Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно службы в военном резерве

Проект закона Украины от 06.12.2012 № 11479
Дата рассмотрения: 05.12.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо служби у військовому резерві

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 144; 2011 р., N 36, ст. 363; із змінами, внесеними Законом України від 18 вересня 2012 року N 5286-VI):

1) у статті 1:

абзац третій після слів "Збройних Сил України" доповнити словами ", резервісти, які проходять службу у військовому резерві";

2) статтю 9 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"З резервістом, який проходить службу у військовому резерві та направляється до іншої держави для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту, підписується додаток до укладеного з ним контракту про проходження служби у військовому резерві, що є невід'ємною частиною цього контракту, в якому зазначаються умови та порядок проходження служби у військовому резерві у складі підрозділу, що направляється до іншої держави.".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

2. У Законі України "Про Збройні Сили України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 410; 2006 р., N 51, ст. 519; 2009 р., N 19, ст. 258; із змінами, внесеними Законом України від 18 вересня 2012 року N 5286-VI):

1) перше речення частини четвертої статті 5 після слів "проходять військову службу" доповнити словами "та службу у військовому резерві";

2) у статті 16:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 16. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, резервістів та військовозобов'язаних, призваних на збори, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України";

частини першу та другу викласти у такій редакції:

"Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців, резервістів, які виконують обов'язки служби у військовому резерві, та військовозобов'язаних, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України, а також членів сімей військовослужбовців, резервістів та військовозобов'язаних, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час виконання службових обов'язків або постраждали в полоні в ході бойових дій (війни), в умовах надзвичайного стану чи під час виконання службових обов'язків за межами України в порядку військового співробітництва або у складі національного контингенту чи національного персоналу у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Соціальний і правовий захист військовослужбовців, резервістів, які виконують обов'язки служби у військовому резерві, військовозобов'язаних, призваних на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори, та їх сімей здійснюється відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та інших нормативно-правових актів.";

3) у статті 17:

частину третю після слова "військовослужбовцями" доповнити словами "та резервістами під час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві";

частину четверту після слова "Військовослужбовці" доповнити словами ", резервісти на час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві";

частину восьму після слова "військовослужбовцю" доповнити словами "та резервісту";

частину дев'яту після слова "Військовослужбовцям" доповнити словами "та резервістам".

3. У статті 17 Закону України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420):

частину третю після слів "військову службу" доповнити словами ", службу у військовому резерві";

перше речення частини четвертої після слів "у Збройних Силах України" доповнити словами "та службу у військовому резерві".

4. Частину першу статті 5 Закону України "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 202; із змінами, внесеними Законом України від 18 вересня 2012 року N 5286-VI) після слова "військовослужбовцями" доповнити словом ", резервістами".

5. У Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255; 2011 р., N 31, ст. 303):

1) у частині першій статті 21:

в абзаці тринадцятому слова "у тому числі резервістів," замінити словом "резервістів";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"сприяти своїм працівникам, які є резервістами, у виконанні ними обов'язків служби у військовому резерві та своєчасному направленні до органів військового управління, військових частин.";

2) у першому реченні частини третьої статті 22 слова "на збірні пункти" замінити словами "до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів", а слово "посвідченнях" - словом "розпорядженнях";

3) доповнити статтю 25 частиною третьою такого змісту:

"3. Військовозобов'язані, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.".

6. У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2009 р., N 30, ст. 418; 2010 р., N 12, ст. 117, ст. 118; 2011 р., N 45, ст. 487, N 50, ст. 539; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року N 4711-VI):

1) у статті 1:

абзац шостий частини дев'ятої викласти у такій редакції:

"резервісти - особи, які у добровільному порядку проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.";

у частині десятій:

абзац перший після слів "Збройних Сил України" доповнити словами "чи проходять службу у військовому резерві";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Резервісти зобов'язані прибувати до військової частини, у якій вони проходять службу у військовому резерві, за викликом її командира.";

2) у статті 2:

частину дев'яту після слів "на військову службу" доповнити словами ", службу у військовому резерві";

