Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об улучшении инвестиционного климата и развития отдельных регионов в Черкасской области (г. Умань, Уманский район, Монастырищенский район, Христиновский район, Тальновский район)

Проект закона Украины от 02.08.2012 № 11062
Дата рассмотрения: 02.08.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про покращення інвестиційного клімату та розвитку окремих регіонів в Черкаській області (м. Умань, Уманський район, Монастирищенський район, Христинівський район, Тальнівський район)

Цей Закон визначає порядок запровадження та функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Черкаській області.

Закон спрямований на створення умов для активізації інвестиційної діяльності шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах розвитку економіки відповідного регіону.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

територія пріоритетного розвитку - територія, на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови та на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих місць;

стимулювання розвитку регіонів - комплекс правових, організаційних, наукових, фінансових та інших заходів, спрямованих на досягнення сталого розвитку регіонів на основі поєднання економічних, соціальних та екологічних інтересів на загальнодержавному та регіональному рівнях, максимально ефективного використання потенціалу регіонів в інтересах їх жителів та держави в цілому;

реструктуризація підприємства - здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, організаційно-правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;

реконструкція підприємства - переобладнання існуючих виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досягнень, що здійснюється за комплексним проектом реконструкції підприємства з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції, поліпшення умов праці та охорони навколишнього природного середовища;

перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг).

До територій пріоритетного розвитку належать у своїх адміністративно-територіальних межах м. Умань та Уманський, Монастирищенський, Христинівський, Тальнівський райони Черкаської області.

Стаття 2. Мета запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Черкаській області

Метою запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у Черкаській області є залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва та сферу виробництва в цілому, охорони здоров'я, відпочинку та туризму, сільське господарство для збереження існуючих і створення нових робочих місць, будівництво нових соціально-економічних необхідних комплексів і споруд, в тому числі, будівництво та реконструкцію водогону та інших водопровідних споруд, впровадження новітніх технологій, модернізації діючих виробництв та комплексів із водопостачання, водовідведення, та вивезення і утилізації сміття, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення обсягів високоякісних товарів та послуг, цільове спрямування інвестицій у створення та розвиток сучасної виробничої, комунікаційної, соціальної, транспортної та ринкової інфраструктури, збереження й ефективного використання природних ресурсів, та інших видах економічної діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 3. Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Черкаській області

1. Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на територіях пріоритетного розвитку строком на 30 років при реалізації в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційних проектів відповідних видів економічної діяльності за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Початком реалізації інвестиційного проекту є дата фактичного внесення інвестиції.

2. Інвестиційні проекти, які реалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності, є пріоритетними для залучення кредитів, що надаються під державні гарантії, від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, іноземних банків, інших фінансово-кредитних установ.

Стаття 4. Особливості дії законодавства України на території пріоритетного розвитку в Черкаській області

1. Законодавство України на території пріоритетного розвитку діє в межах Конституції України та інших законів України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади у період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності діють у межах повноважень, передбачених Конституцією України та законами України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Стаття 5. Органи управління територією пріоритетного розвитку в Черкаській області

Органами управління територією пріоритетного розвитку є:

Рада з питань пріоритетного розвитку;

відповідні органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації.

Стаття 6. Повноваження Ради з питань пріоритетного розвитку

1. Рада з питань пріоритетного розвитку є спеціально уповноваженим органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності, що запроваджується відповідно до цього Закону на території пріоритетного розвитку в Черкаській області.

2. Рада з питань пріоритетного розвитку є юридичною особою, яка створюється Черкаською обласною державною адміністрацією за поданням відповідного органу місцевого самоврядування. До складу Ради з питань пріоритетного розвитку входять представники, делеговані органами місцевого самоврядування, представники місцевих державних адміністрацій, а також центральних органів виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України.

3. Положення про Раду з питань пріоритетного розвитку та її склад затверджується Черкаською обласною державною адміністрацією за поданням відповідного органу місцевого самоврядування.

4. До повноважень Ради з питань пріоритетного розвитку належать:

розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку території пріоритетного розвитку;

розгляд і затвердження інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

визначення як пріоритетних інвестиційних проектів, що стосуються впровадження цільових програм щодо реконструкції і будівництва водопровідних споруд та забезпечення водопостачання для населення території пріоритетного розвитку, а також програм щодо вивезення та утилізації сміття із забезпеченням відповідної техніки і обладнання;

видача свідоцтв про затвердження інвестиційних проектів;

розроблення та здійснення комплексу заходів щодо забезпечення залучення фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів;

здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом відповідного контролю за реалізацією інвестиційних проектів суб'єктами підприємницької діяльності на території пріоритетного розвитку;

підготовка відповідних пропозицій щодо встановлення ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;

організація підготовки та перепідготовки кадрів;

проведення міжнародних тендерів для відбору інвестиційних проектів та їх учасників;

прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових до виконання на території пріоритетного розвитку при реалізації інвестиційних проектів;

розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органами місцевого самоврядування та суб'єктами підприємницької діяльності при реалізації ними інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку;

надання Міністерству фінансів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України інформації щодо наслідків запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності;

реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом.

5. Матеріально-технічне забезпечення Ради з питань пріоритетного розвитку може здійснюватися за рахунок відрахувань суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти. Розмір відрахувань встановлюється Радою з питань пріоритетного розвитку за погодженням з Міністерством фінансів України.

Кошторис витрат Ради з питань пріоритетного розвитку затверджується Черкаською обласною державною адміністрацією за поданням відповідного органу місцевого самоврядування.

Стаття 7. Повноваження органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій щодо управління територіями пріоритетного розвитку в Черкаській області

1. Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації територій, на яких запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності, здійснюють свої повноваження відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. До повноважень органу місцевого самоврядування також належить:

укладення контракту з інвестором (інвесторами) про реалізацію інвестиційного проекту, схваленого Радою з питань пріоритетного розвитку;

регулювання залучення до роботи на територіях пріоритетного розвитку та громадян України та іноземних працівників;

прийняття рішення про надання в користування суб'єктам пріоритетного розвитку земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на відповідній території, та природних ресурсів місцевого значення.

Стаття 8. Умови провадження підприємницької діяльності на території пріоритетного розвитку в Черкаській області

1. На територіях пріоритетного розвитку можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на території пріоритетного розвитку, поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності виключно під час реалізації ними на цій території інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку.

3. Затвердження Радою з питань пріоритетного розвитку інвестиційного проекту та видача свідоцтва про його затвердження є підставою для укладення відповідними органами місцевого самоврядування договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі, приміщень, тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Черкаською обласною державною адміністрацією.

4. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з відповідним органом місцевого самоврядування, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законом та відповідним договором (контрактом).

5. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з відповідним органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Рада з питань пріоритетного розвитку може скасувати рішення про затвердження інвестиційного проекту та внести пропозиції про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності.

6. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з відповідним органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту може бути прийняте рішення про розірвання у встановленому законодавством порядку укладеного з ним договору (контракту), а також можуть бути внесені пропозиції Раді з питань пріоритетного розвитку про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту.

7. Рішення Ради з питань пріоритетного розвитку про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та рішення відповідного органу місцевого самоврядування про розірвання договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності, можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 8. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Кабінету Міністрів України:

у двомісячний строк визначити перелік видів економічної діяльності, щодо яких запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності і які є пріоритетними для реалізації інвестиційних проектів на території пріоритетного розвитку у Черкаській області;

у місячний строк розробити і затвердити форму типового договору між суб'єктами підприємницької діяльності та місцевими державними адміністраціями щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності на території пріоритетного розвитку у Черкаській області, передбачивши зобов'язання інвестора стосовно реінвестування звільненої від оподаткування частини доходів нерезидентів та дивідендів, що сплачуються інвесторам суб'єктами підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти, у розвиток виробництва або соціальної інфраструктури, зокрема, реконструкції старих та будівництва нових водопровідних споруд для забезпечення водопостачання для населення території пріоритетного розвитку;

у місячний строк внести пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

у місячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ЛИТВИН

Опрос