Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке осуществления Президентом Украины помилования

Проект закона Украины от 05.11.2012 № 11392
Дата рассмотрения: 05.11.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про порядок здійснення Президентом України помилування

Цей Закон визначає правовий порядок здійснення Президентом України помилування відповідно до пункту 27 частини першої статті 106 Конституції України.

Стаття 1. Помилування та його види

1. Помилування здійснюється Президентом України стосовно індивідуально визначеної особи.

2. Помилування засуджених здійснюється у виді:

заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п'яти років;

повного або часткового звільнення від відбування як основного, так і додаткового покарання;

заміни покарання або невідбутої його частини більш м'яким покаранням.

Стаття 2. Суб'єкти права на помилування

1. Право клопотати про помилування має особа, яка:

засуджена судом України і відбуває покарання в Україні;

засуджена судом іноземної держави і передана для відбування покарання в Україну без умови про незастосування помилування, вирок суду щодо якої приведено у відповідність із законодавством України;

засуджена в Україні і передана для відбування покарання іноземній державі, якщо ця держава погодилася визнати і виконати прийняте в Україні рішення про помилування.

Стаття 3. Клопотання про помилування

1. Клопотання про помилування може бути подано особою, зазначеною у статті 2 цього Закону, а також її захисником, батьками, дружиною (чоловіком), дітьми, законним представником, громадськими організаціями.

2. Клопотання про помилування може бути подано після набрання вироком законної сили, а при розгляді справи в касаційному порядку - після прийняття рішення відповідним судом.

3. У випадку засудження особи до довічного позбавлення волі, клопотання про її помилування може бути подано після відбуття нею не менше двадцяти років призначеного покарання.

4. Особа, яку раніше було неодноразово (два і більше разів) засуджено за вчинення умисних злочинів або до якої раніше було застосовано амністію, помилування, умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, заміну невідбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від відбуванню покарання з випробуванням, якщо вона до погашення чи зняття судимості знову вчинила умисний злочин, може бути помилувана лише у виняткових випадках.

5. Клопотання про помилування засуджених, які не стали на шлях виправлення або не відбули половини призначеного їм строку покарання, а також клопотання осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, можуть бути задоволені лише за наявності обставин, що потребують особливо гуманного ставлення.

5. Клопотання про помилування особою, засудженою судом України, яка відбуває покарання в Україні, або засудженою судом іноземної держави і переданою для відбування покарання в Україну без умови про незастосування помилування, подається через адміністрацію установи виконання покарань або іншого органу, що здійснює виконання кримінальних покарань. Адміністрація в установленому порядку реєструє клопотання і протягом п'ятнадцяти днів з дня подання направляє його до Адміністрації Президента України разом із копіями вироку, ухвали і постанови суду, докладною характеристикою про поведінку особи і ставлення її до праці із викладеною письмово думкою адміністрації і, як правило, спостережної комісії або служби у справах неповнолітніх про доцільність помилування, а також іншими документами і даними, що мають значення для розгляду питання про застосування помилування.

Стаття 4. Суб'єкт, уповноважений на підготовку до розгляду матеріалів клопотання про помилування

1. Підготовку матеріалів до розгляду клопотання про помилування та повідомлення заявника про результати такого розгляду здійснює Управління з питань помилування Адміністрації Президента України.

2. Управління з питань помилування Адміністрації Президента України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, установ виконання покарань необхідні для розгляду клопотання про помилування документи, матеріали та інформацію.

Стаття 5. Критерії оцінки, що враховуються під час розгляду клопотання про помилування

1. Під час розгляду клопотання про помилування враховуються:

ступінь тяжкості вчиненого злочину, строк відбутого покарання, особа засудженого, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, поведінка і ставлення особи до праці до засудження та в установах й інших органах виконання покарань, стан відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди та інші обставини;

думка адміністрації установи виконання покарань або іншого органу, який виконує покарання, спостережної комісії, служби у справах неповнолітніх, місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, громадських організацій, трудових колективів тощо про доцільність помилування.

Стаття 6. Статус, структура та форми роботи Комісії при Президентові України у питаннях помилування

1. Клопотання про помилування і підготовлені Управлінням з питань помилування Адміністрації Президента України матеріали попередньо розглядаються Комісією при Президентові України у питаннях помилування.

2. Комісія утворюється Президентом України у складі голови, двох заступників голови та членів Комісії, загальна кількість яких визначається Президентом України, але не може становити менше одинадцяти осіб. Одним із заступників голови Комісії є за посадою Керівник Управління з питань помилування Адміністрації Президента України. Обов'язки секретаря Комісії виконує один із членів Комісії.

3. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються і проводяться головою Комісії, а за його відсутності - одним із заступників голови Комісії. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її складу.

4. Рішення Комісії приймаються шляхом голосування більшістю присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

5. Клопотання про помилування, що не підлягають задоволенню за обставин, передбачених цим Положенням, Управління з питань помилування Адміністрації Президента України доповідає Комісії.

6. Пропозиції Комісії за результатами попереднього розгляду клопотань про помилування оформляються протоколом, який підписують голова та секретар Комісії.

7. За результатами попереднього розгляду клопотань про помилування і матеріалів, підготовлених Управлінням з питань помилування Адміністрації Президента України, Комісія вносить Президентові України пропозиції про застосування помилування.

8. Про клопотання, підстав для задоволення яких не знайдено, голова Комісії доповідає Президентові України.

9. У разі відхилення Комісією клопотання про помилування повторне клопотання щодо особи, засудженої до довічного позбавлення волі, за відсутності нових обставин, що заслуговують на увагу, може бути внесено на розгляд Комісії не раніш як через п'ять років, а щодо інших засуджених - не раніш як через рік із часу відхилення попереднього клопотання. Повторне клопотання, що надійшло до закінчення цих строків, повертається заявникові з відповідним роз'ясненням.

Стаття 7. Указ Президента України про помилування

1. Про помилування засудженого Президент України видає указ.

2. Укази Президента України про помилування засуджених для виконання надсилаються:

щодо осіб, які відбувають покарання в установах чи органах виконання покарань, - Державному департаменту України з питань виконання покарань;

щодо осіб, які звільняються від додаткових покарань, - відповідним судам;

щодо осіб, засуджених до тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, до службових обмежень для військовослужбовців чи до позбавлення військових звань, - Міністерству оборони України;

щодо інших осіб - відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.

3. Укази Президента України про помилування засуджених надсилаються Міністерству внутрішніх справ України до відома та іншим державним органам для забезпечення соціальної адаптації осіб, які відбули покарання.

Стаття 8. Контроль за виконанням указів Президента України про помилування

1. Органи, на які цим Законом покладено виконання указів Президента України про помилування засуджених, про їх виконання повідомляють Адміністрацію Президента України.

2. Контроль за виконанням указів Президента України про помилування здійснює Комісія при Президентові України у питаннях помилування

Стаття 9. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

В. ЛИТВИН

Опрос