Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственном регулировании в энергетике Украины

Проект закона Украины от 02.08.2012 № 11056
Дата рассмотрения: 02.08.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державне регулювання в енергетиці України

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на енергетичних ринках.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

енергетичні ринки - ринки на яких здійснюється:

виробництво електричної енергії;

передача та розподіл електричної енергії;

постачання електричної енергії;

продаж природного газу власного видобутку;

транспортування та розподіл природного газу;

постачання природного газу;

зберігання природного газу;

транспортування нафти, аміаку і нафтопродуктів та інших речовин трубопроводами;

виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях та установках із використанням нетрадиційних або відновлюваних джерел енергії;

комбіноване виробництво електричної і теплової енергії;

суб'єкти енергетичних ринків - суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність на енергетичних ринках.

2. Терміни "природна монополія", "суб'єкт природної монополії", "суміжний ринок" вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про природні монополії", а термін "природний газ" - у значенні, наведеному у Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу".

Стаття 2. Мета і завдання державного регулювання в енергетиці

1. Метою державного регулювання в енергетиці є досягнення балансу економічних інтересів споживачів, суб'єктів енергетичних ринків і держави.

2. Основними завданнями державного регулювання в енергетиці є:

1) регулювання діяльності суб'єктів господарювання на енергетичних ринках, зокрема шляхом ліцензування та контролю;

2) формування та реалізація цінової і тарифної політики на енергетичних ринках, зокрема шляхом:

створення економічних стимулів для ефективного розвитку суб'єктів енергетичних ринків, скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів, впровадження і використання енергозберігаючих і екологічно чистих технологій та залучення інвестицій;

стимулювання підвищення якості товарів (послуг) на енергетичних ринках;

3) забезпечення ефективного функціонування та розвитку енергетичних ринків, зокрема шляхом:

недискримінаційного доступу споживачів та суб'єктів господарювання до товарів (послуг), які виробляються (реалізуються) суб'єктами енергетичних ринків;

сприяння конкуренції на енергетичних ринках;

4) захист прав споживачів товарів (послуг), які виробляються (реалізуються) суб'єктами енергетичних ринків.

Стаття 3. Загальні принципи державного регулювання в енергетиці

Основними принципами державного регулювання у сфері енергетики є:

1) законність;

2) неупередженість і передбачуваність державного регулювання;

3) об'єктивність при прийнятті рішень;

4) відкритість і прозорість процедур державного регулювання;

5) адресність регулювання;

6) забезпечення захисту прав споживачів.

Розділ II. Повноваження у сфері державного регулювання в енергетиці України

Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України:

1) забезпечує рівні умови діяльності та розвитку суб'єктів господарювання всіх форм власності;

2) забезпечує проведення державної політики цін;

3) забезпечує ефективну взаємодію міністерств, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з органом, що здійснює державне регулювання в енергетиці;

4) визначає категорії споживачів електричної енергії та природного газу, для яких встановлюються пільгові ціни (тарифи) з одночасним визначенням джерел відшкодування збитків від надання таких пільг;

5) затверджує правила користування електричною енергією, надання послуг з газопостачання для населення;

6) здійснює інші повноваження, встановлені законом.

Стаття 5. Повноваження органу, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

1. Орган, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики:

1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики на енергетичних ринках;

2) здійснює регулювання діяльності суб'єктів господарювання на енергетичних ринках шляхом:

2.1) ліцензування видів господарської діяльності, передбачених цим Законом;

2.2) визначення умов, за яких дозволяється суб'єктам господарської діяльності провадити діяльність без ліцензій;

2.3) визначення умов доступу до товарів (послуг), що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій;

2.4) установлення (затвердження) обов'язкових для суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з постачання електричної енергії, природного газу, нормативів щодо необхідного рівня фінансового забезпечення для здійснення ними діяльності на цих ринках;

2.5) установлення обмеження щодо суміщення видів діяльності на енергетичних ринках;

2.6) розроблення і затвердження:

умов та правил здійснення господарської діяльності (далі - ліцензійні умови) суб'єктами енергетичних ринків, а також порядків контролю за дотриманням ліцензійних умов;

порядку розрахунку поточної плати за ліцензії;

порядків фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, об'єктів замовника до газових мереж;

форм звітності за видами господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

вимог щодо одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації на енергетичних ринках;

2.7) здійснення контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності, вжиття заходів щодо запобігання порушенням ліцензійних умов та застосування санкцій відповідно до законодавства;

2.8) розгляду у межах своєї компетенції справ про адміністративні правопорушення, прийняття рішень за результатами такого розгляду;

2.9) формування та ведення реєстрів суб'єктів природних монополій, об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій);

3) забезпечує формування і реалізацію цінової і тарифної політики шляхом:

3.1) розроблення і затвердження:

порядків (методик) формування і процедур встановлення та перегляду цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами енергетичних ринків, ціни (тарифи) на товари (послуги) яких підлягають регулюванню відповідно до законодавства;

порядків формування інвестиційних програм для суб'єктів енергетичних ринків, ціни (тарифи) на товари та послуги яких підлягають державному регулюванню;

порядку врахування витрат електричної енергії в магістральних та міждержавних електричних мережах;

порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії;

порядку розрахунку економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії;

показників надійності та комерційної якості надання послуг суб'єктами природних монополій;

3.2) установлення (затвердження) цін (тарифів), в тому числі державних фіксованих цін (тарифів) і диференційованих за кількістю спожитого товару (послуги), граничних рівнів цін (тарифів) або граничних відхилень від державних фіксованих цін і тарифів, а саме:

цін (тарифів) на електричну енергію для споживачів, у тому числі, за категоріями;

цін (тарифів) на електричну енергію, що виробляється енергогенеруючими компаніями, крім тих, що працюють за ціновими заявками та продається в Оптовий ринок електричної енергії, та за виключенням електричної енергії яка продається енергогенеруючими компаніями за прямими двосторонніми договорами;

тарифів на передачу, розподіл, постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

тарифів на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або відновлюваних джерел енергії;

тарифів на допоміжні послуги з метою підтримки необхідного балансу потужності та електричної енергії;

"зеленого" тарифу на електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій);

величини "зеленого" тарифу для кожного суб'єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної енергії та для кожного об'єкта електроенергетики;

складової, яка враховується при формуванні тарифів на виробництво електричної енергії для виробників, що здійснюють її виробництво на теплових електричних станціях та спрямовується на фінансування реконструкцію, модернізацію обладнання та будівництва нових генеруючи потужностей;

прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії;

кошторису оптового постачальника електричної енергії;

цін на товарний природний газ власного видобутку для суб'єктів, визначених статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу";

роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення;

граничних рівнів цін на природний газ для суб'єктів господарювання відповідно до законодавства;

тарифів на транспортування, розподіл та постачання природного газу за регульованим тарифом, закачування, зберігання та відбір природного газу;

тарифів на транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів та аміаку;

4) здійснює заходи щодо забезпечення ефективного функціонування та розвитку енергетичних ринків, а саме:

4.1) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин на ринках електричної енергії та природного газу, зокрема шляхом:

розроблення і затвердження порядку розподілу коштів, отриманих в результаті проведення аукціону щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

встановлення алгоритмів розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання суб'єктів господарювання у сфері електроенергетики та на ринку природного газу, а також нормативів перерахування таких коштів;

затвердження переліків поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку суб'єктами енергетичних ринків для зарахування коштів за електричну енергію, природний газ;

4.2) розробляє і затверджує нормативно-правові акти з питань:

приєднання до електричних мереж, газових мереж;

доступу до Єдиної газотранспортної системи України, місцевих (локальних) електричних мереж;

надання і погодження технічних умов на приєднання до газових і електричних мереж та встановлення типових форм таких технічних умов;

проведення аукціону щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України та оприлюднення інформації щодо пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

встановлення критеріїв визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги;

затвердження примірної форми договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

4.3) розробляє і затверджує типові форми господарських договорів на:

приєднання електроустановок до електричних мереж;

приєднання до газових мереж;

постачання та розподілу електричної енергії;

тимчасове постачання електричної енергії без засобів обліку;

постачання природного газу за регульованим тарифом;

купівлю-продаж електричної енергії оптовим постачальником електричної енергії;

купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу);

передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (розподіл електричної енергії);

передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

транспортування природного газу магістральними трубопроводами;

розподіл природного газу;

технічне забезпечення електропостачання споживача;

спільне використання технологічних електричних мереж;

зберігання (закачування, відбір) природного газу;

4.4) сприяє створенню недискримінаційних умов для діяльності суб'єктів енергетичних ринків та сприятливих умов для залучення інвестицій;

4.5) погоджує Договір між членами Оптового ринку електричної енергії та додатки до нього та виконує інші повноваження з питань функціонування Оптового ринку електричної енергії;

4.6) визначає ступінь кваліфікації споживачів природного газу;

5) забезпечує захист прав споживачів шляхом:

5.1) розроблення та затвердження нормативно-правових актів з питань:

користування електричною енергією, природним газом для юридичних осіб;

розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, об'єктів замовників до газових мереж, спільне використання технологічних електричних мереж;

визначення обсягів споживання електричної енергії, природного газу за умови відсутності їх обліку;

визначення розрахунку вартості додаткових робіт і послуг, пов'язаних з ліцензованою діяльністю, які надаються споживачам;

визначення обсягу і вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією;

відшкодування збитків внаслідок порушення правил надання населенню послуг із газопостачання;

діяльності Інформаційно-консультаційних центрів по роботі із споживачами;

5.2) співпраці з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) з питань захисту прав споживачів електричної енергії та природного газу;

5.3) розгляду звернення споживачів та надання роз'яснення в межах компетенції;

6) проводить науково-технічні та аналітичні дослідження з питань, що належать до його компетенції;

7) взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснює співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що належать до його компетенції та бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України;

8) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо адаптації законодавства України у сфері енергетики до законодавства Європейського Союзу;

9) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства;

10) здійснює захист інформації з обмеженим доступом, отриманої в процесі здійснення своєї діяльності;

11) провадить у встановленому законодавством порядку видавничу діяльність та засновує засоби масової інформації для висвітлення питань його діяльності та регулювання діяльності суб'єктів енергетичних ринків;

12) подає Президенту України та Верховній Раді України щорічний звіт про результати своєї діяльності та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті.

2. Орган, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики має право:

1) установлювати для суб'єктів природних монополій вимоги, умови та критерії щодо провадження ними господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії;

2) визначати обсяги споживання електричної енергії і природного газу, які споживаються населенням і прирівняними до них категоріям споживачів, в межах яких і вище яких постачання електричної енергії і природного газу здійснюються за різними цінами (тарифами);

3) отримувати безоплатно:

від суб'єктів енергетичних ринків статистичну звітність в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством;

від органів державної влади - документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на нього повноважень;

4) вимагати надання у визначені ним строки, але не менше ніж 10 днів, від суб'єктів енергетичних ринків завірених копій документів, пояснень та іншої інформації пов'язаної із здійсненням їх діяльності, необхідні для здійснення своїх повноважень;

5) передавати у порядку встановленому законодавством до відповідних державних органів матеріали про виявлені факти порушення законодавства;

6) звертатися до суду з підстав, передбачених законодавством.

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в паливно-енергетичному комплексі, у сфері державного регулювання в енергетиці

Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в паливно-енергетичному комплексі здійснює такі повноваження у сфері державного регулювання енергетики:

формує прогнозні баланси електроенергії об'єднаної енергетичної системи України, нафти і нафтопродуктів, вугілля й вугільної продукції;

погоджує та подає на затвердження Кабінету Міністрів України прогнозний річний баланс надходження та розподілу природного газу в Україні, здійснює контроль за його виконанням;

затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) державних підприємств, що належать до сфери його управління.

Розділ III. Орган, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики

Стаття 7. Правовий статус органу, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Органом, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі - Комісія), яка утворюється і ліквідується Президентом України.

Комісія є державним колегіальним органом, підпорядковується Президенту України і підзвітна Верховній Раді України.

Положення про Комісію затверджується Президентом України.

Комісія для здійснення своїх повноважень може створювати та ліквідовувати територіальні органи.

Територіальні органи діють на основі Положення, що затверджується Комісією.

Стаття 8. Порядок формування національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

До складу Комісії, входять Голова Комісії і шість членів Комісії, яких призначає на посаду та звільняє з посади Президент України.

Голова та члени Комісії призначаються на посаду строком на шість років. Одна й та сама особа не може бути Головою та/або Членом Комісії більше двох строків поспіль.

Головою, членом Комісії може бути призначений громадянин України, який має вищу (профільну, економічну або юридичну) освіту, досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менше трьох років упродовж останніх десяти років.

Повноваження членів Комісії припиняються достроково у разі:

подання заяви про відставку;

грубого порушення службових обов'язків;

припинення громадянства;

неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні злочину;

подання заяви про звільнення у зв'язку з виходом на пенсію;

з інших підстав, передбачених законом.

Не може бути підставою для звільнення Голови, членів Комісії набуття повноважень новообраним Президентом України.

Після закінчення строку повноважень Голова або Член Комісії продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового відповідно Голови або Члена Комісії.

На Голову, членів Комісії та на працівників її апарату поширюється правовий статус державних службовців.

Голова та члени Комісії мають право без спеціальних дозволів (без довіреності) представляти Комісію в суді.

Гранична чисельність працівників Комісії затверджується Президентом України.

Структура Комісії затверджується Головою Комісії.

Штатний розпис Комісії затверджується Головою Комісії за погодженням з центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики в межах видатків, передбачених у державному бюджеті України.

На період до працевлаштування за Головою, Членом Комісії, звільнених, або закінченням терміну повноважень, зберігаються заробітна плата (але не більш як шість місяців) та інші пільги, які йому надано як Голові, члену Комісії.

Стаття 9. Організація діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики складається з центрального апарату і територіальних органів, у разі їх наявності (далі - система Комісії).

Комісія є правомочною з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.

Голова Комісії:

1) очолює систему Комісії та керує її діяльністю;

2) подає Президенту України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів Комісії;

3) затверджує Регламент Комісії;

4) координує роботу членів Комісії, розподіляє обов'язки між членами Комісії за відповідними напрямами щодо виконання покладених на Комісію завдань;

5) скликає і проводить засідання Комісії, вносить питання до розгляду на її засіданнях, підписує протоколи засідань та рішення Комісії, затверджує порядок денний засідання Комісії;

6) затверджує структуру центрального апарату та територіальних органів Комісії;

7) здійснює керівництво діяльністю системи Комісії, призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством керівника та працівників центрального апарату Комісії і її територіальних органів;

8) здійснює в установленому порядку представницькі функції щодо діяльності Комісії, без довіреності діє від імені Комісії у межах, встановлених законодавством України;

9) видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його компетенції;

10) у встановленому законодавством порядку присвоює працівникам Комісії ранги державних службовців, вживає заходів заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, встановлює надбавки та доплати працівникам та членам Комісії, здійснює преміювання працівників та членів Комісії;

11) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Комісії;

12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Формою роботи Комісії, як колегіального органу, є засідання.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її загального кількісного складу.

Засідання Комісії проводяться у формі відкритих або закритих слухань.

У відкритих слуханнях, мають право брати участь представники суб'єктів енергетичних ринків, організації, що представляють інтереси споживачів та інших громадських організацій.

Засідання Комісії у формі закритих слухань, проводяться при розгляді питань, які пов'язані з таємною інформацією, порядок доступу до якої регулюється спеціальними законами, службовою інформацією, або іншою інформацією, доступ до якої обмежено, а також з інших питань, передбачених Регламентом Комісії.

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу. Голова та члени Комісії мають по одному голосу кожен.

У разі відсутності Голови Комісії його обов'язки виконує один із членів Комісії за окремим наказом Голови.

Комісія на своїх засіданнях:

1) розглядає та приймає у формі постанов і розпоряджень рішення з питань, що належать до її компетенції;

2) затверджує щорічний звіт про свою діяльність.

Рішення Комісії, які є нормативно-правовими актами, підлягають обов'язковій державній реєстрації в установленому законодавством порядку, за винятком рішень з питань встановлення цін та тарифів (крім встановлення цін та тарифів для населення) і функціонування оптового ринку електричної енергії.

Рішення Комісії не потребують узгодження з органами державної влади, крім випадків, передбачених законом.

Рішення Комісій, які відповідно до закону є регуляторними актами (крім рішень щодо встановлення цін та тарифів), розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Рішення Комісії обов'язкові для виконання суб'єктами енергетичних ринків.

Рішення Комісії можуть бути оскаржені в установленому законом порядку.

У разі незгоди з рішенням Комісії суб'єкти енергетичних ринків, об'єднання споживачів та інші заінтересовані особи мають право у місячний термін з дня набрання чинності цим рішенням оскаржити його у судовому порядку.

Оскарження рішень Комісії у судовому порядку не зупиняє їх виконання. Суд за клопотанням суб'єктів енергетичних ринків, об'єднання споживачів та інших заінтересованих осіб або за своєю ініціативою може зупинити виконання рішення Комісії на час розгляду справи в суді.

Стаття 10. Особливості ліцензування в сфері енергетики

1. Ліцензуванню Комісією підлягають такі види господарської діяльності:

1) виробництво електричної енергії;

2) передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

3) передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (розподіл електричної енергії);

4) постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

5) постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;

6) оптове постачання електричної енергії;

7) комбіноване виробництво теплової і електричної енергії;

8) виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках із використанням нетрадиційних або відновлюваних джерел енергії;

9) транспортування нафти, нафтопродуктів та аміаку магістральними трубопроводами;

10) транспортування природного газу магістральними трубопроводами;

11) розподіл природного газу;

12) постачання природного газу за регульованим тарифом;

13) постачання природного газу за нерегульованим тарифом;

14) зберігання природного газу;

15) продаж за закупівельними цінами природного газу власного видобутку.

Зазначені види господарської діяльності підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Види господарської діяльності, зазначені в пунктах 1, 3, 7, 8, 11, 14, 15 частини першої цієї статті, підлягають ліцензуванню в обсягах або за критеріями, які перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами.

Ліцензія видається окремо на кожний вид діяльності.

2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду ліцензійних умов.

У разі, коли для провадження ліцензованого виду діяльності необхідно встановити (встановлені) особливі умови, ліцензійні умови провадження діяльності на енергетичних ринках можуть містити організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші спеціальні умови і правила, виконання яких є обов'язковим під час провадження зазначеного в ліцензії виду господарської діяльності.

Для отримання ліцензії суб'єкт господарювання подає заяву про видачу ліцензії до якої додається перелік документів, який встановлюється Комісією.

Ліцензія на здійснення господарської діяльності:

зазначеної в пунктах 1, 7, 8 частини першої цієї статті видається на двадцять років. У разі підтвердження права користування на енергогенеруючі об'єкти на строк менший за двадцять років, ліцензія видається на строк наданого права користування, але не менше трьох років;

зазначеної в пунктах 2, 3, 9, 10, 11 частини першої цієї статті видається на двадцять років;

зазначеної в пунктах 5, 13 частини першої цієї статті видається на п'ять років;

зазначеної в пунктах 4, 12 частини першої цієї статті видається на п'ять років;

зазначеної в пунктах 6, 14, 15 частини першої цієї статті видається на двадцять років.

Ліцензіат зобов'язаний повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів повідомити Комісію у письмовій формі разом з документами або їх засвідченими в установленому законом порядку копіями, які підтверджують внесення зазначених змін.

3. Комісія має право отримувати документи, які подаються для видачі ліцензії, її переоформлення, видачі копії ліцензії або її дубліката в електронному вигляді, якщо вони оформлені згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

Рішення про видачу ліцензії, про відмову у її видачі та анулювання ліцензії приймається протягом тридцяти днів з дня отримання заяви та відповідних документів.

Рішення про переоформлення ліцензії, видачі копії або дубліката ліцензії приймається Комісією протягом десяти робочих днів з дня отримання заяви та відповідних документів.

4. Плата за ліцензії складається з одноразової та поточної плати. Одноразова плата справляється за видачу, переоформлення ліцензії. Розмір одноразової плати за видачу, переоформлення ліцензії становить дві мінімальні заробітні плати, виходячи з її розміру, встановленого на дату прийняття Комісією рішення про видачу, переоформлення ліцензії.

Поточна плата за ліцензії розраховується, виходячи із затвердженого розміру видатків державного бюджету на фінансування діяльності Комісії, відповідно до порядку, затвердженого нею. Плата за ліцензії зараховується до державного бюджету України.

5. Ліцензія оформлюється на бланку єдиного зразка, підписується Головою Комісії або виконуючим його обов'язки і скріплюється печаткою Комісії.

Передача ліцензій іншим юридичним і фізичним особам забороняється.

Стаття 11. Державне регулювання цін (тарифів) у сфері енергетики

1. Державне регулювання цін і тарифів здійснюється відповідно до Закону України "Про природні монополії", зокрема шляхом встановлення:

державних фіксованих цін (тарифів), в тому числі і диференційованих за кількістю спожитого товару (послуги) або за групами споживачів;

граничних рівнів цін (тарифів) або граничних відхилень від державних фіксованих цін і тарифів.

2. Рішення щодо затвердження (встановлення) цін (тарифів) та порядків (методик, процедур) їх формування оприлюднюються відповідно до законодавства.

Стаття 12. Відкритість діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

1. Комісія забезпечує відкритість своєї діяльності.

2. Порядок денний засідання Комісії підлягає оприлюдненню на її офіційному веб-сайті не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення засідання.

3. Рішення Комісії та документи, ухвалені Комісією, підлягають оприлюдненню на її офіційному веб-сайті не пізніше ніж через п'ять робочих днів після дня проведення засідання.

4. Комісія співпрацює з організаціями, які представляють інтереси споживачів, інформує такі організації та споживачів про діяльність суб'єктів природних монополій і суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках.

5. Споживачі та будь-які заінтересовані особи мають право звертатися до Комісії з питань, що належать до її компетенції. Комісія розглядає такі звернення та дає відповідь заявникам у встановленому порядку.

6. Комісія інформує громадськість про результати своєї роботи, оприлюднює у засобах масової інформації, у тому числі друкованих виданнях, нормативно-правові акти та іншу інформацію з питань своєї діяльності.

7. Комісія публікує на своєму офіційному веб-сайті річний звіт про її роботу не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним.

8. При Комісії можуть створюватися дорадчі органи, які розробляють рекомендації щодо державного регулювання в енергетиці та беруть участь у підготовці й обговоренні проектів нормативно-правових актів, які розробляються Комісією.

Склад дорадчих органів та положення про них затверджуються Комісією.

Стаття 13. Фінансування діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

1. Фінансування діяльності Комісії здійснюється з державного бюджету України.

2. Плата за послуги, що надаються Комісією фізичним та юридичним особам у випадках, визначених законами України, зараховується до державного бюджету України відповідно до закону про державний бюджет України на відповідний рік.

3. Кошти на утримання Комісії, у тому числі розмір видатків на оплату праці її членів та працівників центрального апарату і територіальних органів, передбачаються у законі про державний бюджет України на відповідний рік.

Стаття 14. Гарантії здійснення повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

1. Комісія, здійснює свої повноваження відповідно до Конституції та законів України незалежно від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, суб'єктів господарювання, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок профоб'єднань, а також об'єднань громадян чи їх органів.

Втручання органів державної влади, їх посадових осіб, органів місцевого самоврядування, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок профоб'єднань, а також об'єднань громадян чи їх органів у діяльність Комісії забороняється.

2. Вплив у будь-якій формі на Голову та членів Комісії, працівників її центрального апарату або територіальних органів з метою перешкоджання виконанню ними службових обов'язків тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Стаття 15. Особливості контролю за дотриманням ліцензійних умов

1. Комісія здійснює контроль за дотриманням суб'єктами енергетичних ринків (далі - ліцензіатами) ліцензійних умов.

2. Контроль за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов здійснюється Комісією шляхом:

проведення безперешкодно планових та позапланових перевірок;

аналізу звітності, інших документів, які надає ліцензіат.

Планові перевірки здійснюються не частіше одного разу на рік відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються Комісією, до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Підставами для проведення позапланової контрольної перевірки є:

подання ліцензіатом письмової заяви про здійснення перевірки за його бажанням;

виявлення та підтвердження недостовірності даних у документах звітності;

неподання у встановлений термін ліцензіатом документів звітності та письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів, а також документів, пояснень та іншої інформації про їх діяльність на вимогу Комісії;

письмове звернення фізичних та юридичних осіб про порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

перевірка виконання ліцензіатом рішень Комісії щодо усунення порушень вимог законодавства.

За результатами проведення планової або позапланової перевірки, складається акт про додержання ліцензіатами ліцензійних умов.

3. У разі виявлення порушень ліцензіатом ліцензійних умов Комісія застосовує до нього такі санкції:

застереження (попередження);

штраф;

анулювання ліцензії.

Стаття 16. Відповідальність за порушення законодавства на енергетичних ринках

1. Суб'єкти енергетичних ринків несуть відповідальність за правопорушення у сфері енергетики України.

Правопорушеннями у сфері енергетики є:

порушення суб'єктами енергетичних ринків ліцензійних умов провадження господарської діяльності;

порушення вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, які діють на енергетичних ринках;

невиконання рішень Комісії, а також створення перешкод для виконання службових обов'язків представниками Комісії;

ненадання завірених копій документів, пояснень та іншої інформації на законні вимоги Комісії.

2. Неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої відповідними ліцензійними умовами провадження певних видів господарської діяльності на енергетичних ринках та ненадання завірених копій документів, пояснень та іншої інформації на вимогу Комісії тягнуть за собою накладення штрафу від ста до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Несвоєчасне надання інформації, необхідної для виконання покладених на Комісію, завдань, тягне за собою накладення штрафу від десяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень і ліцензійних умов, тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятисот до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Комісії документи, що підтверджують сплату штрафу.

Суми стягнутих штрафів зараховуються до державного бюджету України.

3. Комісія за умови виявлення порушень, передбачених цією статтею складає акт про порушення, на підставі якого приймає рішення про зобов'язання ліцензіата усунути виявлені порушення або застосування санкцій передбачених цим Законом.

4. Посадові особи суб'єктів енергетичних ринків несуть адміністративну відповідальність за невиконання рішень Комісії відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

5. Посадові особи Комісії, за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків, у тому числі за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, несуть відповідальність у порядку, визначеному законом.

Збитки, завдані в результаті прийняття неправомірних рішень, дій чи бездіяльності органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, що порушують норми цього Закону, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним законодавством України.

Розділ IV. Перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування.

2. До приведення інших законодавчих актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України

1) У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2004 р., N 12, ст. 155; 2005 р., N 9, стаття 182; 2009 р., N 30, стаття 417; 2010 р., N 37, ст.496; Офіційний вісник України, 2011 р., N 60, ст. 2404)

а) частину першу статті 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"транспортування аміаку магістральними трубопроводами.";

б) в абзаці п'ятому частини першої статті 15 слова "встановлення тарифів" замінити словами "встановлення цін (тарифів)".

2) У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст.ст. 319, 321; 2005р, N 10, ст. 190; N 27, ст. 359; N 33, ст. 428; 206 р., N 22, ст. 184;2009 р., N 13, ст. 155; N 19, ст. 257; N 31, ст. 457; N 32-33, ст. 496; 2010 р., N 37, ст. 496; Офіційний вісник України, 2010 р., N 37, ст. 496; 2011 р., N 48, ст. 1959; N 87, ст. 3155):

а) у частині четвертій статті 11 після слів "Законом України "Про природні монополії" додати слова "та Законом України "Про державне регулювання в енергетиці України";

б) частину третю статті 13 викласти в такій редакції:

"Ліцензія видається окремо на кожний вид діяльності відповідно до закону.";

в) у частині третій статті 27:

абзац другий викласти в такій редакції:

"за неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої в ліцензіях на виробництво, передачу або постачання електричної енергії (ліцензійних умовах) та в нормативно-правових актах, що регулюють питання функціонування об'єднаної енергетичної системи України і споживання енергії, а також ненадання завірених копій документів, пояснень та іншої інформації на вимогу національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, - штраф від ста до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;";

у абзаці третьому:

після слів "несвоєчасне виконання" доповнити словами "ліцензійних умов";

слова "до п'яти тисяч" замінити словами "від п'ятисот до п'ятдесяти тисяч";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"за несвоєчасне надання інформації, необхідної для виконання покладених на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, завдань, - штраф від десяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."

3) У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами):

а) у статті 9:

частину першу доповнити новими пунктами такого змісту:

"13) діяльність на ринку природного газу;

14) діяльність з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії;

15) діяльність з транспортування нафти, нафтопродуктів та аміаку;

16) продаж за закупівельними цінами природного газу власного видобутку.";

б) частину другу доповнити новим речення такого змісту:

"Господарська діяльність на енергетичних ринках підлягає ліцензуванню відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державне регулювання в енергетиці України ".

в) в частині третій пункти чотирнадцятий, п'ятнадцятий і шістнадцятий виключити.

У зв'язку з цим пункти сімнадцятий - сорок п'ятий вважати пунктами чотирнадцятим - сорок другим відповідно.

г) частину п'яту статті 10 доповнити словами "або державним колегіальним органом відповідно до закону".

4) Абзац третій статті 4 Закону України "Про ціни і ціноутворення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., N 52, ст. 650; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 33, ст. 225; 2004 р., N 12, ст. 155; 2010 р., N 49, ст. 571) після слова "електроенергетики" доповнити словами "нафтогазового комплексу".

5) Частину другу статті 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 9, ст. 79; Офіційний вісник України, 2012 р., N 4, ст. 135) доповнити новим абзацом такого змісту:

"актів державних колегіальних органів з питань встановлення цін (тарифів)". "

6) У Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 55, ст. 1842; 2011 р., N 60, ст. 2404):

а) пункт 19 частини першої статті 1 вкласти в такій редакції:

"19) природний газ - корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів (природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ), перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 мм ртутного стовпа і температура - 20° C) і є товарною продукцією;";

б) у статті 6:

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. За видачу (переоформлення) ліцензії справляється плата, яка складається з одноразової і поточної плати, розмір та порядок зарахування якої до державного бюджету України визначається законом.";

у частині п'ятій слова "Кабінетом Міністрів України, але не менше трьох років" замінити словом "законом";

в) у статті 23:

пункт третій частини четвертої виключити;

абзац другий частини п'ятої після слів "на ринку природного газу" доповнити словами "а також ненадання документів, пояснень та іншої інформації на вимогу національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

частину п'яту після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"за несвоєчасне надання інформації, необхідної для виконання покладених на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, завдань, - штраф від десяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."

7) Частину шосту статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Офіційний вісник України, 2011, N 18, ст. 735) доповнити словами "і державними колегіальними органами".

4. Встановити, що до приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про державне регулювання в енергетиці України" закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону

5. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набуття чинності цим Законом:

затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

забезпечити прийняття, перегляд, приведення у відповідність з цим Законом нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос