Идет загрузка документа (76 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "Об информации" (в новой редакции) и Закона Украины "О доступе к публичной информации"

Проект закона Украины от 12.12.2012 № 947
Дата рассмотрения: 12.12.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" (у новій редакції) та Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у другому реченні частини першої статті 15 слова "інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави" замінити словами "службової інформації, порушення законодавства про захист інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом";

2) в абзаці першому частини третьої статті 1643 слово "конфіденціальної" замінити словами "іншої конфіденційної";

3) в абзаці першому частини першої статті 18831 слова "інформації, яка є власністю держави," замінити словами "державних інформаційних ресурсів";

4) статтю 2123 викласти в такій редакції:

"Стаття 2123. Порушення права на інформацію та права на звернення

Неоприлюднення інформації, обов'язкове оприлюднення якої передбачено Законами України "Про доступ до публічної інформації" та "Про засади запобігання і протидії корупції", -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Незаконна відмова в прийнятті та розгляді звернення, інші порушення законодавства про звернення громадян, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою - четвертою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин.";

5) у назві та абзаці першому частини першої статті 2125 після слова "інших" доповнити словом "матеріальних", а слова "конфіденційну інформацію, що є власністю держави" замінити словами "службову інформацію".

2. У назві та абзаці першому частини першої статті 330 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) слова "конфіденційну інформацію, яка знаходиться у володінні держави" замінити словами "службову інформацію";

3. Частину третю статті 277 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) виключити.

4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 35-37, ст. 446):

1) у частині п'ятій статті 12 слово "значимою" замінити словом "необхідною";

2) пункт 1 частини першої статті 1832 викласти в такій редакції:

"1) оскарження бездіяльності суб'єкта владних повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду звернення або запиту на інформацію;".

5. Третє і четверте речення частини другої статті 3 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526) замінити реченнями такого змісту: "Міліція оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". При органах міліції може проводитися акредитація представників засобів масової інформації, журналістів відповідно до закону. Не підлягають розголошенню відомості, що становлять інформацію з обмеженим доступом відповідно до закону.".

6. Частину шосту статті 2 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 177, N 37, ст. 541; 1997 р., N 20, ст. 145; 2008 р., N 24, ст. 232) після слів і цифр "починаючи з 2009 року" доповнити словами ", а також надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

7. У статті 23 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 49; 2002 р., N 29, ст. 194):

1) у частині другій слова "Законом України "Про підприємства в Україні" замінити словами "Цивільним кодексом України та Законами України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації";

2) третє речення частини третьої викласти в такій редакції: "Кожний суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має право на безпосереднє одержання інформації у суб'єктів владних повноважень відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".";

3) у частинах четвертій і п'ятій слова "Державний комітет статистики України" замінити словами "Державна служба статистики України";

4) частину сьому виключити;

5) частину восьму викласти в такій редакції:

"Органи державного управління, юридичні, фізичні особи та інші суб'єкти господарської діяльності, яким було надано інформацію, що становить комерційну таємницю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, не мають права розголошувати, передавати таку інформацію без дозволу відповідних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, крім випадків, передбачених законом, і несуть відповідальність за порушення визначених цією частиною вимог згідно з цим та іншими законами України.".

8. Пункт 5 частини першої статті 6 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793) після слів "заходи щодо її зміцнення" доповнити словами ", оприлюднюють та надають інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

9. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст. 79; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209, N 29, ст. 236; 2004 р., N 32, ст. 394; 2006 р., N 14, ст. 116, N 30, ст. 258; 2011 р., N 10, ст. 63):

1) частини першу і третю статті 7 викласти в такій редакції:

"Служба безпеки України інформує про свою діяльність через засоби масової інформації шляхом надання відповідей на запити на доступ до публічної інформації та в інших формах у визначеному законодавством порядку.";

"Не підлягає розголошенню інформація з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законами України.";

2) у пункті 7 статті 24 слова "та конфіденційної інформації, що є власністю держави" виключити.

10. У Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1; 2004 р., N 7, ст. 51, N 11, ст. 141, N 16, ст. 238, N 32, ст. 394):

1) абзац другий частини першої статті 3 виключити;

2) текст статті 25 викласти в такій редакції:

"Журналістом редакції друкованого засобу масової інформації відповідно до цього Закону є творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації для друкованого засобу масової інформації та діє на підставі трудових чи інших договірних відносин з його редакцією або займається такою діяльністю за її уповноваженням, що підтверджується редакційним посвідченням чи іншим документом, виданим йому редакцією цього друкованого засобу масової інформації.

Професійна належність журналіста може підтверджуватися документом, виданим професійним об'єднанням журналістів.

На особу, якій видано редакційне посвідчення чи інший документ, що підтверджує повноваження, надані їй редакцією друкованого засобу масової інформації, або її професійну належність, поширюються права і обов'язки, зазначені у статті 26 цього Закону.";

3) у статті 26:

у частині другій:

пункт 6 виключити;

у пункті 7 слова "засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації" замінити словами "підтверджує його професійну належність або повноваження, надані редакцією друкованого засобу масової інформації";

у пункті 5 частини третьої слова "засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації" замінити словами "підтверджує його професійну належність або повноваження, надані редакцією друкованого засобу масової інформації";

4) у статті 34 слова і цифру "Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи відповідно до статті 9 Закону України "Про інформацію" мають" замінити словами "Кожен має";

5) статтю 35 викласти в такій редакції:

" 35. Запит на отримання публічної інформації

Порядок доступу до публічної інформації шляхом подання запиту на інформацію регулюється Законом України "Про доступ до публічної інформації".";

6) пункт 1 частини другої статті 41 виключити;

7) у статті 42:

пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

"2) вони містяться у відповіді на запит на інформацію, поданий відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", або у відповіді на звернення, подане відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

3) вони є дослівним відтворенням публічних виступів або повідомлень суб'єктів владних повноважень, фізичних та юридичних осіб;";

доповнити статтю пунктом 6 такого змісту:

"6) законом передбачено звільнення або непритягнення до відповідальності за такі дії.".

11. У частині четвертій статті 12 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2006 р., N 14, ст. 117) слова "комерційної та службової таємниць" замінити словами "правового режиму інформації з обмеженим доступом, установленого законом".

12. У Законі України "Про науково-технічну інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 33, ст. 345; 2003 р., N 30, ст. 247):

1) статті 6 і 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Права на науково-технічну інформацію

1. Права на науково-технічну інформацію охороняються відповідно до закону.

2. Підставою виникнення прав на науково-технічну інформацію є створення науково-технічної інформації своїми силами і за свій рахунок; виконання договору про створення науково-технічної інформації; виконання будь-якого договору, що містить умови переходу прав на інформацію до іншої особи.

3. Права на науково-технічну інформацію, створену кількома особами, визначаються договором, укладеним між творцями цієї інформації.

4. Права на науково-технічну інформацію, створену за рахунок коштів державного бюджету, визначаються державою як шляхом прийняття загальних рішень, так і шляхом укладення договорів між державним органом, що здійснює фінансування, і виконавцем робіт із створення науково-технічної інформації.

Права на науково-технічну інформацію, що належали фізичним та юридичним особам, можуть переходити до держави у разі передачі її до відповідних державних банків даних, фондів або архівів на договірній основі.

Стаття 7. Відносини між особами, яким належать права на науково-технічну інформацію, її споживачами і посередниками

1. Споживач науково-технічної інформації несе відповідальність за дотримання прав особи, якій належать права на цю інформацію. Споживач науково-технічної інформації не має права передачі одержаної науково-технічної інформації третій особі, якщо це не обумовлено договором з особою, якій належать права на науково-технічну інформацію.

Якщо споживач науково-технічної інформації одержав від особи, якій належать права на цю інформацію, або через посередника інформацію, що не відповідає умовам договору між ними, він має право вимагати безоплатного усунення недоліків у погоджений строк.

У разі відмови особи, якій належать права на цю інформацію, або посередника добровільно задовольнити законні вимоги споживача спір вирішується в суді.

2. Особа, якій належать права на інформацію, здійснює свої права щодо науково-технічної інформації самостійно або через посередника. Відносини між особою, якій належать права на інформацію, і посередником регулюються договором.";

2) у частині другій статті 11 слово "Результати" замінити словами "Права на результати", а слова "є їх власністю" замінити словами "належать цим особам".

13. У третьому реченні абзацу другого частини другої статті 23 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 p., N 15, ст. 84; 1998 р., N 29, ст. 190) слова "суворо зберігати державну та службову таємницю" замінити словами "не розголошувати інформацію з обмеженим доступом".

14. В абзаці п'ятому статті 2 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35; 1999 р., N 36, ст. 318; 2007 р., N 15, ст. 194) слово "таємниці" замінити словами "конфіденційності інформації".

15. У Законі України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83):

1) у статті 6:

в абзаці восьмому частини першої слова "власник інформації" замінити словами "інша особа, якій належать права на інформацію";

у частині другій слова "власником інформації" замінити словами "мати інші права на інформацію";

2) назву та частину першу статті 32 викласти в такій редакції:

"Стаття 32. Відносини інформаційних агентств з авторами або іншими особами, яким належать права на інформацію

Відносини інформаційних агентств з авторами або іншими особами, яким належать права на інформацію, здійснюються на основі укладених між ними договорів.";

3) пункт 1 частини першої статті 34 виключити;

4) у статті 35:

пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

"2) міститься у відповіді на запит на інформацію, поданий відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", або у відповіді на звернення, подане відповідно до Закону України "Про звернення громадян";";

3) є дослівним відтворенням публічних виступів або повідомлень суб'єктів владних повноважень, фізичних та юридичних осіб;";

доповнити статтю пунктом 5 такого змісту:

"5) законом передбачено звільнення або непритягнення до відповідальності за такі дії.".

16. У Законі України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 43, ст. 212):

1) у статті 14 слова "про державну та іншу таємницю, розголошення державної та іншої таємниці, яка охороняється законом" замінити словами "про державну таємницю та іншу інформацію з обмеженим доступом, розголошення державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом";

2) статтю 19 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Інформація, отримана в процесі діяльності Рахункової палати

Матеріали, які надаються для аналізу, перевірки або ревізії органами виконавчої влади, Національним банком України або іншою банківською установою, підприємствами, установами та організаціями, а також відомості та документи про фінансовий, майновий, податковий стан юридичних і фізичних осіб, що надходять до Рахункової палати, можуть бути віднесені до службової інформації відповідно до закону і можуть бути використані лише для здійснення контролю та не підлягають розголошенню до прийняття рішення Рахункової палати, крім випадків, передбачених законом.

У діяльності Рахункової палати забезпечується захист конфіденційної інформації фізичних та юридичних осіб відповідно до закону.";

3) статтю 20 виключити;

4) друге речення статті 35 після слів "публікується у виданнях Верховної Ради України" доповнити словами "та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Рахункової палати";

5) частину другу статті 40 замінити частинами такого змісту:

"Щорічний звіт про роботу Рахункової палати перед Верховною Радою України підлягає обов'язковому опублікуванню та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Рахункової палати.

Рахункова палата оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".".

17. Закон України "Про Конституційний Суд України" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 49, ст. 272) доповнити статтею 311 такого змісту:

"Стаття 311. Відкритість діяльності Конституційного Суду України

Конституційний Суд України оприлюднює та надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Оприлюднення та надання інформації за запитами, адресованими Конституційному Суду України, забезпечується Секретаріатом Конституційного Суду України.".

18. Пункт 20 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2002 р., N 29, ст. 194; 2005 р., N 42, ст. 466; 2006 р., N 13, ст. 110, N 16, ст. 134, N 31, ст. 268; 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2009 р., N 23, ст. 278; 2010 р., N 29, ст. 392; 2011 р., N 31, ст. 304, N 44, ст. 456, N 52, ст. 591; 2012 р., N 7, ст. 53) після слів "стан розвитку ринку цінних паперів" доповнити словами ", оприлюднює та надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".".

19. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2004 р., N 45, ст. 501; 2005 р., N 48, ст. 480; 2006 р., N 22, ст. 184; 2008 р., N 27-28, ст. 253; із змінами, внесеними Законом України від 13 січня 2012 року N 4336-VI):

1) частину третю статті 7 після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Державні органи приватизації оприлюднюють та надають інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".".

У зв'язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом двадцять третім;

2) у статті 19:

у частині другій:

абзац шостий після слів "місцевих засобів масової інформації" доповнити словами ", а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України";

абзац сьомий після слів "в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації" доповнити словами ", а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України";

частину третю після слів "центральній та місцевій пресі" доповнити словами ", а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України".

20. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2005 р., N 48, ст. 483; 2007 р., N 25, ст. 340; 2009 р., N 6, ст. 19, N 19, ст. 260; 2010 р., N 37, ст. 496; із змінами, внесеними Законом України від 9 грудня 2011 року N 4154-VI):

1) частину шістнадцяту статті 46 викласти в такій редакції:

"16. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону.";

2) частини п'яту та одинадцяту статті 59 викласти в такій редакції:

"5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.";

"11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.".

