання або неналежного виконання умов договорів розробником документації із землеустрою протягом одного календарного року, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів зобов'язаний анулювати ліцензію такого розробника та на вимогу замовника надати організаційну та консультативну допомогу у переукладанні договору.".

9. В абзаці першому ст. 52 після слова "розробляються" додати слова "з урахуванням спеціалізації суб'єкта господарської діяльності на термін не менше 5 років".

10. В абзаці шостому ст. 52 після слів "у сівозміні" додати слова ", в тому числі умови і варіанти заміни культур у сівозміні в разі загибелі, вимушеного пересіву тощо".

11. В абзаці восьмому ст. 52 слово "прийнятної" вилучити.

12. Після абзацу десятого ст. 52 наступні абзаци викласти в такій редакції:

"є) прогнозований економічний ефект від застосування сівозміни;

ж) основні агротехнологічні прийоми, виконання яких є найбільш доцільним при застосуванні даної сівозміни;

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, враховують:

а) чинні державні та/або регіональні програми виробництва сировини і товарів народного споживання, розвитку території;

б) рішення органів місцевого самоврядування щодо потреб територіальних громад;

в) особливості системи господарювання замовника, рівень його технічного забезпечення.

Порядок розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, а також внесення змін і уточнень до документації із землеустрою, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Внесення змін до документації із землеустрою здійснюється у випадках зміни спеціалізації суб'єкта господарювання та/або використовуваних площ сільськогосподарських угідь. В інших випадках внесення змін і уточнень до наявної виконуваної документації із землеустрою щодо сівозміни здійснюється за бажанням замовника.

Для земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної форми власності розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, є обов'язковою.

Для земель сільськогосподарського призначення приватної форми власності розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, є обов'язковою у разі використання їх за цільовим призначенням:

а) одноосібно чи спільно декількома фізичними особами - власниками;

б) іншими фізичними та/або юридичними особами, за умови добровільної узгодженої вимоги всіх власників земельних ділянок, що утворюють єдиний земельний масив, до таких осіб.

На період дії документації із землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, забороняється дострокове розірвання договорів користування земельними ділянками, включеними у сівозміну, виділення таких земельних ділянок в натуру, зміна їх меж, а також інші, крім передбачених законами України випадків, дії, які можуть спричинити недотримання сівозміни.

По завершенні терміну, на який розраховувалася сівозміна, в разі відсутності підстав для її змін, передбачених законом, дія документації із землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, продовжується на такий саме термін за згодою замовника та розробника.

За умисне невиконання документації із землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, її власник несе адміністративну відповідальність згідно із законом. Порушення сівозміни, що виникло через виконання власником вимог органів виконавчої влади та/або місцевого самоврядування, державних та/або регіональних програм не є підставою для настання у нього адміністративної відповідальності.".

II. Частину четверту статті 22 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) після слів "в установленому" доповнити словом "законом".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цього закону:

а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього закону;

б) встановити економічно обґрунтовані тарифи на розробку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

в) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. Суб'єкти господарювання, що мають і використовують затверджену згідно до раніше чинних вимог власну документацію щодо сівозміни, зобов'язані протягом 2013 року самостійно привести її у відповідність до вимог даного закону та подати на затвердження відповідної юридичної особи державної форми власності.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос