Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения почвенного покрова (плодородного слоя почвы)

Проект закона Украины от 18.09.2012 № 11231
Дата рассмотрения: 18.09.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У назві та частині першій статті 533 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) після слів "ґрунтового покриву" доповнити словами "(родючого шару ґрунту)".

2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3, ст. 27):

1) частину першу та третю статті 166 після слів "ґрунтового покриву" доповнити словами "(родючого шару ґрунту)";

2) у статті 168:

частину другу після слів "ґрунтового покриву" доповнити словами "(родючого шару ґрунту)";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. При здійсненні діяльності, пов'язаної з порушенням ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), власники земельних ділянок та землекористувачі повинні здійснювати пошарове зняття, роздільне складування і зберігання ґрунтової маси відповідно до структури ґрунтового профілю, та нанесення її на ділянку, з якої вона була знята (рекультивація), або на іншу земельну ділянку (землювання малопродуктивних угідь) для підвищення її продуктивності та інших якостей.".

3. У Законі України "Про охорону земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 349):

1) у статті 37:

доповнити частину п'яту абзацом такого змісту:

"видачі спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту).";

у частині шостій слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики.";

2) доповнити статтею 371 такого змісту:

"Стаття 371. Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту)

Зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) власниками та користувачами земельних ділянок, у тому числі орендарями, які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, здійснюється на підставі спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), крім:

проведення робіт, пов'язаних з ліквідацією аварійних ситуацій на об'єктах трубопровідного транспорту, підземних кабельних мережах енергозабезпечення, об'єктах нафтогазового комплексу;

переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) в межах однієї і тієї ж земельної ділянки, наданої для:

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

ведення садівництва;

індивідуального дачного будівництва;

будівництва індивідуального гаража.

Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний контроль за використанням та охороною земель у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Видача спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) здійснюється на безоплатній основі.

Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) видається за заявами:

власників земельних ділянок;

користувачів земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, за погодженням з їх власниками;

користувачів земельних ділянок, що перебувають у державній чи комунальній власності.

Обов'язковою умовою для видачі спеціального дозволу є наявність розробленого та затвердженого в установленому законодавством порядку робочого проекту землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, у яких визначено передбачувані способи зняття та збереження ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), транспортування його до місця складування або тимчасового зберігання та нанесення на земельну ділянку, яка підлягає рекультивації чи землюванню. У робочих проектах землеустрою в обов'язковому порядку повинні бути в наявності агрохімічний паспорт земельної ділянки, якщо зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) здійснюється на сільськогосподарських угіддях, чи матеріали ґрунтового обстеження у інших випадках.

Перед видачею спеціального дозволу орган, який здійснює державний контроль за використанням та охороною земель, проводить обстеження земельної ділянки, за наслідками якого визначається можливість виконання на земельній ділянці робіт, передбачених робочим проектом землеустрою. Крім того, в ході обстеження перевіряється, чи розпочаті роботи із зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) чи ні.

Після проведення рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь здійснюється повторне обстеження земельної ділянки на предмет якості проведення земляних робіт та їх відповідності обсягам та способам, що визначені у робочих проектах землеустрою.

Обстеження земельних ділянок, які перебувають у державній чи комунальній власності, а також у користуванні державних та комунальних підприємств (установ, організацій), здійснюється безоплатно.

Обстеження земельних ділянок, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, у тому числі переданих у оренду, а також земельних ділянок, які надані у оренду із земель запасу, здійснюється на платній основі. Розмір тарифів на обстеження земельних ділянок затверджується Кабінетом Міністрів.

Спеціальний дозвіл видається на строк проведення земляних робіт, що передбачений у відповідному робочому проекті землеустрою, на підставі якого він видається. Термін дії спеціального дозволу може бути продовжено органом, який його видав, за заявою власника чи користувача земельної ділянки.

Порядок видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання спеціального дозволу встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Спеціальний дозвіл видається у 30-денний строк з дати реєстрації заяви про його видачу. У разі необхідності обстеження значних площ земельних ділянок (більше 1000 га), на яких планується провести зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), термін розгляду заяви та доданих до неї матеріалів може бути продовжено за письмовою згодою заявника, але не більше ніж на 3 робочих дні.

У видачі дозволу може бути відмовлено у разі:

подання не у повному обсязі документів, необхідних для його видачі, або якщо подані документи не відповідають чинному законодавству;

припинення на момент видачі дозволу права власності чи права користування земельною ділянкою в порядку, визначеному законом;

конфіскації земельної ділянки, яка перебуває у власності, за рішенням суду.

Рішення про відмову у видачі спеціального дозволу приймається у 10-денний строк з дати реєстрації заяви про його видачу. У разі усунення власником чи користувачем земельної ділянки причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється у 10-денний строк з дати реєстрації заяви про його видачу.

Підставами для анулювання спеціального дозволу є:

заява юридичної чи фізичної особи, які отримали спеціальний дозвіл, (заява власника земельної ділянки; користувача земельної ділянки, що перебуває у приватній власності, за погодженням з її власником; користувача земельної ділянки, що перебуває у державній чи комунальній власності);

припинення діяльності юридичної особи шляхом ліквідації;

припинення права власності чи права користування земельною ділянкою;

конфіскації земельної ділянки, яка перебуває у власності, за рішенням суду;

невиконання приписів державних інспекторів органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, або органів, що здійснюють державний контроль за додержанням вимог законодавства про охорону земель в частині припинення порушень земельного законодавства та дотримання законодавства про охорону земель.

Рішення про анулювання спеціального дозволу приймається органом, який його видав. Дія анульованого дозволу припиняється з моменту прийняття рішення про його анулювання.

Підставами для переоформлення спеціального дозволу є:

зміна власника чи користувача земельної ділянки.

У разі виникнення підстав для переоформлення спеціального дозволу, власник чи користувач земельної ділянки зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати в установленому законодавством порядку заяву про переоформлення дозволу. Переоформлення дозволу здійснюється протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації заяви про переоформлення дозволу. У переоформленому спеціальному дозволі вказується той же строк, на який був виданий дозвіл, що переоформляється. Переоформлення спеціального дозволу здійснюється на безоплатній основі.

Підставами для видачі дубліката спеціального дозволу є:

втрата раніше отриманого дозволу;

пошкодження дозволу, внаслідок чого він став непридатним для використання.

Видача дубліката дозволу здійснюється на безоплатній основі протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви про видачу дубліката. Дублікат дозволу видається на той же строк, на який був виданий втрачений чи пошкоджений дозвіл".

3) у статті 52:

у частині другій та третій після слів "ґрунтового покриву" доповнити словами "(родючого шару ґрунту)";

у частині четвертій слова "проектах рекультивації порушених земель" замінити словами "робочому проекті землеустрою щодо рекультивації порушених земель.".

4. У підпункті "г" статті 6 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 350) після слів "ґрунтового покриву" доповнити словами "(родючого шару ґрунту)".

5. У пункті 41 додатка до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532) у назві документа дозвільного характеру після слів "ґрунтового покриву" доповнити словами "(родючого шару ґрунту)".

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос