Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины

Проект закона Украины от 12.12.2012 № 888
Дата рассмотрения: 12.12.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину першу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "336" доповнити цифрами ", 3361".

2. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) доповнити статтею 3361 такого змісту:

"Стаття 3361. Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період в умовах надзвичайного стану та у разі проведення цільової мобілізації

Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період та в умовах надзвичайного стану, а також ухилення від проходження служби цивільного захисту згідно з контрактом про проходження такої служби в особливий період та у разі проведення цільової мобілізації -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.".

3. У Законі України "Про державний матеріальний резерв" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112; 1999 р., N 40, ст. 362; 2004 р., N 33-34, ст. 403):

1) абзац четвертий частини другої статті 1 викласти у такій редакції:

"запаси матеріально-технічних ресурсів для здійснення першочергових заходів під час ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків, а також інших заходів, передбачених законодавством";

2) в абзаці десятому статті 2 слова "та виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" замінити словами "та здійснення першочергових заходів під час ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків";

3) абзац п'ятий статті 3 викласти у такій редакції:

"забезпечення здійснення першочергових заходів цивільного захисту під час ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків.";

4) у першому реченні частини сьомої статті 12 слова "для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" замінити словами "для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків";

5) у частині першій статті 13 слова "для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" замінити словами "для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків".

4. У Законі України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 176; 2003 р., N 27, ст. 209, N 29, ст. 233):

1) абзац четвертий статті 10 виключити;

2) у частині другій статті 17 слова "стихійного лиха чи катастроф" замінити словами "надзвичайних ситуацій державного рівня";

3) у частині першій статті 20 слова "військ Цивільної оборони," виключити.

5. У Законі України "Про правовий режим воєнного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 28, ст. 224; 2010 р., N 12, ст. 119):

1) частину першу статті 15 доповнити пунктом 141 такого змісту:

"141) встановлювати для фізичних і юридичних осіб квартирну повинність з розквартирування особового складу органів і підрозділів цивільного захисту, а також евакуйованого населення;";

2) у частині першій статті 18 слова "та органами внутрішніх справ" замінити словами ", органами внутрішніх справ та органами управління і силами цивільного захисту".

6. У статті 3 Закону України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420; 2011 р., N 4, ст. 27):

доповнити статтю після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"забезпечення на особливий період органів управління та сил цивільного захисту кадрами, рятувальною та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - вісімнадцятим;

доповнити статтю абзацом такого змісту:

"забезпечення готовності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань цивільного захисту в особливий період.".

7. У Законі України "Про основи національної безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 351; 2006 р., N 14, ст. 116; 2010 р., N 40, ст. 527):

1) статтю 4 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"органи і підрозділи цивільного захисту;".

У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;

2) у статті 7:

абзац тридцять п'ятий виключити;

доповнити статтю після абзацу шістдесятого новими абзацами такого змісту:

"у сфері цивільного захисту:

невідповідність сучасним викликам стану єдиної державної системи цивільного захисту, сил цивільного захисту, їх технічного оснащення;

критичний стан основних виробничих фондів у галузях промисловості, агропромисловому комплексі, системах життєзабезпечення;

значне антропогенне і техногенне перевантаження території України, зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, в тому числі транскордонного масштабу;

погіршення технічного стану гідротехнічних споруд каскаду водосховищ на р. Дніпро;

загострення проблеми підтримання в належному технічному стані ядерних установок на території України;

небезпека техногенного, у тому числі ядерного та біологічного, тероризму;".

У зв'язку з цим абзаци шістдесят перший - сімдесят сьомий вважати відповідно абзацами шістдесят восьмим - вісімдесят четвертим;

абзаци шістдесят дев'ятий, сімдесят третій та сімдесят шостий виключити;

3) у частині другій статті 8:

доповнити частину після абзацу сорок восьмого новими абзацами такого змісту:

"у сфері цивільного захисту:

забезпечення ефективного функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, оснащення сучасними видами техніки сил цивільного захисту;

вжиття організаційних, економічних, інженерно-технічних та інших заходів щодо зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій до прийнятних рівнів;

підвищення рівня екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, зокрема перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

забезпечення належного рівня безпеки експлуатації промислових, сільськогосподарських і військових об'єктів, споруд та інженерних мереж;".

У зв'язку з цим абзаци сорок дев'ятий - шістдесят дев'ятий вважати відповідно абзацами п'ятдесят четвертим - шістдесят четвертим;

абзац п'ятдесят четвертий виключити;

4) у статті 9:

доповнити статтю після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"органи і підрозділи цивільного захисту забезпечують захист населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період;".

У зв'язку з цим абзаци десятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим;

в абзаці одинадцятому слова ", забезпечують захист і врятування населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характерів" виключити.

8. У Законі України "Про правові засади цивільного захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 39, ст. 488; 2007 р., N 33, ст. 442; 2009 р., N 15, ст. 188; 2010 р., N 5, ст. 42):

1) у частині другій статті 9 слова "у порядку, який визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту" виключити;

2) доповнити Закон статтею 271 такого змісту:

"Стаття 271. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері цивільного захисту

1. Кабінет Міністрів України:

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

встановлює порядки віднесення міст до відповідних груп з цивільного захисту, а об'єктів національної економіки до категорій з цивільного захисту, затверджує перелік міст, віднесених до груп з цивільного захисту;

вживає заходів щодо забезпечення готовності єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайних ситуацій та в особливий період;

визначає порядок переведення єдиної системи цивільного захисту на режим функціонування в умовах особливого періоду;

визначає порядок розроблення планів цивільного захисту органу державної влади, Автономної Республіки Крим, області, міста, району, району у місті, підприємства, установи, організації на особливий період;

затверджує план основних заходів цивільного захисту України на кожен рік;

визначає порядок створення, реконструкції та використання у мирний час захисних споруд цивільного захисту для господарських, культурних і побутових потреб;

визначає порядок ведення державного обліку захисних споруд цивільного захисту та їх виключення з обліку;

визначає порядок створення, завдання і функції позаштатних (невоєнізованих) формувань цивільного захисту;

затверджує порядок проведення евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час та в особливий період;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законодавчими актами.";

3) частину другу статті 28 після абзацу тринадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

"бере участь у розробленні мобілізаційного плану держави;

здійснює планування заходів цивільного захисту на особливий період;

забезпечує розгортання у разі проведення мобілізації (цільової мобілізації) спеціальних формувань, призначених для цивільного захисту міст, віднесених до груп з цивільного захисту, та об'єктів національної економіки, віднесених до категорій з цивільного захисту;

бере участь у формуванні державного оборонного замовлення;

веде облік осіб, які проходять службу цивільного захисту, а також тих, що уклали контракти про проходження такої служби в особливий період та у разі проведення цільової мобілізації, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

визначає потребу органів і підрозділів цивільного захисту в фінансових і матеріально-технічних ресурсах для виконання ними поставлених завдань в особливий період або у разі проведення цільової мобілізації та подає відповідні пропозиції до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики;".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять другим;

4) абзац п'ятий статті 34 викласти у такій редакції:

"позаштатні (невоєнізовані) формування цивільного захисту;";

5) частину другу статті 35 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"позаштатні (невоєнізовані) формування цивільного захисту;".

У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

6) частину першу статті 40 після слів "підрозділів забезпечення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту" доповнити словами ", а також спеціальних формувань, які утворюються для цивільного захисту міст, віднесених до груп з цивільного захисту, та об'єктів національної економіки, віднесених до категорій з цивільного захисту, в особливий період та у разі проведення цільової мобілізації";

7) статтю 42 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Особи, прийняті на службу в органи і підрозділи цивільного захисту, в тому числі слухачі і курсанти вищих навчальних закладів, які готують спеціалістів для таких органів і підрозділів, на час проходження служби цивільного захисту, а також ті, що уклали контракти про проходження такої служби в особливий період та у разі проведення цільової мобілізації, знімаються з військового обліку військовозобов'язаних і перебувають на обліку в спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з питань цивільного захисту.";

8) у статті 46:

частину третю викласти у такій редакції:

"3. На службу цивільного захисту не можуть бути прийняті особи, які раніше засуджувалися за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.";

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

"4. У разі проведення мобілізації (цільової мобілізації) органи і підрозділи цивільного захисту доукомплектовуються (комплектуються) шляхом прийняття громадян України на службу цивільного захисту на підставі контрактів про проходження такої служби в особливий період та у разі проведення цільової мобілізації, що укладаються завчасно в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";

9) частину другу статті 51 доповнити підпунктом 9 такого змісту:

"9) у зв'язку з призовом на строкову військову службу на підставі рішення районної (міської) призовної комісії.";

10) статтю 89 викласти у такій редакції:

"Стаття 89. Створення та використання спеціальних матеріальних резервів для екстреної ліквідації загроз виникнення надзвичайних ситуацій, самих надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків

1. Спеціальні матеріальні резерви для екстреної ліквідації загроз виникнення надзвичайних ситуацій, самих надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків створюються заздалегідь.

2. Спеціальні матеріальні резерви для екстреної ліквідації загроз виникнення надзвичайних ситуацій, самих надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків створюються центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування.

3. Порядок створення і використання спеціальних матеріальних резервів для екстреної ліквідації загроз виникнення надзвичайних ситуацій, самих надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків визначається Кабінетом Міністрів України.".

9. У Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255; 2010 р., N 46, ст. 538; із змінами внесеними Законом України від 13 січня 2011 року N 2926-VI):

1) абзац дев'ятий статті 1 після слів "галузей національної економіки" доповнити словами "та потреб цивільного захисту";

2) частину четверту статті 4 викласти у такій редакції:

"4. З метою ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій державного рівня та їх окремих наслідків у разі введення надзвичайного стану в Україні чи її окремих місцевостях може проводитися цільова мобілізація. Така мобілізація може стосуватися певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. Обсяги і строки проведення такої мобілізації визначаються в указі Президента України про введення надзвичайного стану.";

3) абзац дев'ятнадцятий статті 12 після слів "військових формувань" доповнити словами "та сил цивільного захисту";

4) в абзаці дванадцятому статті 13 слова "та інших військових формувань" замінити словами ", інших військових формувань та сил цивільного захисту";

5) абзац сьомий частини першої статті 14 після слів "військових формуваннях" доповнити словами ", органах та підрозділах цивільного захисту";

6) абзац шостий статті 15 після слів "військових формувань," доповнити словами "органів та підрозділів цивільного захисту,";

7) доповнити Закон статтею 151 такого змісту:

"Стаття 151. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивільного захисту, крім повноважень, визначених у статті 15 цього Закону, має такі повноваження:

готує за поданням заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади зведений розрахунок витрат для проведення цільової мобілізації в Україні чи її окремих місцевостях та подає його до Кабінету Міністрів України для визначення джерел і порядку їх фінансування;

планує і здійснює заходи щодо проведення мобілізації (цільової мобілізації), а також демобілізації в органах та підрозділах цивільного захисту;

викликає у разі проведення мобілізації (цільової мобілізації) для проходження служби через свої територіальні органи управління громадян, які уклали контракти про проходження служби цивільного захисту в особливий період та у разі проведення цільової мобілізації.";

8) статті 16 - 18, 21 після слів "військову службу" доповнити словами ", або приймаються на службу цивільного захисту", а статті 16 - 18, абзаци п'ятий і дев'ятий частини першої статті 21 після слів "військові формування" у всіх відмінках - словами ", органи та підрозділи цивільного захисту" у відповідному відмінку;

9) у статті 22:

абзац третій частини першої після слів "військовим формуванням" доповнити словами ", органам та підрозділам цивільного захисту";

частину третю доповнити реченням такого змісту: "Громадяни, які підлягають на підставі укладених контрактів прийняттю на службу цивільного захисту, зобов'язані з'явитися на збірні пункти у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних посвідченнях, повістках, контрактах або розпорядженнях територіальних органів управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту).";

частину п'яту доповнити абзацом такого змісту:

"Прийняття на службу цивільного захисту під час мобілізації (цільової мобілізації) громадян, які уклали контракти про проходження служби цивільного захисту в особливий період та у разі проведення цільової мобілізації, здійснюють територіальні органи управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту.";

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, а також тим, що уклали контракти про проходження служби цивільного захисту в особливий період та у разі проведення цільової мобілізації, забороняється з моменту оголошення мобілізації змінювати місце проживання (перебування) без дозволу військового комісара або територіального органу управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту.".

10. У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2009 р., N 36-37, ст. 511; 2010 р., N 12, ст. 117; із змінами, внесеними Законом України від 13 січня 2011 року N 2926-VI):

1) у пункті 1 частини першої статті 30 слова "та інших військових формувань" замінити словами ", інших військових формувань, органів управління та сил цивільного захисту";

2) частину другу статті 34 доповнити абзацом такого змісту:

"Персонально-якісний облік осіб, які проходять службу в органах і підрозділах цивільного захисту, а також тих, що уклали контракти про проходження такої служби в особливий період та у разі проведення цільової мобілізації, крім призовників, покладається на відповідні облікові органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту.";

3) у статті 37:

в абзаці п'ятому пункту 2 частини першої слова "центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту" замінити словами "органів і підрозділів цивільного захисту";

пункт 2 частини п'ятої доповнити абзацом такого змісту:

"які після проходження строкової військової служби прийняті на службу в органи і підрозділи цивільного захисту, а також ті, що уклали контракти про проходження такої служби в особливий період та у разі проведення цільової мобілізації;".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос