Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О молодежной жилищно-строительной кооперации

Проект закона Украины от 12.12.2012 № 954
Дата рассмотрения: 12.12.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про молодіжну житлово-будівельну кооперацію

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Молодіжна житлово-будівельна кооперація

Молодіжна житлово-будівельна кооперація - це система кооперативних організацій, створених з метою задоволення житлових потреб молодих сімей.

Стаття 2. Молодіжний житлово-будівельний кооператив

Молодіжний житлово-будівельний кооператив - це юридична особа, утворена молоддю, яка добровільно об'єдналася з метою задоволення своїх житлових потреб шляхом будівництва чи реконструкції житлового будинку та його утримання.

Молодіжний житлово-будівельний кооператив є різновидом споживчого кооперативу та здійснює свою діяльність без мети отримання прибутку.

Молодіжний житлово-будівельний кооператив (далі - кооператив) може без обмежень займатись будь-якою некомерційною діяльністю, що не суперечить законодавству України та відповідає меті його створення.

Стаття 3. Законодавство про молодіжні житлово-будівельні кооперативи

Законодавство про молодіжні житлово-будівельні кооперативи базується на нормах Конституції України, Цивільного, Господарського та Житлового кодексів України, Законів України "Про кооперацію" та "Про споживчу кооперацію", цього Закону та інших законодавчих актів.

До молодіжних житлово-будівельних кооперативів застосовуються норми законодавства про кооперативи та споживчі кооперативи, якщо інше не встановлено цим Законом.

Стаття 4. Порядок створення молодіжного житлово-будівельного кооперативу

Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах.

Засновниками кооперативу можуть бути особи, які у відповідності до статті 16 цього Закону, мають право на членство у молодіжному житлово-будівельному кооперативі.

Рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами і оформлюється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів. Копія протоколу установчих зборів у 10-денний строк з моменту їх проведення надсилається Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Стаття 5. Статут молодіжного житлово-будівельного кооперативу

Молодіжний житлово-будівельний кооператив діє на підставі Статуту. Типовий Статут молодіжного житлово-будівельного кооперативу затверджується Кабінетом Міністрів України.

Копія Статуту молодіжного житлово-будівельного кооперативу надсилається Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву у 10-денний строк з моменту його прийняття.

У разі внесення будь-яких змін до Статуту молодіжного житлово-будівельного кооперативу у 10-денний строк з моменту прийняття таких змін про них письмово повідомляється Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

Стаття 6. Державна підтримка молодіжних житлово-будівельних кооперативів

Держава та органи місцевого самоврядування сприяють молодіжній житлово-будівельній кооперації.

Органи місцевого самоврядування:

- передають кооперативам земельні ділянки, що знаходяться у комунальній власності під будівництво;

- безоплатно передають кооперативам будинки, що вимагають реконструкції;

- на пільгових умовах забезпечують будинки, побудовані молодіжними житлово-будівельними кооперативами, доступом до комунальної інфраструктури;

- здійснюють у межах чинного законодавства інші заходи з підтримки молодіжної житлово-будівельної кооперації.

Порядок пільгового приєднання будинків побудованих молодіжними житлово-будівельними кооперативами до комунальної інфраструктури визначається Кабінетом Міністрів України.

Вимоги до будинків, які вимагають реконструкції та можуть бути передані молодіжним житлово-будівельним кооперативам встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері будівництва.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву:

- веде реєстр молодіжних житлово-будівельних кооперативів, їх членів та осіб, що бажають стати членами таких кооперативів;

- може надавати членам молодіжних житлово-будівельних кооперативів пільгові довготермінові кредити спрямовані на сплату паїв та внесків;

- разом з членами кооперативу утворює організаційний комітет, який забезпечує організацію процесу будівництва та громадський контроль за станом будівництва.

Кошти на забезпечення поточної діяльності Фонду, пов'язаної з реалізацією функцій, визначених цим Законом, формуються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на цю мету.

Стаття 7. Державний контроль за діяльністю молодіжних житлово-будівельних кооперативів

Контроль за діяльністю молодіжних житлово-будівельних кооперативів здійснюється органами місцевого самоврядування, Державною спеціалізованою фінансовою установою "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (далі - Фонд) та іншими органами державної влади у межах їх повноважень.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад:

- у встановлених цим законом випадках затверджують рішення загальних зборів членів кооперативу;

- у разі необхідності, зокрема у випадку виявлення інформації про порушення кооперативом чи його органами вимог законодавства, скликають позачергові загальні збори членів кооперативу;

- здійснюють контроль за використанням кооперативами комунального майна;

- у разі виявлення порушень у діяльності кооперативу, передають відповідні матеріали уповноваженим органам державної влади;

- у разі нецільового використання кооперативами комунального майна чи порушення кооперативами прав територіальної громади, звертаються з відповідними позовами до суду.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву:

- у встановлених цим законом випадках затверджує рішення загальних зборів членів кооперативу;

- висуває кандидатури на зайняття посад членів ревізійної комісії (ревізора) молодіжного житлово-будівельного кооперативу;

- у разі необхідності скликає позачергові загальні збори членів кооперативу;

- може приймати рекомендації з питань діяльності молодіжних житлово-будівельних кооперативів, які підлягають обов'язковому розгляду правлінням чи головою кооперативу;

- здійснює контроль за дотриманням кооперативами вимог цього закону;

- у разі виявлення порушень кооперативами цього закону чи законодавства про кооперацію, передає відповідні матеріали уповноваженим органам державної влади та звертається з відповідними позовами до суду.

Інші види контролю за діяльністю молодіжного житлово-будівельного кооперативу, зокрема контроль за дотриманням кооперативом санітарних вимогам, нормами техніки безпеки і охорони праці, пожежної та екологічної безпеки здійснюють відповідні органи державної влади в межах своєї компетенції встановленої законами України

Розділ II. МАЙНО КООПЕРАТИВУ

Стаття 8. Джерела формування майна кооперативу

Для досягнення мети своєї діяльності кооператив набуває та використовує грошові кошти, майно, майнові права, фінансові та інші ресурси.

Джерелами формування майна кооперативу є:

паї, додаткові паї, вступні, членські та цільові внески його членів;

майно, добровільно передане кооперативу його членами;

кошти, що надходять від провадження господарської діяльності;

грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних;

земельні ділянки та/або будинки передані кооперативу безоплатно органами місцевого самоврядування;

інші надходження, не заборонені законодавством.

Стаття 9. Надання земельних ділянок кооперативам

Органи місцевого самоврядування можуть безоплатно передавати молодіжним житлово-будівельним кооперативам земельні ділянки у власність або в оренду відповідно до норм чинного законодавства. Така безоплатна передача земельної ділянки не вважається пайовим внеском.

Молодіжні житлово-будівельні кооперативи можуть набувати земельні ділянки у власність або в оренду за цивільно-правовими угодами.

У випадку продажу молодіжним житлово-будівельним кооперативам земельних ділянок державної чи комунальної власності (або прав на них), земельні торги не проводяться.

Стаття 10. Вступні внески членів молодіжного житлово-будівельного кооперативу

При вступі до кооперативу для організаційного забезпечення його діяльності кожна фізична особа робить вступний внесок у грошовій формі у розмірі встановленому Загальними зборами.

Вступний внесок є обов'язковою умовою членства у кооперативі. Вступний внесок є неповоротним.

Стаття 11. Членські внески

Рішенням загальних зборів членів Кооперативу може встановлюватись порядок сплати та розмір членського внеску, який сплачується членом кооперативу періодично і використовується на забезпечення поточної діяльності кооперативу (технічні, організаційні та інші витрати). Членський внесок є неповоротним.

Стаття 12. Паї та додаткові паї членів кооперативу

Пай - разовий майновий поворотний внесок у створення і розвиток кооперативу. Пай є персоніфікованим і визначає частку кожного члена кооперативу у майні кооперативу.

Розмір паю є однаковим для всіх членів кооперативу та встановлюється Загальними зборами кооперативу. Пайові внески можуть бути внесені виключно у грошовій формі і вносяться на банківський рахунок кооперативу.

Право власності членів кооперативу на пай успадковується.

У разі виходу (виключення) з кооперативу член кооперативу має право на отримання паю у грошовій формі. Термін отримання паю не може перевищувати трьох місяців. Відлік цього терміну починається з 1 січня року, що наступає після моменту виходу (виключення) із кооперативу.

Члени кооперативу мають право крім обов'язкового паю внести додатковий пай, який передається ними за власним бажанням до пайового фонду і є поворотним.

Стаття 13. Цільові внески членів кооперативу

Цільові внески членів кооперативу вносяться понад пай і спрямовані на створення спеціального фонду для забезпечення статутної діяльності Кооперативу.

Розмір обов'язкового цільового внеску для кожного члену кооперативу встановлюється загальним зборами. Цільові внески є неповоротними.

Стаття 14. Майнові фонди кооперативу

Для здійснення господарської та іншої діяльності Кооператив за рахунок власного майна формує відповідні майнові фонди.

Майнові фонди кооперативу поділяється на пайовий, неподільний і спеціальний та резервний.

Пайовий фонд кооперативу формується за рахунок паїв і додаткових паїв членів кооперативу. Правління кооперативу веде облік пайового фонду з визначенням паїв кожного з членів кооперативу.

До неподільного фонду кооперативу зараховуються вступні та членські внески, що вносяться членами кооперативу.

Спеціальний фонд є неподільним і формується за рахунок цільових внесків членів кооперативу.

Резервний фонд створюється за метою забезпечення не відволікання коштів членів кооперативу від будівництва у випадку виходу одного із членів кооперативу шляхом резервування 15 відсотків річного обсягу пайових внесків членів кооперативу.

Кооператив може визначати і утворювати інші фонди кооперативу (в тому числі резервний фонд, фонд соціального розвитку). Розмір, порядок формування та використання таких фондів затверджуються рішенням загальних зборів членів кооперативу.

Розмір та кількість відрахувань до фондів Кооперативу визначаються рішенням загальних зборів кооперативу.

Стаття 15. Особливості набуття членами кооперативу права власності на житло

Член кооперативу набуває право власності на житло після введення в експлуатацію будинку побудованого кооперативом, за умови сплати ним всіх необхідних внесків. За умови заборгованості по внескам, член кооперативу отримує лише право користування житлом.

Житло надається члену кооперативу відповідно до внесених ним пайових та додаткових пайових внесків.

У перші десять років після введення в експлуатацію будинку, побудованого кооперативом, власники житла у цьому будинку не можуть його відчужувати, за виключенням випадків передання такого житла у спадок. Всі угоди, що порушують зазначену норму та спрямовані на відчуження такого житла є нікчемними.

Розділ III. ЧЛЕНИ МОЛОДІЖНОГО ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ

Стаття 16. Право на членство у кооперативі

Членами молодіжного житлово-будівельного кооперативу можуть бути дієздатні громадяни України віком від 18 до 35 років, які перебувають у шлюбі не менше 3 років, або мають дитину.

Особи що бажають стати членами молодіжного житлово-будівельного кооперативу можуть вступати виключно до кооперативів (або утворювати кооперативи), місцезнаходженням яких є населений пункт, де знаходиться місце проживанням таких осіб.

Особи, що бажають стати членами молодіжного житлово-будівельного кооперативу мають бути зареєстровані у Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву у реєстрі осіб, що бажають стати членами такого кооперативу.

Особа одночасно може бути членом лише одного молодіжного житлово-будівельного кооперативу. Особа виключена з молодіжного житлово-будівельного кооперативу на підставі пунктів 3, 7, 8, 10 статті 19 цього Закону втрачає право бути членом будь-якого молодіжного житлово-будівельного кооперативу.

Асоційоване членство у молодіжному житлово-будівельному кооперативі не допускається.

Неповнолітній чи малолітній спадкоємець члена кооперативу, який проживає разом з ним, може бути прийнятий до членів кооперативу з тим, щоб до досягнення ним повноліття, його права і обов'язки здійснював опікун (піклувальник).

Кооператив веде облік своїх членів та видає кожному з них посвідчення про членство.

У разі зміни у складі членів молодіжного житлово-будівельного кооперативу, кооператив повинен у 10-денний строк з моменту такої зміни письмово повідомити про це Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

Стаття 17. Документи, які подає особа, що бажає стати членом кооперативу

Особа, що бажає стати членом кооперативу подає голові правління чи голові кооперативу такі документи:

1) нотаріально засвідчену копію паспорта громадянина України;

2) нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує перебування у шлюбі не менше 3 років або наявність дитини;

3) письмову заяву про вступ до кооперативу;

Посадовим особам кооперативу забороняється вимагати від осіб, що бажають стати членами кооперативу, інші документи.

Після подання заяви про вступ до кооперативу, проте до розгляду загальними зборами питання про прийняття особи до членів кооперативу така особа повинна подати:

1) документ, що посвідчує внесення вступного внеску;

2) документ, що засвідчує внесення паю чи його частини визначеної статутом кооперативу.

Особи, які є засновниками кооперативу та підписали установчий договір не повинні додатково подавати документи для вступу у нього.

Стаття 18. Момент набуття членства у кооперативі

Вступ до кооперативу здійснюється на підставі документів визначених статтею 17 цього Закону. Особа, яка подала заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний внесок і пай у порядку та розмірах, визначених його статутом.

Члени кооперативу, які є його засновниками стають членами кооперативу з дня державної реєстрації статуту кооперативу. Особи, які прийняті до діючого кооперативу стають його членами з дати схвалення рішення про їх прийняття загальними зборами членів кооперативу.

З моменту прийняття головою Кооперативу рішення про прийняття до кооперативу до моменту схвалення такого рішення загальними зборами членів Кооперативу така особа має ті ж права і обов'язки, що й інші члени Кооперативу.

Стаття 19. Підстави припинення членства у кооперативі

Членство у кооперативі припиняється у разі:

1) добровільного виходу з кооперативу відповідно до поданої заяви;

2) припинення діяльності кооперативу;

3) встановлення у судовому порядку фактів фальсифікації відомостей, що були підставою для прийому до кооперативу;

4) неправомірних дій посадових осіб при вирішенні питання про прийом до членів кооперативу;

5) неодержання ордеру та незаселення жилого приміщення без поважних причин протягом трьох місяців з дня видачі ордеру члену даного кооперативу;

6) за систематичну несплату без поважних причин внесків у порядку, визначеному Статутом;

7) систематичного не виконання або неналежного виконання своїх обов'язків, або перешкоджання своїми діями досягненню кооперативом цілі діяльності;

8) систематичного руйнування або псування жилого приміщення, або порушення норм користування будинком (жилим приміщенням), яке робить неможливим для інших проживання з членом кооперативу в одній квартирі чи в одному будинку;

9) виїзду на інше постійне місце проживання;

10) відчуження жилого приміщення (за виключенням спадкування) у перші 10 років після введення будинку в експлуатацію;

11) у зв'язку зі смертю члена кооперативу або визнання його померлим.

Досягнення членом кооперативу 35-річного віку чи втрата ним дитини не є підставою для його виключення із членів кооперативу.

Виключення з членів кооперативу може бути оскаржене до суду.

Стаття 20. Порядок припинення членства у кооперативі

Член Кооперативу, який припиняє членство у кооперативі, має право одержати внесений ним пай.

У разі припинення членства у кооперативі його член має право на отримання паю грішми. Термін отримання паю не може перевищувати трьох місяців з дня припинення членства у кооперативі.

У випадку добровільного припинення членства, особа, яка бажає добровільно припинити членство повинна письмово попередити про це правління кооперативу не пізніше як за один місяць до моменту виходу.

Спори, що виникають у зв'язку з виходом або виключенням члену кооперативу із кооперативу, у тому числі спори щодо порядку визначення паю члена кооперативу, який бажає вийти, строки виплати, вирішуються судом.

Стаття 21. Основні права члена кооперативу

Член молодіжного житлово-будівельного кооперативу має право:

1) на участь в господарській діяльності кооперативу, а також в управлінні кооперативом, право голосу на його загальних зборах, право обирати і бути обраним в органи управління;

2) на користування послугами кооперативу;

3) у випадку перебування члена кооперативу на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов - на отримання від Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву пільгових кредитів у порядку встановленому законодавством;

4) на збереження жилого приміщення при тимчасовій відсутності незалежно від причин і строку відсутності. Тимчасово відсутній член кооперативу зберігає права і несе обов'язки, передбачені цим законом та статутом кооперативу;

5) проводити, у встановленому чинним законодавством України порядку, будь-які вдосконалення і зміни належної йому на праві власності квартири, якщо вони не порушують структурну цілісність жилого будинку, його технічного обладнання, а також не завдають шкоди майну інших членів Кооперативу;

6) вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;

7) звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, посадових осіб кооперативу із запитами, пов'язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити;

8) на добровільний вихід з кооперативу та одержання паю у разі виходу з кооперативу.

Законодавством та Статутом кооперативу можуть встановлюватися додаткові права члену молодіжного житлово-будівельного кооперативу.

Стаття 22. Основні обов'язки члена кооперативу

Член молодіжного житлово-будівельного кооперативу зобов'язаний:

1) додержуватися Статуту кооперативу;

2) виконувати рішення органів управління кооперативу та органів контролю за діяльністю кооперативу;

3) у встановлений строк внести вступний і пайовий внески;

4) своєчасно вносити платежі в покриття витрат кооперативу на експлуатацію і капітальний ремонт жилого будинку (будинків) та утримання прибудинкової території, внески до спеціальних фондів та плату за комунальні послуги;

5) використовувати жиле приміщення відповідно до його призначення, забезпечувати схоронність приміщення, бережно ставитися до санітарно-технічного та іншого обладнання та об'єктів благоустрою;

6) додержуватись правил утримання жилого будинку та прибудинкової території, правил пожежної безпеки, чистоти і порядку в під'їздах, кабінах ліфтів, на сходових клітках та в інших місцях загального користування;

7) проводити за свій рахунок поточний ремонт жилого приміщення, а в разі вибуття з кооперативу із звільненням приміщення - здати його у належному стані

Законодавством та Статутом кооперативу можуть встановлюватися додаткові обов'язки члену молодіжного житлово-будівельного кооперативу.

Розділ IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ МОЛОДІЖНОГО ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ

Стаття 23. Загальні збори членів молодіжного житлово-будівельного кооперативу

Загальні збори членів є вищим органом управління молодіжного житлово-будівельного кооперативу.

До компетенції загальних зборів членів кооперативу належить:

1) затвердження Статуту кооперативу та внесення до нього змін, прийняття інших рішень, що стосуються діяльності кооперативу;

2) обрання правління та ревізійної комісії кооперативу;

3) затвердження рішення правління або голови правління про прийняття нових членів та припинення членства;

4) затвердження проекту і зведеного кошторису на будівництво жилого будинку (будинків) та надвірних будівель;

5) прийняття рішення про одержання кредиту на будівництво жилого будинку (будинків) та надвірних будівель;

6) встановлення розміру і строку внесення вступного та членського внеску;

7) затвердження розрахунку вартості квартир, складений проектною організацією;

8) встановлення розмірів пайових внесків;

9) розподілення квартир між членами кооперативу;

10) прийняття рішень про порядок експлуатації жилого будинку (будинків);

11) затвердження, за погодженням з ревізійною комісією, звіту правління кооперативу про фінансово-господарську діяльність кооперативу за минулий рік і фінансово-господарський план на поточний рік;

12) затвердження, за погодженням з ревізійною комісією, річних балансів кооперативу;

13) заслуховування звітів голови правління та голови ревізійної комісії;

14) прийняття рішення про надання членові кооперативу замість займаної іншої квартири з такою ж кількістю кімнат;

15) прийняття рішення про утворення спеціальних фондів, встановлення розміру та строків внесення членами кооперативу внесків до цих фондів, а також порядку їх витрачання;

16) встановлення порядку витрачання інших надходжень;

17) прийняття рішення про переобладнання не придатних для проживання жилих приміщень у будинку (будинках) кооперативу в нежилі. Рішення загальних зборів з цього питання затверджуються виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради;

18) визначення розмірів оплати праці голови правління, голови ревізійної комісії (ревізора), а також кошторису на утримання апарату органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, їх преміювання та застосування інших видів заохочень;

19) розгляд скарг на дії правління і ревізійної комісії кооперативу;

20) прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном кооперативу;

21) прийняття рішень про вступ кооперативу до кооперативних об'єднань;

22) прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу;

23) вирішення інших питань віднесених законодавством до повноважень загальних зборів членів кооперативу.

Рішення загальних зборів, якими вони здійснюють свою компетенцію передбачену пунктами 1, 2, 4, 11, 17, 20, 21, 22 вимагають затвердження Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву. Рішення загальних зборів, якими вони здійснюють свою компетенцію передбачену пунктами 17 та 22 вимагають додаткового затвердження місцевими органами самоврядування (виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад).

Рішення загальних зборів, які вимагають додаткового затвердження направляються відповідним органам у місячний строк з моменту їх прийняття.

Якщо рішення було прийнято з порушенням законодавства, орган, що має затверджувати його, може відмовити у затвердженні такого рішення.

Стаття 24. Збори уповноважених молодіжного житлово-будівельного кооперативу

При наявності в молодіжному житлово-будівельному кооперативі 75 і більше членів замість загальних зборів членів кооперативу можуть скликатися збори уповноважених. Уповноважені обираються загальними зборами членів кооперативу по одному від п'яти членів кооперативу строком на 2 роки.

Уповноважені діють на підставі письмового доручення.

Збори уповноважених вирішують ті ж питання, що й загальні збори членів кооперативу.

Збори уповноважених проводяться у тому ж порядку, що і збори членів кооперативу, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 25. Порядок скликання загальних зборів

Загальні збори членів житлово-будівельного кооперативу скликаються правлінням не рідше двох разів на рік.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів кооперативу.

Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени кооперативу повинні бути персонально повідомлені у письмовій формі не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення.

Загальні збори членів кооперативу проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням кооперативу.

Стаття 26. Позачергові загальні збори

Позачергові збори скликаються на вимогу:

- 1/3 загального числа членів кооперативу;

- на вимогу правління кооперативу;

- ревізійної комісії;

- виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів;

- Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради чи Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву збори проводяться за кошти зазначених органів.

Загальні збори членів кооперативу (збори уповноважених) визнаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 загального числа членів кооперативу (уповноважених).

Стаття 27. Порядок прийняття рішень загальними зборами кооперативу

Всі члени кооперативу мають право голосувати на загальних зборах. Кожний член кооперативу має один голос.

У випадку проведення зборів уповноважених кожний уповноважений має один голос.

Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу приймаються відповідно до його Статуту відкритим або таємним голосуванням з обов'язковим використанням бюлетенів.

Рішення загальних зборів членів кооперативу приймаються простою більшістю, а рішення про прийняття Статуту кооперативу, прийом до кооперативу і виключення з кооперативу, про затвердження розрахунку вартості квартир та застосування поправочних коефіцієнтів, встановлення розмірів пайових внесків і про розподіл квартир між членами новоорганізовуваного кооперативу - більшістю не менше 3/4 голосів присутніх на зборах членів кооперативу (уповноважених).

Рішення про реорганізацію та ліквідацію кооперативу приймається загальними зборами членів кооперативу за умови, що за нього проголосувало не менше 3/4 загальної кількості всіх членів кооперативу.

Стаття 28. Протокол загальних зборів

Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

Якщо на загальних зборах проводилося голосування, то у протоколі в обов'язковому порядку наводяться підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою кооперативу та підписами голови правління.

Стаття 29. Правління молодіжного житлово-будівельного кооперативу

Правління житлово-будівельного кооперативу є виконавчим органом кооперативу, підзвітним загальним зборам членів кооперативу.

Правління обирається загальними зборами з числа членів кооперативу строком на два роки. Кількість членів правління не може бути меншою ніж 3 особи.

Правління обирає з свого складу голову та його заступника (заступників). Голова правління здійснює повсякденне керівництво діяльністю кооперативу, забезпечує виконання рішень загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених) і правління.

Правління підзвітне загальним зборам і несе перед ними відповідальність за ефективність функціонування кооперативу.

Голова правління та його члени можуть бути достроково відкликані зі своїх посад за рішенням загальних зборів.

Голова та/або члени правління, які завдали своїми діями шкоди кооперативу, несуть перед ним матеріальну відповідальність у встановленому законом порядку.

Стаття 30. Голова кооперативу та його заступник

Якщо кооператив складається менш як з 20 членів, замість правління обираються голова кооперативу та його заступник, які мають повноваження правління.

Голова кооперативу та його заступник мають всі повноваження голови правління та члену правління відповідно, якщо законодавством прямо не встановлено інше.

Стаття 31. Повноваження правління молодіжного житлово-будівельного кооперативу:

1) забезпечує додержання кооперативом та його членами законодавства і Статуту кооперативу;

2) оформляє банківський кредит на будівництво (реконструкцію) жилого будинку (будинків) та надвірних будівель і своєчасно його погашає;

3) здійснює контроль за будівництвом (реконструкцією) жилого будинку (будинків) та надвірних будівель;

4) виділяє представника для участі в державній приймальній комісії по прийняттю в експлуатацію жилого будинку (будинків) і надвірних будівель;

5) забезпечує складання звіту про фінансово-господарську діяльність кооперативу за минулий рік та фінансово-господарського плану, кошторису доходів і витрат на поточний рік та подає їх на затвердження загальних зборів членів;

6) розпоряджається коштами кооперативу відповідно до затвердженого загальними зборами членів кооперативу кошторису доходів і витрат на поточний рік;

7) укладає від імені кооперативу договори та інші угоди, пов'язані з діяльністю кооперативу;

8) представляє інтереси кооперативу в державних і громадських органах, на підприємствах, в установах і організаціях;

9) подає заявки і розрахунки на виконання проектних, ремонтних та інших робіт, пов'язаних з експлуатацією і ремонтом жилого будинку (будинків) та утримання прибудинкової території;

10) контролює надходження від членів кооперативу платежів у рахунок погашення позички банку, веде точний облік заборгованості і забезпечує виконання зобов'язань членів кооперативу до повного погашення заборгованості;

11) контролює надходження від членів кооперативу вступних внесків, пайових внесків, внесків на капітальний ремонт жилого будинку (будинків), на експлуатацію жилого будинку (будинків) і утримання прибудинкової території, плати за комунальні послуги та інших платежів;

12) у разі несвоєчасного внесення членами кооперативу відповідних платежів вживає заходів до їх стягнення в установленому порядку;

13) забезпечує ведення діловодства, бухгалтерського обліку і складання звітності;

14) веде списки членів кооперативу і членів їх сімей на одержання жилих приміщень що звільняються, в будинку (будинках) кооперативу пайовий внесок за які внесено не повністю;

15) повідомляє у п'ятиденний строк Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву про звільнення жилого приміщення в будинку (будинках) кооперативу;

16) готує пропозиції про прийом до кооперативу і виключення з кооперативу, надання жилих приміщень та з інших питань, що належать до відання загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених);

17) приймає на роботу та звільняє працівників, які обслуговують жилий будинок (будинки) та прибудинкову територію;

18) забезпечує проведення загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених);

29) звітує перед загальними зборами членів кооперативу (зборами уповноважених) не рідше одного разу на рік;

20) приймає рішення про прийняття нових членів кооперативу та припинення членства у кооперативі;

21) вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю кооперативу, за винятком тих, які належать до компетенції загальних зборів членів кооперативу.

Стаття 32. Порядок проведення засідання правління молодіжного житлово-будівельного кооперативу

Засідання правління житлово-будівельного кооперативу скликаються головою правління в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання можуть скликатися також на вимогу членів правління або ревізійної комісії.

Рішення правління приймаються простою більшістю голосів присутніх членів правління відкритим голосуванням.

Голова кооперативу своє рішення приймає одноособово.

Рішення правління (голови кооперативу) оформлюються протоколом підписаним головою правління, скріпленим печаткою кооперативу та підписом голови ревізійної комісії.

Фінансова документація підписується головою правління та бухгалтером.

Стаття 33. Ревізійна комісія молодіжного житлово-будівельного кооперативу

Ревізійна комісія обирається загальними зборами кооперативу з їх числа членів кооперативу або з осіб запропонованих. Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву в кількості не менше 3 осіб строком на 2 роки. Ревізійна комісія обирає з свого складу голову комісії.

Ревізійна комісія підзвітна загальними зборами кооперативу.

Члени ревізійної комісії житлово-будівельного кооперативу, які завдали, своїми діями шкоди кооперативу, несуть перед ним матеріальну відповідальність у встановленому законом порядку.

Якщо кооператив складається менш як з 20 членів, замість ревізійної комісії обирається ревізор, який має всі повноваження ревізійної комісії.

Стаття 34. Повноваження ревізійної комісії кооперативу

Ревізійна комісія житлово-будівельного кооперативу:

1) здійснює контроль за додержанням правлінням кооперативу і членами кооперативу законодавства, актів органів місцевого самоврядування, рішень Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву;

2) проводить не рідше одного разу на рік (при необхідності - з участю відповідних спеціалістів) планові ревізії фінансово-господарської діяльності кооперативу та звітує про їх наслідки перед загальними зборами членів кооперативу;

3) перевіряє виконання правлінням кооперативу рішень загальних зборів членів кооперативу;

4) контролює правильність укладення правлінням кооперативу договорів;

5) перевіряє правильність нарахування і своєчасність внесення платежів у рахунок погашення банківського кредиту та інших встановлених платежів;

6) погоджує річні баланси кооперативу, звіт правління кооперативу про фінансово-господарську діяльність кооперативу за минулий рік і фінансово-господарський план на поточний рік;

7) надає висновки на річні звіти кооперативу;

8) контролює своєчасність розгляду правлінням кооперативу заяв і скарг членів кооперативу та інших громадян;

9) за наявності порушень у діяльності членів правління, голови правління чи голови кооперативу ініціює розгляд загальними зборами питання про дострокове припинення їх повноважень;

10) виконує інші повноваження покладені законодавством чи Статутом кооперативу.

Стаття 35. Дії ревізійної комісії у випадку виявлення порушень

У разі виявлення допущених правлінням кооперативу порушень законодавства, актів органів місцевого самоврядування, рішень Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, фінансової дисципліни ревізійна комісія повідомляє про це загальні збори членів кооперативу (збори уповноважених) та Державний фондом сприяння молодіжному житловому будівництву, а при необхідності - також виконавчий комітет відповідної місцевої Ради народних депутатів.

У разі виявлення загроз інтересам кооперативу або зловживань посадових осіб кооперативу ревізійна комісія зобов'язана негайно поставити питання про скликання позачергових загальних зборів.

Стаття 36. Річні звіти молодіжного житлово-будівельного кооперативу

Не пізніше кожного першого кварталу фінансового року голова правління (голова кооперативу) подає на розгляд ревізійної комісії(ревізора) та загальних зборів річний фінансовий звіт, звіти про податкові та інші відрахування за попередній фінансовий рік, інші звіти, що складаються Кооперативом відповідно до законодавства України. Представлені звіти підлягають затвердженню загальними зборами на підставі висновків ревізійної комісії (ревізора).

Стаття 37. Організаційний комітет молодіжного житлово-будівельного кооперативу

З метою забезпечення організації процесу будівництва та здійснення контролю за його здійсненням створюється організаційний комітет молодіжного житлово-будівельного кооперативу.

Організаційний комітет створюється не менше ніж з п'яти осіб - членів кооперативу, які обираються на загальних зборах членів кооперативу та двох представників Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Засідання Організаційного комітету проводяться у міру необхідності.

Засідання Організаційного комітету є правомочними, якщо в його роботі беруть участь не менше двох третин від його загальної кількості.

Рішення Організаційного комітету приймаються простою більшістю голосів присутніх.

Повноваження Організаційного комітету:

приймає участь у розробці та затвердженні графіку будівництва житла;

розглядає та узагальнює звітні дання за результатами будівництва житла, станом дотримання графіку будівництва житла;

здійснює інші функції, визначені рішенням загальних зборів молодіжного житлово-будівельного кооперативу.

Стаття 38. Обмеження щодо посадових осіб кооперативу

До складу правління та ревізійної комісії житлово-будівельного кооперативу не можуть одночасно входити особи, які є між собою близьким родичами або перебувають у свояцтві. Вказані обмеження поширюються на голову кооперативу та ревізора.

Розділ V. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВУ

Стаття 39. Рішення про припинення діяльності кооперативу

Рішення про припинення діяльності (реорганізацію чи ліквідацію кооперативу) приймається загальними зборами та підлягає обов'язковому затвердженню Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву та виконавчим комітетом місцевої ради депутатів.

Реорганізація, ліквідація та банкрутство кооперативу відбувається відповідно до норм законодавства України з урахуванням особливостей встановлених цим Законом.

Стаття 40. Особливості розпорядження майном кооперативу при припиненні його діяльності

Комунальне майно передане кооперативу органами місцевого самоврядування (зокрема земельна ділянка під забудову) не включається до ліквідаційної маси, не може бути стягнуто кредиторами та підлягає безоплатному поверненню у комунальну власність.

Майно кооперативу, що залишилося після розрахунків по оплаті праці, з бюджетом та кредиторами розподіляється між членами кооперативу пропорційно вартості їх паю.

У випадку припинення діяльності кооперативу після завершення будівництва будинку, для власників житла у ньому протягом 10 років зберігається заборона на відчуження житла встановлена статтею 15 цього Закону.

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких Законів України:

1) у Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради, 1983, Додаток до N 28, ст. 573 із наступними змінами):

доповнити Житловий кодекс статтею 1331 такого змісту:

"Стаття 1331. Молодіжні житлово-будівельні кооперативи

Особливості правового статусу, утворення та функціонування молодіжних житлово-будівельних кооперативів встановлюються Законом України "Про молодіжну житлово-будівельну кооперацію.";

доповнити статтю 143 частиною п'ятою такого змісту:

"Обмін жилого приміщення у будинках побудованих молодіжними житлово-будівельними кооперативами не дозволяється протягом перших 10 років після введення будинку в експлуатацію.";

доповнити статтю 144 частиною шостою такого змісту:

"У будинку побудованому молодіжним житлово-будівельним кооперативом протягом перших 10 років після введення будинку в експлуатацію переважне право на оренду житла мають особи, які зареєстровані у реєстрі осіб, які бажають стати членами молодіжного житлово-будівельним кооперативу.".

2) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3-4, ст. 27 із наступними змінами):

у назві статті 41 слово "(житловим)" замінити словами "(молодіжним житлово-будівельним, житловим) у відповідних відмінках;

частину третю статті 134 після слів "а також передачі" доповнити словами "земельних ділянок або прав на них молодіжному житлово-будівельному кооперативу,".

3) у Законі України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 5, ст. 35 із наступними змінами) статтю 6 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Особливості правового статусу, утворення та функціонування молодіжних житлово-будівельних кооперативів встановлюються Законом України "Про молодіжну житлово-будівельну кооперацію".";

4) у Законі України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України 1992, N 30, ст. 414 із наступними змінами):

у преамбулі виключити слово "сільського";

статтю 1 після слова "заготівельну," доповнити словом "будівельну";

у статті 1 слово "села" замінити словами "населених пунктів";

пункт 1 статті 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Членами молодіжного житлово-будівельного кооперативу можуть бути дієздатні громадяни України віком від 18 до 35 років, які перебувають у шлюбі не менше 3 років, або мають дитину.";

пункт 2 статті 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Колективне членство у молодіжних житлово-будівельних кооперативах забороняється.";

5) у Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 31, ст.440 із наступними змінами) частину першу статті 26 доповнити новим реченням такого змісту:

"До ліквідаційної маси не включається комунальне майно передане молодіжному житлово-будівельному кооперативу органами місцевого самоврядування (зокрема земельна ділянка під забудову).".

3. Молодіжні житлово-будівельні кооперативи, які створено до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом року з дня набрання чинності цим Законом привести свої статути у відповідність із цим Законом.

4. До приведення статутів у відповідність із цим Законом кооперативи та кооперативні об'єднання керуються положеннями діючих статутів у частині, що не суперечить цьому Закону.

5. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування визначити підрозділи відповідальні за взаємодію із молодіжними житлово-будівельними кооперативами та розглянути питання щодо визначення земельних ділянок придатних для безоплатної передачі чи продажу молодіжним житлово-будівельним кооперативам.

 

Голова Верховної Ради України

В. ЛИТВИН

Опрос