21. В абзаці восьмому статті 1 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 49, ст. 299; 1998 р., N 45, ст. 271) слова "Законом України "Про інформацію" замінити словами "Законами України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації".

22. У Законі України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 20, ст. 99; 2008 р., N 25, ст. 240):

1) у пункті 5 статті 13:

в абзаці першому слова "і секретними (таємними)" замінити словами "які містять інформацію з обмеженим доступом";

в абзаці другому слова "інформації, пов'язаної із службовою та державною таємницями," замінити словами "інформації з обмеженим доступом";

2) статтю 14 доповнити частинами такого змісту:

"Уповноважений здійснює парламентський контроль за дотриманням права на доступ до публічної інформації.

Секретаріат Уповноваженого з прав людини за дорученням Уповноваженого забезпечує оприлюднення та надання інформації за запитами, адресованими Уповноваженому з прав людини, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".";

3) у пункті 1 частини першої статті 22 слова "зазначених нормативними актами про охорону державної та службової таємниць" замінити словами "визначених законодавчими актами щодо захисту інформації з обмеженим доступом".

23. У Законі України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 25, ст. 146):

1) частину першу статті 48 доповнити реченням такого змісту: "Секретаріат Вищої ради юстиції забезпечує надання інформації за запитами, адресованими Вищій раді юстиції, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".";

2) у статті 49:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 49. Оприлюднення інформації Вищої ради юстиції";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Акти Вищої ради юстиції, інша інформація про Вищу раду юстиції та її діяльність підлягають обов'язковому оприлюдненню відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".".

24. У Законі України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 29, ст. 191; 2010 р., N 37, ст. 496):

1) статтю 10 доповнити частиною такого змісту:

"Акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим підлягають обов'язковому оприлюдненню відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проекти актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.";

2) статтю 16 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим забезпечує оприлюднення актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, іншої інформації про Верховну Раду Автономної Республіки Крим та її діяльність, а також забезпечує надання інформації за запитами, адресованими Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".".

У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно частинами п'ятою - дев'ятою.

25. Частини четверту - шосту статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2010 р., N 37, ст. 496) замінити частинами такого змісту:

"Проекти нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій виносяться на громадське обговорення шляхом оприлюднення в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

Акти місцевих державних адміністрацій індивідуальної дії, прийняті в межах їх повноважень, набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший термін уведення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а також обов'язково оприлюднюються, крім внутрішньоорганізаційних актів.

Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому порядку і набирають чинності після реєстрації з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін уведення їх у дію.

Визначені в цій статті акти місцевих державних адміністрацій підлягають обов'язковому оприлюдненню в порядку, установленому Законом України "Про доступ до публічної інформації".".

У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

26. Перше речення частини першої статті 24 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391) викласти в такій редакції: "Права на геологічну, геофізичну, геохімічну, техніко-економічну та іншу інформацію, а також зразки гірничих порід (в тому числі керн) та інші дані (далі - інформація), отримані інвестором у результаті виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, належать державі.".

27. У Законі України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428; 2010 р., N 46, ст. 537):

1) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Реалізація прав на секретну інформацію та її матеріальні носії

Володілець секретної інформації або власник матеріальних носіїв такої інформації реалізує свої права з урахуванням обмежень, установлених в інтересах національної безпеки України відповідно до цього Закону.

Якщо внаслідок обмеження прав на секретну інформацію або її матеріальні носії заподіюється шкода особі, якій такі права належать, відшкодування здійснюється за рахунок держави у порядку та розмірах, що визначаються у договорі між такою особою і державним органом (органами), якому державним експертом з питань таємниць надається право приймати рішення щодо суб'єктів, які мають доступ до цієї інформації та її матеріальних носіїв. Зазначеним договором також визначаються порядок та умови охорони державної таємниці, зокрема режим секретності під час користування і розпорядження секретною інформацією та її матеріальними носіями, обумовлюється згода особи на реалізацію прав щодо інформації або її матеріальних носіїв з урахуванням обмежень, установлених відповідно до цього Закону, взяття особою на себе зобов'язання щодо збереження державної таємниці та ознайомлення її з мірою відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю.

Якщо особа, якій належать права на секретну інформацію або її матеріальні носії, відмовляється від укладення договору чи порушує його, за рішенням суду ця інформація або її матеріальні носії можуть бути вилучені за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості особі, якій належали відповідні права.";

2) в абзаці восьмому статті 39 слова "конфіденційної або іншої таємної" виключити.

28. У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2003 р., N 30, ст. 247; 2007 р., N 9, ст. 67; 2009 р., N 19, ст. 257; 2010 р., N 33, ст. 471, N 37, ст. 496; 2011 р., N 34, ст. 343; 2012 р., N 5, ст. 165, N 7, ст. 53):

1) частину першу статті 10 доповнити абзацом такого змісту:

"оприлюднювати і надавати інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".";

2) абзац восьмий статті 13 після слів "суб'єктів природних монополій" доповнити словами ", оприлюднюють і надають інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

3) абзац четвертий частини першої статті 15 доповнити реченням такого змісту: "Проекти рішень комісій, які є нормативно-правовими актами, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації".";

4) частину шосту статті 151 викласти в такій редакції:

"6. Комісії інформують громадськість про результати своєї роботи, оприлюднюють і надають інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".".

29. У Законі України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 39, ст. 333; 2005 р., N 5, ст. 114):

1) у статті 16:

частину першу доповнити абзацом такого змісту:

"надання інформації, що міститься в Реєстрі, у відповідь на запит на інформацію.";

частину другу після слів "у спеціалізованому періодичному виданні" доповнити словами "та на своєму офіційному веб-сайті";

2) частину другу статті 31 викласти в такій редакції:

"2. Інформація, що стосується об'єктів культурної спадщини таких територій чи водних об'єктів, може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом відповідно до закону.".

30. У Законі України "Про державну статистику" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 362):

1) у другому реченні частини першої статті 19 слова і цифри "Згідно з положеннями статей 9 і 24 цього Закону про оплату послуг це" замінити словом "Це";

2) назву розділу VI та статтю 23 викласти в такій редакції:

"Розділ VI ПРАВА НА СТАТИСТИЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА ДОСТУП ДО НЕЇ

Стаття 23. Права на статистичну інформацію

Органи державної статистики визначають відповідно до закону правила збирання, опрацювання, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації, отриманої в процесі державних статистичних спостережень, а також первинних даних, отриманих у процесі проведення інших статистичних спостережень.

Права на зведену знеособлену статистичну інформацію, отриману органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, що проведені за рахунок коштів замовника, визначаються договорами на створення цієї інформації. Положення таких договорів не можуть суперечити вимогам цього та інших законів, зокрема щодо вільного доступу до статистичної інформації.";

3) у статті 24:

абзац четвертий частини третьої після слів "органам місцевого самоврядування" доповнити словами ", а також надання її у відповідь на запит на інформацію відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

частини п'яту - сьому викласти в такій редакції:

"Порядок і умови надання фізичним та юридичним особам статистичної інформації за запитами визначаються Законами України "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію" та цим Законом.

У разі коли підготовка і надання статистичної інформації здійснюється на договірній основі, порядок і умови надання інформації замовнику визначаються відповідними договорами. Замовники відшкодовують витрати, пов'язані з виконанням договорів щодо підготовки і надання статистичної інформації. Виконання та оплата таких робіт здійснюються відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі.

Не може бути відмовлено в наданні за запитом знеособленої статистичної інформації, отриманої в процесі статистичних спостережень, проведених за рахунок коштів державного бюджету чи замовника на підставі договору. Така статистична інформація не може бути віднесена до конфіденційної інформації та надається безоплатно, крім випадків відшкодування фактичних витрат для копіювання та друку відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".".

31. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2003 р., N 1, ст. 2, N 35, ст. 270; 2004 р., N 13, ст. 181; 2006 р., N 12, ст. 100; 2010 р., N 2-3, ст. 11, N 29, ст. 392; 2011 р., N 19-20, ст. 142, N 23, ст. 160, N 36, ст. 362):

1) у пункті 1 частини першої статті 62 слова "власника такої інформації" замінити словами "відповідної юридичної чи фізичної особи";

2) у пункті 5 частини чотирнадцятої статті 76 слова "іншу службову" замінити словом "конфіденційну".

32. В абзацах першому - третьому підпункту 1 пункту 39.2 статті 39 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137; 2005 р., N 1, ст. 23) слово "конфіденціальна" в усіх відмінках замінити словом "конфіденційна" у відповідному відмінку.

33. У статті 15 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 11, ст. 81; 2007 р., N 10, ст. 91):

1) доповнити статтю новою частиною першою такого змісту:

"Доступ до документів Національного архівного фонду здійснюється відповідно до цього Закону. Доступ до інформації про діяльність архівних установ та іншої інформації, якою володіють архівні установи, здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".".

У зв'язку з цим частини першу - сьому вважати відповідно частинами другою - восьмою;

2) у частині четвертій слова "державної або іншої передбаченої законами України таємниці" замінити словами "державної таємниці або іншої інформації з обмеженим доступом".

34. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 13, ст. 110; 2010 р., N 37, ст. 496; 2011 р., N 1, ст. 3, N 4, ст. 20, N 23, ст. 160, N 47, ст. 533, N 52, ст. 591; 2012 р., N 7, ст. 53; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року N 3668-VI):

1) пункт 11 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"11) інформація з обмеженим доступом - відомості, які становлять конфіденційну, таємну або службову інформацію і якими користуються в процесі та у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків посадові особи державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, та особи, які залучаються до здійснення цих функцій, і які забороняється розголошувати у будь-якій формі, крім випадків, передбачених законом;";

2) у статті 12:

у назві статті слово "клієнта" виключити;

доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:

"5. Фінансові установи оприлюднюють і надають за запитом інформацію щодо умов надання ними фінансових послуг та щодо цін на такі послуги відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".";

3) у пункті 6 частини першої статті 28 слова "юридичних осіб" замінити словами "на інформацію";

4) у частині першій статті 31 слова "становлять професійну таємницю" замінити словами "можуть бути віднесені відповідно до закону до інформації з обмеженим доступом";

5) у статті 32:

в абзаці другому частини другої слова "професійної таємниці" замінити словами "інформації з обмеженим доступом";

в абзаці другому частини третьої слова "становить професійну таємницю та" виключити;

6) статтю 33 викласти в такій редакції:

"Стаття 33. Звітність та відкритість діяльності

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зобов'язана з урахуванням вимог законодавства про захист державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом оприлюднювати в засобах масової інформації та на власному офіційному веб-сайті інформацію про свою діяльність, у тому числі щорічний звіт, а також надавати інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".".

35. У Законі України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 103; 2005 р., N 26, ст. 349):

1) в абзаці четвертому частини першої статті 1 слова "конфіденційною інформацією" замінити словами "інформацією з обмеженим доступом, крім інформації, що становить державну таємницю,";

2) у частині третій статті 5 слова "конфіденційної інформації" замінити словами "інформації з обмеженим доступом, крім інформації, що становить державну таємницю,".

36. У частині другій статті 15 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 275) слова "інформацію, яка є власністю держави," замінити словами "державні інформаційні ресурси".

37. У Законі України "Про основи національної безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 351):

1) у статті 7:

в абзаці сімдесят третьому слова "доступу громадян до інформації" замінити словами "доступу до публічної інформації";

абзац сімдесят шостий викласти в такій редакції:

"розголошення інформації, яка становить державну таємницю, або іншої інформації з обмеженим доступом, яка спрямована на задоволення потреб і забезпечення захисту національних інтересів суспільства і держави;";

2) абзац шістдесят восьмий частини другої статті 8 викласти в такій редакції:

"забезпечення неухильного дотримання конституційного права на свободу слова та доступ до інформації, недопущення неправомірного втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів масової інформації та журналістів, заборони цензури, дискримінації в інформаційній сфері і переслідування журналістів за політичні позиції, за виконання професійних обов'язків, за критику;".

38. Абзац перший частини першої статті 96 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49-51, ст. 376; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року N 3668-VI) після слів "стан пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування" доповнити словами "надається на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та".

39. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526; 2010 р., N 34, ст. 482, N 38, ст. 504; 2011 р., N 18, ст. 126; 2012 р., N 5, ст. 35):

1) пункт 23 частини першої статті 18 викласти в такій редакції:

"23) оприлюднює і надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";";

2) у частині восьмій статті 27 слова "що є власністю держави," виключити.

40. Частину п'яту статті 4 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448; із змінами, внесеними Законом України від 17 листопада 2011 року N 4061-VI) викласти в такій редакції:

"5. Рішення та інша інформація про діяльність Комісії оприлюднюються у випадках, порядку та строки, встановлені Законом України "Про доступ до публічної інформації" та іншими законами. Комісія надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".".

41. Назву та частину першу статті 16 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265; 2006 р., N 18, ст. 155; 2011 р., N 28, ст. 252) викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Звітність і відкритість діяльності Національної ради

1. Діяльність Національної ради є відкритою, а її рішення - доступними для суб'єктів інформаційних відносин. Інформація про Національну раду та її діяльність, у тому числі звіти Національної ради, підлягає обов'язковому оприлюдненню відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Апарат Національної ради забезпечує надання інформації за запитами, адресованими Національній раді, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".".

42. У Законі України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 347; 2009 р., N 24, ст. 296):

1) абзац четвертий статті 1 викласти в такій редакції:

"володілець інформації - фізична або юридична особа, якій належать права на інформацію;";

2) частину другу статті 3 виключити;

3) у частині третій статті 4 слово "власника" замінити словом "володільця";

4) у частині другій статті 8 слово "повинна" замінити словом "повинні";

5) у частині другій статті 9 слово "обробляється" замінити словом "обробляються";

6) у тексті Закону:

слова "власник інформації" у всіх відмінках і числах замінити словами "володілець інформації" у відповідному відмінку і числі;

слова "інформація, яка є власністю держави," у всіх відмінках замінити словами "державні інформаційні ресурси" у відповідному відмінку".

43. У Дисциплінарному статуті митної служби України, затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут митної служби України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 42, ст. 467):

1) в абзаці дев'ятому статті 4 слова ", що є власністю держави, фізичних та юридичних осіб" виключити;

2) у пункті 9 частини першої статті 11 слова "конфіденційної інформації, що є власністю держави, фізичних та юридичних осіб, іншої таємниці, охоронюваної законом" замінити словами "службової інформації, конфіденційної інформації фізичних та юридичних осіб, а також іншої охоронюваної законом інформації";

3) в абзаці п'ятому пункту 3 статті 28 слова "конфіденційної інформації, що є власністю держави, юридичної або фізичної особи, іншої таємниці, охоронюваної законом" замінити словами "службової інформації, конфіденційної інформації фізичних та юридичних осіб, а також іншої охоронюваної законом інформації".

44. У Законі України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258; 2009 р., N 32-33, ст. 485; 2011 р., N 10, ст. 63):

1) у статті 1:

абзац шостий частини першої викласти в такій редакції:

"державні інформаційні ресурси - інформація, яка перебуває у володінні державних органів, військових формувань, а також інформація, створення якої передбачено законодавством та яка обробляється фізичними або юридичними особами відповідно до наданих їм повноважень суб'єктами владних повноважень.";

частину другу після слів "Про інформацію" доповнити словами "та "Про доступ до публічної інформації";

2) у частині першій статті 16:

у пункті 13 слово "оброблятиметься" замінити словом "оброблятимуться";

у пункті 14 слова "збирається, обробляється, зберігається, передається чи приймається" замінити словами "збираються, обробляються, зберігаються, передаються чи приймаються";

у пункті 28 слова "конфіденційної інформації, що є власністю держави" замінити словами "службової інформації";

3) у тексті Закону слова "інформація, яка є власністю держави" у всіх відмінках замінити словами "державні інформаційні ресурси" у відповідному відмінку.

45. У статті 12 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; 2012 р., N 7, ст. 53):

1) частину четверту виключити;

2) частину п'яту доповнити реченням такого змісту: "Доступ до даних Реєстру здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".".

46. У статті 20 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484):

1) частину першу викласти в такій редакції:

"Інформація про поводження з ГМО є відкритою і загальнодоступною, за винятком інформації, віднесеної відповідно до закону до інформації з обмеженим доступом.";

2) у частині другій слова "не може розглядатися як конфіденційна та таємна" замінити словами "не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом".

47. Абзац десятий статті 3 Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 29, ст. 398), викласти в такій редакції:

"зберігати державну таємницю та іншу охоронювану законом інформацію;".

48. У статті 3 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 14-17, ст. 133; 2011 р., N 10, ст. 64):

1) частини другу і третю викласти в такій редакції:

"2. Відкритість засідань Верховної Ради забезпечується шляхом доступу до них в установленому порядку будь-яких осіб. Порядок доступу до відкритих засідань визначається постановою Верховної Ради.

3. Представники засобів масової інформації, журналісти акредитуються при Верховній Раді на певний строк або на весь строк поточного скликання Верховної Ради відповідно до Закону України "Про інформацію" в порядку, визначеному відповідним Положенням, яке затверджується Головою Верховної Ради України. Акредитація проводиться відповідним структурним підрозділом Апарату Верховної Ради. Апарат Верховної Ради може надавати акредитованим представникам засобів масової інформації матеріали, які надаються народним депутатам, за винятком тих, про нерозголошення чи ненадання яких у встановленому порядку прийнято відповідне рішення на підставі закону.";

2) частину четверту виключити;

3) частину п'яту доповнити абзацом такого змісту:

"Верховна Рада надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Розгляд та надання відповіді на запити на інформацію забезпечуються Апаратом Верховної Ради.".

49. У Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року N 3681-VI):

1) у статті 9:

частину другу після слів "Про звернення громадян" доповнити словами ", "Про доступ до публічної інформації";

у частині четвертій:

перше речення після слів "засобів масової інформації" доповнити словом ", журналісти";

друге речення після слів "засобів масової інформації" доповнити словом ", журналістів";

2) в абзаці шістнадцятому частини першої статті 10 слова "інформації, що є власністю держави" замінити словами "державних інформаційних ресурсів".

50. У Законі України "Про захист персональних даних" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 34, ст. 481):

1) частину першу статті 1 після слів "під час їх обробки" доповнити словами "в базах персональних даних";

2) у частині четвертій статті 5 слова "(у представницьких органах) або посаду державного службовця першої категорії" замінити словами "публічної служби або посаду державного службовця, службовця місцевого самоврядування першої або другої категорії".

51. В абзаці чотирнадцятому частини першої статті 10 Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 40, ст. 527) слова "доступу громадян до інформації" замінити словами "доступу до публічної інформації".

52. У частині першій статті 17 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2-3, ст. 11) слова і цифри "статті 23 Закону України "Про інформацію" замінити словами "Законів України "Про інформацію" та "Про захист персональних даних".

53. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 9, ст. 58, N 38, ст. 384):

1) у частині четвертій статті 3:

третє речення викласти в такій редакції: "Акти Кабінету Міністрів України підлягають обов'язковому оприлюдненню відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.";

2) частину другу статті 48 доповнити абзацом такого змісту:

"Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" розгляд та надання відповіді на запити, що адресовані Кабінету Міністрів України.".

54. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343, із змінами, внесеними Законом України від 22 грудня 2011 року N 4220-VI):

1) частину одинадцяту статті 17 доповнити реченням такого змісту: "Матеріали генерального плану населеного пункту надаються також за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".";

2) абзац перший частини сьомої статті 19 доповнити реченням такого змісту: "Матеріали детального плану території надаються також за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".".

55. У Законі України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385):

1) у частині шостій статті 15:

доповнити частину після слів "на офіційному сайті міністерства" словами "в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації".";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Проекти наказів міністерства, які мають нормативно-правовий характер, оприлюднюються на офіційному сайті міністерства відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.";

2) статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Накази центрального органу виконавчої влади підлягають обов'язковому оприлюдненню відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".".

56. У Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404):

1) у частині другій статті 12 слова "керівників інших органів державної влади та їх заступників" замінити словами "керівників інших органів державної влади, заступників керівників органів державної влади", а після слів "шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях" доповнити словами "та на офіційних веб-сайтах";

2) у частині другій статті 16:

пункт 1 після слів "цього Закону" доповнити словами ", та органами державної влади, органами місцевого самоврядування";

у пункті 2 слова "розміри, види оплати праці осіб, зазначених" замінити словами "розміри, види оплати праці та будь-яких інших виплат з бюджету особам, зазначеним";

3) у частині третій статті 18 слова "але не пізніше дня, наступного за днем їх внесення належним суб'єктом до відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування" замінити словами і цифрами "але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття";

4) частину другу статті 21 доповнити реченням такого змісту: "Відомості про прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності останнього), місце роботи, посаду на час вчинення корупційного правопорушення, статтю (частину статті) Кримінального кодексу України або Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої особу притягнуто до відповідальності, та склад корупційного правопорушення, внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, розміщуються у вільному доступі на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та надаються на запити.";

5) пункт 7 примітки до додатка до Закону України після слів "не підлягають оприлюдненню" доповнити словами "чи наданню на запит".

57. У Законі України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 2-3, ст. 3):

1) частину третю статті 4 доповнити реченням такого змісту: "Рада міністрів Автономної Республіки Крим оприлюднює і надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".";

2) у статті 52:

частину п'яту доповнити абзацом такого змісту:

"Проекти актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.";

абзац третій частини шостої виключити;

доповнити статтю частиною дванадцятою такого змісту:

"12. Акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим підлягають обов'язковому оприлюдненню відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" в порядку, встановленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос