Идет загрузка документа (77 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О товарной бирже" и некоторые другие законодательные акты Украины

Проект закона Украины от 08.10.2012 № 11304
Дата рассмотрения: 08.10.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про товарну біржу" та деяких інших законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139; 1993 р., N 11, ст. 83; 2002 р., N 16, ст. 114, N 29, ст. 194; 2003 р., N 30, ст. 247; 2010 р., N 30, ст. 398; 2011 р., N 6, ст. 41, N 29, ст. 272) зміни, виклавши його в такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державне регулювання товарного біржового ринку

Цей Закон визначає правові та організаційні засади діяльності на товарному біржовому ринку, створює умови для розвитку конкурентоспроможного товарного біржового ринку, правове забезпечення єдиної державної політики у сфері регулювання професійної діяльності учасників товарного біржового ринку та правові основи захисту їх законних прав та інтересів.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) афілійована особа - фізична особа та члени її сім'ї (чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їх чоловіки (дружини) або юридична особа, які прямо чи опосередковано мають вплив на діяльність учасників товарного біржового ринку або є їх власниками;

2) біржова інформація - інформація професійних учасників товарного біржового ринку за результатами їх діяльності;

3) біржовий актив - деривативи, а також товар, не вилучений з обігу або не обмежений в обігу (за винятком цінних паперів, майнових прав, об'єктів інтелектуальної власності, валютних цінностей), щодо яких здійснюються біржові операції;

4) біржові операції - укладення та виконання біржових угод на товарній біржі з допущеними біржовими активами;

5) біржові торги - торги, у тому числі біржові аукціони, біржовими активами, які організовує та проводить товарна біржа відповідно до правил товарної біржі, за якими учасниками біржових торгів надаються електронні документи з дотриманням вимог законодавства, що регулює обіг електронних документів та використання електронного цифрового підпису;

6) державне регулювання товарного біржового ринку - здійснення державою системних заходів щодо впорядкування, контролю, нагляду за діяльністю на товарному біржовому ринку та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері;

7) ділова репутація - сукупність інформації про діяльність, професійну етику та поведінку, що становить оцінку професійних якостей юридичної або фізичної особи, яка здійснює біржові операції на товарному біржовому ринку або користується послугами професійних учасників товарного біржового ринку, а також товарної біржі;

8) діяльність біржових брокерів - діяльність юридичних осіб із здійснення біржових операцій з біржовим активом від свого імені та за власний рахунок, від свого імені або від імені іншої особи за дорученням і за рахунок іншої особи;

9) електронна торгова система - комплекс матеріально-технічних засобів, апаратних, програмних продуктів, необхідних активів та процедур на товарній біржі, за допомогою яких організовуються біржові торги в електронній формі, здійснюються біржові операції з біржовими активами;

10) інсайдерська інформація - інформація (конфіденційна, таємна, службова інформація, комерційна таємниця), що охороняється законодавством, яка не була розкрита, розповсюджена, надана, але використання якої може вплинути на ціну біржового активу, наміри учасників товарного біржового ринку здійснити або відмовитися від укладення/виконання біржової угоди;

11) кваліфіковані відвідувачі - фізичні особи - підприємці, юридичні особи, основним видом діяльності яких є виробництво товарів, які від власного імені та за свій рахунок здійснюють біржові операції з товарами в електронній торговій системі;

12) кліринг - визначення, облік та взаєморозрахунок зобов'язань між сторонами укладеної біржової угоди щодо біржового активу;

13) організація біржової торгівлі - діяльність товарної біржі з організації та проведення біржової торгівлі біржовими активами на підставі попиту та пропозиції з наданням учасникам товарного біржового ринку технологічних, інформаційних, правових та інших умов для провадження діяльності;

14) професійні учасники товарного біржового ринку - юридичні особи, які на підставі відповідної ліцензії мають право на провадження професійної діяльності на товарному біржовому ринку;

15) товар - продукція, майно, будь-який предмет господарського обороту (крім робіт, послуг, валютних цінностей) або майно, яке згідно із законодавством підлягає продажу на товарній біржі, щодо яких здійснюються біржові операції;

16) товарна біржа - юридична особа, діяльність якої пов'язана виключно з організацією та проведенням регулярної біржової торгівлі допущеними біржовими активами в електронній торговій системі на основі концентрації попиту та пропозиції на них шляхом створення організаційних, правових, технологічних, інформаційних умов для взаємодії між учасниками товарного біржового ринку;

17) товарний біржовий ринок - регульований ринок, який функціонує у визначеному місці, за єдиними законодавчо встановленими правилами та нормами, де учасниками товарного біржового ринку здійснюються біржові операції з біржовими активами з метою одержання прибутку.

Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Відносини, пов'язані з діяльністю на товарному біржовому ринку, регулюються Конституцією України, цим Законом, іншими законодавчими актами, а також нормативно-правовими актами, прийнятими на основі та на виконання цього Закону.

2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

3. Сфера дії цього Закону не поширюється на відносини, пов'язані з укладенням договорів купівлі-продажу цінних паперів та їх похідних.

Розділ II
УТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРНОЇ БІРЖІ

Стаття 3. Утворення товарної біржі

1. Товарна біржа утворюється юридичними особами - резидентами та діє в організаційно-правовій формі акціонерного товариства.

2. Товарна біржа провадить свою діяльність на підставі ліцензії на право провадження професійної діяльності з організації та проведення біржової торгівлі і відповідно до закону, що регулює питання утворення, діяльності та припинення акціонерних товариств з урахуванням вимог, визначених цим Законом, щодо організації роботи товарної біржі.

3. Товарна біржа не займається комерційним посередництвом.

4. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління, який забезпечує реалізацію прав та обов'язків біржі, визначає компетенцію її членів та органів, утворених відповідно до статуту для здійснення організації роботи товарної біржі.

5. Для забезпечення організації роботи товарної біржі з числа членів товарної біржі утворюється біржовий комітет, до повноважень якого належить затвердження внутрішніх документів з організації діяльності товарної біржі, формування складу органів, утворених відповідно до статуту.

6. Членами товарної біржі є біржові брокери-резиденти, які набули статусу члена товарної біржі в порядку, визначеному статутом, та взяли на себе зобов'язання виконувати правила товарної біржі. Членами товарної біржі можуть бути засновники (акціонери), які отримали ліцензію на право провадження професійної діяльності біржового брокера.

7. Кожний член товарної біржі має рівні права щодо організації діяльності товарної біржі відповідно до правил товарної біржі.

8. У разі зупинення дії або анулювання виданої біржовому брокеру ліцензії його членство у товарній біржі припиняється.

9. Товарна біржа набуває статусу юридичної особи з дня державної реєстрації. Державна реєстрація товарної біржі здійснюється в порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.

10. Товарна біржа має право провадити діяльність з організації та проведення біржової торгівлі на товарному ринку, нести відповідальність за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на товарному біржовому ринку, з моменту видачі відповідної ліцензії центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.

11. Діяльність товарної біржі на товарному біржовому ринку зупиняється в разі, коли кількість її членів менша, ніж встановлено центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики. Якщо протягом шести місяців прийняття нових членів не відбулося, діяльність товарної біржі припиняється.

12. Термін "товарна біржа" та похідний від нього дозволяється використовувати у найменуванні юридичної особи лише юридичним особам, які провадять діяльність відповідно до вимог цього Закону та мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на товарному біржовому ринку з організації та проведення біржової торгівлі.

Стаття 4. Статут товарної біржі

1. Статут товарної біржі затверджується вищим органом управління товарної біржі.

2. У статуті товарної біржі зазначаються найменування і місцезнаходження товарної біржі, склад засновників, мета діяльності, види фондів, що утворюються, та їх розміри, відокремлені філії або підрозділи, порядок управління і формування її органів та їх компетенція, порядок прийняття осіб у члени товарної біржі, їх права, обов'язки, відповідальність та припинення повноважень членів, порядок прийняття правил товарної біржі, підстави та порядок припинення діяльності товарної біржі, розподілу майна товарної біржі.

Стаття 5. Організація торгівлі на товарній біржі

1. Учасниками товарного біржового ринку є товарні біржі, біржові брокери, клієнти, в інтересах яких діють біржові брокери, кваліфіковані відвідувачі, акредитовані юридичні особи, державні органи, державні, комунальні установи чи організації, розпорядники державних коштів, які відповідно до законодавства мають право на купівлю-продаж товарів (майна), державна спеціалізована установа Аграрний фонд, уповноважена Кабінетом Міністрів України проводити цінову політику в агропромисловій галузі національної економіки.

2. Товарна біржа створює організаційно-правові умови для здійснення біржових операцій на регулярній основі шляхом котирування біржових активів на підставі даних попиту та пропозиції, отриманих від учасників товарного біржового ринку.

3. У біржових торгах мають право брати участь члени товарної біржі - біржові брокери, державна спеціалізована установа Аграрний фонд, уповноважена Кабінетом Міністрів України проводити цінову політику в агропромисловій галузі національної економіки.

4. Відповідно до правил товарної біржі до участі у біржових торгах у відповідних секціях можуть бути допущені біржові брокери, які не є членами товарної біржі.

5. Біржові брокери можуть здійснювати біржові операції з товарами кваліфікованих відвідувачів.

6. Кваліфіковані відвідувачі мають право здійснювати біржові операції виключно з товарами. Кількість кваліфікованих відвідувачів не може бути більше половини від загальної кількості біржових брокерів, допущених до біржових торгів на товарній біржі.

7. Торгівля біржовими активами здійснюється на товарній біржі відповідно до правил товарної біржі.

8. Державні органи, державні, комунальні установи чи організації, розпорядники державних коштів, які відповідно до законодавства мають право на купівлю-продаж товарів (майна), застосування процедури закупівлі на товарних біржах, державна спеціалізована установа Аграрний фонд, уповноважена Кабінетом Міністрів України проводити цінову політику в агропромисловій галузі національної економіки, здійснюють біржові операції відповідно до правил товарної біржі.

Стаття 6. Вимоги до товарної біржі

1. Товарна біржа не може здійснювати біржові операції від власного імені, за свій рахунок та у власних інтересах, бути клієнтом біржового брокера або кваліфікованого відвідувача.

2. Працівники товарної біржі не мають права брати участь у біржових операціях, надавати послуги, виконувати роботу на підставі трудових, цивільно-правових договорів з учасниками товарного біржового ринку щодо діяльності на товарному біржовому ринку, використовувати, розголошувати у власних інтересах або інтересах третіх осіб інформацію, яка не підлягає оприлюдненню, про учасників товарного біржового ринку, клієнтів професійних учасників товарного біржового ринку та їх діяльність.

3. Біржовий курс розраховується товарною біржею за результатами котирувань цін на біржовий актив.

4. За результатами торговельного дня товарна біржа зобов'язана розкривати біржову інформацію та забезпечувати безперешкодний доступ до неї.

5. Товарна біржа вживає заходів до унеможливлення оприлюднення недостовірної біржової інформації.

6. Інформація, яка оприлюднена на власному веб-сайті товарної біржі, підлягає збереженню протягом трьох років.

7. Товарна біржа може оприлюднювати інформацію, пов'язану з кон'юнктурою ринку.

8. Товарна біржа здійснює зберігання паперових та/або електронних документів щодо укладення/виконання біржових угод, інформації за результатами клірингу протягом трьох років.

9. Надання інформації на запит правоохоронних органів, суду, інших юридичних або фізичних осіб здійснюється товарною біржею відповідно до законодавства.

Стаття 7. Правила товарної біржі

1. Правила товарної біржі та рішення про внесення змін до них затверджуються біржовим комітетом, який формується з числа членів товарної біржі та реєструються центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.

2. Правила товарної біржі містять положення про:

1) порядок утворення біржових комітетів, секцій та затвердження положень про них;

2) порядок утворення котирувальної та арбітражної комісії, третейського суду та затвердження положень (регламентів) про них;

3) порядок котирування цін;

4) порядок реєстрації учасників товарного біржового ринку для здійснення біржових операцій;

5) порядок допуску біржових активів, членів товарної біржі та інших осіб, визначених цим Законом, до здійснення біржових операцій;

6) види торгів, біржових угод, ринку;

7) порядок організації та проведення біржових торгів;

8) порядок котирування біржових активів, розрахунку біржового курсу та індексу;

9) порядок проведення клірингу та розрахунків за біржовими операціями;

10) порядок, розміри та строки сплати біржових зборів учасниками товарного біржового ринку;

11) заходи, які вживаються товарною біржею з метою унеможливлення маніпулювання цінами, використання інсайдерської інформації;

12) розкриття біржової інформації та інформації про діяльність товарної біржі;

13) розв'язання спорів між членами товарної біржі та особами, які відповідно до цього Закону мають право здійснювати біржові операції;

14) порядок здійснення товарною біржею контролю за дотриманням учасниками біржових торгів правил товарної біржі;

15) перелік порушень, види, розміри санкцій, які застосовуються товарною біржею за порушення правил товарної біржі, та порядок їх застосування.

3. Правила товарної біржі та зміни до них є обов'язковими для виконання учасниками товарного біржового ринку.

Розділ III
ДІЯЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ТОВАРНОГО БІРЖОВОГО РИНКУ

Стаття 8. Професійна діяльність на товарному біржовому ринку

1. Професійною діяльністю на товарному біржовому ринку є діяльність юридичних осіб - товарних бірж, біржових брокерів, яка провадиться ними виключно на підставі ліцензій на право провадження професійної діяльності на товарному біржовому ринку (далі - ліцензія), виданих центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики у встановленому цим Законом порядку на необмежений строк. До професійної діяльності на товарному біржовому ринку належить організація біржової торгівлі, що здійснюється на підставі ліцензії на право провадження професійної діяльності з організації та проведення біржової торгівлі, та діяльність біржових брокерів, що провадиться на підставі ліцензії на право провадження професійної діяльності біржового брокера.

2. Статутний капітал професійних учасників товарного біржового ринку формується виключно готівковими коштами.

3. На день подання документів для отримання відповідної ліцензії до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики статутний капітал юридичної особи повинен бути повністю сплаченим та становити не менш як:

910 мінімальних заробітних плат - для біржових брокерів;

2720 мінімальних заробітних плат - для товарних бірж.

4. У процесі діяльності професійні учасники товарного біржового ринку дотримуються показників фінансової надійності, інших вимог, передбачених законодавством України та нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

5. Біржовий брокер здійснює біржові операції з біржовим активом на товарній біржі.

6. Організація та проведення біржових торгів здійснюються товарною біржею.

Стаття 9. Діяльність кваліфікованих відвідувачів

1. Фізичні особи - підприємці, юридичні особи, які утворені та провадять підприємницьку діяльність на території України, здійснюють біржові операції як кваліфіковані відвідувачі.

При цьому діяльність кваліфікованих відвідувачів не є для них основним видом діяльності.

2. Кваліфіковані відвідувачі здійснюють біржові операції в електронній торговій системі з товаром, який належить їм на праві власності або виготовлений на власному підприємстві.

3. Кваліфіковані відвідувачі здійснюють біржові операції виключно від свого імені та за власний рахунок. Забороняється змінювати характеристики допущеного на торги товару, здійснювати біржові операції одним і тим самим товаром на кількох товарних біржах, якщо такий товар вже допущений до біржових торгів, а також від імені третіх осіб та в їх інтересах.

4. Кваліфікованим відвідувачам забороняється здійснювати біржові операції з деривативами.

5. Порядок допуску на товарну біржу кваліфікованого відвідувача та його товару встановлюється правилами товарної біржі.

Стаття 10. Професійна діяльність біржових брокерів

1. Біржовими брокерами є юридичні особи - резиденти, які провадять професійну діяльність на товарному біржовому ринку на підставі відповідної ліцензії.

2. Біржовими брокерами можуть бути юридичні особи - нерезиденти, порядок діяльності яких на території України встановлюється законодавством та які акредитовані в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.

3. Працівники біржового брокера зобов'язані мати кваліфікаційні свідоцтва на право провадження діяльності у професійному учаснику товарного біржового ринку (далі - кваліфікаційне свідоцтво), видані центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, постійно підвищувати свою кваліфікацію.

4. Біржовим брокерам забороняється змінювати характеристики допущеного на торги біржового активу, здійснювати біржові операції одним і тим самим біржовим активом на кількох товарних біржах, якщо такий біржовий актив вже допущений до біржових торгів.

5. У процесі провадження професійної діяльності для біржового брокера пріоритетним є інтерес його клієнта. Клієнтом біржового брокера може бути будь-яка особа, яка уклала з ним відповідний договір, крім працівників самого біржового брокера.

6. Біржові брокери зобов'язані вести облік біржових операцій за кожним клієнтом окремо та зберігати таку інформацію протягом трьох років.

Стаття 11. Права та обов'язки учасників товарного біржового ринку

1. Біржові брокери, кваліфіковані відвідувачі здійснюють біржові операції та одержують інформацію відповідно до правил товарної біржі.

2. Біржові брокери, кваліфіковані відвідувачі зобов'язані:

1) надавати на запит товарної біржі інформацію про біржові активи;

2) своєчасно сплачувати біржові збори;

3) виконувати зобов'язання за біржовими угодами;

4) надавати забезпечення виконання зобов'язань за біржовими угодами у випадках, передбачених правилами товарної біржі;

5) розкривати біржову інформацію та інформацію про свою діяльність.

3. Працівники професійного учасника товарного біржового ринку повинні пройти навчання відповідно до цього Закону.

Стаття 12. Вимоги до професійних учасників товарного біржового ринку

1. Засновниками (акціонерами), учасниками товарної біржі та біржового брокера не можуть бути:

1) небанківські фінансові установи, які отримали відповідно до законодавства ліцензію з надання фінансових послуг;

2) інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди;

3) професійні учасники ринку цінних паперів, крім банків;

4) саморегулівні організації, об'єднання громадян;

5) фізичні та юридичні особи, зареєстровані в офшорних зонах;

6) афілійовані особи засновників (акціонерів), учасників, зазначених у пунктах 1 - 5 цієї частини.

2. Професійні учасники товарного біржового ринку у своїй діяльності дотримуються ліцензійних умов, вимог до ведення обліку біржових операцій, показників фінансової надійності, кваліфікаційних вимог до фахівців професійного учасника товарного біржового ринку, показників, що обмежують ризики професійної діяльності, необхідних умов стандартизації документообігу, вимог до ділової репутації, інших вимог, показників та правил діяльності.

Стаття 13. Відповідальність кваліфікованих відвідувачів

1. Кваліфіковані відвідувачі несуть відповідальність за порушення вимог цього Закону, правил товарної біржі, невиконання зобов'язань за біржовими угодами відповідно до закону.

2. Товарна біржа приймає рішення про припинення або тимчасове припинення допуску кваліфікованого відвідувача у разі порушення ним правил товарної біржі. Інформація про порушення кваліфікованим відвідувачем правил товарної біржі оприлюднюється товарною біржею, якою виявлено та задокументовано факт порушення, на власному веб-сайті.

Стаття 14. Біржовий актив

1. Допуск біржового активу, перелік та класифікація якого відповідають вимогам, визначеним центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, здійснюється відповідно до правил товарної біржі.

2. До деривативів належать строкові контракти (свопи, опціони, форварди, ф'ючерси).

3. Не можуть бути предметом біржової торгівлі речі, визначені індивідуальними ознаками, якщо вони не продаються як партія, а також будь-які вживані товари.

4. Біржовим активом не може бути товар (майно), який відчужується з податкової застави, а також товар (майно), конфіскований відповідно до закону. Реалізація такого товару (майна) здійснюється на товарній біржі суб'єктами, визначеними у частині сьомій статті 5 цього Закону.

5. Ринкова ціна товару, який віднесено до біржового активу, визначається за даними біржових котирувань.

Стаття 15. Біржова угода

1. Біржовою угодою є зареєстрована товарною біржею угода купівлі-продажу біржових активів, допущених до торгів на товарній біржі, яка укладається та виконується учасниками торгів на товарній біржі відповідно до правил товарної біржі.

2. До біржових угод належать:

1) ф'ючерсні;

2) опціонні;

3) форвардні;

4) свопові;

5) із складськими свідоцтвами;

6) угоди, за якими виникають взаємні права та зобов'язання щодо товару на складі, з відповідними умовами поставки (негайно або у майбутньому);

7) угоди, виконання яких передбачено договорами, укладеними професійними учасниками товарного біржового ринку з нерезидентами.

3. Угоди купівлі-продажу товарів, які включено до біржових активів, здійснюються на товарній біржі. Угоди купівлі-продажу деривативів здійснюються біржовими брокерами на товарному біржовому ринку.

4. На товарній біржі забороняються:

1) біржові операції, здійснені однією особою безпосередньо або через третіх осіб з метою впливу на динаміку цін;

2) будь-які погоджені дії учасників біржових торгів, які мають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін;

3) поширення неправдивих відомостей, що можуть призвести до штучної зміни кон'юнктури.

5. Угода не вважається біржовою, якщо вона не зареєстрована товарною біржею в установленому правилами товарної біржі порядку.

6. Не вважаються біржовими угоди купівлі-продажу деривативів, які здійснюються біржовими брокерами на позабіржовому товарному ринку.

Стаття 16. Гарантії виконання зобов'язань за біржовими операціями

1. Товарна біржа для забезпечення виконання біржових угод може здійснювати функції з провадження діяльності з проведення клірингу за біржовими операціями з біржовими активами або здійснювати обмін інформацією про біржові операції з розрахунковими, кліринговими установами, якщо інше не встановлено законодавством.

2. Не допускається невиконання укладеної на товарній біржі біржової угоди.

3. Товарна біржа може створювати гарантійні фонди за окремими групами біржових активів.

4. Особи, які не виконали гарантійних зобов'язань за біржовими угодами, порушили цей Закон, нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики або правила товарної біржі, несуть відповідальність відповідно до закону.

Стаття 17. Розкриття інформації на товарному біржовому ринку

1. Професійні учасники товарного біржового ринку розкривають інформацію, передбачену цим Законом, у порядку, строки, обсязі та за формами, встановленими центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, шляхом:

1) оприлюднення на власному веб-сайті;

2) подання центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики.

2. На власному веб-сайті професійні учасники товарного біржового ринку оприлюднюють:

1) біржову інформацію;

2) інформацію про свою діяльність.

3. До біржової інформації належить інформація, яка містить дані щодо результатів торгового дня в розрізі сесій: перелік допущених до біржових торгів біржових брокерів, перелік допущених кваліфікованих відвідувачів до здійснення біржових операцій, перелік допущених біржових активів, біржовий курс, інформація про зупинення, відновлення біржових торгів, виявлення факту маніпулювання цінами, використання інсайдерської інформації, виявлення порушників правил товарної біржі.

4. Інформація про діяльність професійного учасника товарного біржового ринку, зокрема містить:

1) статут професійного учасника товарного біржового ринку;

2) фінансову звітність, аудиторський висновок, показники фінансової надійності, напрями використання прибутку;

3) відомості про склад засновників (акціонерів), учасників та зміни до нього (кінцеві власники такого професійного учасника товарного біржового ринку);

4) відомості про прийняті рішення органів управління (крім акціонерних товариств) та/або організацію діяльності;

5) відомості про наявність правопорушень на товарному біржовому ринку;

6) відомості про ділову репутацію професійного учасника товарного біржового ринку.

5. Професійні учасники товарного біржового ринку подають центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики інформацію, у тому числі передбачену цією статтею, у порядку, строки, обсязі та за формами, встановленими ним.

6. Професійні учасники товарного біржового ринку можуть оприлюднювати додаткову інформацію.

Стаття 18. Протидія використанню інсайдерської інформації та маніпулюванню на товарному біржовому ринку

1. Товарна біржа забезпечує справедливе ціноутворення на біржові активи, рівні можливості для допуску учасників товарного біржового ринку на товарну біржу шляхом запобігання, виявлення та припинення використання на біржових торгах інсайдерської інформації та/або маніпулювання на ринку.

2. До інсайдерської інформації належить:

1) інформація про рішення, прийняті за результатами торгів;

2) інформація, одержана професійними учасниками товарного біржового ринку від клієнтів;

3) інформація про зупинення дії, анулювання відповідної ліцензії професійному учаснику товарного біржового ринку, санкцій, намірів порушити ділову репутацію.

3. До інсайдерської інформації не належить інформація, яка поширена засобами масової інформації або яка стала відома широкому колу осіб шляхом оприлюднення, у тому числі шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації та розміщення в Інтернеті (загальнодоступні інформаційні, аналітичні огляди та рекомендації щодо здійснення операцій з біржовими активами).

4. До інсайдерів належать:

1) службові особи та інші працівники професійних учасників товарного біржового ринку;

2) товарні біржі, організації, установи або підрозділи, які здійснюють кліринг, проводять розрахунки за біржовими активами;

3) біржові брокери;

4) особи, які як клієнти уклали договір з біржовим брокером щодо біржових операцій з біржовим активом;

5) підприємства, установи, організації, які здійснюють оприлюднення біржової інформації до моменту її розкриття.

5. Перелік осіб, які можуть бути віднесені до інсайдерів, визначається товарною біржею, біржовим брокером.

6. Маніпулюванням на товарному біржовому ринку є дії особи або групи осіб, пов'язані з навмисним поширенням будь-яким способом завідомо неправдивої біржової інформації, неправомірним впливом на ділову репутацію, клієнта біржового брокера, використанням інсайдерської інформації, за результатами яких ціни (біржовий курс) на товарній біржі мали суттєве відхилення або коливання, утриманням протягом торгового дня рівня цін (біржового курсу), які могли би скластися без впливу (дій) таких осіб (особи).

7. До маніпулювання не належать дії біржового брокера щодо підтримки ціни, попиту або пропозиції стосовно біржового активу, якщо такі дії пов'язані з виконанням умов договору, укладеного з клієнтом.

8. Центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики встановлюються вимоги щодо визначення професійними учасниками товарного біржового ринку переліку інсайдерської інформації, доцільність яких випливає за результатами їх діяльності та ознак маніпулювання на товарному біржовому ринку.

Стаття 19. Ділова репутація учасників товарного біржового ринку

1. Учасники товарного біржового ринку дотримуються правил професійної етики та поведінки.

2. Правила професійної етики та поведінки учасників товарного біржового ринку відповідно до рекомендацій центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики визначають:

1) товарна біржа - для членів товарної біржі, біржових брокерів, які не є членами товарної біржі, кваліфікованих відвідувачів;

2) саморегулівні організації професійних учасників товарного біржового ринку - для своїх членів.

Стаття 20. Саморегулювання на товарному біржовому ринку

1. Професійні учасники товарного біржового ринку на добровільних засадах можуть об'єднуватись у громадські об'єднання.

2. Саморегулівна організація на товарному біржовому ринку - добровільне об'єднання щонайменше половини професійних учасників товарного біржового ринку від їх загальної кількості.

3. Центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики здійснюється акредитація для:

1) саморегулівної організації, яка об'єднує біржових брокерів;

2) саморегулівної організації, яка об'єднує товарні біржі.

4. Саморегулівні організації провадять свою діяльність на основі представництва законних прав та інтересів її членів.

5. Представники акредитованих саморегулівних організацій можуть входити до консультативних органів, утворених центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.

Розділ IV
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОВАРНОГО БІРЖОВОГО РИНКУ

Стаття 21. Державне регулювання товарного біржового ринку

1. Державне регулювання товарного біржового ринку здійснюється з метою:

1) забезпечення проведення єдиної державної політики у сфері біржової торгівлі біржовими активами;

2) створення умов для формування ринкових цін на товарному ринку;

3) дотримання учасниками товарного біржового ринку вимог актів законодавства;

4) одержання учасниками товарного біржового ринку інформації, яка впливає на формування попиту та пропозиції, ціни на біржові активи;

5) здійснення контролю за прозорістю та відкритістю товарного біржового ринку та захисту прав учасників товарного біржового ринку;

6) запобігання проявам недобросовісної конкуренції, монополізації на біржовому та позабіржовому ринку матеріальних та нематеріальних активів.

2. Державне регулювання товарного біржового ринку здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики.

Стаття 22. Форми і шляхи державного регулювання товарного біржового ринку

1. Державне регулювання здійснюється у таких формах:

1) прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників товарного біржового ринку;

2) ліцензування провадження професійної діяльності на товарному біржовому ринку, видача кваліфікаційних свідоцтв працівникам професійного учасника товарного біржового ринку;

3) здійснення контролю за додержанням професійними учасниками товарного біржового ринку ліцензійних умов та застосування відповідних санкцій за порушення ними правил діяльності;

4) встановлення порядку випуску та обігу деривативів, базовим активом яких є товари (крім цінних паперів), на біржовому та позабіржовому ринках матеріальних та нематеріальних активів;

5) встановлення правил, вимог до провадження діяльності на товарному біржовому ринку та здійснення нагляду за їх дотриманням учасниками товарного біржового ринку.

2. Державне регулювання здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики шляхом:

1) затвердження з питань, що належать до його компетенції, обов'язкових для виконання учасниками товарного біржового ринку нормативно-правових актів;

2) встановлення типових форм біржових документів, вимог до ведення обліку біржових операцій;

3) встановлення переліку, класифікації біржового активу та вимог до нього, купівля-продаж якого здійснюється на товарній біржі, вимог щодо допуску біржових активів на національні та міжнародні товарні біржі, участі професійних учасників товарного біржового ринку в торгах на міжнародних товарних біржах;

4) встановлення кваліфікаційних вимог до працівників професійного учасника товарного біржового ринку, порядок проходження ними навчання та отримання, анулювання кваліфікаційного свідоцтва;

5) встановлення порядку акредитації фахівців професійних учасників товарного біржового ринку, саморегулівних організацій, біржових брокерів;

6) встановлення умов та видів біржових угод, ринків, на яких вони укладаються та виконуються;

7) визначення за погодженням з органами виконавчої влади, а щодо діяльності банків, небанківських установ, які є розрахунковими установами на товарному біржовому ринку, - з Національним банком України особливостей ведення обліку грошових операцій за біржовими активами;

8) організації та координації підготовки і підвищення кваліфікації учасників товарного біржового ринку, встановлення кваліфікаційних вимог до осіб, які провадять діяльність у професійних учасниках товарного біржового ринку;

9) ведення реєстру фізичних осіб - працівників професійних учасників товарного біржового ринку, яким видано кваліфікаційне свідоцтво на право провадження діяльності в професійному учаснику товарного біржового ринку, акредитованих саморегулівних організацій, юридичних осіб - нерезидентів на товарному біржовому ринку;

10) погодження участі осіб-резидентів та/або нерезидентів у статутному капіталі професійних учасників товарного біржового ринку, якщо їх частка становитиме 10, 25, 50 і більше відсотків;

11) встановлення критеріїв, правил професійної діяльності на товарному біржовому ринку, визначення професійних вимог до посадових осіб професійних учасників товарного біржового ринку;

12) встановлення правил провадження професійної діяльності на товарному біржовому ринку біржовими брокерами;

13) розроблення рекомендацій щодо проведення розрахунку товарними біржами біржових курсів, індексів;

14) проведення моніторингу діяльності професійних учасників товарного біржового ринку та інформування громадськості про результати такого моніторингу;

15) виконання повноважень суб'єкта державного фінансового моніторингу щодо товарних та інших бірж, що здійснюють операції з товарами. З метою запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, боротьби з порушеннями на товарному біржовому ринку в рамках міжнародного співробітництва центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики надає та одержує від відповідних органів та держав інформацію про діяльність окремих осіб, які провадять діяльність на товарному біржовому ринку, у випадках і порядку, встановлених відповідними міжнародними договорами України;

16) зупинення біржових торгів у разі невиконання товарною біржею припису посадової особи центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики про усунення порушення в професійній діяльності на товарному біржовому ринку до усунення таких порушень;

17) внесення професійним учасникам товарного біржового ринку обов'язкових для виконання приписів про усунення порушення в професійній діяльності на товарному біржовому ринку та вимагання надання необхідних документів відповідно до законодавства у разі виявлення порушення цього Закону, інших нормативно-правових актів; зупинення на строк до одного року допуску біржових активів до біржових торгів, випуску, обігу деривативів, дії ліцензії, кваліфікаційного свідоцтва, анулювання відповідної ліцензії, відповідного кваліфікаційного свідоцтва;

18) надсилання матеріалів до правоохоронних органів стосовно фактів порушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, якщо до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, не входить накладення санкцій за відповідні порушення;

19) надсилання матеріалів Антимонопольному комітетові України в разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

20) накладення адміністративних стягнень, штрафних та інших санкцій за порушення цього Закону, інших нормативно-правових актів на юридичних осіб, яким видано ліцензії на право провадження професійної діяльності на товарному біржовому ринку, або фізичних осіб, яким видано кваліфікаційні свідоцтва;

21) відмови в акредитації особам, які у своїй діяльності допускають порушення вимог цього Закону, нормативно-правових актів, статуту, правил діяльності, ділової репутації;

22) затвердження порядку розгляду справ про порушення в діяльності професійних учасників товарного біржового ринку, внесення приписів про усунення порушення в професійній діяльності на товарному біржовому ринку;

23) виконання інших повноважень, передбачених законом.

Стаття 23. Правозастосування на товарному біржовому ринку

1. Правозастосування на товарному біржовому ринку є однією з форм державного регулювання на товарному біржовому ринку, що спрямована на усунення порушення вимог нормативно-правових актів, яка забезпечує дотримання вимог законодавства професійними учасниками товарного біржового ринку і захист їх законних прав та інтересів.

2. Правозастосування здійснюється посадовими особами центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики відповідно до вимог цього Закону та за дорученням керівника цього органу.

3. Посадові особи центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики відповідно до доручення керівника мають право:

1) під час проведення виїзної перевірки професійного учасника товарного біржового ринку - суб'єкта первинного фінансового моніторингу безперешкодно перебувати за їх місцезнаходженням за службовими посвідченнями і мати доступ до документів, інформації на електронних носіях;

2) вимагати надання необхідних документів, інформації під час проведення документальної безвиїзної перевірки професійного учасника товарного біржового ринку - суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

3) на підставі письмового запиту отримувати від службових осіб професійного учасника товарного біржового ринку, осіб, яким видано кваліфікаційне свідоцтво, письмові пояснення щодо виявлених ознак порушення законодавства на товарному біржовому ринку;

4) виносити приписи щодо усунення порушення в професійній діяльності на товарному біржовому ринку;

5) за невиконання вимог, винесених у приписі щодо усунення порушення в професійній діяльності на товарному біржовому ринку, порушувати справи про порушення вимог законодавства на товарному біржовому ринку та накладати санкції;

6) надсилати правоохоронним органам матеріали про порушення учасниками товарного біржового ринку вимог законодавства за ознаками маніпулювання цінами, використання інсайдерської інформації на товарному біржовому ринку.

Розділ V
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОВАРНОМУ БІРЖОВОМУ РИНКУ

Стаття 24. Документи, необхідні для одержання ліцензії

1. Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на товарному біржовому ринку, звертається до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики із заявою про видачу ліцензії. Від імені юридичної особи заяву подає керівник.

2. У заяві про видачу ліцензії повинні міститися відомості про особу заявника (найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) та вид професійної діяльності на товарному біржовому ринку, на яку претендує така особа. За наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

3. До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

1) засвідчена в установленому порядку копія статуту юридичної особи з відміткою державного реєстратора про проведення її державної реєстрації, копії внутрішніх положень юридичної особи;

2) відомості про структуру власності юридичної особи та акціонерів (учасників) у ній, їх афілійованих осіб;

3) відомості про відсутність в юридичній особі серед акціонерів (учасників) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочин проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, інформація про ділову репутацію акціонерів (учасників), посадових осіб та про персональний склад органів управління юридичною особою;

4) інформація про фінансовий стан юридичної особи (фінансова звітність та аудиторський звіт), у тому числі інформація про джерела походження коштів, за рахунок яких сформовано статутний капітал, довідка про відсутність заборгованості із сплати податків та зборів;

5) організаційна структура та кількість наявних працівників, необхідних для провадження професійної діяльності на товарному біржовому ринку;

6) інформація про наявність приміщень, характеристики торгових систем, програмно-апаратних комплексів, наявність комп'ютерної техніки, систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису, що будуть використовуватися для провадження діяльності на товарному біржовому ринку;

7) інформація про адресу власного веб-сайту юридичної особи, адресу електронної пошти, з яких буде розкриватися інформація.

Зразки форм документів, що подаються разом із заявою, затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.

4. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявнику повідомляють у письмовій формі із зазначенням підстав для залишення заяви про видачу ліцензії протягом тридцяти календарних днів з дня отримання такої заяви. Підставами для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду є: відсутність інформації про джерела походження коштів, за рахунок яких сформовано статутний капітал, наявність підпису на заяві особи, яка не мала на це повноважень або якщо перелік документів, поданих із заявою про видачу ліцензії, є неповним, відкликання заяви заявником, наявність інформації про анулювання кваліфікаційного сертифіката у осіб, які працюватимуть в юридичній особі, яка подала заяву про видачу ліцензії, відсутність електронних торгових систем, програмних засобів, обладнання, що забезпечують технічні можливості провадження професійної діяльності на товарному біржовому ринку, а також власного веб-сайту, адреси електронної пошти, з яких здійснюватиметься розкриття інформації про діяльність осіб на товарному біржовому ринку.

5. Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом.

6. У разі анулювання ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на товарному біржовому ринку юридична особа може подати центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики нову заяву про її видачу. Разом із заявою про видачу нової ліцензії повинні бути подані також документи, які підтверджують усунення причин анулювання попередньої ліцензії.

Зміни відомостей про найменування, місцезнаходження юридичної особи, яким видано ліцензію на право провадження професійної діяльності на товарному біржовому ринку, вносяться до реєстру юридичних осіб.

Стаття 25. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії

1. Ліцензування професійної діяльності на товарному біржовому ринку здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цим Законом, та з урахуванням вимог статті 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики здійснює нагляд за діяльністю відповідних професійних учасників товарного біржового ринку, в установленому ним порядку приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж сорок п'ять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

2. У разі коли надіслано запит відповідним органам щодо підтвердження достовірності поданих для отримання ліцензії документів або виникла потреба у проведенні перевірки таких документів іншим способом, зазначений строк може бути продовжений керівником центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, але не більш як на сорок п'ять робочих днів.

3. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави для такої відмови.

4. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

1) недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;

2) наявність в юридичній особі серед акціонерів (учасників) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочин проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг;

3) невідповідність заявника згідно з поданими документами умовам, встановленим цим Законом для виду професійної діяльності на товарному біржовому ринку, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

5. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу ліцензії, юридична особа може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії за умови усунення недостовірних даних у документах.

6. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам, встановленим для виду професійної діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії, юридична особа може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.

Стаття 26. Відомості, які містить ліцензія

1. У ліцензії містяться такі відомості:

1) найменування центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, який видав ліцензію;

2) вид професійної діяльності на товарному біржовому ринку, на право провадження якого видається ліцензія;

3) найменування юридичної особи;

4) ідентифікаційний код юридичної особи;

5) місцезнаходження юридичної особи;

6) назва, дата та номер документа про видачу ліцензії;

7) посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;

8) дата видачі ліцензії.

2. Бланки ліцензії мають реєстраційний номер. Ліцензія підписується керівником або заступником керівника центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики відповідно до розподілу обов'язків та засвідчується печаткою центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

Стаття 27. Видача, анулювання та зупинення дії ліцензії

1. У разі прийняття рішення про видачу ліцензії центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

2. Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії, на копії заяви про видачу ліцензії.

3. Якщо заявник протягом тридцяти робочих днів з дня надіслання йому на адресу, зазначену в заяві на видачу ліцензії, повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, та/або не звернувся до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики для отримання оформленої ліцензії, центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

4. Діяльність на товарному біржовому ринку на підставі ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, провадиться на всій території України.

5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики економічного розвитку, може зупинити або анулювати ліцензію.

Підставами для зупинення дії ліцензії на право провадження професійної діяльності на товарному біржовому ринку є порушення юридичною особою вимог цього Закону, правил діяльності, відсутність за місцезнаходженням, виявлення недостовірної інформації, яка була подана в документах на отримання ліцензії, та у разі, якщо в діяльності такої юридичної особи виявлено ознаки маніпулювання або використання інсайдерської інформації.

Підставами для анулювання ліцензії на право провадження професійної діяльності на товарному біржовому ринку є: систематичне порушення протягом року, в якому провадиться діяльність (більш як три порушення) вимог цього Закону, нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, відсутність провадження професійної діяльності на товарному біржовому ринку протягом календарного року, невиконання приписів про усунення порушення в професійній діяльності на товарному біржовому ринку, звернення заявника.

6. Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики у встановленому ним порядку видає дублікати та копії таких ліцензій на провадження професійної діяльності на товарному біржовому ринку, веде ліцензійний реєстр професійної діяльності на товарному біржовому ринку.

Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ТОВАРНОМУ БІРЖОВОМУ РИНКУ

Стаття 28. Відповідальність за правопорушення на товарному біржовому ринку

1. Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за:

1) неподання інформації про діяльність професійного учасника товарного біржового ринку посадовим особам центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики у строки, визначені у їх письмовому запиті, -

у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від двох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) неподання в строки, подання не в повному обсязі інформації про діяльність професійного учасника товарного біржового ринку та/або подання недостовірної інформації центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики -

у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від п'яти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) невиконання вимог, визначених у приписі про усунення порушення в професійній діяльності на товарному біржовому ринку, або невиконання у визначені строки припису про усунення порушення в професійній діяльності на товарному біржовому ринку -

у розмірі від п'яти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, в якому провадиться діяльність, -

у розмірі від п'ятнадцяти тисяч до тридцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Крім застосування фінансових санкцій за порушення, зазначені у частині першій цієї статті, центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики може зупиняти на строк до трьох місяців або анулювати ліцензію на право провадження професійної діяльності на товарному біржовому ринку, яку було видано такому професійному учаснику товарного біржового ринку.

3. Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики застосовує до фізичних осіб санкції за порушення вимог цього Закону, інших нормативно-правових актів, за неподання інформації про діяльність в професійному учаснику товарного біржового ринку на запит посадових осіб центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, правил діяльності, ділової репутації у вигляді анулювання кваліфікаційного свідоцтва на право провадження діяльності в професійному учаснику товарного біржового ринку.

4. Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення, зазначені у частині першій цієї статті, центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики може анулювати видане свідоцтво про акредитацію саморегулівної організації професійних учасників товарного біржового ринку.

5. Рішення посадових осіб центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики про накладення штрафу може бути оскаржено в суді.

Стаття 29. Вирішення спорів

1. Спори, що виникають у ході застосування цього Закону, вирішуються судом у встановленому порядку.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Товарні біржі, які утворено до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої статути, правила та внутрішні положення у відповідність із нормами цього Закону.

4. Товарні біржі звільняються від сплати реєстраційного збору під час реєстрації змін до статуту біржі або статуту в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність із цим Законом.

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

доповнити Кодекс статтями 16313 і 24420 такого змісту:

"Стаття 16313. Діяльність на товарному біржовому ринку без ліцензії

Здійснення діяльності на товарному біржовому ринку без ліцензії на право провадження професійної діяльності на товарному біржовому ринку -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно, -

тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

"Стаття 24420. Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства на товарному біржовому ринку (стаття 16313).

Від імені центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики та його заступники.";

в частині другій статті 255 цифри "24419" замінити цифрами "24420";

2) Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) доповнити статтями 2222 і 2323 такого змісту:

"Стаття 2222. Маніпулювання на товарному біржовому ринку

1. Умисні дії особи, що мають ознаки маніпулювання на товарній біржі, встановлені відповідно до закону щодо регулювання професійної діяльності учасників товарного біржового ринку, що призвели до отримання учасником товарного біржового ринку або третіми особами прибутку в значних розмірах, або уникнення такими особами збитків у значних розмірах, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих фізичних осіб, або державним інтересам, або інтересам юридичних осіб, -

караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: 1. Значним розміром у цій статті вважається розмір, який у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2. Значною шкодою у цій статті вважається шкода, яка у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

3. Тяжкими наслідками у цій статті вважається шкода, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

4. Під особами, які вчинили дії, передбачені цією статтею, розуміються службові особи, працівники професійних учасників товарного біржового ринку.";

"Стаття 2323. Незаконне використання інсайдерської інформації на товарному біржовому ринку

1. Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно біржових операцій з біржовими активами, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником товарного біржового ринку чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих фізичних осіб, або державним інтересам, або інтересам юридичних осіб, -

караються штрафом від семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження біржових активів, яких стосується інсайдерська інформація, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником товарного біржового ринку чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих фізичних осіб, або державним інтересам, або інтересам юридичних осіб, -

караються штрафом від двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки, -

караються штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

4. Дії, передбачені частинами першою - третьою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою, -

караються штрафом від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: 1. Значним розміром (значним збитком, значною шкодою) у цій статті вважається розмір (збиток, шкода), який у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2. Тяжкими наслідками у цій статті, якщо вони полягають у заподіянні матеріальних збитків, вважаються такі, які у тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

3. Під особами, які вчинили дії, передбачені цією статтею, розуміються: особи, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням ними трудових (службових) обов'язків, у тому числі працівники професійних учасників товарного біржового ринку; особи, які ознайомилися з інсайдерською інформацією неправомірним шляхом.";

3) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144):

у статті 279:

частини першу, четверту, восьму виключити;

у частині третій перше речення викласти в такій редакції: "Товарна біржа утворюється юридичними особами та діє в організаційно-правовій формі акціонерного товариства.";

у частині сьомій слова "і не має на меті одержання прибутку" виключити;

статтю 281 виключити;

4) пункт 1 частини першої статті 8 Закону України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст. 432) після слів "професійних учасників ринку цінних паперів" доповнити словами ", товарного біржового ринку";

5) абзац другий пункту 1 статті 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 22, ст. 314; 2006 р., N 14, ст. 116; 2009 р., N 36-37, ст. 511; 2012 р., N 7, ст. 53) після слів "працівники Антимонопольного комітету України" доповнити словами ", посадові особи центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики";

6) частину першу статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2011 р., N 11, ст. 69, N 48 - 49, ст. 536) доповнити пунктом 13 такого змісту:

"13) професійна діяльність на товарному біржовому ринку.";

7) частину другу статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128; 2011 р., N 48 - 49, ст. 536) після слів "державного регулювання ринків фінансових послуг" доповнити словами ", товарного біржового ринку";

8) частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2010 р., N 34, ст. 482, ст. 486, N 48, ст. 566; 2011 р., N 23, ст. 160, N 48 - 49, ст. 536, N 50, ст. 543) після слів "суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг" доповнити словами ", товарного біржового ринку";

9) частину третю статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471, із наступними змінами) доповнити абзацом такого змісту:

"вугільна продукція, деривативи на вугільну продукцію, операції з якими здійснюються на товарній біржі.".

 

Голова Верховної Ради України

Опрос