Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения статуса директоров департаментов министерств

Проект закона Украины от 12.09.2012 № 11206
Дата рассмотрения: 12.09.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення статусу директорів департаментів міністерств

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У частині третій статті 15 Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 p., N 47, ст. 256) слова "керівника або особи, яка виконує його обов'язки" замінити словами "керівника або уповноваженої ним посадової особи цього органу".

2. У частині десятій статті 29 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 p., N 17, ст. 146) слова "керівників державних органів" замінити словами "керівників та інших посадових осіб державних органів".

3. У Законі України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 p., N 38, ст. 385):

1) у частині другій статті 8:

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату міністерства, визначає обов'язки їх керівників;";

доповнити частину пунктом 61 такого змісту:

"61) призначає на посаду та звільняє з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів, працівників патронатної служби міністра;";

пункт 8 після слів "територіальних органів" доповнити словами ", що утворені як юридичні особи публічного права";

2) у статті 10:

у частині четвертій:

у пункті 7 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики,";

доповнити частину пунктом 71 такого змісту:

"71) виконує повноваження керівника державної служби в міністерстві, передбачені Законом України "Про державну службу";";

пункти 8 - 10 виключити;

доповнити частину пунктом 121 такого змісту:

"121) затверджує положення про структурні підрозділи, що функціонують у складі самостійного структурного підрозділу апарату міністерства;";

пункт 15 викласти у такій редакції:

"15) у разі звільнення міністра здійснює його повноваження до призначення на цю посаду іншої особи, крім тих, які визначені пунктами 2, 5, 6, 61 (за винятком звільнення), 7 - 9, 10 (за винятком звільнення), 11, 15, 20, 21, 28, 29 (у частині виконання повноважень міністра, які за Конституцією та законами України виконуються ним особисто) частини другої статті 8 та статтею 18 цього Закону.";

доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:

"5. Звільнення міністра не може бути підставою для звільнення заступника міністра - керівника апарату.";

3) частини другу і третю статті 11 викласти у такій редакції:

"2. Апарат міністерства очолює заступник міністра - керівник апарату.

3. Апарат міністерства складається з департаментів та інших самостійних структурних підрозділів.";

4) доповнити Закон статтею 111 такого змісту:

"Стаття 111. Департамент міністерства

1. Департамент міністерства - самостійний структурний підрозділ апарату міністерства, що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності), координації роботи, пов'язаної з виконанням таких завдань.

2. Департамент очолює директор.

3. Директор департаменту призначається на посаду та звільняється з посади міністром у порядку, передбаченому законодавством.

4. Директор департаменту відповідно до покладених на департамент завдань:

здійснює безпосереднє керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання покладених на департамент завдань;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції департаменту, подає їх на розгляд міністру або заступникам міністра відповідно до затвердженого міністром розподілу обов'язків;

за погодженням з міністром затверджує плани роботи департаменту, звітує міністрові про їх виконання;

підписує листи, адресовані органам виконавчої влади, державним колегіальним органам та іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, об'єднанням громадян, а також відповіді на звернення громадян з питань, що належать до компетенції департаменту;

надає відповіді на запити на інформацію, адресовані міністерству;

надсилає офіційні запити органам виконавчої влади, державним колегіальним органам та іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, об'єднанням громадян щодо надання інформації з питань, що належать до компетенції департаменту;

надсилає пропозиції з питань, пов'язаних з реалізацією державної політики у відповідній сфері, органам виконавчої влади, державним колегіальним органам, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування;

у межах повноважень ініціює створення робочих груп, залучає державних службовців та працівників територіальних органів міністерства, а за згодою відповідних посадових осіб - державних службовців та працівників інших органів виконавчої влади, державних колегіальних органів та інших державних органів, представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян (за згодою) до розгляду питань на засіданнях таких робочих груп;

організовує та забезпечує взаємодію міністерства з органами виконавчої влади, державними колегіальними органами та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань, що належать до компетенції департаменту;

за дорученням міністра забезпечує супроводження у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, що належать до компетенції департаменту;

в установленому порядку бере участь у нарадах та інших заходах, що проводяться органами виконавчої влади, державними колегіальними органами та іншими державними органами;

забезпечує розгляд проектів нормативно-правових актів, що надійшли до міністерства на погодження, з питань, що належать до компетенції департаменту;

організовує та забезпечує разом із службою персоналу міністерства роботу в департаменті з добору персоналу, оцінювання його діяльності та підвищення кваліфікації;

подає заступникові міністра - керівникові апарату пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади державних службовців і працівників департаменту, та міністрові - відповідні пропозиції щодо своїх заступників;

подає заступникові міністра - керівникові апарату пропозиції щодо заохочення державних службовців і працівників департаменту, зокрема щодо преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності, та міністрові - відповідні пропозиції щодо своїх заступників;

подає пропозиції щодо відряджень державних службовців і працівників департаменту;

у межах повноважень дає обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками відповідного департаменту доручення.";

5) у статті 19:

у частині четвертій:

пункт 10 викласти у такій редакції:

"10) визначає обов'язки своїх заступників, розподіл повноважень керівника між своїми заступниками, які вони здійснюють у разі його відсутності;";

пункт 11 після слів "виконавчої влади" доповнити словами "визначає обов'язки їх керівників";

доповнити частину пунктом 111 такого змісту:

"111) затверджує положення про структурні підрозділи, що функціонують у складі самостійного структурного підрозділу апарату центрального органу виконавчої влади;";

пункт 12 викласти у такій редакції:

"12) виконує повноваження керівника державної служби в центральному органі виконавчої влади, передбачені Законом України "Про державну службу";";

пункти 13, 21 і 22 виключити;

у пункті 31 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики,";

пункт 33 викласти у такій редакції:

"33) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, цього та інших законів, а також актів та доручень Президента України.";

частину п'яту виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос