Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно дерегуляции отдельных видов профессиональной деятельности в сфере земельных отношений

Проект закона Украины от 05.09.2012 № 11131-1
Дата рассмотрения: 05.09.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції окремих видів професійної діяльності у сфері земельних відносин

І. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 7, ст. 57; 2004 р., N 8, ст. 67; 2004 р., N 26, ст. 361; 2005 р., N 4, ст. 103; 2006 р., N 9, N10-11, ст. 96; 2006 р., N 21, ст. 170; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2007 р., N 33, ст. 440; 2008 р., N 5-6, N 7-8, ст. 78; 2008 р. N 27-28, ст. 253; 2008 р. N 48, ст. 358; 2009 р., N 19, ст. 257; 2009 р., N 29, ст. 396; 2009 р., N 44, ст. 656; 2010 р., N 1, ст. 2; 2010 р., N 5, ст. 40; 2010 р., N 5, ст. 41; 2010 р., N 5, ст. 44; 2010 р., N 40, ст. 524; 2011 р., N 30, ст. 275; 2011 р., N 32, ст. 318; 2011 р., N 34, ст. 15; 2011 р., N 37, ст. 376; 2011 р., N 55, ст. 13; 2011 р. N 55, ст. 15; 2011 р., N 60, стор. 104):

1) у абзаці другому частини сьомої статті 118 слова "особами, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих видів робіт" замінити словами "розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій";

2) у частині восьмій статті 128 слова "організаціями, які мають відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт" замінити словами "особами, які мають право на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до Закону України "Про оцінку земель";

3) у частині першій статті 185 слова "державними та іншими землевпорядними організаціями" замінити словами "особами, які мають право на здійснення діяльності у сфері землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій".

II. У Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282):

1) абзац третій статті 4 викласти у редакції:

"особи, які здійснюють діяльність у сфері землеустрою";

2) доповнити статтю 4 абзацом п'ятим такого змісту:

"Діяльність у сфері землеустрою мають право здійснювати фізичні особи - професійні землевпорядники, які набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності та юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, у складі яких працює хоча б один професійний землевпорядник."

3) частину "г" статті 14 викласти у редакції:

"г) проведення професійної атестації землевпорядників, утворення Кваліфікаційної комісії, ведення Державного реєстру професійних землевпорядників";

4) статтю 25 доповнити абзацами другим-п'ятим такого змісту:

"Документація із землеустрою створюється у паперовому і електронному вигляді. Документація із землеустрою (землевпорядна документація) є об'єктом, на який видаються документи дозвільного характеру відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". Документи дозвільного характеру не являються складовою частиною документації із землеустрою.

Відповідність документації із землеустрою положенням нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується:

у паперовому вигляді - підписом та особистою печаткою професійного землевпорядника;

у електронному вигляді - електронним цифровим підписом професійного землевпорядника згідно законодавства про використання електронного цифрового підпису.";

5) абзац другий статті 26 викласти у редакції:

"Розробниками документації із землеустрою є особи, які згідно з цим законом мають право на здійснення діяльності у сфері землеустрою. Виконавцями документації із землеустрою є фізичні особи, які пройшли професійну атестацію в установленому цим законом порядку та отримали кваліфікаційний сертифікат професійного землевпорядника.";

6) статтю 61 викласти у редакції:

"Державний реєстр професійних землевпорядників

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів веде Державний реєстр професійних землевпорядників.

У Державному реєстрі професійних землевпорядників зазначається: прізвище, ім'я та по батькові особи, дата видачі та номер кваліфікаційного сертифікату, назва навчального закладу, на базі якого складався кваліфікаційний іспит та/або здійснювалося підвищення кваліфікації, дата та номер протоколу рішення Кваліфікаційної комісії про видачу кваліфікаційного сертифікату, інформація про підвищення кваліфікації, інформація щодо зупинення дії чи позбавлення кваліфікаційного сертифікату, місце роботи, відомості про членство у саморегулівній організації у сфері землеустрою.

Інформація з Державного реєстру професійних землевпорядників надається за письмовою заявою фізичним і юридичним особам у формі витягу на безоплатній основі.

Державний реєстр професійних землевпорядників оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення відомостей Державного реєстру професійних землевпорядників, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість безоплатного анонімного перегляду, копіювання та роздрукування даних реєстру на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень.";

7) статтю 63 викласти у редакції:

"Стаття 63. Саморегулювання у сфері землеустрою

В Україні можуть створюватися і діяти саморегулівні організації у сфері землеустрою.

Саморегулівними організаціями у сфері землеустрою є неприбуткові добровільні об'єднання, що об'єднують професійних землевпорядників, які отримали статус відповідно до вимог цього Закону та здійснюють повноваження з громадського регулювання землеустрою.

Саморегулівні організації у сфері землеустрою є юридичними особами, які діють на засадах самоврядування і діяльність яких не має на меті отримання прибутку.

Неприбуткові добровільні об'єднання, що претендують на визнання їх статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою, повинні відповідати таким критеріям:

кількісний склад повинен налічувати не менше 250 професійних землевпорядників;

не менше 90 відсотків членів її загального кількісного складу повинні бути професійними землевпорядниками;

Порядок визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Саморегулівні організації у сфері землеустрою здійснюють такі повноваження з громадського регулювання землеустрою:

визначення правил і стандартів підприємницької та професійної діяльності, обов'язкових для виконання всіма членами таких організацій, а також передбачення механізму відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок надання членами саморегулівної організації товарів, виконання робіт (послуг) неналежної якості.

участь у розробленні нормативно-правових актів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою;

контроль за виконанням положень нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, забезпеченням належної якості документації із землеустрою, яка складається професійними землевпорядниками - її членами;

участь у професійній підготовці землевпорядників;

участь у складі Кваліфікаційної комісії;

проведення незалежної експертизи документації із землеустрою;

захист своїх членів у питаннях судового та досудового вирішення спорів, пов'язаних із проведенням землеустрою, відповідно до законодавства;

сприяння розвитку конкуренції у сфері землеустрою;

підвищення професійного рівня членів саморегулівної організації шляхом внутрішньої сертифікації за процедурою, встановленою саморегулівною організацією;

сприяння розвитку інформаційних технологій в землеустрої, широкому інформуванню суспільства про особливості організації раціонального використання та охорони земель, формування сталого землекористування;

встановлення інших вимог щодо сумлінного виконання своїми членами робіт із землеустрою, забезпечення виконання ними вимог цього Закону, нормативно-технічних документів у сфері землеустрою.

Саморегулівні організації у сфері землеустрою беруть участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".";

8) статтю 66 викласти у редакції:

"Стаття 66. Професійна атестація землевпорядників

Професійними землевпорядниками можуть бути фізичні особи, які пройшли професійну атестацію відповідно до вимог цієї статті.

Професійна атестація полягає у складанні особою кваліфікаційного іспиту та отримання кваліфікаційного сертифікату професійного землевпорядника.

До професійної атестації землевпорядників допускаються особи, які здобули повну вищу освіту за напрямом професійної атестації, отримали кваліфікацію інженера-землевпорядника та мають стаж роботи за фахом не менш як три роки.

Професійним землевпорядником не може бути особа, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.

Кваліфікаційний іспит складається особами перед Кваліфікаційною комісією, що створюється на базі факультетів землевпорядного профілю у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації, які уклали договір про співробітництво з центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Кваліфікаційний іспит є процедурою, під час проведення якої підтверджується професійна компетентність, рівень кваліфікації і знань особи в сфері землеустрою та включає перевірку теоретичної підготовки та практичних навичок щодо складання документації із землеустрою та оцінки земель.

До складу Кваліфікаційної комісії включаються представники центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, що здобули повну вищу землевпорядну освіту та представники саморегулівних організацій у сфері землеустрою, що є фахівцями у галузі землеустрою та/або права.

Чисельний склад Кваліфікаційної комісії складає дванадцять осіб, з яких 9 осіб делегуються саморегулівними організаціями у сфері землеустрою. Голова, заступники та секретар Кваліфікаційної комісії обираються із членів на установчому засіданні. Головою Кваліфікаційної комісії є представник саморегулівної організації у сфері землеустрою.

За результатами складання кваліфікаційного іспиту особі видається кваліфікаційний сертифікат професійного землевпорядника. Кваліфікаційний сертифікат професійного землевпорядника підписується керівником центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та керівником навчального закладу. Кваліфікаційний сертифікат професійного землевпорядника є безстроковим.

Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його повторного складання не раніше ніж через два місяці.

Форма кваліфікаційного сертифіката професійного землевпорядника, Порядок його видачі та анулювання, Порядок роботи Кваліфікаційної комісії, порядок внесення плати за проведення професійної атестації та її розміри затверджуються центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належить здійснення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин.

Відомості про особу, що пройшла професійну атестацію включаються до Державного реєстру професійних землевпорядників за поданням Кваліфікаційної комісії.

Професійні землевпорядники мають особисту печатку та несуть відповідальність за неналежне виконання робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом, та порушення вимог законодавства у сфері землеустрою, відповідних норм, стандартів і правил.

Професійні землевпорядники зобов'язані не рідше одного разу на три роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. За результатами проходження землевпорядниками підвищення кваліфікації видається свідоцтво.

Видача кваліфікаційного сертифіката професійного землевпорядника, свідоцтва про підвищення кваліфікації професійного землевпорядника, дублікатів документів здійснюється навчальним закладом, на базі якого здійснюється професійна атестація або підвищення кваліфікації професійного землевпорядника.

Кваліфікаційний сертифікат професійного землевпорядника анулюється центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів:

а) за заявою професійного землевпорядника;

б) набрання законної сили рішенням суду про обмеження дієздатності особи визнання її недієздатною, безвісно відсутньою;

в) за поданням Кваліфікаційної комісії у разі встановлення факту порушення професійним землевпорядником законодавства у сфері землеустрою, відповідно до статті 68 цього Закону;

г) на підставі свідоцтва про смерть.";

9) статтю 68 викласти у редакції:

"Стаття 68. Відповідальність за порушення законодавства у сфері землеустрою

Особи, винні в порушенні законодавства у сфері землеустрою, несуть відповідальність згідно із законом.

Кваліфікаційна комісія за результатами розгляду письмових звернень заінтересованих осіб, замовників документації із землеустрою, органів державної влади та місцевого самоврядування, саморегулівних організацій у сфері землеустрою робить подання центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів про позбавлення професійного землевпорядника кваліфікаційного сертифікату (його анулювання) з таких підстав:

грубе порушення професійним землевпорядником вимог положень нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою;

рішення суду за фактами неякісного проведення землеустрою професійним землевпорядником;

наявність у професійного землевпорядника непогашеної судимості за корисливі злочини;

з'ясування факту неправомірної видачі кваліфікаційного сертифікату.

На підставі подання Кваліфікаційної комісії про позбавлення професійного землевпорядника кваліфікаційного сертифікату центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів приймає відповідне рішення та повідомляє його письмово у двотижневий строк після надходження відповідного протоколу засідання Кваліфікаційної комісії.

Рішення про позбавлення професійного землевпорядника кваліфікаційного сертифікату може бути оскаржено в судовому порядку.

Рішення про видачу кваліфікаційного сертифікату професійному землевпоряднику, який був позбавлений його на підставі цього Закону, приймається Кваліфікаційною комісією в порядку, передбаченому для видачі кваліфікаційного сертифікату.

Рішення про зупинення дії кваліфікаційного сертифікату професійного землевпорядника приймається центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів у разі:

невиконання вимог абзацу п'ятнадцятого статті 66 цього Закону;

зазначення завідомо неправдивих даних, що призвело до викривлення інформації в Державному реєстрі професійних землевпорядників.

Дія кваліфікаційного сертифікату поновлюється центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів в тижневий строк після усунення особою наявних зауважень.

Складання документації із землеустрою особою, яка не отримала кваліфікаційного сертифікату, яку позбавлено кваліфікаційного сертифікату або дія кваліфікаційного сертифікату якої зупинена, забороняється. Документація із землеустрою та технічна документація з оцінки земель, яка була підписана такою особою, є недійсною.

У разі виконання робіт із землеустрою юридичною особою, професійний землевпорядник, що виконав роботи у її складі, несе солідарну відповідальність за виконання робіт належної якості, їх відповідність положенням нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою.

Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері землеустрою, до відповідальності, передбаченої законами України, не звільняє їх від обов'язку відшкодувати шкоду, заподіяну в результаті порушення цього законодавства. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері землеустрою, до відповідальності, передбаченої законами України, не звільняє їх від обов'язку відшкодувати шкоду, заподіяну в результаті порушення цього законодавства.".

III. У Законі України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 229):

1) у статті 6 абзаци третій, четвертий викласти у редакції:

"особи, які мають право на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

особи які мають право на проведення бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земель.";

абзац 5 статті 6 виключити;

доповнити статтю 6 новими абзацами наступного змісту:

"Право на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок мають фізичні особи, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності та юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, у складі яких працює хоча б один оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Право на проведення бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земель мають особи, які мають право на здійснення діяльності у сфері землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій"."

2) абзац четвертий статті 7 викласти у редакції:

"Розробниками технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок є особи, які згідно з Законом України "Про землеустрій" мають право на здійснення діяльності у сфері землеустрою.";

3) статтю 7 доповнити абзацами п'ятим-сьомим такого змісту:

"Виконавцями технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок є професійні землевпорядники.

Відповідність технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок положенням нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил засвідчується:

у паперовому вигляді - підписом та особистою печаткою професійного землевпорядника;

у електронному вигляді - електронним цифровим підписом професійного землевпорядника згідно законодавства про використання електронного цифрового підпису.";

4) абзац п'ятий статті 11 виключити;

5) статтю 13 доповнити абзацом десятим такого змісту:

"оцінки земель, земельних ділянок та земельних поліпшень для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (крім тих, що справляються на базі нормативної грошової оцінки);";

6) в абзаці четвертому статті 16 слова "юридичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою" замінити словами "особами, які мають право на здійснення діяльності відповідно до Закону України "Про землеустрій";

7) в абзаці четвертому статті 17 слова "юридичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою" замінити словами "особами, які мають право на здійснення діяльності у сфері землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій";

11) в абзаці шостому статті 18 слова "юридичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою" замінити словами "особами, які мають право на здійснення діяльності у сфері землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій";

12) у статті 22:

в абзаці першому слова "крім звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу" виключити;

абзац четвертий виключити.

IV. У частині п'ятій статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Голос України від 06.01.2012 - N 2):

1) абзац перший після слів "оціночної діяльності" доповнити словами "(крім оцінки земель, земельних ділянок, земельних поліпшень та прав на них)";

2) у абзаці шостому слова "затверджує вимоги до керівників суб'єктів оціночної діяльності та оцінювачів, що працюють у їх складі" виключити;

3) абзац десятий викласти у редакції:

"веде у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність за відповідними напрямами (спеціалізаціями);";

4) абзац одинадцятий викласти у редакції:

"здійснює методичне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;";

5) абзац п'ятнадцятий після слів "податкової служби," доповнити словами "центральним органом земельних ресурсів";

V. У Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251):

1) абзац другий статті 2 після слів "цим Законом," доповнити словами "Законом України "Про оцінку земель",";

2) доповнити статтю 2 абзацом третім такого змісту:

"Оцінка земель, земельних ділянок, земельних поліпшень та прав на них здійснюється у відповідності до Закону України "Про оцінку земель".";

3) абзац восьмий частини другої статті 7 викласти у редакції:

"оцінки майна для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

VI. У статті 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, стаття 314) слова "державними та іншими землевпорядними організаціями, які отримали в установленому законом порядку ліцензії на проведення землевпорядних робіт" замінити словами "особами, які мають право на здійснення діяльності у сфері землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій".

VII. У статті 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (Голос України від 06.08.2011 - N 145):

абзац шостий частини першої викласти у редакції:

"Безоплатний доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається банкам, професійним землевпорядникам, оцінювачам з експертної грошової оцінки земельних ділянок, особам, які отримали ліцензії на проведення земельних торгів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";

у абзаці шостому частини п'ятої слова "особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт" замінити словами "професійні землевпорядники, оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок, особи, які отримали ліцензії на проведення земельних торгів".

VIII. Пункт 33 частини першої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2011 р., N 11, ст. 69; із змінами, внесеними Законом України від 19 травня 2011 року N 3393-VI) викласти у редакції:

"33) проведення земельних торгів;";

IX. Прикінцеві та перехідні положення:

1. Цей закон набуває чинності через три місяці після його опублікування.

2. Кваліфікаційні сертифікати професійного землевпорядника видаються на протязі п'яти робочих днів безоплатно центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів за добровільним зверненням без складання кваліфікаційного іспиту особам, які мають кваліфікацію інженера-землевпорядника на момент набрання чинності цим законом відповідають одній із таких умов:

здійснюють господарську діяльність як фізична особа-підприємець або працюють у складі суб'єктів господарювання, що у встановленому законом порядку отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою та/або землеоціночних робіт, та мають стаж роботи за спеціальністю понад три роки;

перебувають на державній службі та мають стаж служби у державних органах земельних ресурсів понад три роки;

мають науковий ступінь кандидата або доктора наук в галузі землеустрою.

Для видачі кваліфікаційного сертифікату професійного землевпорядника:

особи, зазначені у абзацах другому та третьому цього пункту, подають центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів заяву, копію документу (документів) про вищу освіту та копію трудової книжки;

особи, зазначені у абзаці четвертому цього пункту, подають центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів заяву, копію документу (документів) про вищу освіту та копію документу (документів) про присвоєння наукового ступеня.

Забороняється вимагати для видачі кваліфікаційного сертифікату професійного землевпорядника документи, не передбачені цим пунктом.

Видача кваліфікаційного сертифіката професійного землевпорядника у порядку, визначеному цим пунктом, здійснюється один раз.

4. До визнання в установленому порядку саморегулівних організацій у сфері землеустрою, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів для забезпечення громадського регулювання землеустрою, в тому числі забезпеченні роботи Кваліфікаційної комісії, має право залучати висококваліфікованих інженерів-землевпорядників, що делеговані об'єднаннями громадян, асоціаціями, навчальними закладами, що здійснюють громадську, професійну та освітню діяльність у сфері землеустрою.

5. Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок видаються на протязі п'яти робочих днів безоплатно центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів оцінювачам, що на момент набрання чинності цим законом були включені до Державного реєстру оцінювачів згідно Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" за напрямом оцінки об'єктів у матеріальній формі та спеціалізацією з оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), за їх добровільним зверненням без складання кваліфікаційного іспиту за умови підвищення кваліфікації за програмою підвищення кваліфікації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Для видачі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок оцінювачі, зазначені у абзаці першому цього пункту, подають центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів заяву, копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, витяг з Державного реєстру оцінювачів, копію свідоцтва про підвищення кваліфікації за програмою підвищення кваліфікації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Забороняється вимагати для видачі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок документи, не передбачені цим пунктом.

Видача кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок у порядку, визначеному цим пунктом, здійснюється один раз.

6. Частину четверту розділу II Прикінцеві положення Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Офіційний вісник України від 17.02.2012 - 2012 р., N 11, стор. 22, стаття 398, код акта 60337/2012) виключити.

7. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:

розробити та привести у відповідність із цим Законом власні нормативно-правові акти;

затвердити у 3 місячний термін з дня опублікування закону форму кваліфікаційного сертифіката професійного землевпорядника;

забезпечити виділення окремого напряму із землеустрою і кадастру для здійснення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

 

Голова Верховної Ради України 

В. ЛИТВИН

Опрос