Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины

Проект закона Украины от 06.12.2012 № 11475-д
Дата рассмотрения: 05.12.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572; із змінами, внесеними законами України від 12 січня 2012 року N 4318-VI, від 5 липня 2012 року N 5067-VI, N 5081-VI і N 5083-VI, від 6 вересня 2012 року N 5204-VI, від 16 жовтня 2012 року N 5428-VI і N 5463-VI та від 20 листопада N 5492-VI) такі зміни:

1. У частині першій статті 2:

у пункті 15 слова "(включаючи плату за надання адміністративних послуг)" виключити;

у пункті 23 після слова "трансферти" доповнити словами "плату за надання адміністративних послуг".

2. У частині другій статті 8 слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики (далі - Міністерство фінансів України)", а далі у тексті Кодексу слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики," в усіх відмінках замінити словами "Міністерство фінансів України" у відповідному відмінку.

3. В абзаці другому частини третьої статті 10 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (далі - Казначейство України)", а далі у тексті Кодексу слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів," в усіх відмінках замінити словами "Казначейство України" у відповідному відмінку.

4. У частині четвертій статті 13:

в абзаці третьому слова "(включаючи плату за надання адміністративних послуг)" виключити;

абзац шостий доповнити словами "(у тому числі плата за оформлення та видачу документів на придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, плата за видачу номерних знаків транспортних засобів, які підлягають державній реєстрації, плата за документи, оформлення і видача яких здійснюється із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, передбачених Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", а також плата за видачу документів згідно із Законом України "Про дорожній рух")".

5. В абзаці другому частини першої статті 16 слова "члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов'язки" замінити словами "члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної фінансової політики, або особи, яка виконує його обов'язки (далі - Міністр фінансів України)", а далі у тексті Кодексу слова "член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування та реалізацію державної бюджетної політики, або особа, яка виконує його обов'язки," в усіх відмінках замінити словами "Міністр фінансів України" у відповідному відмінку;

6. Абзац перший частини першої статті 21 викласти в такій редакції:

"1. Міністерство фінансів України за участю центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, Національного банку України, а також головних розпорядників коштів державного бюджету складає прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, який ґрунтується на щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку, державних цільових програмах".

7. У частині третій статті 24-1 слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики," у відповідному відмінку.

8. У частині третій статті 27 слова "крім передбаченого Законом України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку" виключити.

9. У частині другій статті 29:

1) пункт 24 доповнити словами "(крім плати за оформлення та видачу документів на придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, плати за видачу номерних знаків транспортних засобів, які підлягають державній реєстрації, плати за документи, оформлення і видача яких здійснюється із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, передбачених Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", а також плати за видачу документів згідно із Законом України "Про дорожній рух")";

2) доповнити пунктом 25-1 такого змісту:

"25-1) реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

10. У пункті 1 частини першої статті 40 слова "загальна сума" замінити словами "загальні суми".

11. У статті 43:

1) в абзаці сьомому частини першої слова "органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів" замінити словами "органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (далі - органи Казначейства України)", а далі у тексті Кодексу слова "органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів," в усіх відмінках замінити словами "органи Казначейства України" у відповідному відмінку;

2) частину шосту виключити.

12. Пункт 12 частини першої статті 64 виключити.

13. Пункт 3 частини другої статті 66 виключити.

14. У пункті 1 частини другої статті 76 слова "загальна сума" замінити словами "загальні суми".

15. У статті 113:

1) у назві слово "органів" замінити словом "Органу";

2) в абзаці першому частини першої слова "органів державного фінансового контролю" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю (далі - Орган державного фінансового контролю),";

3) у частині другій слова "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю," замінити словами "Орган державного фінансового контролю".

16. В абзаці першому частини другої статті 118 слова "органами державного фінансового контролю" замінити словами "Органом державного фінансового контролю".

17. Підпункт 2 пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити словами "у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

пунктів 1, 4 і підпункту 1 пункту 9 розділу I, які набирають чинності з 1 січня 2013 року;

підпункту 2 пункту 9 та пунктів 12 і 13 розділу I, які набирають чинності з 1 липня 2013 року.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Законі України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI):

а) частину другу статті 1 після слів "Конституцією України" доповнити словами "Бюджетним кодексом України";

б) у частині першій статті 2 слова "за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів" замінити словами "за дотриманням бюджетного законодавства";

в) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Фінансове забезпечення діяльності органу державного фінансового контролю

Фінансове забезпечення діяльності органу державного фінансового контролю здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.";

г) у частині першій статті 7 слова "державною податковою службою" замінити словами "органами державної податкової служби";

ґ) у пункті 1частини першої статті 8:

в абзаці третьому слова "цільовим використанням" замінити словами "цільовим та ефективних використанням";

в абзаці п'ятому слова "складанням бюджетної звітності" замінити словами "веденням бухгалтерського обліку, а також складанням фінансової і бюджетної звітності";

після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах при складанні планових бюджетних показників;

відповідністю взятих бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);".

У зв'язку цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим;

д) у пункті 2 статті 10 слова "зупиняти в межах своїх повноважень бюджетні асигнування" замінити словами "призупиняти в межах своїх повноважень бюджетні асигнування";

2) У главі 27 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 14-17, ст. 133; 2011 р., N 10, ст. 64; 2012 р., N 9, ст. 63; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI) слова "член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування державної бюджетної політики", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" та "уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" в усіх відмінках замінити відповідно словами "член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування та реалізацію державної фінансової політики", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики" та "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів," у відповідному відмінку.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. ЛИТВИН

Опрос