Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об общественных расследованиях

Проект закона Украины от 08.11.2012 № 11412
Дата рассмотрения: 08.11.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про громадські розслідування

Цей Закон визначає порядок проведення громадського розслідування за фактами порушення прав людини, що завдали істотної шкоди суспільним інтересам.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

громадське розслідування - це форма здійснення незалежного контролю шляхом проведення розслідування за фактами порушення прав людини, що завдали істотної шкоди суспільним інтересам;

комісія з проведення громадського розслідування - колегіальний тимчасовий орган, завданням якого є здійснення контролю шляхом проведення розслідування за фактами порушення прав людини, що завдали істотної шкоди суспільним інтересам;

службова особа - особа, яка постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснює функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймає в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом;

суспільний інтерес - соціальні відносини, факти, явища, соціальні процеси, які однаково важливі для всіх громадян, представників різних соціальних прошарків суспільства.

Стаття 2. Мета і сфера дії Закону

1. Метою цього Закону є створення ефективного та підзвітного процесу громадських розслідувань з питань порушення прав людини, що завдали істотної шкоди суспільним інтересам, щодо незалежного розслідування фактів та окремих обставин, а також винесення рекомендацій стосовно цих фактів.

2. Дія цього Закону не поширюється на відносини, що регулюються кримінальним процесуальним законодавством України.

Стаття 3. Основні завдання громадського розслідування

1. Основними завданнями громадського розслідування є:

1) встановлення та вивчення фактів порушення прав людини, що завдали істотної шкоди суспільним інтересам;

2) інформування суспільства про причини та обставини фактів порушення прав людини, що завдали істотної шкоди суспільним інтересам;

3) вироблення рекомендацій щодо їх усунення та ліквідації наслідків таких подій;

4) відновлення довіри до органів влади, зміцнення підзвітності та підконтрольності органів державної влади та місцевого самоврядування;

5) налагодження діалогу між громадянами та органами влади.

Стаття 4. Приводи та підстави для проведення громадського розслідування

1. Приводом для проведення громадського розслідування може бути інформація про будь-який факт порушення прав людини, що завдав істотної шкоди суспільним інтересам, (у тому числі, заяви або повідомлення, інформація, опублікована у засобі масової інформації тощо).

2. Підставою для проведення громадського розслідування є достатні дані, які вказують на наявність факту порушення прав людини, що завдав істотної шкоди суспільним інтересам.

3. При наявності приводів та підстав для проведення громадського розслідування постановою Верховної Ради України за поданням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини може бути створена Комісія з проведення громадського розслідування.

Стаття 5. Загальні засади проведення громадського розслідування

1. Громадське розслідування повинне відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться:

1) верховенство права;

2) законність;

3) відкритість та гласність;

4) об'єктивність та обґрунтованість прийнятих рішень, висновків і пропозицій.

2. Засади громадського розслідування, передбачені цим розділом, не є вичерпними.

Стаття 6. Верховенство права

1. Громадське розслідування проводиться з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права і свободи визнаються найвищими цінностями.

2. Під час проведення громадського розслідування повинна бути забезпечена повага до прав і свобод людини.

Стаття 7. Законність

1. Під час проведення громадського розслідування Комісія з проведення громадського розслідування зобов'язана неухильно дотримуватися вимог Конституцій України, цього Закону, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

2. Громадське розслідування здійснюється з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Стаття 8. Відкритість та гласність

1. Засідання Комісії з проведення громадського розслідування здійснюється відкрито, якщо комісією не прийнято рішення про проведення закритого засідання у зв'язку з необхідністю додержання вимог закону щодо захисту інформації з обмеженим доступом, у тому числі захисту таємної чи іншої охоронюваної законом інформації.

2. Доступ громадськості до громадського розслідування та інформації про нього полягає у забезпеченні можливості представникам громадськості (в тому числі журналістам):

1) направляти звернення до Уповноваженого з прав людини про факти порушення прав людини;

2) відвідувати засідання Комісії з проведення громадського розслідування або мати доступ до нього у режимі відеоконференцзв'язку;

3) отримувати або мати доступ до записів засідань Комісії з проведення громадського розслідування, документів та інших, отриманих Комісією з проведення громадського розслідування, або наданих їй;

4) за поданням Уповноваженого з прав людини брати участь у громадському розслідуванні у якості членів комісії.

3. Кожен, хто присутній в залі засідання Комісії з проведення громадського розслідування, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Фото- або кінозйомка, відеозапис, транслювання процесу громадського розслідування по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури здійснюється лише за проханням або з дозволу головуючого на засіданні та у відповідності з умовами, за яких цей дозвіл надано. Кожне таке прохання чи дозвіл повинні забезпечити додержання вимог закону щодо захисту інформації з обмеженим доступом, у тому числі захисту таємної чи іншої охоронюваної законом інформації.

Стаття 9. Об'єктивність та обґрунтованість прийнятих рішень, висновків і пропозицій

1. Прийняті рішення, висновки, та пропозиції повинні бути об'єктивними. Об'єктивність проявляється в неупередженому, безсторонньому підході до збирання й оцінки інформації, виявлення і дослідження якої як підтверджує, так і спростовує факти порушення прав людини, що стали предметом розслідування, та підготовці висновків і пропозицій, які будуть включені до звіту, кожним членом Комісії з проведення громадського розслідування, і комісією в цілому.

2. Висновки громадського розслідування повинні бути обґрунтованими. Про обґрунтованість оцінок та висновків свідчить їх аргументованість, достатність інформації, покладеної у їх основу, тобто така сукупність встановлених фактів, що дозволяє зробити достовірний висновок про обставини, що мають значення для справи, та урахування положень законодавства й рішень Європейського суду з прав людини.

Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Стаття 10. Подання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо проведення громадського розслідування

1. Уповноважений з прав людини на підставі порушеного ним провадження у справі щодо порушення прав і свобод людини може внести Голові Верховної Ради України або голові комітету Верховної Ради України, до предмету якого належить сфера, у якій могло бути вчинене порушення прав людини, подання про проведення громадського розслідування фактів порушення прав людини, що завдали істотної шкоди суспільним інтересам.

2. У поданні Уповноважений з прав людини наводить дані власного провадження, обґрунтовує необхідність проведення громадського розслідування та вносить пропозиції щодо персонального складу комісії з проведення громадського розслідування.

Стаття 11. Порядок утворення комісії з проведення громадського розслідування

1. Комісія з проведення громадського розслідування утворюється за поданням Голови Верховної Ради України або комітету Верховної Ради України постановою Верховної Ради України, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.

2. У постанові Верховної Ради України про проведення громадського розслідування визначаються:

1) назва комісії з проведення громадського розслідування;

2) завдання комісії з проведення громадського розслідування і коло питань, що підлягають розслідуванню;

3) кількісний і персональний склад комісії з проведення громадського розслідування;

4) термін діяльності комісії з проведення громадського розслідування;

5) термін звіту комісії з проведення громадського розслідування про виконану роботу, який не перевищує шість місяців з дня її утворення;

6) заходи матеріально-технічного забезпечення діяльності комісії.

3. До складу комісії з проведення громадського розслідування можуть входити Уповноважений Верховної Ради України з прав людини або його представники; народні депутати України; представники громадськості; міністр або заступник міністра, керівник або заступник керівника центрального органу виконавчої влади, діяльності якого стосується предмет розслідування. Для сприяння діяльності комісії до її складу може бути включений прокурор.

4. При підборі та обранні членів комісії має враховуватись наявність у них кваліфікації та професійного досвіду, необхідних для проведення розслідування, а також дотримання наступного балансу при формуванні складу комісії: 50 відсотків - представники органів державної влади та місцевого самоврядування і 50 відсотків - представники громадськості.

5. До складу комісії з проведення громадського розслідування не може входити особа, яка:

1) є родичем чи свояком посадової особи, яка працює в органі державної влади, органі місцевого самоврядування і органі влади Автономної Республіки Крим, на підприємстві, в установі, організації, щодо яких повинно проводитися розслідування комісією, або посадової, службової особи, щодо якої повинно проводитися зазначене розслідування;

2) має самостійні або через членів сім'ї майнові цивільно-правові інтереси в державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації, щодо яких повинно проводитися громадське розслідування;

3) була або є учасником судового процесу, в якому учасником були або є державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, їх посадові, службові особи, щодо яких повинно проводитися громадське розслідування;

4) була учасником фактів порушення прав людини, стосовно яких повинно проводитися громадське розслідування.

6. Кожен член комісії, кандидатура якого пропонується для включення до складу комісії з проведення громадського розслідування, до свого офіційного призначення зобов'язаний повідомити Верховну Раду України про неможливість брати участь у роботі комісії з проведення громадського розслідування за наявності підстав, зазначених у частині п'ятій цієї статті. Якщо такі обставини виникнуть в процесі проведення розслідування, член комісії має негайно повідомити про це голову комісії. Умисне ухилення особи, яка обрана членом комісії, від повідомлення про неможливість брати участь у роботі комісії з проведення громадського розслідування має наслідком втрату цим членом комісії своїх повноважень.

7. Комісія з проведення громадського розслідування складається з голови комісії, заступника голови комісії, секретаря комісії та членів комісії. Загальна кількість членів комісії не може бути меншою за одинадцять осіб.

8. Голова комісії з проведення громадського розслідування, заступник голови комісії з проведення громадського розслідування обираються Верховною Радою України, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.

9. Головою комісії з проведення громадського розслідування може бути обраний Уповноважений Верховної Ради з прав людини або інша особа за поданням Уповноваженого, окрім голови комітету Верховної Ради України.

10. Заступник голови комісії з проведення громадського розслідування обирається за поданням, узгодженим з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

11. Головою комісії, заступником голови комісії з проведення громадського розслідування може бути обраний громадянин України, який досяг 35 років, володіє державною мовою, має вищу освіту.

12. Секретар комісії з проведення громадського розслідування обирається за поданням голови комісії з проведення громадського розслідування на першому засіданні комісії із числа її членів шляхом таємного або відкритого голосування більшістю від складу комісії, затвердженого Верховною Радою України.

13. Голова, заступник голови і секретар комісії з проведення громадського розслідування не можуть належати до однієї депутатської фракції у Верховній Раді України, одного міністерства (відомства) або одного об'єднання громадян.

14. Голова комісії з проведення громадського розслідування та заступник голови комісії можуть бути переобрані лише з числа обраних вже членів комісії на пленарному засіданні Верховної Ради України не менш як однією третиною від її конституційного складу, а секретар комісії - на засіданні комісії більшістю від її складу, затвердженого Верховною Радою України.

15. За необхідності Верховна Рада України може утворити секретаріат Комісії з проведення громадського розслідування, у кількості не менше трьох та не більше семи осіб. До складу секретаріату на тимчасовій основі включаються помічники-консультанти народних депутатів України, працівники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представники громадських організацій.

Стаття 12. Перше засідання Комісії з проведення громадського розслідування

1. Перше засідання Комісії з проведення громадського розслідування відбувається не пізніш як у триденний термін після прийняття Верховною Радою України рішення про її утворення. На цьому засіданні обирається секретар комісії з проведення громадського розслідування, розглядаються пропозиції до плану її роботи.

2.На першому засіданні комісії з проведення громадського розслідування можуть вирішуватися також інші питання, віднесені до повноважень цього органу.

Стаття 13. Порядок проведення засідань Комісії з проведення громадського розслідування

1. Формою роботи комісії з проведення громадського розслідування є її засідання, які проводяться за необхідності, але не менше двох разів на місяць.

2. Засідання комісії з проведення громадського розслідування скликаються головою цієї комісії, а в разі його відсутності заступником голови цієї комісії або на вимогу не менш як однієї четвертої від її затвердженого складу.

3. Засідання комісії з проведення громадського розслідування є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів від її складу, затвердженому Верховною Радою України. Рішення комісії з проведення громадського розслідування приймаються на її засіданні шляхом відкритого або таємного голосування більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

4. Засідання комісії з проведення громадського розслідування є відкритими та гласними.

5. Якщо під час проведення громадського розслідування буде розглядатись інформація з обмеженим доступом, у тому числі таємна чи інша охоронювана законом інформація, з метою захисту такої інформації комісія повинна прийняти рішення про проведення закритого засідання та вжити всіх передбачених законом заходів щодо її збереження.

6. На кожному засіданні комісії з проведення громадського розслідування ведуться протокол, який підписується головою та секретарем цього органу, та стенограма засідання. За рішенням комісії з громадського розслідування, хід засідання може фіксуватися засобами аудіо- та відеозапису.

Стаття 14. Розгляд питань на засіданнях Комісії з проведення громадського розслідування

1. На засіданнях Комісії з проведення громадського розслідування розглядаються питання:

1) обрання секретаря комісії з проведення громадського розслідування;

2) затвердження плану та порядку роботи комісії з проведення громадського розслідування;

3) розподілу доручень між членами комісії з проведення громадського розслідування;

4) утворення, у разі необхідності, робочих груп комісії з проведення громадського розслідування, за напрямами визначених завдань;

5) доцільності залучення для роботі в комісії з проведення громадського розслідування працівників правоохоронних органів та інших фахівців;

6) запрошення посадових, службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування та керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, окремих громадян для отримання показань чи пояснень з питань, щодо яких проводиться розслідування;

7) заслуховування пояснень запрошених осіб і їх відповідей на запитання;

8) порядку забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, у тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації, під час роботи комісії з такою інформацією;

9) визначення та передачі текстів повідомлень стосовно окремих питань діяльності комісії для розміщення в засобах масової інформації;

10) відрядження членів комісії з проведення громадського розслідування у зв'язку з її діяльністю;

11) ухвалення висновків і пропозицій комісії з проведення громадського розслідування;

12) затвердження тексту звіту про результати виконаної роботи комісії з проведення громадського розслідування, пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів в межах покладених на них повноважень, та визначення доповідача на пленарному засіданні Верховної Ради України.

2. Для розгляду попередньо визначених питань на засідання комісії з проведення громадського розслідування або її робочих груп в межах їх компетенції можуть бути запрошені посадові особи (крім Президента України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції), службові та інші особи, присутність яких визнана комісією необхідною. Комісія з проведення громадського розслідування завчасно, але не пізніш як за три дні, в письмовій формі повідомляє про це керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників (або посадових осіб, які виконують їх обов'язки) підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, представники яких запрошуються на засідання органу, яким здійснюється громадське розслідування. У повідомленні запрошеним особам зазначаються час і місце проведення засідання комісії з проведення громадського розслідування, з якого питання необхідна їх присутність, які матеріали та документи необхідно мати з собою. Запрошена особа зобов'язана своєчасно прибути на засідання комісії з проведення громадського розслідування, її робочої групи, а в разі неможливості прибути на засідання комісії завчасно повідомити про це.

3. Обговорення проектів рішень, висновків і пропозицій комісії з проведення громадського розслідування щодо дій посадових та службових осіб, якими порушені права людини, що завдали істотної шкоди суспільним інтересам, проводиться без присутності таких осіб на засіданні комісії.

Стаття 15. Проведення розслідування комісією з проведення громадського розслідування

1. Члени комісії з проведення громадського розслідування, а також створені нею робочі групи здійснюють перевірку фактів, обставин як безпосередньо у місцях їх виникнення, так і шляхом витребування відповідних документів та матеріалів, отримання показань, пояснень.

Стаття 16. Давання показань чи пояснень комісії з проведення громадського розслідування

1. Посадові особи (крім Президента України та суддів Конституційного Суду України, суддів судів загальної юрисдикції), службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян та окремі громадяни зобов'язані з'явитися на запрошення комісії з громадського розслідування, і на її засіданні дати правдиві показання чи пояснення про відомі їм обставини з питань, що є предметом розслідування, у порядку, встановленому законом.

2. Особа, яка дає показання чи пояснення комісії з проведення громадського розслідування, повинна відповісти на поставлені запитання, що стосуються предмета розслідування, а в разі необхідності викласти свої показання чи пояснення в письмовій формі, які додаються до протоколу засідання комісії з проведення громадського розслідування.

3. Особа, яка дає показання чи пояснення комісії з проведення громадського розслідування, має право не відповідати на запитання з приводу тих обставин, щодо яких є пряма заборона в законі або які можуть стати підставою для підозри у вчиненні нею, близькими родичами чи членами її сім'ї суспільно небезпечного діяння.

4. Особа, яка дає показання чи пояснення комісії з проведення громадського розслідування, має право користуватися правовою допомогою.

Стаття 17. Вимоги до висновків і пропозицій комісії з проведення громадського розслідування

1. Результати розслідування комісія викладає у письмовому звіті, який повинен містити висновки про:

1) факти й обставини, які стали підставами для проведення розслідування;

2) відомості чи обставини, встановлені комісією з проведення громадського розслідування, і докази, якими це підтверджується;

3) відомості чи обставини, що не підтвердилися;

4) факти й обставини, які не були перевірені, із зазначенням причин, через які перевірка не здійснювалась.

2. Комісія з проведення громадського розслідування при підготовці висновку щодо кожної встановленої нею обставини проводить голосування. Результати голосування із зазначенням кількості голосів, поданих "за", "проти", "утримався", наводяться у висновку. Висновок вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини членів комісії з проведення громадського розслідування. Усі висновки комісії з проведення громадського розслідування оформляються письмово і підписуються головою та секретарем.

3. Пропозиції комісії з проведення громадського розслідування повинні бути спрямовані на вироблення рекомендацій щодо усунення та ліквідації наслідків порушення прав людини, які стали підставами для проведення розслідування, а також недопущення подібних фактів у майбутньому. У пропозиціях комісії з проведення громадського розслідування зазначається, яким чином мають бути використані висновки комісії в разі прийняття Верховною Радою України рішення щодо них. Пропозиції комісії з проведення громадського розслідування викладаються у проекті постанови чи іншого акта Верховної Ради України і вносяться на його розгляд народними депутатами України - членами комісії з проведення громадського розслідування.

Стаття 18. Розгляд Верховною Радою України звіту комісії з проведення громадського розслідування

1. Після обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради України результатів роботи комісії з проведення громадського розслідування Верховна Рада України приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжити роботу і визначає для цього термін наступного звіту.

2. Строк повноважень комісії з проведення громадського розслідування не може перевищувати одного року з дня утворення такої комісії.

3. При розгляді висновків і пропозицій комісії з проведення громадського розслідування, Верховна Рада України вирішує питання щодо:

1) направлення матеріалів комісії з проведення громадського розслідування до Генеральної прокуратури України для їх вивчення та відповідного реагування;

2) направлення висновків комісії з проведення громадського розслідування Президенту України, Прем'єр-міністру України;

3) направлення висновків і пропозицій комісії з проведення громадського розслідування для реагування відповідному державному органу, органу місцевого самоврядування чи посадовій особі згідно із законом.

4. Висновки комісії з проведення громадського розслідування публікуються в газеті "Голос України", веб-сайтах Верховної Ради України та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

5. Висновки і пропозиції комісії з проведення громадського розслідування не є вирішальними для слідства і суду.

Стаття 19. Реагування на висновки і пропозиції комісії з проведення громадського розслідування

1. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи посадова особа, визначені у постанові Верховної Ради України, після надходження висновків і пропозицій комісії з проведення громадського розслідування:

1) розміщують їх у тижневий строк на власному веб-сайті;

2) розглядають їх на найближчому засіданні колегії, ради, виконавчого комітету. У разі коли колегію не утворено, висновки і пропозиції розглядає керівник органу виконавчої влади у двотижневий строк;

3) розробляють, затверджують і здійснюють за результатами розгляду висновків і пропозицій заходи, спрямовані на їх реалізацію;

4) в термін, визначений постановою Верховної Ради України, подають Верховній Раді України письмову відповідь про результати розгляду висновків і пропозицій комісії з проведення громадського розслідування та заходи, спрямовані на їх реалізацію, з одночасним розміщенням відповідної інформації у засобах масової інформації та/або на власному веб-сайті.

Стаття 20. Заходи забезпечення безпеки членів комісії з проведення громадського розслідування та залучених до її роботи фахівців

1. У разі наявності загрози життю чи здоров'ю членів комісії з проведення громадського розслідування або залучених до її роботи фахівців, що пов'язана з роботою комісії, голова комісії вносить мотивовані пропозиції Голові Верховної Ради України про здійснення стосовно них державної охорони або заходів охоронного характеру, які здійснюються державними органами відповідно до закону.

Стаття 21. Відповідальність за невиконання вимог цього Закону

1. Посадові особи (крім Президента України та захисника (захисників) його прав), службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування і органів влади Автономної Республіки Крим, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та окремі громадяни за порушення вимог цього Закону несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно із законом.

2. За відмову особи, запрошеної комісією з проведення громадського розслідування від давання показань або за відмову експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків експерта чи перекладача під час проведення розслідування, а також за надання завідомо неправдивих показань, завідомо неправдивого висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, зробленого перекладачем, винні особи несуть відповідальність згідно із законом.

3. Голова комісії з проведення громадського розслідування, заступник голови комісії з проведення громадського розслідування, секретар та члени комісії з проведення громадського розслідування несуть відповідальність згідно із законом за поширення інформації з обмеженим доступом, у тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації, яка стала їм відомою у зв'язку з роботою комісії з проведення громадського розслідування.

Розділ III
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей закон набирає чинності через десять днів після дня його опублікування.

2. Внести зміни та доповнення до таких законодавчих актів України:

1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст. 1122) статтю 18819 викласти в такій редакції:

"Стаття 18819. Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, народного депутата України, комісії з проведення громадського розслідування

Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати чи комісії з проведення громадського розслідування або створення перешкод у їх роботі, або надання їм завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених законодавством строків надання інформації народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Рахунковій палаті чи комісії з проведення громадського розслідування -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2) У Законі України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 20, ст. 99):

а) статтю 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Сфера застосування Закону

Сферою застосування Закону є відносини, що виникають при реалізації прав і свобод людини і громадянина лише між громадянином України, незалежно від місця його перебування, іноземцем чи особою без громадянства, які перебувають на території України, або групою таких осіб, та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами.";

б) статтю 13 доповнити пунктом 14 такого змісту:

"14) ініціювати перед Верховною Радою України та брати участь у проведенні громадського розслідування за фактами порушення прав людини, що завдали істотної шкоди суспільним інтересам";

в) статтю 16 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) за зверненнями об'єднань громадян".

3) У Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 35, ст. 236) частину третю статті 7 доповнити словами "членів комісії з проведення громадського розслідування або залучених до її роботи фахівців".

 

Голова Верховної Ради України

Опрос