Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об охране прав на промышленные образцы" (относительно заполнения пробелов в украинском патентном законодательстве)

Проект закона Украины от 08.11.2012 № 11408
Дата рассмотрения: 08.11.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (щодо заповнення прогалин в українському патентному законодавстві)

Верховна Рада України постановляє:

I. У Законі України "Про охорону прав на промислові зразки" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 34):

1. Статтю 1:

1) Абзац третій викласти у такій редакції:

"промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, або художньо-конструкторське рішення, що визначає зовнішній вигляд виробу та відповідає умовам патентоспроможності, а також відрізняється високим споживчо-технічним рівнем виробу, який виробник має забезпечувати шляхом підтримування високого технічного рівня виробництва. Розмежування між об'єктами промислових зразків та іншими об'єктами інтелектуальної власності слід проводити за цільовим призначенням того чи іншого результату творчої діяльності;".

2) після абзацу шістнадцятого доповнити абзацами 17 - 24 такого змісту:

"функція позитивного ефекту промислового зразка - функція, що полягає в його різноманітних якісних характеристиках, які можна охарактеризувати як корисні та необхідні для того, щоб знайти попит у споживачів;

розпізнавальна функція промислового зразка - функція, що допомагає споживачеві у виборі товару, який йому потрібний та в умовах гострої конкурентної боротьби істотно зростає;

інформативна функція промислового зразка - функція, що полягає в тому, що зовнішній вигляд виробу несе в собі певну інформацію про якісні характеристики виробу;

рекламна функція промислового зразка - функція, що дозволяє завдяки привабливому зовнішньому вигляду рекламувати товар;

охоронна функція промислового зразка - функція, згідно якої зовнішній вигляд промислового виробу знаходиться під охороною Закону;

запечатані зразки - промислові зразки, які певний час зберігаються в таємниці з метою уникнення запозичення;

добросовісне користування - будь-яке правомірне використання промислового зразка відповідно до законодавства України;

правовий захист - заходи, спрямовані на поновлення чи визнання прав у разі порушення чи оспорювання їх.".

2. Статтю 5 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Правова охорона може бути надана запечатаному зразку, якщо суб'єктом подано заявку про здійснення такої охорони до компетентних органів.".

3. У статті 6 частину першу після слів "є новим" доповнити словами "та виконує основні функції: функцію позитивного ефекту промислового зразка, розпізнавальну функцію, інформативну, рекламну, охоронну, а також може виконувати гарантійну, психологічну та стимулюючу функції".

4. Доповнити новою статтею 7 такого змісту:

"Стаття 7. Суб'єкти права на промисловий зразок

Суб'єкти права на промисловий зразок поділяються на дві групи - суб'єкти права на промисловий зразок і на подання заявки на отримання патенту на промисловий зразок.

До суб'єктів права на промисловий зразок належать винахідник, автор промислового зразка, юридичні особи (в тому числі держава) та інші особи, які набули прав на промисловий зразок за договором чи законом.

До суб'єктів права на подання заявки на отримання патенту на промисловий зразок належить автор, іноземні громадяни і юридичні особи (за винятком держави), роботодавець, якщо винахід, корисна модель створено у зв'язку з виконанням службового обов'язку чи доручення роботодавця, правонаступники як авторів, так і роботодавців.".

Нумерацію статей змінити відповідно.

5. Статтю 7 доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:

"5. При визначенні обсягу прав автора і роботодавця при створенні промислового зразка, перевага надається автору за виключенням випадку, коли робота виконується за державним замовленням.".

6. Доповнити новою статтею 11 такого змісту:

"Стаття 11. Умови набуття державою права на промисловий зразок

Держава як юридична особа може бути суб'єктом права на промисловий зразок.

Право на одержання виключного права на промисловий зразок, створений при виконанні робіт за державним контрактом для державних потреб, належить Україні, якщо інше не визначено умовами договору.

Якщо відповідно за державним контрактом право на промисловий зразок належать Україні, замовник може подати заявку на видачу патенту протягом шести місяців з дня його письмового повідомлення виконавцем про отримання результату інтелектуальної діяльності, здатного до правової охорони в якості промислового зразка. Якщо протягом зазначеного строку державний замовник не подасть заявку, право на одержання патенту належить виконавцю.

Якщо право на одержання патенту і виключне право на промисловий зразок на підставі державного контракту належать Україні, виконавець зобов'язаний шляхом укладення відповідних угод зі своїми працівниками і третіми особами набути всі права або забезпечити їх набуття для передачі відповідно державі. При цьому виконавець має право на відшкодування витрат, понесених ним у зв'язку з набуттям відповідних прав у третіх осіб.

Якщо патент на промисловий зразок, створений при виконанні робіт за державним контрактом для державних потреб, отриманий спільно на ім'я виконавця та України, державний замовник вправі надати безоплатну просту (невиключну) ліцензію на використання такого промислового зразка в цілях виконання робіт або здійснення поставок продукції для державних потреб, повідомивши про це виконавця.

Якщо виконавець, який отримав патент на промисловий зразок на своє ім'я, прийме рішення про дострокове припинення дії патенту, він зобов'язаний повідомити про це державного замовника та за його вимогою передати патент на безоплатній основі державі.

У разі прийняття рішення про дострокове припинення дії патенту, отриманого на ім'я України, державний замовник зобов'язаний повідомити про це виконавця і на його вимогу передати йому патент на безоплатній основі.

Уряд України має право в інтересах національної безпеки дозволити використання промислового зразка без згоди патентовласника з повідомленням його про це у найкоротший термін із виплатою йому сумірної компенсації.".

Нумерацію статей змінити відповідно.

7. Статтю 11 частину восьму доповнити новим реченням третім такого змісту:

"З моменту надходження документу про сплату збору рішення про видачу патенту повинно бути прийнято у двомісячний строк.".

8. Доповнити новою статтею 14 такого змісту:

"Стаття 14. Наслідки збігу дат пріоритету промислового зразка

Якщо в процесі експертизи встановлено, що різними заявниками подані заявки на ідентичні промислові зразки і ці заявки мають одну і ту ж дату пріоритету, патент на промисловий зразок може бути виданий тільки по одній з таких заявок особі, яка визначається угодою між заявниками. Впродовж дванадцяти місяців з дня отримання від державного органу виконавчої влади з питань інтелектуальної власності відповідного повідомлення, заявники повинні повідомити в цей державний орган про досягнуту ними угоду.

При видачі патенту по одній із заявок усі автори, вказані в ній, визнаються співавторами відносно ідентичних промислових зразків. У разі, коли заявки, що мають одну і ту ж дату пріоритету на ідентичні промислові зразки подані одним і тим же заявником, патент видається по заявці, вибраній заявником. Про свій вибір заявник повинен повідомити в місячний термін.

Якщо впродовж встановленого терміну у державний орган виконавчої влади з питань інтелектуальної власності від заявників не надходить вказане повідомлення або клопотання про продовження встановленого терміну, заявки визнаються відкликаними.".

9. У статті 14:

1) У частині 8 в абзаці четвертому після слів "цього Закону" доповнити словами ", критерію новизни";

2) У частині 13 в абзаці першому після слів "цього Закону" доповнити словами ", критерію новизни".

10. Статтю 19 доповнити новою частиною першою такого змісту:

"1. Спори, пов'язані із захистом патентних прав, розглядаються судом. До таких спорів відносяться, зокрема, спори:

1) про авторство промислового зразка;

2) про встановлення патентовласника;

3) про порушення виняткового права на промисловий зразок;

4) про укладення, про виконання, про зміну і про припинення договорів про передачу виняткового права(відчуженні патенту) і ліцензійних договорів на використання промислового зразка;

5) про право попереднього користування;

6) про право післякористування;

7) про розмір, термін і порядок виплати винагороди авторові винаходу, корисної моделі або промислового зразка відповідно до цього Кодексу;

8) про розмір, термін і порядок виплати компенсацій.".

Нумерацію частин змінити відповідно.

11. Доповнити новою статтею 20 такого змісту.

"Стаття 20. Визначення моменту виникнення прав на промисловий зразок

Моментом виникнення прав на промисловий зразок вважається датою видачі на нього патенту України.".

12. У статті 20 у частині другій:

1) у абзаці першому виключити слова ", якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів".

2) абзац третій викласти у такій редакції:

"Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення), на ввіз у країну, продаж, пропонування для продажу, тобто демонстрацію продукту на виставках тощо, здачу в найом або прокат виробів, в яких використано промисловий зразок, право патентовласника патентувати його за кордоном та на видачу ліцензій та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Неодмінною умовою зарубіжного патентування є подання заявки на промисловий зразок до Відомства України.".

13. У статті 26 у частині другій доповнити новим абзацом першим у такій редакції:

"Порушник зобов'язаний повернути власникові патенту всі одержані ним від незаконного використання промислового зразка доходи незалежно від відшкодування збитків та виплатити компенсацію за заподіяну моральну шкоду.".

14. У статті 29 частину першу викласти у такій редакції:

"1. Власник промислового зразка може вільно патентувати його за кордоном з незмінною умовою подання заявки на промисловий зразок до Відомства України.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня наступного після дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос