Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по развитию национального творчества

Проект закона Украины от 07.09.2012 № 11193
Дата рассмотрения: 06.09.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заходи щодо розвитку національної творчості

Цей закон передбачає конкретні заходи щодо пошуку нових, молодих талантів, розвитку їх творчості шляхом залучення до його реалізації груп населення, що потребують соціальної підтримки.

Метою закону є надання широкої можливості розвитку творчої діяльності усіх громадян України, надання можливості реалізації свого творчого, емоційного, трудового потенціалу громадянам з обмеженими можливостями.

У ході реалізації цього закону передбачено навчання цих груп населення, створення нових робочих місць та їх активне включення до програм державного розвитку, розвитку національної культури, що не має аналогів серед інших держав та цілком забезпечує конституційні права громадян України.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Завдання закону

Завданнями закону є:

1. Реалізація і забезпечення конституційного права громадян України на літературну, художню, наукову і технічну творчість.

2. Створення конкретних умов, гарантованих цим законом, для вільної творчої діяльності громадян.

3. Визначення основних заходів щодо розвитку національної творчості, принципів і правових норм стосунків суб'єктів творчої діяльності.

Стаття 2. Законодавство "Про заходи щодо розвитку національної творчості"

Законодавство "Про заходи щодо розвитку національної творчості" складається з Конституції України, цього закону, інших нормативно-правових актів, що регулюють розвиток національної творчості, культури.

Стаття 3. Основні поняття

Національна творчість - будь-яка авторська діяльність громадян України, об'єднань, спрямована на культурний та інтелектуальний розвиток народу, його національних традицій.

Культурні цінності - результат творчості, що відповідає вимогам моральних і естетичних ідеалів, нормам і зразкам поведінки.

Категорія культурних цінностей - встановлена Національною художньою Радою, промоутерським центром оцінка, що визначає їх відповідність вимогам творчості, цілям авторського права.

Творча діяльність - діяльність, пов'язана із створенням та інтерпретацією культурних, пізнавальних і наукових цінностей.

Творчий працівник - будь-яка фізична особа, яка створює або інтерпретує культурні цінності, вважає власну творчу діяльність невід'ємною частиною свого життя, незалежно від наявності трудових стосунків, членства в будь-якій спілці чи союзі, об'єднанні творчих працівників, і зарахована до таких Всесвітньою конвенцією про авторське право, конвенцією Берну про охорону творів літератури і мистецтва, Римською конвенцією про охорону прав артистів-виконавців, виробників фонограм і працівників органів радіомовлення. Професійний і непрофесійний творчий працівник рівноправні в області авторського права і суміжних прав, права на інтелектуальну власність, охорону інтересів, свободу розпорядження результатами своєї праці, підтримку держави.

Державна підтримка творчої діяльності - сукупність принципів і норм, якими керується держава у своїй діяльності по збереженню, розвитку і поширенню культури, а також сама діяльність держави в області культури і творчості. Держава гарантує і забезпечує організаційну, фінансову, соціальну підтримку творчої діяльності.

Державне замовлення - замовлення державних органів, творчих спілок чи союзів творчому працівникові, творчому об'єднанню на створення конкретних культурних цінностей за рахунок коштів з державного бюджету.

Державна творча квота - гарантія держави на публікацію, демонстрацію продукту творчої діяльності за рахунок коштів з державного бюджету на підставі позитивного висновку Національної художньої Ради і промоутерського центру.

Промоутерський центр - фізична або юридична особа, зареєстровані у встановленому цим законом порядку, діяльність яких спрямована на залучення широких верств населення до створення авторського продукту, реалізацію творчих можливостей населення, організацію роботи з авторами, публікацію і реалізацію продукту творчості.

Стаття 4. Принципи і основні напрями відродження національної творчості

Основним принципом відродження національної творчості є створення на добровільній, комерційній основі промоутерських центрів.

Основними напрямами діяльності промоутерських центрів є:

- залучення широких мас населення до авторської діяльності, створення культурних цінностей;

- пошук осіб, що мають талант, творчий потенціал, створення умов для його розвитку шляхом морального і матеріального заохочення;

- в цілях організації роботи соціальних промоутерських центрів і поступового переходу їх на професійну основу, створення навчальних курсів, у тому числі і на дистанційній основі, при вищих учбових закладах, що спеціалізуються в області культури і творчості;

- видання літературних, художніх та інших творчих засобів друкарської інформації;

- за рахунок державної підтримки використання спонсорства, публікація на сторінках вже видаваних друкарських (глянцевих) видань, матеріалів, що популяризують авторську творчість;

- забезпечення захисту авторського і суміжних прав.

Розділ II. Порядок заснування творчої діяльності та особливості діяльності промоутерських центрів

Стаття 5. Право на творчість

Кожен громадянин України має право на здійснення своєї творчої діяльності.

Кожен громадянин України має право вибору виду творчої діяльності.

Кожен громадянин має право на здійснення творчої діяльності на професійній та непрофесійній основі та отримувати прибуток від здійснення творчої діяльності.

Професійний і непрофесійний творчий працівник мають рівні права в області авторського і суміжних прав, права на інтелектуальну власність, охорону інтересів, свободу розпорядження результатами своєї праці, підтримку держави.

Стаття 6. Взаємодія творчого працівника з промоутерським центром, державою

З метою реалізації творчого потенціалу, реалізації та розповсюдження продукту творчості, відносини між творчим працівником і промоутерським центром будуються на підставі договору або контракту, згідно якому сторони мають рівні права та обов'язки, розподіляючи прибуток на підставі умов договору.

Стаття 7. Промоутерський центр. Соціальний промоутерський центр

Промоутерський центр - фізична або юридична особа, зареєстровані у порядку чинного законодавства, діяльність якого, спрямована на залучення широких верств населення до створення авторського продукту, реалізацію творчих можливостей населення, організацію роботи з авторами, публікацію і реалізацію продукту творчості.

Соціальний промоутерський центр - діяльність фізичної або юридичної особи, визначена частиною першою цієї статті, здійснювана особами, групою осіб, об'єднанням осіб з обмеженими можливостями, що постійно користуються соціальною підтримкою держави згідно з чинним законодавством, які створюються за вимогами, передбаченими даним законом.

Стаття 8. Порядок створення соціальних промоутерських центрів

Соціальні промоутерські центри створюються на базі Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України", його структурних підрозділів, інших об'єднань інвалідів, що входять в його структуру, розташованих в усіх регіонах України, шляхом створення окремої юридичної особи.

Стаття 9. Структура соціальних промоутерських центрів

На базі центрального органу ВОІ "Союз організацій інвалідів України" створюється центральний соціальний промоутерський центр, завданням якого є організація територіальних соціальних промоутерських центрів, здійснення загального і направляючого керівництва, який у своїй діяльності підзвітний Національній художній Раді в творчому розвитку і Кабінету Міністрів України в плані використання бюджетних коштів.

Свою господарську діяльність соціальні промоутерські центри здійснюють самостійно і незалежно від центрального промоутерського центру, керуючись принципами ринкової економіки, проте підзвітні центральному органу в плані організації своєї роботи, отримання державних квот, державних замовлень, використання коштів, отриманих з державного бюджету.

Соціальні промоутерські центри, здійснюючи свою господарську діяльність, взаємодіють з Національною художньою Радою України, в яку вони представляють відібрані, оброблені і підготовлені продукти творчості для присвоєння їм відповідної категорії: "Високохудожній твір", "Комерційний твір", "Пізнавальний твір".

Висновки Національної художньої ради мають для промоутерських центрів рекомендаційний характер.

Стаття 10. Працівники соціальних промоутерських центрів

Працівниками соціальних промоутерських центрів є найбільш підготовлені особи з числа членів ВОІ "Союз організацій інвалідів України", асоціацій, союзів, об'єднань, громадських організацій тих, що входять в його структуру і його структурних підрозділів, які мають відповідну соціальну залежність.

Стаття 11. Спеціальна підготовка працівників соціальних промоутерських центрів

Відповідно до цього закону, працівникам соціальних промоутерських центрів, особам які виявили бажання працювати у соціальному промоутерському центрі гарантовано право на спеціальне навчання в навчальних закладах, у тому числі і на дистанційній основі, в порядку визначеному рішенням Кабінету Міністрів України.

Стаття 12. Керівництво соціальних промоутерських центрів

Керівництво соціальних промоутерських центрів обирається рішенням загальних зборів працівників соціальних промоутерських центрів, терміном на один рік та переобирається за рішенням звітно-виборних зборів.

Стаття 13. Принципи діяльності промоутерського, соціального промоутерського центру

Соціальний промоутерський центр на підставі укладеного з автором, перекладачем, інтерпретантом і так далі, договору, контракту, за свій рахунок, за рахунок притягнених засобів робить видання, випуск, тиражування продукту творчості і здійснює його реалізацію, демонстрацію, використовуючи державну квоту на розміщення авторських робіт і організовує відповідну рекламну роботу, тематичні зустрічі з автором та інше.

Промоутерський центр, соціальний промоутерський центр має право організовувати, придбавати підприємства з метою виготовлення, видання, поширення продуктів творчої діяльності.

Стаття 14. Захист прав промоутерських, соціальних промоутерських центрів

На діяльність промоутерських центрів поширюються права про захист авторського і суміжних прав.

На підставі діючого законодавства промоутерські, соціальні промоутерські центрі мають право на захист наданої їм інформації

Стаття 15. Реєстрація промоутерського і соціального промоутерського центру

Реєстрація соціальних промоутерських центрів здійснюється на підставі встановленого порядку для реєстрації юридичних осіб, приватних підприємців, суб'єктів господарської діяльності.

Держава гарантує привілеї реєстрації у встановленому законом порядку соціального промоутерського центру шляхом обов'язкового використання "єдиного вікна".

Держава здійснює юридичну допомогу при складанні засновницьких і статутних документів, шляхом надання послуг юридичних служб, управлінь юстиції місцевих органів виконавчої влади.

Стаття 16. Оподаткування промоутерських і соціальних промоутерських центрів

Оподаткування промоутерських центрів та їх підприємств здійснюється згідно із Податковим Кодексом України.

Оподаткування соціальних промоутерських центрів здійснюється на підставі пільг, діючих для підприємств, створених інвалідами, осіб з обмеженими можливостями.

РОЗДІЛ III. Порядок заснування та особливості діяльності Національної художньої Ради

Стаття 17. Цілі і порядок створення Національної художньої Ради

Національні художні Ради створюються з метою відбору найбільш талановитих творів, недопущенню втрати новостворених високохудожніх літературних творів, забезпечення об'єктивного вивчення, обговорення, а в необхідних випадках надання авторської допомоги авторам творів.

Національна художня Рада створюється на громадських засадах з числа представників Національної спілки письменників, Спілки творчої інтелігенції, Національної спілки журналістів, Національної спілки кінематографістів та інших громадських формувань творчої, культуроутворюючої спрямованості як постійно діючий орган при Кабінеті Міністрів України.

Стаття 18. Основні напрямки діяльності Національної художньої Ради

Основними напрямками діяльності Національної художньої Ради є:

- Вивчення, обговорення і присвоєння категорійності твору, отриманому від промоутерського центру або безпосередньо від автора.

- Подання пропозицій в Кабінет Міністрів України про надання державних квот, замовлень на авторський твір.

- Надання практичної допомоги промоутерським центрам в плані організації їх роботи, відбору авторських робіт, пошуку авторів, роботі з авторами.

- Надання практичної творчої допомоги авторам творів.

Стаття 19. Основні категорії, присвоювані авторському твору

Присвоєння категорії авторському твору здійснюється з метою документального підтвердження його відповідності вимогам загальноприйнятих норм моралі, національним, культурним традиціям шляхом присвоєння певної категорії.

Високохудожній твір - твір, що сприяє розвитку національної культури, традицій, творчості, національної гордості, такий, що відрізняється високоморальними нормами.

Комерційний твір - твір, який за своїм змістом, оригінальністю, новизною, новаторством, привабливістю, гостротою здатний задовольнити емоційні, культурні потреби широких верств населення і не потребує державної підтримки в розповсюдженні.

Пізнавальний твір - твір, що сприяє отриманню нових знань про навколишній світ.

РОЗДІЛ IV. Державна підтримка творчої діяльності

Стаття 20. Державна гарантія початку організації роботи соціальних промоутерських центрів

В цілях організації роботи соціальних промоутерських центрів, держава гарантує фінансову підтримку на початкову видавницьку, демонстраційну діяльність у порядку та розмірах визначеному рішенням Кабінетом Міністрів України.

Стаття 21. Державна підтримка розповсюдження продукту творчої діяльності

Держава гарантує надання фінансової, організаційної, адміністративної підтримки соціальним промоутерським центрам при проведенні творчих конкурсів, у тому числі і шляхом організації спеціалізованих телевізійних конкурсів.

Держава гарантує соціальним промоутерським центрам, національній художній Раді надання пільгового ефірного часу у рамках теле- і радіомовлення, використання інтернет-ресурса, друкарських засобах масової інформації, а також засобах зовнішньої реклами.

Держава гарантує надання квот на розміщення авторських робіт в місцях реалізації, демонстрації, з розміщенням спеціальних реклам авторських робіт, організації тематичних зустрічей з автором, шляхом надання пільг по оподаткуванню на підставі використаної площі під розміщення продукту авторської творчості, ефірного часу в процентному співвідношенні на підставі рішення Кабінету Міністрів України.

Держава гарантує закупівлю продукту творчої діяльності автора, колективу, об'єднання авторів після присвоєння цьому продукту категорії "Високохудожній твір", присвоюваної Національною художньою Радою з метою його подальшої популяризації і загальної демонстрації.

РОЗДІЛ V. Прикінцеві положення

1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. М. Литвин

Опрос