Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития природно-заповедного дела

Проект закона Украины от 07.08.2012 № 11066
Дата рассмотрения: 03.08.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку природно-заповідної справи

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину третю статті 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122 (з наступними змінами) після слів "органів рибоохорони" доповнити словами "служби державної охорони природно-заповідного фонду".

2. Статтю 157 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27 з наступними змінами) доповнити після частини першої новою частиною такого змісту:

"2. Від відшкодування збитків підприємствам, установам, організаціям, що перебувають у державній власності і є користувачами земельних ділянок державної власності, звільняються природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, ботанічні сади, їх спеціальні адміністрації, органи управління".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

3. У Законі України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502; 1993 р., N 10, ст. 76, N 26, ст. 277; 2000 р., N 4, ст. 26; 2004 р., N 15, ст. 228; 2011 р., N 29, ст. 272; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3):

1) статті 3 і 5 викласти відповідно в такій редакції:

"Стаття 3. Класифікація територій та об'єктів природно-заповідного фонду України

До природно-заповідного фонду України належать:

природні території та об'єкти - природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, а також такі, що знаходяться на території України, водно-болотні угіддя, внесені до Списку водно-болотних угідь міжнародного значення, об'єкти Всесвітньої природної спадщини, території спеціального природоохоронного інтересу;

штучно створені об'єкти - ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.

Заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва залежно від їх екологічної і наукової, історико-культурної цінності можуть бути загальнодержавного або місцевого значення.

Україна відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порушує питання щодо надання природним територіям та об'єктам, штучно створеним об'єктам, що знаходяться на території України, міжнародного значення.

Залежно від походження, інших особливостей природних комплексів та об'єктів, що оголошуються заказниками чи пам'ятками природи, мети і необхідного режиму охорони:

заказники поділяються на ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, загальногеологічні, палеонтологічні та карстово-спелеологічні;

пам'ятки природи поділяються на комплексні, ботанічні, зоологічні, гідрологічні та геологічні";

"Стаття 5. Правові засади функціонування територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Завдання, науковий профіль, характер функціонування і режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду визначаються у положеннях про них, які розробляються відповідно до цього Закону і затверджуються:

центральним органом виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, - щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища - щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Завдання, науковий профіль, характер функціонування і режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду, що знаходяться на території України і мають міжнародне значення, визначаються відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки загальнодержавного значення, а також регіональні ландшафтні парки є юридичними особами.

Ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки місцевого значення та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва відповідно до законодавства України можуть бути юридичними особами";

2) у статті 6 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та центральним органом виконавчої влади в галузі культури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері культури";

3) статтю 8 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"здійснення природоохоронних заходів та заходів з відновлення їх природних комплексів та об'єктів;";

4) у статті 9:

а) частину першу викласти у редакції:

"Території та об'єкти природно-заповідного фонду з додержанням вимог, встановлених цим Законом та іншими актами законодавства України, можуть використовуватися у порядку загального та спеціального використання:

у природоохоронних цілях;

у науково-дослідних цілях;

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях;

в освітньо-виховних цілях;

у господарських цілях;

для потреб моніторингу навколишнього природного середовища.";

б) у частині другій:

слова "а також" замінити словами "у тому числі";

після слова "плодів," доповнити словом "грибів,";

в) доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"Загальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється відповідно до їх положень.".

5) у статті 91:

а) у частині третій слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

б) частину четверту після слів "загальнодержавного значення" доповнити словами "(крім корисних копалин загальнодержавного значення)";

в) у частинах четвертій та п'ятій слова "та територіальними органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";

г) у частині шостій слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - за погодженням із органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

д) у частині сьомій слова "загальнодержавного значення" виключити;

е) частину дванадцяту викласти в такій редакції:

"Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено відповідно до законодавства";

є) частину чотирнадцяту виключити;

6) статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Державне управління та регулювання в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду

Державне управління та регулювання в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.

На центральний орган виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, покладається управління природними заповідниками, біосферними заповідниками, національними природними парками, а також за рішенням Кабінету Міністрів України - іншими територіями та об'єктами природно-заповідного фонду, які відповідно до статті 5 цього Закону набули статус юридичної особи і перебувають у державній власності";

7) у статті 12:

а) у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду";

б) частину третю викласти в такій редакції:

"У складі спеціальної адміністрації з управління територією чи об'єктом природно-заповідного фонду створюються структурні підрозділи, які забезпечують виконання завдань, покладених на відповідну територію, об'єкт природно-заповідного фонду відповідно до цього Закону";

8) частину третю статті 14 викласти в такій редакції:

"У випадках, передбачених цим Законом, з метою визначення та обгрунтування заходів щодо провадження відповідно до законодавства і вимог міжнародних договорів природоохоронної, науково-дослідної, екологічної, освітньо-виховної, рекреаційної, господарської діяльності, охорони, відтворення та використання природних комплексів та об'єктів, які передбачається здійснити протягом п'яти років, а також стратегії розвитку об'єкта природно-заповідного фонду на десять років розробляється проект організації території об'єкта природно-заповідного фонду";

9) у частині другій статті 15 слова "Ділянки землі та водного простору" замінити словами "Земельні ділянки з усіма природними ресурсами та природними об'єктами", а слова "цим Законом та іншими актами законодавства України" - словами "цим та іншими законами України";

10) у статті 16:

а) абзац третій частини другої після слів "здійснення протипожежних і санітарних заходів" доповнити словами "регулювання чисельності диких тварин";

б) частини четверту та п'яту викласти в такій редакції:

"Проекти організації території природних заповідників та охорони їх природних комплексів розробляються спеціалізованими проектними організаціями і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду.

У разі термінової необхідності за клопотанням науково-технічної ради природного заповідника з дозволу центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, на території природного заповідника можуть проводитися заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха, та в інших цілях, не передбачених Проектом організації території природного заповідника та охорони його природних комплексів";

в) у частині шостій слово "дирекції" замінити словами "спеціальної адміністрації";

11) у статті 18:

а) абзац четвертий частини першої доповнити реченням такого змісту: "У цій зоні може здійснюватися регулювання чисельності диких тварин відповідно до проекту організації території у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

б) доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"На території біосферних заповідників може здійснюватися регулювання чисельності диких тварин відповідно до проекту організації території у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища".

У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою - шостою;

в) частину шосту викласти в такій редакції:

"Проекти організації території біосферних заповідників та охорони їх природних комплексів розробляються спеціалізованими проектними організаціями і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду";

12) частини другу і третю статті 20 викласти в такій редакції:

"Земельні ділянки з усіма природними ресурсами та природними об'єктами вилучаються у землевласників (землекористувачів) і надаються національним природним паркам у постійне користування у порядку, встановленому цим та іншими законами України.

До складу територій національних природних парків можуть включатися земельні ділянки з усіма природними ресурсами та об'єктами інших землевласників та землекористувачів";

13) у абзаці другому частини першої статті 21 після слова "користування," доповнити словами "прохідні рубки,";

14) у частині третій статті 23 слова "законодавством України" замінити словами "законами України";

15) у частині другій статті 24 слова "державним органом, який прийняв рішення про організацію парку" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

16) у частині третій статті 26, частині другій статті 28, частині другій статті 30 та частині п'ятій статті 38 слова "беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження" замінити словами "забезпечують додержання режиму їх охорони та збереження відповідно до охоронних повідомлень, які надаються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

17) частину четверту статті 31 викласти в такій редакції:

"Земельні ділянки з усіма природними ресурсами та природними об'єктами вилучаються у землевласників (землекористувачів) і надаються ботанічним садам у постійне користування у порядку, встановленому цим та іншими законами України";

18) частину четверту статті 33 викласти в такій редакції:

"Земельні ділянки з усіма природними ресурсами та природними об'єктами вилучаються у землевласників (землекористувачів) і надаються дендрологічним паркам у постійне користування у порядку, встановленому цим та іншими законами України";

19) частину третю статті 35 викласти в такій редакції:

"Земельні ділянки з усіма природними ресурсами та природними об'єктами вилучаються у землевласників (землекористувачів) і надаються зоологічним паркам у постійне користування у порядку, встановленому цим та іншими законами України";

20) у частині другій статті 37 слова "є природоохоронними рекреаційними установами" замінити словами "можуть бути природоохоронними рекреаційними установами";

21) у статті 38:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"На території парків-пам'яток садово-паркового мистецтва забороняється будь-яка діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених на них завдань, загрожує їх збереженню та суперечить положенню про парк- пам'ятку садово-паркового мистецтва";

б) у частині четвертій:

в абзаці другому слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду";

в абзаці третьому слова "органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";

22) у частині третій статті 40 слова "державними органами, які приймають рішення про їх виділення" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

23) у статті 42:

а) частини другу та третю після слів "у складі" доповнити словом "спеціальної";

б) у частинах другій, четвертій, сьомій та дев'ятій слова "у підпорядкуванні", "в підпорядкуванні" замінити словами "в управлінні";

в) у частинах четвертій та дев'ятій слова "адміністраціями", "адміністрацій" замінити відповідно словами "спеціальними адміністраціями", "спеціальних адміністрацій";

24) частину другу статті 43 викласти в такій редакції:

"Порядок підготовки та програма Літопису природи затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, разом із Національною академією наук України";

25) у статті 47:

а) у частині першій слова "щодо охорони відповідних територій та об'єктів природно-заповідного фонду" замінити словами "із виконання завдань, установлених для відповідних територій та об'єктів природно-заповідного фонду цим Законом";

б) у частині другій:

слово "адміністрації" замінити словами "спеціальні адміністрації";

слова "за погодженням із спеціально уповноваженими державними органами" виключити;

26) статті 49, 51 і 52 викласти відповідно в такій редакції:

"Стаття 49. Надання податкових та інших пільг

Надання податкових пільг регулюється Податковим кодексом України.

Природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, ботанічні сади під час надання їм земельних ділянок у постійне користування за рахунок земель сільськогосподарських, лісогосподарських та інших угідь, що є державною власністю, звільняються від відшкодування пов'язаних із цим збитків та втрат сільськогосподарського, лісогосподарського та іншого виробництва. У разі включення до складу їх територій земель, що перебувають у приватній власності, відшкодування пов'язаних із цим виробничих втрат здійснюється за рахунок:

державного бюджету - для територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

місцевих бюджетів - для територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Відшкодування збитків власникам земельних ділянок, що перебувають у приватній власності і надаються територіям та об'єктам природно-заповідного фонду у постійне користування, здійснюється у порядку, встановленому законами України";

"Стаття 51. Підготовка і подання клопотань про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Підготовка і подання клопотань про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду можуть здійснюватися органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науковими установами, природоохоронними громадськими організаціями або іншими заінтересованими підприємствами, установами, організаціями та громадянами. Клопотання подаються до державних органів, уповноважених проводити їх попередній розгляд.

Клопотання має містити обґрунтування необхідності створення чи оголошення території або об'єкта природно-заповідного фонду певної категорії, характеристику природоохоронної, наукової, естетичної та іншої цінності природних комплексів та об'єктів, що пропонуються для заповідання, відомості про місцезнаходження, розміри, характер використання, власників та користувачів природних ресурсів, а також відповідний картографічний матеріал.

До клопотання додаються документи, що підтверджують та доповнюють обґрунтування необхідності створення чи оголошення територій або об'єктів природно-заповідного фонду.

Клопотання про необхідність створення чи оголошення територій або об'єктів природно-заповідного фонду попередньо розглядається у місячний строк:

щодо територій та об'єктів загальнодержавного значення - центральним органом виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду;

щодо територій та об'єктів місцевого значення - обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Набуття міжнародного значення територіями та об'єктами природно-заповідного фонду, що знаходяться на території України, здійснюється відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 52. Розгляд, підготовка і подання проектів створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду

У разі погодження клопотання про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення центральний орган виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, забезпечує розроблення проектів створення чи оголошення відповідних територій та об'єктів.

У разі погодження клопотання про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення обласна, Київська, Севастопольська міська державна адміністрація, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища забезпечує розроблення проектів створення чи оголошення відповідних територій та об'єктів.

Невід'ємною частиною проекту створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду є погодження власників та первинних (постійних) користувачів земельних ділянок, а у випадках, передбачених частиною п'ятою цієї статті, - також погодження Кабінету Міністрів України.

У разі непогодження або відмови постійного користувача земельної ділянки, яка перебуває у державній власності, надати погодження на створення чи оголошення території або об'єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, рішення щодо включення земельної ділянки, пропонованої до заповідання, приймається Кабінетом Міністрів України на підставі пропозиції, внесеної центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Така пропозиція вноситься до Кабінету Міністрів України без погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Забезпечення розроблення проектів створення ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків може бути доручено заінтересованим державним органам чи установам.

Проекти створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду разом із проектом рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду подаються в установленому порядку відповідно центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласною, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища до органу, уповноваженого приймати рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Порядок підготовки проектів створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, форми документів, що подаються у складі таких проектів, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

27) у статті 53:

а) у частині третій слово "організацію" замінити словом "створення";

б) частину п'яту виключити;

28) у частині першій статті 54 слова "з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на підставі відповідного експертного висновку" замінити словами "із центральним органом виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду";

29) у статті 55:

а) у частині першій слово "організацію" замінити словом "створення";

б) у другому реченні частини другої слова "природних ресурсів" замінити словами "земельних ділянок";

в) частину третю викласти в такій редакції:

"Рішення про резервування приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами у порядку, передбаченому статтями 51 і 52 цього Закону, за погодженням відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";

30) у статті 59:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду ведеться центральним органом виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду за рахунок державного бюджету";

б) частину третю після слова "здійснюється" доповнити словом "спеціальними";

в) у частині п'ятій слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

31) статтю 60 викласти у редакції:

"Стаття 60. Організація охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Охорона територій та об'єктів природно-заповідного фонду або їх частин покладається на власника (постійного користувача) земельної ділянки, на якій створено чи оголошено територію чи об'єкт природно-заповідного фонду.

Спеціальні адміністрації для охорони відповідних територій та об'єктів природно-заповідного фонду або їх частин утворюють служби державної охорони, які входять до складу Служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

Власники (постійні користувачі) земельних ділянок, на які створено чи оголошено територію чи об'єкт природно-заповідного фонду, до охорони можуть залучати службу державної охорони, розташованої поблизу спеціальної адміністрації або інших юридичних осіб, фізичних осіб - суб'єктів господарювання.

Протягом одного місяця з моменту набуття чинності рішення про створення або оголошення території чи об'єкту природно-заповідного фонду загальнодержавного значення центральний орган виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, надсилає власнику (постійному користувачу) земельних ділянок, на яких створено або оголошено територію чи об'єкт природно-заповідного фонду охоронне повідомлення.

Щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення обов'язок щодо направлення охоронного повідомлення покладається на відповідну місцеву державну адміністрацію.

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, фізичні особи, юридичні особи сприяють охороні й збереженню територій та об'єктів природно-заповідного фонду, виконанню покладених на них завдань."

32) у статті 611:

частини другу та третю виключити;

у частині одинадцятій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словом "законами України";

33) частину першу статті 62 викласти в такій редакції:

"Державний контроль за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та його органами на місцях, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

34) у статті 63 слова "громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "громадськими інспекторами з охорони довкілля";

35) частину другу статті 64 доповнити новим пунктом такого змісту:

"і) незабезпеченні охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду або їх частин.".

4. Статтю 32 Закону України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3) доповнити частиною такого змісту:

"Регулювання чисельності диких тварин у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України".

5. Статтю 3 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" від 8 липня 2011 року N 3677-VI доповнити частиною такого змісту:

"Правове регулювання відносин щодо охорони, відтворення та використання водних біоресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

1) у тримісячний строк:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

2) у тримісячний строк після створення центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, забезпечити передачу йому в управління природних заповідників, біосферних заповідників та національних природних парків, які перебувають в управлінні (підпорядкуванні) інших центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, інших державних органів;

3) у шестимісячний строк переглянути мережу територій та об'єктів природно-заповідного фонду, вжити в установленому порядку заходів щодо її оптимізації.

 

Голова Верховної Ради України

В. ЛИТВИН

Опрос