у першому реченні частини десятої слова "та військовозобов'язані, які приймаються на службу у військовому резерві або" замінити словами "приймаються на службу у військовому резерві, та військовозобов'язані, які";

3) у статті 3:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 3. Правова основа військового обов'язку, військової служби, служби у військовому резерві";

частину першу після слів "військової служби" доповнити словами ", служби у військовому резерві";

4) частину третю статті 4 після слів "на особливий період" доповнити словами ", а у разі прийняття у випадках, передбачених законом, відповідного рішення - і у мирний час,";

5) у частині першій статті 20:

абзац другий після слова "військовозобов'язані" доповнити словом ", резервісти";

в абзаці третьому після слів "служба, військовослужбовці" доповнити словом ", резервісти";

абзац четвертий після слова "військовослужбовці" доповнити словами "та резервісти";

абзац п'ятий після слів "службової діяльності," доповнити словами "у тому числі ті, що проходять службу у військовому резерві,";

абзац восьмий після слів "за призовом" доповнити словами "або службу у військовому резерві";

6) назву глави V викласти у такій редакції:

"Глава V Проходження служби у військовому резерві. Виконання військового обов'язку в запасі";

7) доповнити главу V статтею 261 такого змісту:

"Стаття 261. Проходження служби у військовому резерві

1. Громадяни України (крім тих, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації) в добровільному порядку можуть бути прийняті на службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань, при цьому вони повинні пройти професійно-психологічний відбір, за станом здоров'я бути придатними до служби у військовому резерві і відповідати встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві.

Резервісти не належать до зайнятого населення в Україні і мають право відповідно до законодавства про зайнятість населення бути визнаними безробітними та зареєстрованими у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.

2. Служба у військовому резерві запроваджується з метою планомірної підготовки резервістів для комплектування особовим складом Збройних Сил України та інших військових формувань у мирний та воєнний час шляхом набуття та підтримання на належному рівні вмінь та навичок за військово-обліковою спеціальністю.

3. Громадяни у разі прийняття їх на службу у військовому резерві або її продовження на новий строк укладають контракт про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань.

Початок і закінчення проходження служби у військовому резерві, а також час виконання резервістами обов'язків служби у військовому резерві зазначаються у відповідних положеннях про проходження громадянами України служби у військовому резерві.

4. Програми підготовки резервістів Збройних Сил України, порядок та обсяги підготовки за військово-обліковими спеціальностями, час та строки проведення підготовки визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України, а в інших військових формуваннях - їх керівниками за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України.

5. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з проходженням служби у військовому резерві, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями. Порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів визначаються Кабінетом Міністрів України, Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.";

8) статтю 27 викласти у такій редакції:

"Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу

1. У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань.

2. Запас військовозобов'язаних поділяється на першу і другу категорії.

3. До запасу першої категорії належать військовозобов'язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.

4. До запасу другої категорії належать військовозобов'язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби, а також військовозобов'язані-жінки.

5. Військовозобов'язані, зараховані до запасу другої категорії, у разі здобуття під час перебування в запасі або служби у військовому резерві військово-облікової спеціальності переводяться до запасу першої категорії (крім військовозобов'язаних-жінок).";

9) у статті 29:

у частині четвертій слова "військовозобов'язаних, у тому числі" замінити словами "військовозобов'язаних та";

частину сьому викласти у такій редакції:

"7. Загальний строк виконання обов'язків служби у військовому резерві не може перевищувати трьох місяців на рік, якщо інше не визначено законом.";

10) частину третю статті 35 викласти у такій редакції:

"3. Особливості ведення військового обліку резервістів в органах військового управління, військових частинах, у міських (районних) військових комісаріатах встановлюються Генеральним штабом Збройних Сил України.";

11) частину першу статті 39 після слова "військовозобов'язаних" доповнити словами "та резервістів";

12) частину першу статті 42 після слів "строкову військову службу" доповнити словами ", проходження служби у військовому резерві".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос