Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об основах государственной языковой политики" (касательно усиления защиты языковых прав русского и русскоязычного населения Украины)

Проект закона Украины от 21.09.2012 № 11243
Дата рассмотрения: 20.09.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про засади державної мовної політики" (стосовно посилення захисту мовних прав російського та російськомовного населення України)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про засади державної мовної політики" (N 5029-VI від 03.07.2012) такі зміни:

1) Абзац третій Преамбули вилучити

Відповідно абзац четвертий - п'ятий вважати абзацами третім - четвертим.

2) Абзац другий статті 1 викласти в наступній редакції:

державна мова - закріплена законодавством мова, вживання якої обов'язкове в державних органах управління, установах, організаціях, на підприємствах державної форми власності, у державних закладах освіти, науки, культури;

3) Абзац четвертий статті 1 викласти в наступній редакції:

мовна меншина - група осіб, яка проживає в Україні та має спільну рідну мову, що відрізняється від державної мови, та яка за своєю чисельністю менша, ніж частина населення держави, що офіційно визнає рідною мовою державну мову;

4) Абзац дев'ятий статті 1 після слів "в ранньому дитинстві" доповнити словами ", або мова, яку особа визначає своєю рідною на підставі вільного волевиявлення;"

5) Статтю 1 доповнити одинадцятим абзацом:

корінний народ - народ, що мешкав на території держави Україна до її утворення в існуючих державних кордонах.

6) У статті 2 слова "українського суспільства." замінити словами "суспільства України."

7) Статтю 2 доповнити другим абзацом:

Українська держава забезпечую своїм громадянам право вільного користування російською мовою, як мовою корінного народу України, мовою міжнаціонального та міжнародного спілкування, а в регіонах компактного проживання громадян, для яких російська мова є рідною - функціонування російської мови нарівні з державною.

8) Абзац другий частини першої статті 4 викласти в наступній редакції:

Основи державної мовної політики та порядок застосування мов в Україні визначаються Конституцією України і цим Законом, з норм яких мають виходити інші правові акти, що визначають особливості використання мов в різних сферах суспільного життя.

9) Частину першу статті 5 після слів "і мовних уподобань кожної людини" доповнити словами "та створення можливостей для надання на законодавчому рівні російській мові, як мові корінного народу, положення, рівного із українською мовою."

10) Пункт перший частини другої статті 5 після слів "національним надбанням," і перед словами "недопущення привілеїв" доповнити словами "а російську мову - мовою корінного народу України, мовою міжнаціонального та міжнародного спілкування;"

11) Пункт другий частини другої статті 5 після слів "де це є виправданим;" доповнити словами "створення в державі умов для надбання російською мовою, рідною для значного числа громадян України, правового положення, рівного із тим, яким користується українська мова;"

12) Пункт третій частини другої статті 5 після слів "з урахуванням стану кожної мови;" доповнити словами "зокрема - з урахуванням стану російської мови, яка широко використовується громадянами України на більшості території держави, забезпечення подальшого вільного використання та розвитку російської мови, що є історично і культурно обумовленим правом значного числа громадян України, із подальшим наданням російській мові статусу державної мови нарівні із українською мовою;"

13) Пункт п'ятий частини другої статті 5 викласти в наступній редакції:

5) забезпечення умов для вивчення української мови як державної, російської мови, як мови корінного народу та мови міжнаціонального і міжнародного спілкування, регіональних мов або мов меншин, і викладання цими мовами з урахуванням стану кожної мови на відповідних рівнях освіти у державних і комунальних навчальних закладах;

14) Пункт дев'ятий частини другої статті 5 виключити повністю.

15) Частину другу статті 6 після слів "в інших сферах суспільного життя" доповнити словами ", а також впровадженню на законодавчому та виконавчому рівні російської мови, як державної нарівні із українською мовою."

16) Частину другу статті 6 доповнити другим абзацом наступного змісту:

Мовами міжнаціонального спілкування в Україні є українська та російська мови. Держава забезпечує вільне користування російською мовою як мовою міжнаціонального та міжнародного спілкування на всій території держави.

17) Статтю 6 доповнити частиною шостою наступного змісту:

6. Держава створює законодавчі передумови для поступового введення російської мови як державної нарівні із українською мовою.

18) Частину другу статті 7 доповнити другим абзацом наступного змісту:

Російську мову визнати також мовою корінного народу та мовою міжнародного та міжнаціонального спілкування.

19) Частину третю статті 7 доповнити абзацами шостим, сьомим та восьмим наступного змісту:

Застосування передбачених Конституцією України та цим Законом заходів, спрямованих на використання регіональних мов або мов меншин, на задоволення мовних прав та потреб громадян України, є не тільки правом, але й обов'язком органів державної влади та місцевого самоврядування.

Органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити прийняття та виконання необхідних рішень для забезпечення мовних прав і свобод громадян України, що відносяться до регіональних мовних груп та мовних меншин, на підставі даних про національний та мовний склад населення регіонів держави Україна.

Особи, для яких рідними є мови, що перераховані у частині другій статті 7 цього Закону, мають право звертатись до державних органів влади та органів місцевого самоврядування всіх рівнів на всій території держави на державній мові або на російській мові, а в межах регіонів поширення регіональних мов або мов меншин - на тій мові, яку особа визначає своєю рідною мовою, та отримувати на цій мові відповіді.

20) Частину п'яту статті 7 викласти у наступній редакції:

5. При проведенні Всеукраїнського перепису населення для виявлення належності фізичних осіб до конкретних мовних груп у переписному листі мають бути використані запитання про мову, які б чітко й однозначно ідентифікували рідну мову особи та визначали її належність до тієї чи іншої мовної групи.

21) Частину сьому статті 7 викласти у наступній редакції:

7. У межах території, на якій поширена регіональна мова або мова меншини, що відповідає умовам частини третьої цієї статті, здійснення заходів щодо розвитку, використання і захисту регіональної мови або мови меншини, передбачених цим Законом, є обов'язковим для місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установ, організацій, підприємств, їх посадових і службових осіб.

22) У частині другій статті 10 слова "частини третьої статті 8" замінити на слова "частини третьої статті 7";

слова "та офіційно публікуються на цих мовах" замінити словами "та офіційно публікуються на державній мові, а також на всіх регіональних мовах або мовах меншин, що діють у межах території цього регіону".

23) У статті 11 (частини перша, друга, четверта (абзац перший) слова "частини третьої статті 8" замінити на слова "частини третьої статті 7".

24) Частину другу статті 11 після слів "надання послуг державною мовою" доповнити словами "та російською мовою".

25) Частину третю статті 11 викласти в наступній редакції:

3. Посадові та службові особи зобов'язані володіти державною мовою та мовою міжнаціонального спілкування, спілкуватися ними із відвідувачами, а в межах території, на якій поширена регіональна мова (мови), що відповідає умовам частини третьої статті 7 цього Закону, з відвідувачами, що вживають регіональну мову (мови), - цією регіональною мовою (мовами).

Незнання державної мови або мови міжнаціонального спілкування не може бути підставою для відмови громадянину України у прийомі його на роботу. Після прийому на роботу службовець або інший працівник зобов'язаний оволодіти мовою роботи органу або організацій, в обсязі, що необхідний для виконання службових обов'язків.

Особи, для яких рідними є мови, що перераховані у частині другій статті 7 цього Закону, мають право звертатись до державних органів влади та органів місцевого самоврядування на всій території української держави на мові, яку особа визначає своєю рідною, та отримувати на цій мові відповіді.

26) З частини четвертої статті 11 вилучити слова "громадськими організаціями," та доповнити частину четверту статті 11 абзацами другим та третім такого змісту:

Офіційну мову роботи та ведення документації громадських та інших недержавних (неурядових) організацій, установ, підприємств, визначають їх вищі керівні органи з переліку мов, до якого входить державна мова, регіональні мови та мови меншин, російська мова, як мова корінного народу, що визначені у частині другій статті 7 цього Закону.

Установчі документи, статути та інші документи, що подаються недержавними організаціями, установами, підприємствами до державних органів влади та органів місцевого самоврядування оформлюються на державній мові і нарівні з цим можуть оформлюватися на офіційній мові роботи та ведення документації, яку затвердив вищий керівний орган організації, установи, підприємства з переліку мов, визначених у частині другій статті 7 цього Закону. Державні органи влади та органі місцевого самоврядування видають недержавним організаціям, установам, підприємствам документи, необхідні для здійснення ними своєї діяльності на запит організацій, установ, підприємств на державній мові або на офіційній мові, яку визначив вищий керівний орган недержавної організації, установи, підприємства, а фізичним особам - підприємцям - на державній мові та / або на одній з мов, що визначена у частині другій статті 7 цього Законі і яку особа визнає своєю рідною.

27) Частину п'яту статті 11 викласти в такій редакції:

5. Тексти законодавчих актів, офіційних документів, оголошень, повідомлень центральних органів влади виконуються державною та російською мовами.

Тексти актів, офіційних документів, оголошень, повідомлень місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування виконуються державною мовою, а у межах території, на якій відповідно до умов частини третьої статті 7 цього Закону поширена регіональна мова (мови), такі тексти мають розповсюджуватись також у перекладі цією регіональною мовою (мовами) або російською, як мовою міжнаціонального спілкування.

28) Частину шосту статті 11 викласти у наступній редакції:

6. Найменування органів державної влади і місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій, написи на їх печатках, штампах, штемпелях, офіційних бланках і табличках виконуються державною мовою.

У межах території, на якій поширена регіональна мова або мова меншин (мови), що відповідають умовам частини третьої статті 7 цього Закону, за рішенням місцевої ради з урахуванням стану регіональної мови або мови меншин, зазначені найменування і написи, що стосуються органів державної влади і місцевого самоврядування, можуть виконуватися державною і регіональною мовою (мовами).

На всій території України всеукраїнські та міжнародні громадські організації та творчі спілки, місцеві громадські організацій представників національно-культурних спільнот, інші недержавні (неурядові) організації, установи, підприємства мають право на відображення їх найменувань, надписів на їх печатках, штампах, штемпелях, офіційних бланках і табличках, крім державної мови також однією із мов, що перераховані у частині другій статті 7 цього Закону, і яку ця організація, установа, підприємство визнає своєю офіційною.

29) У статті 12 (частини перша, друга, третя) слова "частини третьої статті 8" замінити на слова "частини третьої статті 7".

30) З частини першої статті 12 вилучити слова "за рішенням територіальної виборчої комісії,"

31) У частині другій статті 12 слова "за рішенням територіальної виборчої комісії можуть" замінити словом "мають".

32) Частину третю статті 12 викласти в наступній редакції:

3. Бюлетені для голосування на всеукраїнському або місцевому референдумі друкуються державною мовою та російською мовою, як мовою міжнаціонального спілкування. У межах території, на якій поширена регіональна мова або мова меншин, що відповідає умовам частини третьої статті 7 цього Закону, у бюлетені для голосування на всеукраїнському або місцевому референдумі поруч із текстами державною та російською мовами має розміщуватись його переклад цією регіональною мовою або мовою меншин (мовами).

33) В частині четвертій статті 12 слова "регіональною мовою (мовами)" замінити словами "мовою (мовами) з тих, що перелічені в частині другій статті 7 цього Закону."

34) У частині першій статті 13 слова "однією з регіональних мов або мов меншин України" замінити словами "однією з мов, що перелічені в частині другій статті 7 цього Закону, незалежно від того, на території якого регіону видається паспорт."

35) Частину першу статті 14 викласти в наступній редакції:

1. Судочинство в Україні у цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах здійснюється державною мовою з урахуванням мовних прав громадян, що є учасниками процесу судочинства. У випадках, коли одна із сторін, що є учасником процесу судочинства, не впевнена в тому, що її знання державної мови достатні для повноцінної участі у процесі, вона має право на здійснення провадження на мові міжнаціонального спілкування - російській, а у межах території, на якій поширена одна з мов, що зазначені у частині другій статті 7 цього Закону, за згодою сторін суди можуть здійснювати провадження однією з цих мов.

36) У статті 14 (частини друга, третя, четверта) слова "частини третьої статті 8" замінити на слова "частини третьої статті 7".

37) Статтю 15 після слів "можуть використовуватися" доповнити словами "російська мова, як мова корінного народу та міжнаціонального спілкування,"

38) Статтю 16 викласти в наступній редакції:

Нотаріальне діловодство в Україні здійснюється державною мовою та російською мовою, як мовою корінного народу і мовою міжнаціонального спілкування. Якщо особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не володіє українською мовою, за її заявою тексти оформлюваних документів мають бути перекладені за рахунок нотаріусу російською мовою, а в регіонах, де діють регіональні мови та мови меншин, однією із мов, що визначені у частині другій статті 7 цього Закону.

39) Частину першу статті 20 викласти в наступній редакції:

1. Вільний вибір мови навчання є невід'ємним правом громадян України, яке реалізується в рамках цього Закону, при умові обов'язкового вивчення державної мови. Держава гарантує кожній дитині право на виховання та отримання освіти на її рідній мові, з урахуванням переліку, який встановлений частиною другою статті 7 цього Закону.

40) В частині другій статті 20 слова "регіональними мовами або мовами меншин" замінити словами "і рідною мовою, з переліку, визначеного частиною другою статті 7 цього Закону".

41) Частину дев'яту статті 20 викласти в наступній редакції:

9. Тести для зовнішнього оцінювання якості освіти укладаються державною мовою. За бажанням особи, яка в загальноосвітній школі вивчала свою рідну мову, з урахуванням переліку мов, встановленого частиною другою статті 7 цього Закону, тести надаються у перекладі на одну з цих мов (за винятком тесту з української мови і літератури), за вибором цієї особи та складаються нею на обраній мові. При вступі до державних та комунальних учбових закладів до груп із українською мовою навчання абітурієнти складають вступний іспит з української мови, а до груп з російською мовою навчання - конкурсний вступний іспит з російської мови.

42) Абзац перший статті 21 викласти у наступній редакції:

Громадянам України гарантується право вільного використання у сфері наукової діяльності державної мови, мов, що перелічені у частині другій статті 7 цього Закону, інших мов. Держава сприяє створенню відповідної мовної інфраструктури, що включає можливість використовувати у науковій діяльності державну мову, російську мову, як мову корінного народу та мову міжнаціонального спілкування, регіональні мови або мови меншин, інші мови, у тому числі іноземні, читати цими мовами наукову літературу, проводити наукові заходи, публікувати результати науково-дослідних робіт і наукові видання, здійснювати інші подібні дії. Результати науково-дослідних робіт оформляються державною мовою, або однією з мов, що перелічені у частині другій статті 7 цього Закону, іншою мовою - за вибором виконавців робіт.

43) Статтю 21 доповнити абзацом третім наступного змісту:

Тексти дисертацій та авторефератів оформляються за вибором виконавця роботи українською, російською, або іншою мовою.

44) В частині першій статті 24 слова "регіональними мовами або мовами меншин" замінити словами "іншими мовами, що визначені частиною другою статті 7 цього Закону".

45) З частини п'ятої статті 24 вилучити слова "Здійснення зазначених свобод може мати обмеження, які встановлені законом."

46) У статті 24 (частини друга, сьома) слова "частини третьої статті 8" замінити на слова "частини третьої статті 7".

47) В частині першій статті 25 слова "регіональні мови або мови меншин." замінити словами "або російська мова, як мова міжнаціонального на міжнародного спілкування."

48) В частині другій статті 25 слова "мають виконуватися державною мовою" замінити словами "виконуються державною мовою або російською мовою, як мовою міжнаціонального на міжнародного спілкування.", слова "латинської абетки" замінити словами "латинського алфавіту".

49) Частину третю статті 26 викласти у наступній редакції:

3. Маркування товарів, зокрема лікарських засобів, обов'язкові інструкції про їх застосування тощо, виконуються державною мовою та російською мовою, як мовою міжнаціонального та міжнародного спілкування. За рішенням виробників товарів поруч із текстом, викладеним державною мовою, може розміщуватися його переклад іншими мовами. Маркування товарів для експорту виконується будь-якими мовами.

50) У статті 27 (частина перша) слова "частини третьої статті 8" замінити на слова "частини третьої статті 7".

51) З частини першої статті 27 вилучити слова "У разі потреби наводиться латиноалфавітний відповідник (транслітерація) топоніму, поданого державною мовою."

52) Частину четверту статті 27 викласти у наступній редакції:

4. Картографічні видання, призначені для використання в Україні, готуються і видаються українською мовою, а також російською мовою, як мовою міжнаціонального спілкування, а при необхідності й іншими регіональними мовами або мовами меншин, визначеними частиною другою статті 7 цього Закону.

53) У частині третій статті 28 слова "у транскрипції з української, російської або іншої мови за вибором громадянина." замінити словами "за вибором громадянина на одній із мов, визначених у частині другій статті 7 цього Закону згідно із традиціями та за правилами правопису обраної громадянином мови".

54) Статтю 29 доповнити другим та третім абзацами наступного змісту:

З метою уможливлення спільних дій та мирної співпраці з збройними силами держав, з якими Україна має спільні кордони, держава забезпечую підготовку особового складу Збройних Сил України зі знання мов сусідніх держав та міжнародних мов.

Для забезпечення прав громадян України щодо вільного використання ними рідної мови, громадяни України, що мобілізуються для проходження строкової службі, мають право бути призваними до служби у частинах Збройних Сил України у межах тих регіонів, де рідна мова громадянина визнана офіційно діючою регіональною мовою або мовою меншин.

55) З частини першої статті 31 вилучити слова "об'єднань громадян,"

56) Статтю 32 викласти у такій редакції:

Посадові та службові особи органів державної влади й місцевого самоврядування, громадяни України та особи без громадянства, у разі порушення норм цього Закону, несуть адміністративну відповідальність або кримінальну відповідальність відповідно до ст. 161 Кримінального кодексу України.

II. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Литвин 

Опрос