Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об основных принципах внедрения и функционирования Единой государственной системы мониторинга производства, поставки, транспортировки, потребления и оплаты за топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги

Проект закона Украины от 12.12.2012 № 855
Дата рассмотрения: 12.12.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про основні засади впровадження та функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади впровадження та функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги (далі - ЄДСМ).

Стаття 1. Законодавство України про основні засади впровадження та функціонування ЄДСМ

1. Законодавство України про основні засади впровадження та функціонування ЄДСМ складається з Конституції України, цього Закону та інших нормативно-правових актів, що приймаються відповідно до цього Закону.

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) ЄДСМ - багаторівневий територіально розподілений інтегрований комплекс уніфікованих організаційних, технічних, комунікаційних, інформаційних, програмних засобів і методів формування зведеного енергетичного балансу держави та його індикативних показників за єдиними стандартами;

2) зведений енергетичний баланс держави - система індикативних показників, що відображає повну кількісну відповідність між надходженням та використанням паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг у державі в цілому за певний період часу та характеризує рух фізичних обсягів паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг на стадіях видобування, виробництва, перетворення, транспортування, зберігання, постачання та кінцевого споживання для оцінки динаміки їх внутрішнього виробництва, імпорту та експорту в натуральному і вартісному вимірах, а також для оцінки прогнозних характеристик внутрішнього і зовнішнього попиту та ключових параметрів макроекономічного розвитку. Зведений енергетичний баланс держави поєднує енергетичний баланс регіонів України та баланси різновидів паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг, сформованих за єдиною методологією;

3) індикативні показники зведеного енергетичного балансу держави - система показників, що відображає рівень енергоємності економіки та питомого споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг, структурні і цінові пропорції зведеного енергетичного балансу держави та включає всі показники динаміки енергетичних потоків, а також аналітичні розрахункові показники, що характеризують ефективність енергетичного комплексу і житлово-комунального господарства України;

4) Регламент ЄДСМ - нормативно-правовий акт, що містить порядок організації та координації узгоджених дій із впровадження та функціонування ЄДСМ з метою забезпечення послідовної та надійної експлуатації ЄДСМ; опис алгоритмів, дій, стандартів, форматів документів, інструктивні матеріали та протоколи взаємодії суб'єктів, на яких поширюється дія цього Закону;

5) спеціалізоване державне підприємство - державне підприємство, утворене відповідно до законодавства з метою впровадження та забезпечення функціонування ЄДСМ;

6) уповноважений орган - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належить затвердження методик, форм та стандартів ЄДСМ, забезпечення контролю за впровадженням та функціонуванням ЄДСМ.

Стаття 3. Суб'єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є:

Дія цього Закону поширюється на такі суб'єкти:

1) фізичні особи - підприємці та юридичні особи незалежно від форми власності, які здійснюють видобування, виробництво, перетворення, транспортування, зберігання, постачання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;

2) центральні і місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи незалежно від форм власності, які здійснюють споживання та оплату паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;

3) юридичні особи, які здійснюють збір та обробку платежів фізичних та юридичних осіб за спожиті паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги;

4) фізичні особи - підприємці та юридичні особи незалежно від форми власності, які здійснюють виробництво та впровадження телеметричних систем обліку видобування, вироблення, перетворення, транспортування, постачання, споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;

5) фізичні особи - підприємці та юридичні особи незалежно від форми власності, які забезпечують впровадження та функціонування ЄДСМ відповідно до Регламенту ЄДСМ.

Стаття 4. Основні завдання ЄДСМ

1. Основними завданнями ЄДСМ є:

1) забезпечення органів державної влади, суб'єктів господарювання та споживачів об'єктивною і достовірною інформацією про обсяги видобування, виробництва, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг відповідно до законодавства;

2) забезпечення прозорих умов та правил функціонування ринку паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;

3) забезпечення формування економічно обґрунтованих цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги, а також оплати за них відповідно до фактично наданих обсягів та якісних характеристик;

4) забезпечення служб енергоаудиту та систем енергоменеджменту підприємств усіх форм власності інформаційними ресурсами щодо економічних механізмів енергоефективності та енергозбереження;

5) забезпечення формування та ведення зведеного енергетичного балансу в натуральному та вартісному вимірах.

Стаття 5. Основні функції ЄДСМ

1. Основними функціями ЄДСМ є забезпечення:

1) збору та реєстрації інформації про видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг усіх видів у натуральних показниках;

2) збору та реєстрації фінансово-економічної інформації, пов'язаної з видобуванням, виробленням, перетворенням, транспортуванням, зберіганням, постачанням, споживанням паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг усіх видів у вартісних показниках;

3) додатковими інформаційними ресурсами процесу формування енергетичних балансів за всіма існуючими показниками паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг та зведення повного енергетичного балансу України, у тому числі на регіональному, територіальному та галузевому рівнях;

4) додатковими інформаційними ресурсами процесу формування фінансового балансу за всіма видами паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг і зведення повного фінансового балансу енергетики України, у тому числі на регіональному, територіальному та галузевому рівнях;

5) збору, реєстрації інформації та формування балансів для стратегічного планування та прогнозування в інших галузях економіки;

6) аналізу отриманої інформації, виявлених тенденцій в енергетиці та інших галузях економіки держави, необхідних для прийняття рішень органами державної влади з питань, що належать до їх компетенції;

7) контролю за використанням єдиних принципів, методологічних підходів, методик та алгоритмів розрахунків цін і тарифів для ринків паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг.

Стаття 6. Методологічні основи ЄДСМ

1. Методологічними основами ЄДСМ є:

1) єдиний науково-методичний підхід до алгоритмів обробки інформаційних характеристик;

2) використання уніфікованих методів збору та аналізу інформаційних характеристик паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;

3) єдина нормативно-методична база, яка забезпечує достовірність і порівнянність вимірів, звітної інформації і результатів обробки інформації;

4) єдині правила створення і ведення баз даних;

5) єдина науково-технічна політика стосовно вимірювального, комп'ютерного, комунікаційного обладнання і програмно-технічного забезпечення.

2. Зазначені в частині першій цієї статті методологічні основи ЄДСМ застосовуються відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування при впровадженні та функціонуванні ЄДСМ.

Стаття 7. Основні принципи впровадження та функціонування ЄДСМ

1. Впровадження та функціонування ЄДСМ здійснюється на принципах:

1) законності;

2) повноти відомостей;

3) достовірності відомостей;

4) постійності;

5) захищеності.

Стаття 8. Впровадження та функціонування ЄДСМ

1. ЄДСМ впроваджується на всій території України.

2. Впровадження та функціонування ЄДСМ забезпечується Уповноваженим органом відповідно до затвердженого Регламенту ЄДСМ.

3. Впровадження та функціонування ЄДСМ здійснює спеціалізоване державне підприємство спільно з науково-дослідною установою, визначеною Уповноваженим органом на конкурсній основі в порядку, вставленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 9. Повноваження Уповноваженого органу

1. Уповноважений орган у межах своїх повноважень:

1) затверджує Регламент ЄДСМ;

2) приймає нормативно-правові акти, що є обов'язковими для виконання суб'єктами, на яких поширюється дія цього Закону;

3) затверджує плани та графіки впровадження ЄДСМ;

4) забезпечує створення єдиних стандартів, форм та методів збору, обробки та обміну достовірної інформації щодо видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання та споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;

5) визначає державне підприємство, яке здійснює впровадження ЄДСМ;

6) координує та здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності суб'єктів, на яких поширюється дія цього Закону, у питаннях впровадження та функціонування ЄДСМ;

7) організовує та забезпечує створення єдиної державної бази даних суб'єктів, на яких поширюється дія цього Закону;

8) одержує на безоплатній основі від суб'єктів, на яких поширюється дія цього Закону, інформацію, документи і матеріали, у тому числі з обмеженим доступом, необхідні для впровадження та функціонування ЄДСМ;

9) забезпечує захист і збереження інформації;

10) бере участь у розробленні концептуальних засад та пріоритетних напрямів державної науково-технічної політики в паливно-енергетичному комплексі та житлово-комунальному господарстві;

11) забезпечує контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, спрямованих на впровадження та функціонування ЄДСМ;

12) бере участь у проведенні державної експертизи стану абонентського і приладного обліку суб'єктів, на яких поширюється дія цього Закону;

13) організовує контроль за достовірністю інформації щодо формування зведеного енергетичного балансу держави та регіональних енергетичних балансів і моніторингу їх індикативних показників, що відображають рівень економічної, соціальної, енергетичної та екологічної безпеки держави;

14) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства, надає висновки до проектів законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються ЄДСМ;

15) організовує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до його повноважень;

16) залучає вчених та спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівництвом) для проведення консультацій та експертиз науково-технічних проектів та науково-технічних пропозицій щодо основних напрямів удосконалення ЄДСМ;

17) створює, у разі потреби, робочі та експертні групи;

18) інформує органи влади та громадськість про свою діяльність в установленому законом порядку;

19) здійснює співробітництво з відповідними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;

20) здійснює інші повноваження, передбачені законами України.

Стаття 10. Основні завдання спеціалізованого державного підприємства

1. Державне підприємство з метою впровадження та функціонування ЄДСМ забезпечує організацію:

1) інформаційно-комунікаційної системи програмно-апаратних комплексів (серверів), об'єднаних між собою високошвидкісними каналами зв'язку, до яких у постійному чи в епізодичному режимах підключені суб'єкти, на яких поширюється дія цього Закону;

2) системи інформаційних потоків, спрямованої на інтеграцію даних щодо характеристик видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання і розрахунків за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги за єдиними формами і стандартами;

3) захисту від несанкціонованого доступу до інформації, яка знаходиться у розпорядженні ЄДСМ;

4) надання інформації ЄДСМ суб'єктам, на яких поширюється дія цього Закону, відповідно до цього Закону, інших законів України та Регламенту ЄДСМ.

Стаття 11. Фінансування впровадження та функціонування ЄДСМ

1. Джерелами фінансування впровадження та функціонування ЄДСМ є інвестиції, надані спеціалізованому державному підприємству на впровадження та функціонування ЄДСМ, фінансові надходження від функціонування ЄДСМ та інші надходження, не заборонені законодавством.

Стаття 12. Отримання інформації від суб'єктів, на яких поширюється дія цього Закону

1. Суб'єкти, на яких поширюється дія цього Закону, в обов'язковому порядку та на безоплатній основі надають спеціалізованому державному підприємству інформацію щодо видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання та розрахунків за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги, перелік та специфікації яких визначаються Регламентом ЄДСМ.

2. Порядок та умови надання інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, визначаються Регламентом ЄДСМ.

Стаття 13. Надання інформації ЄДСМ суб'єктам, на яких поширюється дія цього Закону

1. Порядок надання інформації, яка знаходиться у розпорядженні ЄДСМ, одержання доступу до такої інформації визначається законом та Регламентом ЄДСМ.

Стаття 14. Захист інформації в ЄДСМ

1. Захист інформації в ЄДСМ є обов'язковим під час впровадження та функціонування ЄДСМ.

2. Захист інформації в ЄДСМ здійснюється на основі законодавства України про інформацію та про державну таємницю.

3. Основними засобами цілісного захисту інформації в ЄДСМ є:

1) застосування сертифікованих відповідно до законодавства України засобів захисту інформації;

2) запобігання несанкціонованому доступу до ЄДСМ;

3) забезпечення справжності та цілісності інформації в ЄДСМ;

4) захист інформації під час її передачі по інформаційно-телекомунікаційних системах;

5) організація і проведення робіт із забезпечення стабільного функціонування технічних засобів ЄДСМ;

6) реагування на порушення встановленого порядку впровадження та функціонування ЄДСМ і вжиття заходів щодо попередження таких випадків.

Стаття 15. Контроль за впровадженням та функціонуванням ЄДСМ та діяльністю Уповноваженого органу

1. Контроль за впровадженням та функціонуванням ЄДСМ у межах своїх повноважень здійснює Уповноважений орган.

2. Контроль за діяльністю Уповноваженого органу здійснюється відповідно до закону.

Стаття 16. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність, встановлену законом.

Стаття 17. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос