Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об электронном реестре детей дошкольного возраста

Проект закона Украины от 20.12.2012 № 1132
Дата рассмотрения: 20.12.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про електронний реєстр дітей дошкільного віку

Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення і функціонування електронного реєстру дітей дошкільного віку всіх рівнів, направленого на здійснення державного контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів, забезпечення дотримання гарантованих Конституцією України права на освіту, свобод пересування і вільного вибору місця проживання та інших прав і свобод людини та громадянина, а також права і обов'язки фізичних осіб, державних та місцевих органів влади, які беруть участь у суспільних відносинах, пов'язаних із обліком та зарахуванням дітей до дошкільних навчальних закладів.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

Інформаційно-реєстраційна послуга - послуга з надання на безоплатній основі з використанням мережі Інтернет у режимі реального часу відомостей про чергу на зарахування до дошкільного навчального закладу, реєстрації та постановки на облік для зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів, інших послуг згідно діючого законодавства України.

Єдиний електронний реєстр дітей дошкільного віку - єдина державна вертикально інтегрована електронна автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система збору, накопичення та обробки персональних даних про дітей дошкільного віку, які стоять на черзі на зарахування, зараховані та відвідують дошкільний навчальний заклад, держателем якої є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Місцевий електронний реєстр дітей дошкільного віку - територіально-розгалужена електронна автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система збору, накопичення та обробки персональних даних про дітей дошкільного віку, які стоять на черзі на зарахування, зараховані та відвідують дошкільний навчальний заклад, створена і організована відповідними органами місцевого самоврядування за єдиними формами і стандартами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, які пов'язані із впровадженням та функціонуванням Єдиного електронного реєстру дітей дошкільного віку, місцевих електронних реєстрів дітей дошкільного віку, а також наданням інформаційно-реєстраційної послуги та виникають між спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, центром надання інформаційно-реєстраційних послуг, дошкільними навчальними закладами та батьками, або особами, які їх замінюють.

2. Сфера дії цього Закону не поширюється на відносини, пов'язані з наданням довідок медичного характеру та інших документів, необхідних для зарахування у дошкільні навчальні заклади.

Стаття 3. Законодавство України у сфері впровадження і функціонування електронного реєстру дітей дошкільного віку

Законодавство України у сфері впровадження і функціонування електронного реєстру дітей дошкільного віку складається з Конституції України, даного Закону, законів України "Про місцеве самоврядування", "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про адміністративні послуги", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", інших законодавчих актів, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 4. Мова інформаційно-реєстраційних послуг

Суб'єкти, що підпадають під сферу дії цього Закону, використовують в інформаційному просторі державну, інші регіональні мови або мови національних меншин, дотримуючись діючого законодавства та загальновизнаних сформованих традицій і етично-моральних норм.

Стаття 5. Центр надання інформаційно-реєстраційних послуг

1. Центр надання інформаційно-реєстраційних послуг - постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ виконавчого органу міської, селищної ради або Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, районної, районної у містах Києві, Севастополі державної адміністрації, в якому надаються інформаційно-реєстраційні послуги шляхом взаємодії з дошкільними навчальними закладами.

2. З метою забезпечення належної доступності інформаційно-реєстраційних послуг можуть утворюватися територіальні підрозділи центру надання інформаційно-реєстраційних послуг.

3. Центр надання інформаційно-реєстраційних послуг забезпечує вільний доступ до своїх приміщень, в яких здійснюється прийом одержувачів послуг, у тому числі належні умови для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Стаття 6. Електронний реєстр дітей дошкільного віку

1. Електронний реєстр дітей дошкільного віку (далі - Реєстр) є територіально інтегрованою єдиною системою обчислювальних центрів, вузлів та програмного забезпечення, що складається з Єдиного та місцевих електронних реєстрів дітей дошкільного віку.

2. Порядок створення, функціонування, взаємодії та критерії сумісності баз даних електронного реєстру дітей дошкільного віку визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Основні засади, цілі і завдання електронного реєстру дітей дошкільного віку

1. Основними засадами Реєстру є:

1) законність і пріоритет прав людини;

2) загальний характер;

3) достовірність відомостей;

4) постійність;

5) публічний характер;

6) поновлювальність відомостей;

7) захищеність.

2. Метою функціонування Реєстру є забезпечення реалізації громадянами права на дошкільну освіту, свобод пересування і вільного вибору місця проживання та інших прав і свобод людини та громадянина, протидія корупції та спрощення порядку оформлення і зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів шляхом надання заявникам інформаційно-реєстраційної послуги центрами надання інформаційно-реєстраційних послуг.

3. Завданнями функціонування Реєстру є:

1) створення умов для надання інформаційно-реєстраційної послуги із забезпеченням автоматичного формування черги на зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів шляхом реєстрації з подальшим обліком їх перебування у таких закладах;

2) забезпечення можливості вільного обрання дошкільного навчального закладу батьками або особами, які їх замінюють, шляхом надання доступу до достовірної інформації про порядок зарахування і наявність вільних місць у дошкільних навчальних закладах;

3) спрощення організаційних процедур, пов'язаних із закінченням перебування дитини в дошкільному дитячому закладі та вступом до середніх навчальних закладів;

5) надання можливості реєстрації, як особисто, так і за допомогою телекомунікаційного зв'язку (Інтернет), дитини у місцевому електронному реєстрі дітей дошкільного віку для подальшого її зарахування в дошкільний навчальний.

Стаття 8. Основні принципи функціонування електронного реєстру дітей дошкільного віку

1. Функціонування Реєстру забезпечується держателем Єдиного електронного реєстру дітей дошкільного віку та центрами надання інформаційно-реєстраційних послуг.

2. Функціонування Реєстру забезпечується із дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

3. Центр надання інформаційно-реєстраційних послуг забезпечує накопичення, актуалізацію, перевірку, збереження інформації, надання довідок та звітів, запити на отримання яких надходять захищеними каналами зв'язку від уповноважених суб'єктів.

4. Центр надання інформаційно-реєстраційних послуг здійснює:

1) внесення до Реєстру інформації, координацію відповідної роботи;

2) надання батькам або особам, які їх заміщують, дошкільним навчальним закладам та уповноваженим суб'єктам інформації з Реєстру у порядку, встановленому цим Законом та іншими законами України;

3) облік дошкільних навчальних закладів, заявників, організацію контролю за доступом до інформації Реєстру;

4) захист інформації Реєстру від несанкціонованого доступу, у тому числі третіх осіб, та незаконної обробки;

5) взаємодію з внутрішніми інформаційними системами уповноважених органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

6) функції замовника товарів, робіт і послуг з розроблення, виробництва, постачання і технічного супроводження програмно-технічних комплексів, обладнання, витратних матеріалів, інших товарів для забезпечення створення та функціонування місцевого Реєстру;

7) оприлюднення необхідних вимог і зразків документів, необхідних для вступу до дошкільних навчальних закладів;

8) інші покладені на нього функції і завдання.

5. Єдиний електронний реєстр дітей дошкільного віку забезпечує накопичення змін та обробку інформації, яка надходить від місцевих електронних реєстрів дітей дошкільного віку.

6. Місцевий електронний реєстр дітей дошкільного віку забезпечує:

1) ведення Реєстру дошкільних навчальних закладів всіх форм власності;

2) автоматичне формування черги на зарахування до дошкільного навчального закладу (у тому числі приватної форми власності, власники яких дали згоду на свою участь у системі автоматичного формування черги);

3) збір, обробку та накопичення інформації про дітей дошкільного віку, які зараховані та відвідують дошкільний дитячий заклад;

4) ведення архіву хронологічної інформації про дітей, які вибули з дитячого дошкільного закладу після досягнення ними певного віку, у зв'язку зі вступом до середніх навчальних закладів або з інших причин.

Стаття 9. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення Реєстру

1. Організаційно-технічне забезпечення впровадження і функціонування місцевого електронного реєстру дітей дошкільного віку покладається на органи місцевого самоврядування, при яких утворені центри надання інформаційно-реєстраційних послуг, за рахунок коштів місцевого бюджету.

2. Порядок створення, функціонування Єдиного електронного реєстру дітей дошкільного віку, його організаційно-технічного забезпечення та фінансування визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Порядок ведення електронного реєстру дітей дошкільного віку

1. Внесення інформації до Реєстру здійснюється адміністратором місцевого електронного реєстру дітей дошкільного віку за зверненням заявника, на підставі інформації дошкільних навчальних закладів, державних органів реєстрації актів цивільного стану, а також інформації органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

У разі якщо інформація про дитину вноситься до Реєстру вперше, автоматично формується унікальний номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про батьків (або осіб, які їх замінюють), які оформили заяву-анкету (в електронній формі).

2. Для внесення інформації до Реєстру за зверненням заявника формується заява-анкета, зразок якої затверджується місцевим Центром надання інформаційно-реєстраційної послуги.

Стаття 11. Види інформаційно-реєстраційних послуг

1. Центром надання інформаційно-реєстраційних послуг надаються наступні послуги:

1) інформування - розміщення на веб-сторінці інформації про послуги відповідного центру (найменування послуги; орган, який надає послугу; нормативно-правова база, що регулює суспільні відносини у цій галузі; консультаційні матеріали);

2) одностороння взаємодія - забезпечення можливості користувачам отримати електронні форми необхідних документів та інформації, що знаходиться у відкритому доступі (перелік дошкільних навчальних закладів, наявність вільних місць в дошкільних дитячих установах);

3) двостороння взаємодія - забезпечення можливості прийняття, отримання, обробки документів як в електронному так і паперовому вигляді.

2. Центром надання інформаційно-реєстраційних послуг забезпечується надання інформаційно-реєстраційних та інших послуг, які згідно з Законом України "Про електронний цифровий підпис" потребують ідентифікації суб'єктів правових відносин і здійснюється відповідно до цього Закону.

Стаття 12. Порядок надання та отримання інформаційно-реєстраційної послуги

1. Інформаційно-реєстраційна послуга надається безпосередньо, через Єдиний або місцевий електронний реєстр дітей дошкільного віку із зазначенням про це у Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

2. Зареєструватися в електронному реєстрі дітей дошкільного віку можна тільки один раз для одного дошкільного навчального закладу.

3. Необхідною передумовою для отримання інформаційно-реєстраційної послуги, крім відомостей про наявність вільних місць у дошкільних навчальних закладах, які надаються в режимі вільного доступу, є заповнення і надіслання до Центра надання інформаційно-реєстраційних послуг електронних форм документів, які розміщені на відповідній веб-сторінці і заповнення яких необхідне для отримання відповідної послуги.

4. Центром надання інформаційно-реєстраційних послуг забезпечується можливість одержувачам послуг отримати інструкційні матеріали, здійснити в електронній, а в разі неможливості - у письмовій формі процедуру реєстрації.

На веб-сторінці розміщується також інформація про вимоги до зарахування, наявність вільних місць у дошкільних навчальних закладах і інша інформація, що класифікується як відкрита у вільному доступі.

5. Забороняється вимагати від одержувача інформаційно-реєстраційних послуг документи або інформацію для надання такої послуги, які не передбачені законом.

6. Зміни та доповнення до заяви можуть бути внесені протягом всього періоду перебування дитини дошкільного віку у електронному реєстрі дітей дошкільного віку.

У разі підтвердження інформації щодо наявності вільних місць у дошкільному навчальному закладі, про прийом до якого було подано заяву в електронному вигляді, це місце зберігається за такою дитиною протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня, коли цю інформацію повідомлено заявнику.

Про появу вільного місця або зміну черги у дошкільному навчальному закладі, на прийом до якого було подано заяву, заявник повідомляється у формі, в якій подавалася заява, одночасно з появою вільного місця. Це місце зберігається за такою дитиною протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня, коли інформація про появу такого місця була направлена заявнику.

Заявник, в разі потреби, має право на безоплатне отримання довідки про внесення інформації до Реєстру або витягу з Реєстру для пред'явлення керівним особам дошкільного навчального закладу.

Стаття 13. Реєстрація та постановка на чергу для зарахування дітей до дошкільного навчального закладу

1. Інформування центру надання інформаційно-реєстраційних послуг про зарахування/вибуття дітей до/з дошкільного навчального закладу є обов'язковою для всіх дошкільних навчальних закладів.

2. Дошкільні навчальні заклади на рівні з центром надання інформаційно-реєстраційних послуг приймають письмові заяви від батьків або осіб, які їх замінюють, та обов'язково передають інформацію про це у встановленому порядку до центру надання інформаційно-реєстраційних послуг.

3. Дошкільні навчальні заклади та батьки або особи, які їх замінюють, гарантують достовірність наданої інформації.

4. Права та обов'язки, пов'язані з черговістю, зарахуванням і обліком дітей в дошкільних навчальних закладах виникають з моменту реєстрації у місцевому електронному реєстрі дітей дошкільного віку.

5. Реєстрація дітей є публічною, проводиться відповідним центром надання інформаційно-реєстраційних послуг, організованим згідно цього Закону.

6. Реєстрація в місцевому реєстрі дітей дошкільного віку з метою формування черги і подальшого зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів здійснюється автоматично в хронологічному порядку надходження заяв і є обов'язковою для всіх дошкільних навчальних закладів, окрім дошкільних навчальних закладів приватної форми власності, власники яких не дали згоду на участь у системі автоматичного формування черги.

7. Реєстрація може проводитись в режимі реального часу в порядку надання інформаційно-реєстраційних послуг, або наданням у письмовій формі батьками, або особами які їх замінюють, відповідних відомостей про дитину в Центр надання інформаційно-реєстраційних послуг.

8. Центр надання інформаційно-реєстраційних послуг надає інформацію про зареєстрованих дітей дошкільного віку в порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами України.

9. Про включення до черги на зарахування у дошкільний навчальний заклад, щодо якого було подано заяву в електронному або паперовому вигляді, а також про порядковий номер у цій черзі заявник повідомляється у електронному або паперовому вигляді за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють.

10. Зарахування дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється в порядку черговості за даними центру надання інформаційно-реєстраційних послуг керівною особою такого закладу за результатами розгляду поданих батьками, або особами, які їх замінюють документів, про що у встановленому порядку повідомляється центр надання інформаційно-реєстраційних послуг.

Стаття 14. Права та обов'язки одержувачів інформаційно-реєстраційних послуг

1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

1) на вільний доступ до інформації, у тому числі через мережу Інтернет, щодо наявності вільних місць у дошкільних навчальних закладах, а у разі відсутності вільних місць - до інформації щодо черги для зарахування у відповідний дошкільний навчальний заклад. Щодо дошкільних навчальних закладів приватної форми власності доступ до інформації про наявність вільних місць забезпечується за бажанням власника такого закладу, або уповноваженого ним органу (керівником);

2) на безоплатне подання заяви в електронному чи паперовому вигляді про прийом дитини у дошкільний навчальний заклад (у тому числі приватної форми власності, власники яких дали згоду на свою участь у системі реєстрів);

3) на безоплатне отримання інформації в електронному чи паперовому вигляді щодо результатів розгляду поданих ними заяв, та/або щодо просування у черзі для зарахування дітей до у відповідний дошкільний навчальний заклад.

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

1) надавати достовірну інформацію у поданих документах;

2) дотримуватись законодавства у сфері надання адміністративних та інформаційно-реєстраційних послуг з питань прийому дітей у дошкільні навчальні заклади.

Стаття 15. Відмова у наданні інформаційно-реєстраційної послуги

1. Підставами для відмови у наданні інформаційно-реєстраційної послуги, крім відомостей про наявність вільних місць у дошкільних навчальних закладах, є:

невідповідність поданих документів встановленим необхідним вимогам;

недостовірність у поданих документах відомостей про дітей;

подача документів іншими, ніж передбачені цим Законом, особами.

2. Відмова у наданні інформаційно-реєстраційної послуги з інших підстав не допускається.

Стаття 16. Відповідальність за порушення цього Закону

1. Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та інша юридична відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених цим та іншими законами порядку надання інформаційно-реєстраційних послуг, правил захисту персональних даних та програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог цього Закону.

2. Громадяни несуть відповідальність за:

1) умисне подання центру надання інформаційно-реєстраційних послуг завідомо недостовірних відомостей або відомостей з метою кратного включення дитини на чергу до дошкільних навчальних закладів;

2) несанкціонований доступ до Реєстру;

3. Посадові та службові особи центрів надання інформаційно-реєстраційних послуг, а також керівні особи дошкільних навчальних закладів несуть відповідальність за:

1) порушення правил доступу до Реєстру, порядку використання інформації з Реєстру;

2) неправомірне або несвоєчасне внесення до Реєстру передбаченої цим Законом інформації про дітей дошкільного віку;

3) умисне внесення до Реєстру завідомо неправдивих відомостей або бездіяльність, що призводять до порушення вимог статей 12 - 13 цього Закону;

4) обробку даних Реєстру на підставах або у спосіб, що не передбачені цим та іншими законами, рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Закону;

5) знищення записів Реєстру або окремих персональних даних Реєстру на підставах та у спосіб, не передбачених цим Законом;

6) невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, пов'язаних із забезпеченням повноти, захисту та безпеки персональних даних Реєстру;

7) умисне порушення захисту Реєстру, умисну передачу відомостей, необхідних для доступу до Реєстру, іншим особам на підставах та у спосіб, що не передбачені цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

4. Дії чи бездіяльність посадових осіб центру надання інформаційно-реєстраційних послуг можуть бути оскаржені до суду.

5. Збитки, завдані посадовими особами центру надання інформаційно-реєстраційних послуг під час виконання своїх обов'язків, підлягають відшкодуванню на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, в порядку, встановленому законом.

Стаття 17. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2014 року.

2. Кабінет Міністрів України визначає у проекті закону про Державний бюджет України обсяги фінансування заходів, що здійснюються на виконання цього Закону.

3. Кабінету Міністрів України, органам місцевого самоврядування в установленому порядку забезпечити протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

2) приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Установити, що:

1) центри надання інформаційно-реєстраційних послуг утворюються на базі виконавчого органу міської, селищної ради або міськими радами міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями до 1 січня 2014 року;

2) діяльність центрів надання інформаційно-реєстраційних послуг, утворених до набрання чинності цим Законом, а також утворених у період до ухвалення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, необхідних для організації діяльності центрів надання інформаційно-реєстраційних послуг відповідно до цього Закону, повинна бути приведена органами, які їх утворили, у відповідність із вимогами, передбаченими цим Законом, до 1 січня 2014 року.

5. З метою забезпечення виконання цього Закону Верховна Рада України постановляє:

Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) статтею 18843 такого змісту:

"Стаття 18843. Порушення вимог законодавства України в сфері функціонування електронного реєстру дітей дошкільного віку та порядку зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів

Порушення вимог законодавства України в сфері функціонування електронного реєстру дітей дошкільного віку та порядку зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів посадовими та службовими особами центрів надання інформаційно-реєстраційних послуг, а також керівними особами дошкільних навчальних закладів -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос