Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства"

Проект закона Украины от 09.08.2012 № 11071
Дата рассмотрения: 09.08.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 35-37, ст. 446):

1) частину першу статті 18 доповнити пунктом 21 такого змісту:

"21) адміністративні справи щодо примусового повернення в країну походження або третю країну та примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі території України;";

2) частини першу, другу та четверту статті 1835 викласти в такій редакції:

"1. Позовні заяви іноземців та осіб без громадянства щодо оскарження рішень про їх примусове повернення в країну походження або третю країну, а також позовні заяви центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органів охорони державного кордону або Служби безпеки України про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства за межі території України подаються до адміністративного суду за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органу охорони державного кордону чи Служби безпеки України або за місцезнаходженням пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України.

2. Адміністративні справи, передбачені частиною першою цієї статті, розглядаються судом у п'ятиденний строк з дня надходження позовної заяви.";

"4. Копії судових рішень у визначених цією статтею адміністративних справах невідкладно видаються особам, які брали участь у справі.";

3) у статті 256:

пункт 9 частини першої виключити;

частину другу доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства.".

2. Пункт 13 статті 24 Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст. 79; 2003 р., N 27, ст. 209, N 29, ст. 236; 2004 р., N 32, ст. 394) після слів "митних правил" доповнити словами "приймати рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцю або особі без громадянства, про скорочення строку тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства на території України, про примусове повернення іноземця або особи без громадянства в країну походження або третю країну".

3. У Законі України "Про імміграцію" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 41, ст. 197, із змінами, внесеними Законом України від 20 вересня 2011 р. N 3739-VI):

1) абзаци шостий - восьмий статті 1 викласти в такій редакції:

"посвідка на постійне проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні;

довгострокова віза - наданий уповноваженим органом України в установленій законодавством формі дозвіл, необхідний для в'їзду іноземця та особи без громадянства на постійне місце проживання в Україну;

паспортний документ - документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в'їзд або виїзд з держави і визнається Україною;";

2) пункт 7 частини другої статті 4 виключити;

3) у пункті 3 частини першої статті 7 слово "імміграційні" замінити словом "довгострокові";

4) у частині сьомій статті 9:

пункт 7 виключити;

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10) для осіб, зазначених у пункті 3 частини третьої статті 4 цього Закону, - документи, які підтверджують право особи на набуття громадянства України за територіальним походженням відповідно до статті 8 Закону України "Про громадянство України";";

доповнити частину пунктом 12 такого змісту:

"12) для осіб, зазначених у пункті 5 частини третьої статті 4 цього Закону, - документи, які підтверджують отримання статусу закордонних українців або копії документів, що засвідчують їх родинні стосунки із закордонними українцями.";

5) у статті 11:

перше речення частини першої викласти в такій редакції: "Особі, яка постійно проживає за межами України і отримала дозвіл на імміграцію, дипломатичне представництво чи консульська установа України за її зверненням оформляють довгострокову візу.";

у другому реченні частини другої слово "імміграційною" замінити словом "довгостроковою";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Особі, яка до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживала на території України і після прийняття рішення про припинення громадянства України залишилася постійно проживати на її території, орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем її проживання на підставі відповідного Указу Президента України про припинення громадянства України та заяви такої особи видає посвідку на постійне проживання протягом тижня з дня подання особою відповідної заяви.";

6) у другому реченні частини третьої статті 13 слова "мала до його надання статус біженця" замінити словами "була до його надання визнана біженцем".

4. У статті 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208; 2008 р., N 26, ст. 243; 2009 р., N 24, ст. 298; 2010 р., N 6, ст. 46; 2011 р., N 32, ст. 316):

пункт 6 після слів "у пунктах пропуску через державний кордон" доповнити словами ", а також здійснення фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон";

пункт 15 викласти в такій редакції:

"15) прийняття в установленому порядку рішень про примусове повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб без громадянства, які затримані в межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України, з подальшим повідомленням протягом 24 годин прокурору про підстави прийняття такого рішення; ";

доповнити статтю пунктами 151 і 152 такого змісту:

"151) прийняття в установленому порядку рішень про розміщення іноземців та осіб без громадянства, які затримані в межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України, у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, з подальшим повідомленням протягом 24 годин прокурору;

152) виконання рішень адміністративного суду про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства, які затримані в межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України;".

5. Абзац третій статті 5 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 232) викласти в такій редакції:

"для іноземців та осіб без громадянства - підстави, встановлені Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".".

6. Пункти 3 і 20 частини першої статті 1 Закону України "Про прикордонний контроль" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 6, ст. 46) викласти в такій редакції:

"3) віза - наданий уповноваженим органом України в установленій законодавством формі дозвіл, необхідний для в'їзду на територію України або для транзитного проїзду через її територію протягом відповідного строку;";

"20) строк перебування на території України - визначений візою, законодавством України чи міжнародними договорами України строк, протягом якого іноземець чи особа без громадянства може на законних підставах перебувати в Україні;".

II. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу другого пункту 4 розділу I, який набирає чинності з початку функціонування національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос