Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об энергетической статистике Украины

Проект закона Украины от 06.08.2012 № 11065
Дата рассмотрения: 11.06.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про енергетичну статистику України

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади вдосконалення енергетичної статистики шляхом створення цілісної системи розробки (формування), моніторингу, економічного аналізу та прогнозування енергетичного балансу України, як основного засобу визначення реального рівня забезпечення економіки країни паливно-енергетичними ресурсами.

Розроблення енергобалансу забезпечує формування і реалізацію ефективної державної енергетичної політики, захист національних зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних інтересів України з урахуванням світових тенденцій розвитку енергетики.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

енергетична статистика - система збирання, перевірки й розробки статистичних даних щодо виробництва, постачання, торгівлі, запасів, перетворення та споживання енергоресурсів необхідні для моніторингу енергетичної ситуації і прийняття стратегічних рішень у сфери енергетики;

енергетичний баланс - система показників, яка відображає кількісну рівність між надходженням і витратою енергії та характеризує структуру виробництва і використання енергії в економіці, співвідношення між потребою в паливі у межах відповідної територіальної чи виробничої одиниці (країни, області, галузі, підприємства тощо) та його використанням за певний період часу;

енергетичні продукти - первинні - продукти, що виділяються або безпосередньо отримуються з природних ресурсів; та вторинні - усі енергетичні продукти, що не є первинними, але отримуються з них;

енергетичні індикатори - енергоємність внутрішнього валового продукту, електроємність внутрішнього валового продукту, споживання електроенергії на душу населення, що розробляються на основі наступних економічних індикаторів - чисельності населення та обсягу внутрішнього валового продукту України;

звітний енергетичний баланс - система перерахування обсягів палива та енергії з натуральних одиниць в умовні на основі коефіцієнтів теплотворної спроможності палива. Всі види енергії виражені в загальній одиниці обліку і відображають взаємозв'язок між витратами;

зведений енергетичний баланс держави - єдина система показників, яка відображає відповідність між надходженням і використанням енергоресурсів. Зведений енергетичний баланс держави поєднує енергетичні баланси регіонів України, ( Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя) та баланси різновидів енергетичних ресурсів, сформованих за єдиною методологією;

моніторинг показників енергетичного балансу - збір, систематизація, аналіз і узагальнення інформації про виконання показників енергетичного балансу з метою забезпечення належного та своєчасного досягнення очікуваних результатів;

загальне постачання первинної енергії - сума усіх джерел постачання енергоресурсів, що включає виробництво в країні, імпорт, експорт та зміни резервних запасів первинних джерел енергії (вугілля, природний газ, сира нафта, ядерна енергія та відновлювані джерела енергії), а також імпорт, експорт, зміни в міжнародних морських бункерах та зміни резервних запасів перетворених енергоресурсів (нафтопродукти тощо) з урахуванням міжпродуктових передач, статистичних розбіжностей, перетворень, власного споживання енергетичним сектором, втрат при транспортуванні та розподілі;

кінцеве споживання палива (енергії) - постачання енергетичних продуктів споживачам для процесів, які не є процесами їх перетворення або трансформації, неенергетичне використання;

продуктові баланси - баланси виробництва і споживання окремих видів енергетичних продуктів: вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів, природного газу, атомної енергії, гідроенергії, вітрової, сонячної, геотермальної та інших, спалювані відновлювані джерела та відходи, електроенергія, теплова енергія, обраховані в натуральних показниках кількості;

прогнозний енергетичний баланс - науково обґрунтоване визначення показників балансу, що характеризують імовірний стан внутрішнього і зовнішнього ринку енергоресурсів, напрями економічного та соціального розвитку у прогнозному періоді;

перетворення (трансформація) палива - зміна первинного стану палива за допомогою фізичних та(або) хімічних методів у вторинний енергетичний продукт, більш зручний, ніж первинний, з огляду його призначення.

Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають між підприємствами установами і організаціями, суб'єктами господарювання незалежно від форм власності, які є виробниками, постачальниками споживачами палива та енергії, у зв'язку з діяльністю щодо ведення енергетичної статистики та розробкою (формуванням), моніторингом, економічним аналізом та прогнозуванням показників енергетичного балансу України.

Стаття 3. Законодавство у сфері розробки (формування), моніторингу, прогнозування та економічного аналізу енергетичного балансу України

Відносини, пов'язані з розробкою (формуванням), моніторингом, економічним аналізом та прогнозуванням енергетичного балансу України регулюються законами України "Про державну статистику", "Про інформацію", Гірничим законом України, законами України "Про нафту і газ", "Про електроенергетику", "Про теплопостачання", "Про альтернативні джерела енергії", "Про альтернативні види палива", "Про енергозбереження", "Про ринок природного газу", "Про комерційний облік природного газу", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Розділ II
ЕНЕРГЕТИЧНА СТАТИСТИКА

Стаття 4. Основні принципи організації енергетичної статистики

Енергетична статистика є складовою державної статистичної діяльності, що забезпечує системну статистичну інформацію на всіх етапах - починаючи з виробництва (видобутку) палива і до кінцевого його споживання.

Обсяг видобутку первинних викопних видів палива вимірюється поруч з місцем їх видобутку з родовищ. Рівень виробництва первинних викопних видів палива вимірюється за кількістю палива в товарній кондиції, включаючи запаси палива на складах(сховищах).

Обсяг кінцевого споживання палива враховується як постачання енергетичних продуктів споживачам для процесів, які не є процесами їх перетворення або трансформації.

Обсяг палива для неенергетичних цілей (промисловість, транспорт, сільське господарство тощо) враховується як неенергетичне використання палива.

При визначенні зазначених обсягів враховуються імпорт і експорт енергоресурсів, міжнародне бункерування, зміна запасів палива на складах (сховищах) виробників та постачальників енергії (накопичення і витрати запасів), тип сховищ та їх категорії, перетворення (трансформації) палива, власне споживання енергетичним сектором, втрати при транспортуванні та розподіленні.

Зазначена інформація готується суб'єктами господарської діяльності, включеними до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, органами центральної виконавчої влади та передається до місцевих і центральних статистичних органів щомісячно, щоквартально і щорічно.

Стаття 5. Основні показники енергетичної статистики

Основними показниками енергетичної статистики є:

- виробництво (за типами станцій), експорт, споживання (нетто) електроенергії;

- видобуток (у т. ч. коксівного та енергетичного вугілля), споживання вугілля;

- видобуток нафти з газовим конденсатом. Поставка нафти на НПЗ України у т.ч. імпорт нафти. Переробка нафтової сировини. Виробництво нафтопродуктів: бензину, дизельного пального, мазуту. Споживання нафтопродуктів: бензину, дизельного пального, мазуту. Транзит нафти;

- видобуток природного газу. Споживання газу. Імпорт газу. Транзит газу;

- виробництво теплоенергії;

- виробництво енергії за рахунок відновлюваних джерел енергії вітрової, сонячної, біопалива та відходів.

На основі зазначених показників Центральним органом виконавчої влади у сфері статистики спільно з іншими центральними органами виконавчої влади створюється постійно діюча база даних з енергетичної статистики.

Стаття 6. Інші умови розробки енергетичних балансів на основі енергетичної статистики

З метою розробки всього спектру енергетичних балансів на основі енергетичної статистики створюються:

бази даних перевідних коефіцієнтів для приведення усіх видів енергоресурсів до ідентичних показників за теплотворною здатністю;

бази даних по цінах та податках;

енергетичні індикатори.

Стаття 7. Принципи розробки (формування), моніторингу, прогнозування та економічного аналізу енергетичного балансу України

1. Основними принципами розробки (формування), моніторингу, прогнозування та економічного аналізу енергетичного балансу України, є:

1) принцип цілісності, який забезпечується шляхом взаємоузгодження нормативно-правових документів щодо розробки (формування), моніторингу, економічного аналізу та прогнозування енергетичного балансу України на основі концепції формування енергетичного балансу та схеми енергетичного балансу України, розроблених Національною академією наук (Центром енергетичних досліджень) за участі центральних та місцевих органів виконавчої влади, схвалених Кабінетом Міністрів України;

2) принцип об'єктивності, що полягає у створення системи стратегічного планування розвитку паливно-енергетичного комплексу відповідно до статистичних показників з питань енергетики;

3) наукової обґрунтованості, що забезпечується шляхом постійного удосконалення наукової методологічної бази енергетичної статистики із застосуванням світового досвіду у сфері енергетичної статистики;

4) принцип гласності, що полягає в оприлюдненні схваленого прогнозного енергетичного балансу та зведеного енергетичного балансу;

5) рівності, що полягає в дотриманні прав та врахуванні інтересів територіальних громад і суб'єктів господарювання незалежно від форми власності;

6) принцип дотримання загальнодержавних інтересів, що полягає в тому, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні зосередити спільні зусилля на забезпеченні належного рівня енергетичної безпеки держави.

Розділ III
ВИДИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ БАЛАНСІВ ТА ОСНОВНІ
ЗАСАДИ ЇХ РОЗРОБКИ(ФОРМУВАННЯ)

Стаття 8. Види енергетичних балансів

1. Продуктові баланси характеризують кількісні показники та тенденції збільшення(зменшення) обсягів виробництва (видобутку) та споживання вугілля, торфу, сирої нафти, нафтопродуктів, природного газу, атомної енергії, гідроенергії, вітрової, сонячної, геотермальної та інших, біопалива та відходів, електроенергії, теплової енергії в натуральних одиницях виміру.

Продуктові баланси є основою для формування енергетичних балансів через застосування коефіцієнтів перетворення та операцій з переформатування.

2. Звітний енергетичний баланс характеризує рівень витрачання енергоресурсів на стадіях виробництва (видобутку), транспортування, переробки та кінцевого споживання, неенергетичного використання.

3. Зведений енергетичний баланс України характеризує рух фізичних обсягів енергоресурсів на стадіях виробництва (видобутку), транспортування, переробки та кінцевого споживання, поєднує енергетичні баланси регіонів України (підприємств, установ і організацій усіх форм власності), баланси виробництва і споживання первинних видів продукції паливно-енергетичного комплексу.

Зведений енергетичний баланс є основою взаємоузгодженої та прозорої системи обліку виробництва (видобування), надходження, транспортування, зберігання, розподілу та споживання (використання) енергоресурсів (включаючи витрати та втрати при їх транспортуванні, перетворенні, зберіганні і залишки), імпорту та експорту для обґрунтованого прийняття рішень при формуванні і реалізації ефективної державної політики у сфері задоволення потреб національної економіки в паливно-енергетичних ресурсах.

4. Прогнозний енергетичний баланс характеризує стратегічне планування та управління в енергетиці щодо виробництва (видобутку) експорту, імпорту, транспортування, переробки та кінцевого споживання, неенергетичного використання енергоресурсів.

5. Баланси грошових потоків враховують фінансово-економічні потреби галузей, стан платежів та є результатом компромісів суб'єктів економічних відносин у сфері виробництва, передачі та споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Стаття 9. Методологія розробки (формування) енергетичних балансів

1. Методологія розробки (формування) енергетичних балансів України базується на поєднанні використання міжнародних рекомендацій з енергетичної статистики (методології Міжнародної енергетичної агенції) з урахуванням особливостей системи статистичних спостережень України, функціонування державної системи моніторингу показників енергетичного балансу та рівня енергетичної безпеки. Методологія розробки (формування) енергетичних балансів України має передбачати:

- використання натуральних показників кількості щодо виробництва і споживання окремих видів продукції паливно-енергетичного комплексу;

- використання показника теплотворної спроможності енергоносіїв та єдиної одиниці виміру енергетичних величин. В якості такої єдиної одиниці приймається 1 т нафтового еквіваленту для перерахування обсягів палива та енергії з натуральних одиниць в умовні відповідно до коефіцієнтів теплотворної спроможності палива і механізму доведення зазначених розрахунків до підприємств, установ та організацій;

- обчислення у грошовому еквіваленті показників виробництва (видобування), надходження, транспортування, зберігання, розподілу та споживання (використання) енергоресурсів (включаючи витрати та втрати при їх транспортуванні, перетворенні, зберіганні і залишки), імпорту та експорту енергоносіїв.

2. Методика складання звітного енергетичного балансу розробляється Центром енергетичних досліджень Національної академії наук та затверджується Центральним органом виконавчої влади у сфері статистики.

3. Методика складання прогнозного енергетичного балансу розробляється Національною академією наук (Центром енергетичних досліджень) та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Розробка (формування) енергетичних балансів

1. Продуктові баланси виробництва і споживання окремих видів енергоресурсів формуються уповноваженими органами виконавчої влади відповідно до компетенції на основі власних статистичних спостережень та статистичних даних місцевих органів виконавчої влади і підприємств установ і організацій усіх форм власності, які є споживачами палива та енергії з максимальною добовою витратою умовного палива від 2 тонн і вище, або теплоенергії 15 Гкал і вище, або з приєднаною (встановленою або дозволеною до використання) електричною потужністю 100 кВт і вище (незалежно від джерела енергопостачання).

2. Звітний енергетичний баланс розробляється (формується) щороку уповноваженим органом виконавчої влади у сфері статистики за участі Національної академії наук (Центру енергетичних досліджень), заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади на основі звітних енергетичних балансів областей України, Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя та звітних енергетичних балансів виробництва і споживання: вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів, природного газу, ядерної енергії, гідроенергії, вітрової, сонячної, геотермальної та інших, спалюваних відновлюваних джерел та відходів, електроенергії, теплової енергії.

3. Зведений енергетичний баланс держави розробляється Національною академією наук (Центром енергетичних досліджень) на основі звітного енергетичного балансу та визначає загальне первинне постачання енергії та загальне кінцеве споживання енергоресурсів з метою визначення економічної енергоефективності соціально-економічного розвитку держави та прогнозних показників попиту національної економіки в енергетичних ресурсах.

4. Прогнозні енергетичні баланси розробляються Національною академією наук України на основі Стратегії розвитку України (Центром енергетичних досліджень), Енергетичної Стратегії, Національної системи стратегічного планування та управління в енергетиці. Розробка прогнозного енергетичного балансу здійснюється з використанням комплексу математичних моделей паливно-енергетичного комплексу і його секторів та аналізу тенденцій зовнішніх та внутрішнього ринків енергоресурсів і послуг, а також у сфері підвищення енергоефективності та енергозбереження.

5. Прогнозний енергетичний баланс на коротко- (один рік) середньо- (5 років) та довгострокову (10 - 30 років) перспективу схвалюється Кабінетом Міністрів України, є основою для розробки енергетичних балансів областей України, Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя та балансів виробництва і споживання окремих видів продукції паливно-енергетичного комплексу: вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів, природного газу, ядерної енергії, гідроенергії, вітрової, сонячної, геотермальної та інших, спалюваних відновлюваних джерел та відходів, електроенергії, теплової енергії.

Стаття 11. Повноваження центральних органів виконавчої влади щодо розробки(формування) енергетичних балансів

1. Центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції забезпечують спільно з центральним органом виконавчої влади у сфері статистики розробку(формування) продуктових балансів.

2. Центральний орган виконавчої влади у сфері статистики забезпечує розробку(формування) звітного енергетичного балансу.

3. Центральний орган виконавчої влади у сфері енергоефективності та енергозбереження забезпечує моніторинг показників енергетичного балансу у відповідності до затвердженої Кабінетом Міністрів України методики після завершення формування (розробки) звітного енергетичного балансу.

Стаття 12. Повноваження центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку у сфері державного стратегічного планування щодо розробки(формування) енергетичних балансів

До повноважень центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку у сфері державного стратегічного планування з питань розробки енергетичного балансу України належить:

1) координація роботи центральних органів виконавчої влади з розроблення зведеного та прогнозного енергетичних балансів;

2) розробка спільно з Національною академією наук (Центром енергетичних досліджень) та застосування механізмів поступового заміщення природного газу в електроенергетиці, металургійному комплексі, житлово-комунальній та інших сферах шляхом розширення використання в якості основного палива викопних видів палива, що видобуваються в України (вугілля, буре вугілля) та шахтного газу (метану), торфу та нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, у тому числі енергії сонця, вітру, біомаси, геотермальних вод, відходів виробництва.

3. Подання прогнозного енергетичного балансу України на розгляд на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

4. Подання на розгляд та схвалення прогнозного енергетичного балансу України Кабінетом Міністрів України.

Стаття 13. Повноваження місцевих органів виконавчої влади з питань розробки (формування) енергетичного балансу України

1. До повноважень місцевих органів виконавчої влади з питань розробки (формування) продуктових та звітних енергетичних балансів України належить забезпечення подання до органів статистики підприємствами, установами та організаціями статистичної інформації, у тому числі з обмеженим доступом, необхідної для розробки (формування) звітного енергетичного балансу держави, а також прогнозних даних, необхідних для розроблення прогнозного енергетичного балансу держави.

Стаття 14. Особливості надання первинної інформації щодо розробки (формування) енергетичного балансу України

1. Підприємства установи і організацій усіх форм власності, які є споживачами палива та енергії з максимальною добовою витратою умовного палива від 2 тонн і вище, або теплоенергії 15 Гкал і вище, або з приєднаною (встановленою або дозволеною до використання) електричною потужністю 100 кВт і вище (незалежно від джерела енергопостачання) надають первинну інформацію щодо прогнозування та виконання показників енергетичного балансу України у відповідності до положень законів України "Про державну статистику", "Про інформацію" та цього Закону.

Розділ IV
ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ЄДИНОГО
ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ

Стаття 15. Оприлюднення енергетичного балансу України

1. Оприлюднення звітного та прогнозного енергетичного балансу здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері статистики відповідно до Закону України "Про інформацію".

2. Схвалений прогнозний енергетичний баланс підлягає опублікуванню у складі прогнозу економічного та соціального розвитку держави та розміщенню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади у сфері статистики та учасників державного стратегічного планування в порядку та строки, визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

Стаття 16. Моніторинг та оцінка результативності виконання показників енергетичного балансу України

1. Моніторинг показників енергетичного балансу України центральним органом виконавчої влади у сфері енергоефективності та енергозбереження і застосовуються для:

1) визначення шляхів оптимізації енергетичного балансу;

2) підвищення ефективності використання усіх видів паливно-енергетичних ресурсів;

3) поступового заміщення природного газу в електроенергетиці, металургійному комплексі, житлово-комунальній та інших сферах шляхом розширення використання в якості основного палива викопних видів палива, що видобуваються в Україні (вугілля, буре вугілля), шахтного газу (метану), торфу, нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, у тому числі енергії сонця, вітру, біомаси, геотермальних вод, відходів виробництва;

4) підготовки обґрунтованого визначення і проведення оцінки перспективних шляхів розвитку економіки та першочергових заходів, пов'язаних із захистом національних інтересів у сфері енергозабезпечення держави;

5) оптимізації структури первинного енергоспоживання і визначення заходів щодо зменшення втрат і питомих витрат енергоресурсів та послаблення залежності від їх імпорту, збільшення частки нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії в структурі енергетичного балансу держави;

6) для прийняття рішень у сфері забезпечення національної безпеки, формування державної політики економічного розвитку та державної енергетичної політики;

7) вдосконалення інформаційної бази для прогнозування тенденцій та закономірностей зміни рівня ефективності використання енергоресурсів, енергетичної безпеки держави, розвитку економіки.

Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності виконання показників енергетичного балансу України визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 17. Економічний аналіз енергетичного балансу України

1. Економічний аналіз енергетичного балансу України включає оцінку, висновки та пропозиції щодо відповідності стану енергозабезпечення потребам національної економіки в енергоресурсах, енергоефективності національної економіки (енергоємність Валового внутрішнього продукту, споживання енергії на душу населення тощо) та рівню енергетичної безпеки держави.

2. Економічний аналіз балансів виробництва та споживання окремих видів продукції паливно-енергетичного комплексу включає в себе комплексну аналітичну оцінку матеріальних та відповідних фінансових потоків для визначення структурних пропозицій попиту та пропозиції на певні види продукції паливно-енергетичного комплексу на окремих ринках.

Стаття 18. Фінансове забезпечення розробки (формування) енергетичного балансу України

1. Фінансування забезпечення методологічної та організаційної розробки (формування) прогнозного та звітного енергетичного балансу, методологічної та іншої нормативно-правової бази, оприлюднення, моніторингу показників енергетичного балансу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.

2. Використання зазначених коштів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Відповідальність за порушення законодавства про енергетичний баланс України

1. Порушення законодавства України про енергетичний баланс України тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законами України.

Розділ V
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 20. Міжнародне співробітництво у сфері формування енергетичних балансів

1. Міжнародне співробітництво у сфері розробки енергетичних балансів здійснюється з метою порівнянь у процесі взаємодії в рамках світової господарської системи та провадження відповідної зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності, налагодження співробітництва з міжнародними енергетичними організаціями і статистичними службами інших країн з питань методології і практики формування і моніторингу показників енергетичних балансів, обміну досвідом роботи та інформацією.

Стаття 21. Міжнародні договори

1. Якщо чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародних договорів.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. До статті 10 Закону України "Про інформацію", після слів "інформація про стан довкілля (екологічна інформація)… додати "інформація про використання паливно-енергетичних ресурсів";

4. До статті 7 Закону України "Про теплопостачання" додати абзац такого змісту "Розширення використання в якості основного палива викопних видів палива, що видобуваються в України (вугілля, буре вугілля) та шахтного газу (метану), торфу тощо".

5. Кабінету Міністрів України:

1) у двомісячний термін розробити заходи щодо технічного та фінансового забезпечення виконання цього Закону;

2) у тримісячний термін:

привести нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос