Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно распространения действия соглашений о разделе продукции на другие виды деятельности

Проект закона Украины от 11.10.2012 № 11319
Дата рассмотрения: 11.10.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поширення дії угод про розподіл продукції на інші види діяльності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 44, ст. 391):

1) преамбулу після слова "інвестування" доповнити словами " виробництва сільськогосподарської продукції, а також";

2) у статті 1:

абзац другий після слів "відповідну кваліфікацію для" доповнити словами "виробництва сільськогосподарської продукції або";

абзац тертій після слова "продукція -" доповнити словами "сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) або";

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) застосовується у значенні, передбаченому Законом України "Про державну підтримку сільського господарства України";";

3) у статті 2 частину першу після слів "користування надрами" та частину другу після слів "видобування корисних копалин" доповнити словами " або виробництва сільськогосподарської продукції";

4) частину першу статті 3 після слова "надрами" доповнити словом ", землею";

5) частину першу статті 4 після слова "надр" доповнити словами "або виробництва сільськогосподарської продукції на визначеній земельній ділянці";

6) у статті 6:

у частині першій:

абзац перший після слова "окремих" доповнити словами "земельних ділянок для потреб виробництва сільськогосподарської продукції або";

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Земельні ділянки для потреб виробництва сільськогосподарської продукції на умовах угод про розподіл продукції (далі - аграрні УРП) надаються у користування із земель сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності в установленому порядку.";

у частині другій:

абзац другий і третій після слів " ділянки надр" доповнити словами "або земельної ділянки сільськогосподарського призначення";

після абзацу десятого доповнити новими абзацами одинадцятим - чотирнадцятим такого змісту:

"необхідність залучення інвестицій та нових технологій у розвиток сільськогосподарського виробництва;

необхідність відтворення та підвищення родючості ґрунтів;

наявність потреби у раціональному використанні, охороні, захисті та розвитку продуктивності земель, попередженні деградації земель чи втрати їх господарської та екологічної цінності;

необхідність комплексного розвитку сільських територій та розв'язання соціальних проблем на селі.";

абзац п'ятнадцятий після слова "надр" доповнити словами ", земельних ділянок сільськогосподарського призначення,";

абзац перший частини третьої після слова "копалин)" доповнити словами "або розміру земельних ділянок для цілей аграрних УРП,";

у частині п'ятій:

абзац другий після слів "користування надрами" доповнити словами "або користувач земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, якому належить право користування такою ділянкою, у тому числі за договором оренди," та видалити слово "нею";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"Після укладення аграрної УРП у випадку користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на підставі договору оренди, такий договір підлягає переоформленню на умовах, визначених угодою.

Під час розгляду заяви Міжвідомчою комісією і проведення переговорів щодо узгодження умов угоди про розподіл продукції заявник не втрачає права на проведення передбачених спеціальним дозволом робіт на відповідній ділянці надр або належного йому права на використання відповідної земельної ділянки за цільовим призначенням.";

7) у статті 7:

у частині першій:

абзац третій після слів "корисних копалин)" доповнити словами "або земельної ділянки сільськогосподарського призначення" та після слів " користування надрами" доповнити словами ", або розмір та місце розташування земельної ділянки сільськогосподарського призначення щодо укладення аграрних УРП";

абзац четвертий після слова "надр" доповнити словами "або земельної ділянки сільськогосподарського призначення";

абзац дев'ятий доповнити словами "або земель";

у частині сьомій:

абзац третій після слова "галузі" доповнити словами "сільськогоподарського виробництва та землекористування або" та після слів "застосовані при" доповнити словами "виробництві сільськогосподарської продукції або";

абзац четвертий після слів "ділянці надр" доповнити словами "або земельній ділянці сільськогосподарського призначення" та після слова "довкілля" доповнити словами "збереження та розвиток продуктивності земель для аграрних УРП,";

у частині десятій:

абзац третій доповнити словами ", захист продуктивності земель та підвищення їх родючості для аграрних УРП";

абзац п'ятий доповнити словами "та охорони земель";

8) у статті 8:

у частині другій:

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2) характеристика ділянки надр (родовищ корисних копалин) або земельної ділянки сільськогосподарського призначення, щодо якої укладається угода, включаючи географічні координати району робіт, а також обмеження щодо глибини промислової розробки надр або будь які існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для аграрних УРП;";

пункт 3 доповнити словами "або для потреб сільськогосподарського виробництва";

пункт 4 доповнити словами "або програма щодо використання та охорони земель сільськогосподарського призначення";

пункт 10 доповнити словами "чи земельний угідь";

у пункті 11 слова "видобутих корисних копалин" замінити словами "виробленої продукції";

пункт 26 після слова "надр" доповнити словом ", земель";

після пункту 32 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Істотні умови, передбачені пунктами 5, 12, 23 та 27 не застосовуються до аграрних УРП.";

частину четверту після слова "надрами" доповнити словами "землекористуванням та сільськогосподарським виробництвом," та після слова "довкілля" доповнити словом ", земель";

9) у статті 9:

після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:

"2. Аграрні УРП, крім істотних умов, зазначених у статті 8 цього Закону, повинні передбачати також такі істотні умови:

кадастровий номер, місце розташування, розмір земельної ділянки та її цільове призначення;

відомості про угіддя земельної ділянки, внесені до Державного земельного кадастру;

план, схема земельної ділянки;

умови використання земельної ділянки за цільовим призначенням;

умови збереження та відтворення родючості ґрунтів земельної ділянки та план заходів, спрямований на охорону та поліпшення земельної ділянки (зокрема меліорація земель, створення захисних лісових насаджень, тощо);

умови ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фіксування відомостей про ефективність такої діяльності: урожайність сільськогосподарських культур, способи обробітку ґрунту, періодичність та кількість внесення добрив, зміни в якості ґрунтів, тощо;

умови оціночних процедур, зокрема експертної грошової оцінки земельної ділянки та економічної оцінки земель, бонітування ґрунтів;

умови визначення втрат сільськогосподарського виробництва;

види сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських культур), що підлягають виробництву та умови сівозміни;

порядок та строки ґрунтового та агрохімічного обстеження земельної ділянки, наданої для потреб аграрної УРП, на момент укладення такої угоди;

проект землеохоронних заходів та порядок їх фінансування.";

частину другу вважати відповідно частиною третьою;

10) абзац перший частини четвертої статті 11 після слів "ділянка надр" доповнити словами "або земельна ділянка для цілей аграрних УРП";

11) у статті 14:

абзац другий частини першої після слів "дії угоди" доповнити словами ", крім аграрних УРП,";

в частині другій слова "дозволів, виданих" замінити словами "дозволів або договорів оренди земельної ділянки для аграрних УРП, виданих (оформлених)";

12) статтю 16 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Вимоги, зазначені в пунктах 2 і 3 цієї статі, не поширюються на аграрні УРП.";

13) у статті 17:

частину першу після слів "користування надрами" доповнити словами "або земельною ділянкою";

у частині другій:

абзац перший доповнити новим реченням такого змісту:

"У разі укладення аграрної УРП, право користування земельною ділянкою може бути обмежене, тимчасово заборонено (зупинено) Кабінетом Міністрів України у разі порушення законодавства в галузі охорони земель або виробництва сільськогосподарської продукції небезпечної чи непридатної для споживання.";

абзац другий після слова "надрами" доповнити словами "або землею за аграрними УРП,";

14) у статті 19:

частину другу після слова "обсягів" доповнити словами "виробництва або";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Частка компенсаційної продукції для кожного розрахункового періоду не може перевищувати 70 відсотків або для цілей аграрних УРП 80 відсотків загального обсягу виробленої в розрахунковий період продукції до повного відшкодування витрат інвестора.";

абзац сьомий частини п'ятої після слів "виконання робіт" доповнити словами "за угодою про розподіл продукції, в тому числі";

15) друге речення статті 21 після слова "надр" доповнити словами "або земельна ділянка сільськогосподарського призначення";

16) абзац другий частини першої статті 22 після слів "таку продукцію" доповнити словами ", якщо інше передбачено угодою";

17) абзац перший частини першої статті 24 після слова "продукції" доповнити словами "в тому числі інформація та дані, отримані за аграрними УРП,";

18) частину другу статті 25 викласти у такій редакції:

"2. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції визначається Податковим кодексом України. Під час виконання угоди про розподіл продукції інвестор (оператор угоди) сплачує єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні. Сплата всіх інших податків загальнодержавного та міського значення замінюється розподілом продукції.";

19) частину другу статті 29 після слова "довкіллю" доповнити словами "та/або земельній ділянці сільськогосподарського призначення".

2. У Законі України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 45, ст. 1479):

1) абзац чотирнадцятий статті 1 доповнити словами ", за виключенням передачі технології відповідно до угоди про розподіл продукції, що укладається відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".";

2) статтю 2 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Вимоги цього Закону не поширюються на трансфер технологій при укладенні та виконанні угод про розподіл продукції, що укладаються відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. ЛИТВИН

Опрос