Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внутреннем аудите

Проект закона Украины от 15.10.2012 № 11338
Дата рассмотрения: 15.10.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внутрішній аудит

Цей Закон визначає правові засади здійснення внутрішнього аудиту в України і спрямований на створення системи незалежного внутрішнього фінансового контролю відповідно до міжнародних стандартів в антикризових та антикорупційних цілях з метою захисту інтересів суспільства та власників.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на діяльність визначених Кабінетом Міністрів України міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, бюджетних установ, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів системи державного соціального страхування і пенсійного забезпечення і їх підвідомчих організацій і установ, а також підприємств, заснованих на державній формі власності, а також банків.

Стаття 2. Законодавство про внутрішній аудит

Правове регулювання внутрішнього аудиту у сфері забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю здійснюється відповідно до Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону, а також чинних міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

У разі якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору України.

Стаття 3. Терміни, що використовуються в цьому Законі

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1) внутрішній аудит - комплекс експертно-аналітичних, оціночних, перевірочних та інших форм контрольних заходів, спрямованих на діяльність об'єкта контролю та його посадових осіб, пов'язану з ухваленням ними управлінських рішень та виконанням функцій відповідно до нормативно-правових, розпорядчих, інших актів і внутрішніх документів з метою визначення ефективності діяльності об'єкта контролю та підготовки рекомендацій з удосконалення управлінських процесів залежно від характеру виявленої проблеми;

2) об'єкти внутрішнього аудиту - міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, бюджетні установи, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органи системи державного соціального страхування і пенсійного забезпечення і їх підвідомчі організації і установи, підприємства, засновані на державній формі власності, банки;

3) об'єктивність - неупереджена ментальна позиція, що дозволяє внутрішнім аудиторам виконувати завдання незалежно, та у такий спосіб, що вони відчувають довіру до результатів своєї роботи та не допускають будь-яких компромісів щодо якості. Об'єктивність вимагає, щоб професійні судження внутрішніх аудиторів не впливали на судження інших осіб;

4) обмеження - обмеження щодо організаційної незалежності підрозділу внутрішнього аудиту та індивідуальної об'єктивності внутрішніх аудиторів. Обмеження включає конфлікт інтересів, обмеження повноважень, обмеження доступу до інформації, документів, персоналу, майна та обмеження у фінансуванні;

5) конфлікт інтересів - будь-яка ситуація чи обставина, за якої особисті, соціальні, майнові, фінансові або інші інтереси працівника підрозділу внутрішнього аудиту суперечать принципам внутрішнього аудиту або можуть потенційно вступити в протиріччя з цими принципами, і цим самим впливають або можуть вплинути на об'єктивність, незалежність, компетентність рішень, суджень, висновків, звітів працівника внутрішнього аудиту;

6) підрозділ внутрішнього аудиту - структурний підрозділ об'єкта внутрішнього аудиту, який виконує незалежну, об'єктивну діяльність з внутрішнього аудиту. Підрозділ внутрішнього аудиту допомагає об'єкту внутрішнього аудиту досягати поставлених цілей за допомогою систематичного, послідовного підходу до оцінки і до підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю і корпоративного управління;

7) керівник підрозділу внутрішнього аудиту - особа, на яку покладено відповідні функції та обов'язки з керівництва таким підрозділом, яка є відповідальною за ефективне управління підрозділом внутрішнього аудиту у відповідності до вимог законодавства, нормативно-правових актів, установчих документів та внутрішніх положень об'єкта внутрішнього аудиту, договірних зобов'язань та інших вимог, та за дотримання кодексу етики внутрішнього аудиту;

8) корпоративне управління - система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності об'єкта внутрішнього аудиту та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами управління об'єкта внутрішнього аудиту та учасниками (засновниками) стосовно управління підприємством;

9) управління ризиками - процес ідентифікації, оцінки, управління та контролю потенційних подій або ситуацій з метою надання обґрунтованої впевненості щодо досягнення цілей об'єктом внутрішнього аудиту;

10) ризик - можливість настання події, що матиме вплив на досягнення поставлених цілей. Ризик оцінюється виходячи з його впливу та ймовірності;

11) ризик-апетит - рівень ризику, який об'єкт внутрішнього аудиту готовий прийняти;

12) контроль - будь-який захід, вжитий органами управління об'єкта внутрішнього аудиту з метою управління ризиками та збільшення ймовірності досягнення поставлених цілей та задач. Органи управління об'єкта внутрішнього аудиту планують, організовують і керують реалізацією необхідних заходів для отримання прийнятної впевненості в тому, що цілі та завдання будуть досягнуті;

13) державний сектор - міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, бюджетні установи, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органи системи державного соціального страхування і пенсійного забезпечення і їх підвідомчі організації і установи, підприємства, засновані на державній формі власності;

14) банківський сектор - банки, незалежно від форми власності, та підприємства, підпорядковані Національному банку України;

15) наглядова рада об'єкта внутрішнього аудиту - орган управління публічного акціонерного товариства, правовий статус і повноваження якого визначені відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

16) виконавчий орган управління об'єкта внутрішнього аудиту - виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю об'єкта внутрішнього аудиту та визначений законодавством України, відповідними положенням або статутом, або внутрішніми положеннями об'єкта внутрішнього аудиту;

17) міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту - професійні стандарти, прийняті Міжнародним інститутом внутрішнього аудиту, що визначають вимоги до підрозділів внутрішнього аудиту, їхньої діяльності, а також до оцінки якості внутрішнього аудиту.

Стаття 4. Створення системи внутрішнього контролю та забезпечення досягнення цілей внутрішнім аудитом

Керівник установи, виконавчі органи управління об'єкта внутрішнього аудиту зобов'язані створити комплексну і ефективну систему внутрішнього контролю, визначити мінімальні вимоги до системи внутрішнього контролю в об'єктах внутрішнього аудиту, а також несуть відповідальність за системне покращення і моніторинг системи внутрішнього контролю для досягнення поставлених цілей з питань:

1) достовірності і цілісності фінансової і управлінської інформації;

2) результативності, економічності і ефективності діяльності об'єкта внутрішнього аудиту;

3) належного збереження активів;

4) дотримання законодавства та внутрішніх документів у процесі здійснення діяльності (операцій) об'єкта внутрішнього контролю.

Перелік об'єктів внутрішнього аудиту в державному секторі, які зобов'язані мати підрозділ внутрішнього аудиту, а також порядок утворення підрозділів внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, визначається Кабінетом Міністрів України.

Порядок утворення підрозділів внутрішнього аудиту в банках визначається Національним банком України.

Розділ II
ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Стаття 5. Цілі та завдання внутрішнього аудиту

Цілі та завдання підрозділу внутрішнього аудиту визначаються у положенні про підрозділ внутрішнього аудиту об'єкта внутрішнього аудиту та повинні відповідати вимогам цього Закону, іншим актам законодавства України, Національним стандартам внутрішнього аудиту та Кодексу етики внутрішніх аудиторів.

Цілі внутрішнього аудиту:

1) надання керівникові установи, наглядовій раді та виконавчому органу управління об'єкта внутрішнього аудиту незалежних, об'єктивних суджень, висновків і оцінок щодо достатності та ефективності систем управління ризиками і внутрішнього контролю в адміністративній, операційній і фінансовій сферах діяльності об'єкта внутрішнього аудиту, в сфері інформаційних систем і щодо дотримання зовнішніх і внутрішніх нормативних вимог, а також оцінка системи корпоративного управління і досягнення стратегічних цілей;

2) сприяння керівникові установи, наглядовій раді, виконавчому органу управління та персоналу об'єкта внутрішнього аудиту в поліпшенні якості системи управління ризиками, внутрішнього контролю та корпоративного управління, а також в ефективному виконанні покладених на них обов'язків, шляхом надання консультацій та рекомендацій.

Внутрішній аудит досягає своїх цілей шляхом застосування систематичного та послідовного підходу при виконанні завдань з незалежної та об'єктивної оцінки, звітування та надання відповідних рекомендацій стосовно:

1) достатності і ефективності систем і методів управління ризиками, внутрішнього контролю та корпоративного управління, що застосовуються керівником установи, виконавчим органом об'єкта внутрішнього аудиту;

2) відповідності здійснюваної діяльності затвердженій стратегії об'єкта внутрішнього аудиту, встановленим політикам, стандартам та іншим вимогам внутрішніх документів, а також правилам та процедурам;

3) відповідності здійснюваної діяльності законодавству України та іншим нормативно-правовим актам;

4) ефективності процесів, делегування повноважень та розподілу відповідальності в об'єкті внутрішнього аудиту;

5) економності використання ресурсів об'єкта внутрішнього аудиту;

6) збереження активів і інвестицій;

7) ефективності використання інформаційних систем і технологій;

8) достатності і ефективності заходів виконавчого органу та працівників об'єкта внутрішнього аудиту, спрямованих на зменшення ризиків та усунення недоліків, виявлених державними контролюючими органами України, зовнішніми аудиторами, внутрішніми аудиторами та іншими органами в межах своєї компетенції.

Стаття 6. Принципи внутрішнього аудиту

Підрозділ внутрішнього аудиту виконує свою діяльність з обов'язковим дотриманням таких принципів:

1) незалежність - внутрішні аудитори незалежні від обставин, що загрожують їх здатності виконувати обов'язки неупереджено;

2) чесність - чесність внутрішніх аудиторів є основою, на якій ґрунтується довіра до висновків внутрішнього аудитора;

3) об'єктивність - внутрішні аудитори демонструють найвищий рівень об'єктивності під час збору, оцінювання та звітування інформації щодо діяльності чи процесу, який перевіряється. Внутрішні аудитори роблять зважену оцінку усіх відповідних обставин та у своїх судженнях несхильні до неналежного впливу своїх власних інтересів чи інтересів інших осіб;

4) конфіденційність - внутрішні аудитори визнають право власності на інформацію, яку вони отримують при виконанні своєї діяльності, та її цінність і не розголошують інформацію без належних повноважень, за винятком випадків, якщо таке розголошення необхідне для виконання професійних обов'язків;

5) професійна компетентність - внутрішні аудитори застосовують знання, навички та досвід, необхідні для надання послуг внутрішнього аудиту.

Стаття 7. Національні стандарти внутрішнього аудиту

Національні стандарти внутрішнього аудиту розробляються та затверджуються відповідними уповноваженими державними органами з питань внутрішнього аудиту та базуються на Міжнародних стандартах професійної практики внутрішнього аудиту.

Метою Національних стандартів внутрішнього аудиту є визначення єдиних вимог до підрозділів внутрішнього аудиту та проведення внутрішнього аудиту, підготовки аудиторських звітів, висновків та рекомендацій, а також до оцінки підрозділу внутрішнього аудиту.

Національні стандарти внутрішнього аудиту застосовуються внутрішніми аудиторами при проведенні ними внутрішнього аудиту.

Національні стандарти внутрішнього аудиту складаються зі Стандартів якісних характеристик та Стандартів діяльності. Стандарти якісних характеристик містять вимоги до підрозділу внутрішнього аудиту та внутрішніх аудиторів. Стандарти діяльності містять вимоги до діяльності внутрішнього аудиту та надають критерії якості, відносно яких оцінюється підрозділ внутрішнього аудиту.

Розділ III
УПОВНОВАЖЕНІ ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Стаття 8. Уповноважені державні органи з питань внутрішнього аудиту

Уповноваженими державними органами з питань внутрішнього аудиту в державному секторі є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.

Уповноваженим державним органом з питань внутрішнього аудиту в банківському секторі є Національний банк України.

Стаття 9. Повноваження уповноважених державних органів у сфері внутрішнього аудиту

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, у сфері внутрішнього аудиту належить:

1) затвердження Національних стандартів внутрішнього аудиту із врахуванням Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту;

2) затвердження методології здійснення внутрішнього аудиту та інших нормативних документів для об'єктів державного сектора;

3) здійснення моніторингу об'єктів внутрішнього аудиту державного сектора шляхом аналізу відповідної звітності об'єктів внутрішнього аудиту;

4) здійснення внутрішнього аудиту на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

5) взаємодія з Міжнародним інститутом внутрішніх аудиторів через його уповноваженого представника в Україні щодо впровадження кращих світових практик, підвищення кваліфікації та сертифікації внутрішніх аудиторів;

6) здійснення інших повноважень відповідно до закону.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, належить:

1) здійснення не рідше ніж один раз на три роки незалежної оцінки якості внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів;

2) надання консультаційної допомоги підрозділам внутрішнього аудиту об'єктів внутрішнього аудиту державного сектора у відповідності до їх запитів;

3) забезпечення проведення внутрішнього аудиту в об'єктах внутрішнього аудиту державного сектора, де відсутні підрозділи внутрішнього аудиту;

4) здійснення інших повноважень відповідно до закону.

До повноважень Національного банку України у сфері внутрішнього аудиту належить:

1) затвердження методології здійснення внутрішнього аудиту та інших нормативних документів для банків;

2) здійснення нагляду за діяльністю банків щодо дотримання ними вимог законодавства про внутрішній аудит;

3) здійснення моніторингу об'єктів внутрішнього аудиту банківського сектора шляхом аналізу відповідної звітності об'єктів внутрішнього аудиту;

4) здійснення інших повноважень відповідно до закону.

Стаття 10. Звітування уповноваженим державним органам з питань внутрішнього аудиту

Підрозділи внутрішнього аудиту державного та банківських секторів надають відповідним уповноваженим державним органам з питань внутрішнього аудиту один раз на півроку звіти про стан та якість внутрішнього контролю, рівень ризиків, виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту та дотримання підрозділами внутрішнього аудиту стандартів внутрішнього аудиту на відповідних об'єктах внутрішнього аудиту.

Вимоги до форми та змісту таких звітів затверджуються уповноваженими державними органами з питань внутрішнього аудиту в межах їх повноважень.

Розділ IV
ПІДРОЗДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Стаття 11. Підрозділ внутрішнього аудиту

Підрозділ внутрішнього аудиту є самостійним структурним підрозділом об'єкта внутрішнього аудиту і незалежним від інших структурних підрозділів об'єкта внутрішнього аудиту в питаннях діяльності з внутрішнього аудиту.

Підрозділ внутрішнього аудиту утворюється:

1) у міністерстві - міністром, у центральному органі виконавчої влади - керівником центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність цього центрального органу виконавчої влади;

2) на державних підприємствах, в органах системи державного соціального страхування і пенсійного забезпечення: на об'єктах внутрішнього аудиту, де утворено наглядову раду - за рішенням наглядової ради; якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом - за рішенням виконавчого органу управління;

3) в банківському секторі - за рішенням наглядової ради.

Штатна чисельність і структура підрозділу внутрішнього аудиту визначаються за рішеннями міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, органу управління об'єкта внутрішнього аудиту, прийнятим відповідно до частини другої цієї статті, та виходячи з умов діяльності та обсягів робіт, що покладаються на підрозділ внутрішнього аудиту.

Підрозділ внутрішнього аудиту керується виключно керівником підрозділу внутрішнього аудиту.

Стаття 12. Незалежність підрозділу внутрішнього аудиту

Незалежність підрозділу внутрішнього аудиту забезпечується органами управління об'єкта внутрішнього аудиту, уповноваженими державними органами з питань внутрішнього аудиту.

Стаття 13. Функції підрозділу внутрішнього аудиту

До функцій підрозділу внутрішнього аудиту належить:

1. надання органам управління об'єкта внутрішнього аудиту незалежних, об'єктивних свідчень і оцінок достатності і ефективності систем управління ризиками і внутрішнього контролю в адміністративній, операційній і фінансовій сферах діяльності об'єкта внутрішнього аудиту, в сфері інформаційних систем і сфері дотримання зовнішніх і внутрішніх нормативних вимог, а також оцінок системи корпоративного управління і досягнення стратегічних цілей, в тому числі щодо:

1) достатності та ефективності систем і методів управління ризиками внутрішнього контролю, що застосовуються керівництвом об'єкта внутрішнього аудиту;

2) відповідності здійснюваної діяльності затвердженій стратегії об'єкта внутрішнього аудиту, встановленим завданням, стандартам та іншим вимогам внутрішніх документів, а також правилам та процедурам;

3) ефективності процесів об'єкта внутрішнього аудиту;

4) економності використання ресурсів об'єкта внутрішнього аудиту;

5) адекватності внутрішніх документів, стандартів, правил, політик і процедур щодо внутрішнього контролю, управління ризиками чи корпоративного управління, що розробляються і використовуються в діяльності об'єкта внутрішнього аудиту;

6) відповідності діяльності законам України, іншим нормативно-правовим актам;

7) збереження активів і інвестицій;

8) ефективності використання інформаційних систем і технологій.

2. сприяння персоналу і керівництву об'єкта внутрішнього аудиту в поліпшенні якості системи управління ризиками та внутрішнього контролю, а також в ефективному виконанні покладених на них обов'язків шляхом надання консультацій та рекомендацій.

Стаття 14. Основні завдання підрозділу внутрішнього аудиту

Підрозділ внутрішнього аудиту має такі основні завдання:

1) своєчасне річне планування завдань підрозділу внутрішнього аудиту на основі оцінки ризиків;

2) реалізація завдань згідно із затвердженим планом;

3) своєчасне надання звітності органам управління об'єкта внутрішнього аудиту та уповноваженим державним органам з питань внутрішнього аудиту;

4) сприяння органам управління об'єкта внутрішнього аудиту в покращенні системи управління ризиками, внутрішнього контролю і корпоративного управління шляхом надання рекомендацій;

5) моніторинг впровадження органами управління об'єкта внутрішнього аудиту прийнятих рекомендацій;

6) надання консультацій органам управління об'єкта внутрішнього аудиту при розробці корпоративних правил, політик, процедур, регламентів, які містять в собі елементи внутрішнього контролю та управління ризиками;

7) взаємодія із зовнішніми аудиторами з питань оцінки ними систем внутрішнього контролю і управління ризиками, координація діяльності з метою повного охоплення заходів, операцій об'єкта внутрішнього аудиту, аналіз результатів роботи зовнішніх аудиторів та здійснення моніторингу виконання корегуючих заходів за рекомендаціями зовнішніх аудиторів;

8) взаємодія з іншими підрозділами об'єкта внутрішнього аудиту в сфері організації контролю і моніторингу системи управління ризиками і внутрішніх контролів;

9) участь в службових розслідуваннях та інформування органів управління об'єкта внутрішнього аудиту про результати таких розслідувань;

10) розробка і вдосконалення регламентів, методик та інших внутрішніх документів підрозділу внутрішнього аудиту, створення і впровадження технологій та інструментів внутрішнього аудиту;

11) розробка рекомендацій щодо аналізу фахового рівня та кваліфікації співробітників підрозділу внутрішнього аудиту, організація системи підвищення кваліфікації, змісту навчальних програм для внутрішніх аудиторів;

12) розробка та впровадження програм оцінки і підвищення якості внутрішнього аудиту.

Стаття 15. Забезпечення діяльності підрозділу внутрішнього аудиту

Заступник міністра - керівник апарату, керівник центрального органу виконавчої влади, виконавчий орган управління об'єкта внутрішнього аудиту забезпечує:

1) визначення в межах своєї компетенції ризик-апетиту об'єкта внутрішнього аудиту;

2) надання підрозділу внутрішнього аудиту повного та безперешкодного доступу до документів, інформації та баз даних, які стосуються проведення внутрішнього аудиту;

3) незалежність підрозділу внутрішнього аудиту та відсутність втручання в його діяльність будь-яких осіб;

4) створення належних умов для проведення внутрішнього аудиту;

5) вжиття відповідних заходів реагування за результатами перевірок внутрішнього аудиту;

6) в межах своєї компетенції достатню штатну чисельність підрозділу внутрішнього аудиту виходячи із умов діяльності та обсягів робіт, що покладаються на підрозділ внутрішнього аудиту;

7) призначення на штатні посади підрозділу внутрішнього аудиту працівників за поданням керівника підрозділу внутрішнього аудиту;

8) систематичне підвищення кваліфікації працівників підрозділу внутрішнього аудиту.

Стаття 16. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту

Повноваження керівника підрозділу внутрішнього аудиту у структурі міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, бюджетної установи, державного підприємства та вимоги щодо його професійно-кваліфікаційного рівня визначаються Кабінетом Міністрів України.

Призначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту у структурі міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, бюджетної установи, державного підприємства здійснюються за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, відповідно до законодавства про працю з урахуванням типових професійно-кваліфікаційних характеристик керівника підрозділу внутрішнього аудиту у структурі міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, бюджетної установи, державного підприємства, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Повноваження керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку та вимоги щодо його професійно-кваліфікаційного рівня визначаються Національним банком України.

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту забезпечує:

1) ефективне управління підрозділом внутрішнього аудиту у відповідності до законодавства України, Національних стандартів внутрішнього аудиту та положення про підрозділ внутрішнього аудиту;

2) розробку положення про підрозділ внутрішнього аудиту та Кодексу етики внутрішнього аудиту, що підлягають затвердженню керівником установи, наглядовою радою або виконавчим органом управління об'єкта внутрішнього аудиту;

3) розробку та впровадження процедур внутрішнього аудиту щодо планування, виконання перевірок та складання звітів внутрішнього аудиту на їх відповідність цьому Закону, законодавству України, Національним стандартам внутрішнього аудиту та Кодексу етики внутрішніх аудиторів;

4) розробку та підтримку програми забезпечення та підвищення якості, що охоплюватиме всі аспекти діяльності внутрішнього аудиту;

5) розробку плану роботи внутрішнього аудиту на основі оцінки ризиків, який визначить пріоритети та забезпечить належне виконання функцій згідно повноважень та завдань у сфері внутрішнього аудиту;

6) періодичне звітування про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту перед керівником установи, наглядовою радою або виконавчим органом управління об'єкта внутрішнього аудиту, уповноваженим державним органом з питань внутрішнього аудиту згідно з цим Законом;

7) щорічне надання підтвердження щодо організаційної незалежності підрозділу внутрішнього аудиту, керівникові установи, наглядовій раді або виконавчому органу управління об'єкта внутрішнього аудиту, уповноваженому державному органу з питань внутрішнього аудиту;

8) підвищення професійно-кваліфікаційного рівня штатних працівників внутрішнього аудиту та розробку планів розвитку та професійної сертифікації внутрішніх аудиторів;

9) ефективне та раціональне використання коштів, передбачених на утримання підрозділу внутрішнього аудиту;

10) дотримання конфіденційності інформації, отриманої у зв'язку з діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту;

11) організацію, планування, проведення внутрішнього аудиту та належний контроль на усіх етапах перевірки;

12) проведення позапланових перевірок за рішенням керівника установи, відповідного органу управління об'єкта внутрішнього аудиту, а також з власної ініціативи, якщо це вимагається обставинами справи;

13) підготовку та своєчасне подання звітів за результатами перевірок підрозділу внутрішнього аудиту;

14) проведення моніторингу виконання рекомендацій, наданих за результатами перевірок, проведених підрозділом внутрішнього аудиту.

Розділ V
ВНУТРІШНІ АУДИТОРИ

Стаття 17. Внутрішній аудитор

Внутрішнім аудитором може бути фізична особа, яка об'єктивно оцінює докази для формування незалежного судження або висновків стосовно відповідності організації, заходів, операцій, функцій, процесів, систем положенням цього Закону та Національних стандартів внутрішнього аудиту.

Внутрішній аудитор повинен мати повну вищу освіту.

Внутрішній аудитор повинен удосконалювати свої знання, навики та інші вміння шляхом постійного професійного розвитку.

Внутрішній аудитор повинен мати неупереджене ставлення та уникати будь-якого конфлікту інтересів.

Внутрішнім аудитором не може бути особа, яка має непогашену або незняту судимість за вчинення злочину або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

Стаття 18. Права та обов'язки внутрішніх аудиторів

Внутрішній аудитор під час здійснення своїх функцій має право:

1) отримувати необхідні документи, які стосуються об'єкта перевірки і знаходяться як у об'єкта внутрішнього аудиту, так і у третіх осіб. Треті особи, які мають у своєму розпорядженні документи стосовно предмета перевірки, зобов'язані надати їх на вимогу внутрішнього аудитора, якщо це передбачено договірними зобов'язаннями між об'єктом внутрішнього аудиту та третьою стороною. Зазначена вимога повинна бути складена в письмовій формі об'єктом внутрішнього аудиту;

2) отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від працівників установи, виконавчого органу управління та працівників об'єкта внутрішнього аудиту;

3) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, проведення контрольних оглядів, обсягів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка;

4) вносити на розгляд керівництва пропозиції з удосконалення діяльності, пов'язаної з завданнями підрозділу внутрішнього аудиту.

Внутрішній аудитор зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог цього Закону, Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", інших нормативно-правових актів, Кодексу етики внутрішніх аудиторів, Національних стандартів внутрішнього аудиту, положення про підрозділ внутрішнього аудиту та інших внутрішніх документів підрозділу внутрішнього аудиту;

2) дотримуватись принципів, викладених у статті 6 цього Закону;

3) повідомляти керівництву про виявлені під час проведення аудиту недоліки та ризики.

Стаття 19. Відповідальність внутрішніх аудиторів

Працівники підрозділу внутрішнього аудиту несуть відповідальність перед керівником підрозділу внутрішнього аудиту за якісне виконання поставлених ним завдань, в тому числі:

1) дотримання завдань, процедур, що містяться в документах, що регламентують діяльність підрозділу внутрішнього аудиту;

2) постійне вдосконалення знань і навичок у сфері внутрішнього аудиту;

3) забезпечення конфіденційності інформації, одержаної у зв'язку із здійсненням діяльності підрозділу внутрішнього аудиту.

Стаття 20. Конфлікт інтересів

Внутрішні аудитори повинні уникати будь-яких ситуацій, що можуть зашкодити професійному, незалежному та об'єктивному виконанню їх посадових обов'язків.

Внутрішні аудитори не повинні виконувати завдання в сферах фінансово-господарської діяльності підприємства, де у них може існувати будь-який конфлікт інтересів.

Стаття 21. Кодекс етики внутрішнього аудитора

При здійсненні аудиторської діяльності внутрішні аудитори повинні дотримуватися принципів та правил поведінки, що встановлюються Кодексом етики внутрішнього аудитора.

Кодекс етики внутрішнього аудитора розроблюється та затверджується уповноваженими державними органами з питань внутрішнього аудиту та базується на Кодексі етики внутрішнього аудитора, затвердженому Міжнародним інститутом внутрішніх аудиторів.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Абзац четвертий частини третьої статті 26 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) викласти в такій редакції:

"Основні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту визначаються законом. Порядок утворення підрозділів внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, встановлюється Кабінетом Міністрів України".

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. ЛИТВИН

Опрос