Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О форвардной залоговой закупке сельскохозяйственной продукции у мелких и средних сельскохозяйственных предприятий

Проект закона Украины от 05.07.2012 № 10716
Дата рассмотрения: 05.07.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про форвардну заставну закупівлю сільськогосподарської продукції у дрібних і середніх сільськогосподарських підприємств

Цей закон регулює суспільні відносини, які виникають у сфері форвардної заставної закупівлі сільськогосподарської продукції у дрібних і середніх сільськогосподарських підприємств шляхом оформлення форвардних закладних.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Мета Закону

Метою цього Закону є надання підтримки дрібним і середнім сільськогосподарським підприємствам у залученні коштів для вирощування і реалізації сільськогосподарської продукції шляхом форвардної закупівлі вирощуваної ними сільськогосподарської продукції.

Стаття 2. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

сільськогосподарська продукція - продукція, перелік якої визначений в групах 01 - 14 розділів I та II Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, згідно із Законом України "Про Митний тариф України";

майбутній урожай - сільськогосподарська рослинницька продукція, яку планує отримати сільськогосподарське підприємство на основі здійснених посівів сільськогосподарських культур на належних йому сільськогосподарських угіддях у процесі здійснення сільськогосподарської діяльності у поточному сільськогосподарському (маркетинговому) році;

дрібні сільськогосподарські підприємства - фермерські господарства та юридичні особи інших організаційно-правових форм, які здійснюють вирощування сільськогосподарської продукції з метою її реалізації на земельній ділянці (земельних ділянках), площа якої (яких) не перевищує 1000 га;

середні сільськогосподарські підприємства - фермерські господарства та юридичні особи інших організаційно-правових форм, які здійснюють вирощування сільськогосподарської продукції з метою її реалізації на земельній ділянці (земельних ділянках), площа якої (яких) не перевищує 10000 га;

форвардна заставна закупівля сільськогосподарської продукції - закупівля сільськогосподарської продукції у її виробників на підставі цивільних правочинів, відповідно до яких покупець (заготівельник) зобов'язується сплатити сільськогосподарському товаровиробникові при укладенні правочину не менше 60 відсотків її вартості (ціни) під заставу майбутнього урожаю, сільськогосподарський товаровиробник зобов'язується видати покупцеві при укладенні правочину форвардну заставну та у майбутньому в установлений строк передати сільськогосподарську продукцію у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобов'язується прийняти у сільськогосподарську продукцію у встановлений строк і сплатити за неї решту її вартості (ціни), визначеної таким правочином;

форвардна заставна - товаророзпорядчий документ, що підтверджує факт укладення правочину щодо форвардної закупівлі сільськогосподарської продукції між сільськогосподарським товаровиробником та покупцем (заготівельником), визначає зміст зобов'язань сторін щодо вирощування, поставки та оплати сільськогосподарської продукції та є об'єктом цивільного обігу;

експертна установа - фізична чи юридична особа, яка має право проводити за плату товарознавчі дослідження (аналіз) якості сільськогосподарської продукції та надавати відповідні висновки;

моніторинг предмета застави за форвардною заставною закупівлею сільськогосподарської продукції - діяльність держателів форвардних заставних, яка полягає у здійсненні спостереження за вирощуванням сільськогосподарської продукції - майбутнього урожаю, що виступає предметом застави за форвардною заставною закупівлею сільськогосподарської продукції.

Стаття 3. Форма форвардної заставної

1. Форвардні заставні складаються у письмовій формі на бланку, підписуються сторонами форвардної заставної закупівлі сільськогосподарської продукції та підлягають нотаріальному посвідченню.

2. Форвардні заставні складаються у двох примірниках, один з яких зберігається в справах особи, яка вчиняє нотаріальні дії з їх посвідчення та реєстрації, а інший - передається покупцеві (заготівельнику) сільськогосподарської продукції. За бажанням сільськогосподарського підприємства йому може бути надана посвідчена копія форвардної заставної, яка не є об'єктом цивільного обігу.

Стаття 4. Реквізити форвардної заставної

1. Форвардна закладна має містити наступні реквізити:

1) назву - "Форвардна заставна";

2) реквізити сільськогосподарського підприємства;

3) реквізити покупця (заготівельника) сільськогосподарської продукції;

4) зміст зобов'язання сільськогосподарського підприємства щодо поставки сільськогосподарської продукції з визначенням її кількості та якості;

5) термін поставки сільськогосподарської продукції;

6) умови та місце поставки сільськогосподарської продукції;

7) опис предмету застави: кількість та оціночна вартість заставленої

сільськогосподарської продукції, а також площа, місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки, на яких вирощується заставлений майбутній урожай сільськогосподарської продукції або ідентифікаційні номери живих тварин, які виступають предметом застави;

8) інші умови виконання зобов'язань за форвардною заставною закупівлею сільськогосподарської продукції;

9) дату та місце видачі форвардної заставної;

10) відомості про передачу прав за форвардною заставною іншій особі та її реквізити.

2. Документ, що не відповідає вимогам цієї статті, не є форвардною заставною.

3. Форма форвардної заставної затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Порядок складання та посвідчення форвардних заставних

1. Форвардна заставна складається на один вид сільськогосподарської продукції з зазначенням площі угідь, на яких вирощується заставлена рослинницька продукція.

2. Нотаріальне посвідчення форвардних заставних здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про нотаріат" для правочинів, з врахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

3. Нотаріус, який посвідчує форвардну заставну, реєструє заставу сільськогосподарської продукції у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

Розділ II. Укладення правочинів щодо форвардної заставної закупівлі сільськогосподарської продукції

Стаття 6. Сільськогосподарські підприємства, які мають право видавати форвардні заставні

Форвардні заставні можуть видаватися дрібними та середніми сільськогосподарськими підприємствами, які:

1) займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва протягом 3-х років;

2) мають на праві власності, праві постійного користування, праві оренди чи емфітевзису земельну ділянку (земельні ділянки) сільськогосподарського призначення для здійснення виробництва сільськогосподарської продукції, які посвідчені у встановленому законом порядку.

Стаття 7. Покупці (заготівельники) сільськогосподарської продукції

1. Покупцями (заготівельниками) сільськогосподарської продукції за форвардною заставною закупівлею сільськогосподарської продукції можуть є особи, які здійснюють закупівлю і реалізацію сільськогосподарської продукції.

2. Покупці (заготівельники) сільськогосподарської продукції, набутої у власність на підставі правочину щодо форвардної заставної закупівлі, мають право вільно реалізовувати її на ринку.

3. Банки можуть надавати кредити під заставу форвардних заставних.

Стаття 8. Предмет застави майбутнього урожаю за форвардною заставною закупівлею сільськогосподарської продукції

1. Предметом застави майбутнього урожаю за форвардною заставною закупівлею сільськогосподарської продукції є посіви сільськогосподарських рослин з моменту укладення правочину щодо форвардної заставної закупівлі сільськогосподарської продукції і до повного виконання його сторонами своїх зобов'язань по такому правочину.

2. Якщо майбутній урожай сільськогосподарського підприємства або земельна ділянка, на якій планується його виростити, перебувають у заставі, сільськогосподарське підприємство не може укласти щодо такого майбутнього урожаю правочин щодо форвардної заставної закупівлі сільськогосподарської продукції.

Стаття 9. Визначення розміру майбутнього урожаю як предмета застави за форвардною заставною закупівлею сільськогосподарської продукції

1. Розмір майбутнього урожаю як предмета застави за форвардною заставною закупівлею сільськогосподарської продукції визначається шляхом множення площі земельної ділянки, яку сільськогосподарське підприємство планує використовувати для вирощування майбутнього урожаю, на середню урожайність відповідної сільськогосподарської продукції за останні три роки.

2. Земельна ділянка, яку сільськогосподарське підприємство планує використовувати для вирощування майбутнього урожаю за форвардною заставною закупівлею сільськогосподарської продукції, повинна належати підприємству на праві власності чи праві користування, мати кадастровий номер та має бути відмежована від інших земель підприємства постійними межовими знаками.

3. Середня урожайність відповідної сільськогосподарської культури визначається за документованими даними сільськогосподарського підприємства або за показниками державної статистичної звітності.

4. Розмір застави повинен бути не меншим за розмір зобов'язання за форвардною закладною.

5. Зібраний сільськогосподарським підприємством урожай рослинницької продукції вважається предметом застави за форвардною заставною закупівлею сільськогосподарської продукції, якщо сільськогосподарське підприємство не доведе факт іншого походження такої продукції.

Стаття 10. Якість сільськогосподарської продукції за форвардною заставною її закупівлею

Якість сільськогосподарської продукції як предмета застави за форвардною заставною закупівлею сільськогосподарської продукції визначається сільськогосподарським підприємством та покупцем (заготівельником) сільськогосподарської продукції за взаємною згодою, виходячи з ДСТ, технічних умов, технологічних регламентів, класифікаторів, чинних на день укладення правочину щодо форвардної заставної закупівлі сільськогосподарської продукції.

У випадку якщо сільськогосподарське підприємство не отримало урожай сільськогосподарської продукції у розмірі, визначеному форвардною заставною закупівлею сільськогосподарської продукції, то він може запропонувати покупцеві (заготівельнику) поставити, за його згодою, сільськогосподарську продукцію іншої якості або ж іншу вирощену ним сільськогосподарську продукцію.

Формули перерахунку кількості сільськогосподарської продукції у випадку поставки сільськогосподарської продукції іншої якості визначаються за згодою сторін.

Стаття 11. Перехід прав на земельні ділянки, щодо майбутнього урожаю з яких укладений правочин про форвардну заставну закупівлю сільськогосподарської продукції

1. Сільськогосподарське підприємство, яке є власником, орендарем чи емфітевтом земельної ділянки, щодо майбутнього урожаю з якої укладений правочин про форвардну заставну закупівлю сільськогосподарської продукції, не має права здійснювати відчуження такої ділянки чи прав оренди та емфітевзису на неї до виконання своїх зобов'язань за форвардною закладною без згоди покупця сільськогосподарської продукції (держателя форвардної заставної).

Згода покупця сільськогосподарської продукції (держателя форвардної заставної) на відчуження сільськогосподарським підприємством земельної ділянки, щодо майбутнього урожаю з якої укладений правочин про форвардну заставну закупівлю сільськогосподарської продукції, або права оренди чи права емфітевзису на неї надається у письмовій формі.

2. Перехід права власності чи права користування земельною ділянкою не зупиняє дію передбаченого форвардною заставною зобов'язання щодо поставки сільськогосподарської продукції, яке переходить до набувача такої земельної ділянки чи права на неї, а також не скасовує права покупця (заготівельника) сільськогосподарської продукції на її отримання відповідно до форвардної заставної.

Стаття 12. Страхування сільськогосподарської продукції

Сільськогосподарська продукція, щодо якої укладений правочин про її форвардну заставну закупівлю, може бути застрахована сільськогосподарським підприємством або покупцем (заготівельником) сільськогосподарської продукції. Сторони можуть домовитись про спільне несення витрат на страхування такої сільськогосподарської продукції.

Стаття 13. Порядок здійснення моніторингу предмета застави за форвардною заставною закупівлею сільськогосподарської продукції

1. Покупець (заготівельник) сільськогосподарської продукції за її форвардною заставною закупівлею має право здійснювати моніторинг предмета застави за форвардною заставною закупівлею сільськогосподарської продукції протягом всього періоду чинності цього правочину.

2. Моніторинг предмета застави за форвардною заставною закупівлею сільськогосподарської продукції включає здійснення покупцем (заготівельником) сільськогосподарської продукції спостереження за майбутнім урожаєм, дотриманням сільськогосподарським підприємством відповідних технологічних процесів з можливістю доступу до земельних ділянок, на яких вирощується майбутній урожай, а також доступ до приміщень, де зберігається зібрана сільськогосподарська продукція, що є предметом застави за форвардною заставною закупівлею сільськогосподарської продукції.

3. Покупець (заготівельник) сільськогосподарської продукції має право самостійно або з залученням третіх осіб здійснювати моніторинг майбутнього урожаю сільськогосподарської продукції, що є предметом застави за форвардною заставною закупівлею сільськогосподарської продукції.

4. Моніторинг предмета застави за форвардною заставною закупівлею сільськогосподарської продукції здійснюється за графіком, складеним сільськогосподарським підприємством та покупцем (заготівельником) сільськогосподарської продукції.

5. При здійсненні моніторингу предмета застави за форвардною заставною закупівлею сільськогосподарської продукції покупець (заготівельник) не має права безпосередньо втручатися у господарську діяльність сільськогосподарського підприємства або перешкоджати її здійсненню.

Стаття 14. Наслідки порушення сільськогосподарським підприємством технологічних процесів вирощування сільськогосподарської продукції

1. У разі виявлення в ході моніторингу порушення сільськогосподарським підприємством технологічних процесів вирощування сільськогосподарської продукції, майбутній урожай якої є предметом застави за форвардною заставною закупівлею сільськогосподарської продукції, що ставить під загрозу отримання майбутнього урожаю сільськогосподарської продукції визначеному обсязі, покупець (заготівельник) сільськогосподарської продукції вправі скласти акт про порушення технологій виробництва та вимагати від боржника усунути таке порушення протягом розумного строку.

2. Якщо усунення таких порушень є неможливим, покупець (заготівельник) має право вимагати розірвання правочину форвардної заставної закупівлі сільськогосподарської продукції достроково в односторонньому порядку та відшкодування шкоди, збитків, завданих сільськогосподарським підприємством, у встановленому законом порядку.

Стаття 15. Відчуження форвардних заставних

1. Форвардні заставні можуть відчужуватися їх держателями іншим особам, які набувають прав покупця (заготівельника) відповідної сільськогосподарської продукції.

2. Передача прав за форвардною закладною здійснюється шляхом вчинення на ній передавального надпису "Відступлено", з зазначенням нового покупця (заготівельника) сільськогосподарської продукції, підписанням сторонами правочину щодо форвардної заставної та скріпленням підписів їх печатками.

3. Відчуження форвардних заставних підлягає нотаріальному посвідченню в порядку, передбаченому Законом України "Про нотаріат" для посвідчення правочинів, з врахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

4. Нотаріус, який здійснив посвідчення правочину щодо відчуження форвардної заставної, зобов'язаний протягом п'яти робочих днів направити повідомлення про відчуження форвардної заставної сільськогосподарському підприємству.

Розділ III. Виконання правочинів щодо форвардної заставної закупівлі сільськогосподарської продукції

Стаття 16. Чинність форвардної заставної

1. Форвардна заставна є чинною до її повного виконання сторонами.

2. За домовленістю між сільськогосподарським підприємством та покупцем (заготівельником) сільськогосподарської продукції виконання зобов'язань за форвардною заставною може бути продовжене на період до збору урожаю наступного сільськогосподарського року.

3. Подовження терміну виконання зобов'язань за форвардною заставною підлягає нотаріальному посвідченню.

Стаття 17. Заміна предмета застави за форвардною заставною

1. У разі загибелі посівів сільськогосподарських культур, які є предметом застави за форвардною заставною, сільськогосподарське підприємство зобов'язане запропонувати покупцеві (заготівельнику) внести зміни у предмет застави шляхом заміни загиблих посівів посівами сільськогосподарських культур на інших ділянках (полях) сільськогосподарського підприємства. Внесення зазначених змін у предмет застави підлягає нотаріальному посвідченню.

2. Якщо заміна загиблих посівів сільськогосподарських культур є неможливою або неприйнятною для покупця (заготівельника), сільськогосподарське підприємство може запропонувати продовжити дію форвардної заставної на наступний сільськогосподарський рік, здійснити поставку покупцеві (заготівельнику) іншої сільськогосподарської продукції, що є його власністю, аналогічної вартості або повернути отримані від покупця (заготівельника) кошти.

3. У разі недостатності зібраного урожаю для повного погашення боргу за форвардною заставною сільськогосподарське підприємство може запропонувати покупцеві (заготівельнику) поставку іншої рослинницької чи тваринницької продукції, яка є його власністю.

У разі відсутності у сільськогосподарського підприємства такої продукції чи неприйнятності даної пропозиції для покупця (заготівельника) термін дії форвардної може бути продовжений на наступний сільськогосподарський (маркетинговий) рік. Продовження дії форвардної заставної підлягає нотаріальному посвідченню.

Стаття 18. Виконання форвардної заставної сільськогосподарським підприємством

1. Виконання форвардної заставної сільськогосподарським підприємством може здійснюватися шляхом поставки відповідних кількості та якості зазначеної у ній сільськогосподарської продукції у місце визначене, визначене покупцем (заготівельником) сільськогосподарської продукції, або шляхом вивезення такої продукції її покупцем (заготівельником) зі складу сільськогосподарського підприємства не пізніше терміну, зазначеного у форвардній заставній.

2. Сільськогосподарське підприємство може, за згодою покупця (заготівельника), поставити йому іншу сільськогосподарську продукцію або сільськогосподарську продукцію іншої якості.

3. За згодою сторін поставка сільськогосподарським підприємством зобов'язань за форвардною заставною може здійснюватися шляхом передачі покупцеві (заготівельникові) складських документів, що посвідчують право власності на сільськогосподарську продукцію, яка зберігається на товарному складі.

4. Порядок поставки сільськогосподарської продукції, в тому числі вибір формули перерахунку кількості і якості сільськогосподарської продукції, що поставляється взамін визначеної у форвардній заставній, визначається її сторонами.

Стаття 19. Виконання форвардної заставної покупцем (заготівельником) сільськогосподарської продукції

1. Покупець (заготівельник) сільськогосподарської продукції за форвардною заставною протягом трьох робочих днів з моменту повного виконання сільськогосподарським підприємством зобов'язань по поставці сільськогосподарської продукції зобов'язаний:

а) проставити на форвардній заставній напис "Виконано", посвідчити виконання підписом уповноваженої особи, скріпити підпис печаткою та передати форвардну заставну сільськогосподарському підприємству;

б) перерахувати на рахунок сільськогосподарського підприємства, зазначений у форвардній заставній решту коштів, що становлять загальну вартість сільськогосподарської продукції за форвардною заставною.

2. Повернення форвардної заставної покупцем (заготівельником) сільськогосподарському підприємству здійснюється шляхом її передачі уповноваженій особі сільськогосподарського підприємства та отриманням від неї розписки про отримання.

За письмовою згодою сільськогосподарського підприємства покупець (заготівельник) може надіслати таку розписку шляхом направлення цінного листа з описом вкладення на адресу сільськогосподарського підприємства, зазначену у форвардній заставній.

3. Протягом 30 днів після отримання форвардної заставної х надписом "Виконано" сільськогосподарське підприємство повинне подати її у нотаріальну контору для внесення запису до Державного реєстру рухомого майна про зняття застави сільськогосподарської продукції.

Стаття 20. Виконання форвардної заставної частинами

1. За згодою між сторонами форвардної заставної виконання сільськогосподарським підприємством та покупцем (заготівельником) сільськогосподарської продукції може здійснюватися частинами. Таке виконання може посвідчуватися шляхом надання покупцем (заготівельником) сільськогосподарської продукції сільськогосподарському підприємству відповідних розписок.

2. Остаточне виконання сільськогосподарським підприємством зобов'язань за форвардною заставною щодо поставки покупцеві (заготівельникові) сільськогосподарської продукції здійснюється в порядку, встановленому у ст. 18 цього Закону.

Стаття 21. Звернення стягнення на сільськогосподарську продукцію

Застава майбутнього урожаю сільськогосподарської продукції або живих тварин шляхом видачі форвардної заставної надає покупцеві (заготівельнику переважне перед іншими кредиторами право на звернення стягнення на такий урожай у випадку невиконання сільськогосподарським підприємством своїх зобов'язань за форвардною заставною.

Стаття 22. Врегулювання та вирішення спорів щодо якості сільськогосподарської продукції

1. Спори з питань якості сільськогосподарської продукції, яка вирощується відповідно до правочинів щодо форвардної заставної закупівлі, врегульовуються комісією, створеною сільськогосподарським підприємством та покупцем (заготівельником) на паритетних засадах.

2. У разі недосягнення членами комісії згоди у вирішенні спору щодо якості сільськогосподарської продукції сторони можуть залучити до його вирішення експертну установу чи експерта.

3. У разі незгоди однієї зі сторін з висновком експертної установи чи експерта щодо якості сільськогосподарської продукції спір вирішується судом.

Стаття 23. Відповідальність сільськогосподарського підприємства за невиконання зобов'язань за форвардною заставною

1. За невиконання зобов'язань за форвардною заставною сільськогосподарське підприємство несе відповідальність незалежно від наявності його вини.

2. У разі невиконання сільськогосподарським підприємством зобов'язань поставки сільськогосподарської продукції за форвардною заставною у вказаний у ній строк, покупець (заготівельник) вправі звернутися до особи, уповноваженої вчиняти нотаріальні дії, за вчиненням виконавчого напису щодо звернення стягнення на предмет застави за форвардною заставною.

3. У разі відсутності у сільськогосподарського підприємства у сільськогосподарської продукції, яка є предметом застави за форвардною заставною, покупець (заготівельник) має право на задоволення своїх вимог за рахунок іншого майна сільськогосподарського підприємства.

4. У разі відчуження сільськогосподарським підприємством сільськогосподарської продукції, яка є предметом застави за форвардною заставною, третій особі, покупець (заготівельник) має право вимагати переведення від третьої особи прав покупця сільськогосподарської продукції на себе.

Стаття 24. Відповідальність покупця (заготівельника) за невиконання зобов'язань за форвардною заставною

1. У разі відмови покупця (заготівельника) у прийнятті або у разі не вивезення сільськогосподарської продукції, що є предметом застави за форвардною заставною, протягом 15 днів з моменту отримання від сільськогосподарського підприємства повідомлення про готовність передати таку продукцію покупцеві (заготівельнику), останній сплачує сільськогосподарському підприємству штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат, а також відшкодовує збитки, завдані відмовою у прийнятті або не вивезенням сільськогосподарської продукції.

2. У разі прострочення оплати поставленої сільськогосподарським підприємством продукції покупець (заготівельник) сплачує йому пеню у розмірі 0,03 відсотка від суми оплати за кожен день прострочення.

3. У разі невиконання покупцем (заготівельником) обов'язку повернути форвардну заставну з проставленим написом "Виконано" після виконання сільськогосподарським підприємством зобов'язання щодо поставки сільськогосподарської продукції, протягом одного місяця з моменту виконання, заготівельник (покупець), зобов'язаний відшкодувати сільськогосподарському підприємству збитки, завдані таким невиконанням, а також сплатити штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат.

4. У разі неповернення покупцем (заготівельником) форвардної заставної сільськогосподарському підприємству протягом шести місяців після виконання сільськогосподарським підприємством обов'язку щодо поставки сільськогосподарської продукції, яка є предметом застави за форвардною заставною, покупець (заготівельник) зобов'язаний відшкодувати сільськогосподарському підприємству збитки, завдані таким невиконанням, а також сплатити штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

Розділ IV. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через два місці після його опублікування.

2. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються до відносин з оформлення, видачі, обігу, виконання форвардних заставних у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1) Доповнити ч. 1 ст. 37 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383) пунктами 6, 7 наступного змісту:

"6) нотаріально посвідчують форвардні заставні та правочини щодо їх відчуження;

7) вчиняють виконавчі написи про примусове виконання зобов'язань за форвардними заставними та звернення стягнення на предмет застави за ними"

2) Внести зміни до Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207):

а) Доповнити статтю 11 частиною 4 наступного змісту:

"4. У випадках, передбачених законом, здійснення прав державного виконавця, передбачених п. 4, 5, 7, 15 ч. 3 ст. 11, може бути передоручене державним виконавцем іншим учасникам виконавчого провадження, про що виноситься вмотивована постанова. При цьому всі виконавчі дії, вчинені такими повіреними під час реалізації доручених їм прав державного виконавця, підлягають затвердженню державним виконавцем."

б) Доповнити частину другу статті 25 абзацами третім та четвертим наступного змісту:

"Виконавчі документи про примусове виконання зобов'язань за форвардними заставними розглядаються в день їх надходження.

Отримавши виконавчі документи, державний виконавець виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. В постанові про відкриття виконавчого провадження по примусовому виконанні зобов'язань за форвардними заставними державний виконавець вказує про необхідність сільськогосподарському підприємству - боржнику самостійно виконати рішення протягом одного дня з моменту винесення постанови та зазначає, що у разі ненадання боржником документального підтвердження виконання рішення буде розпочате примусове виконання цього рішення із стягненням з боржника виконавчого збору і витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, передбачених цим Законом. За заявою стягувача державний виконавець одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження доручає стягувачу чи його представнику здійснювати виконавчі дії та користуватися правами державного виконавця відповідно до частини 4 статті 11 цього Закону щодо розшуку майна сільськогосподарського підприємства - боржника, його опису, арешту та передачі на відповідальне зберігання, а також накладає арешт на майно та кошти боржника, про що виноситься відповідна постанова";

в) Викласти частину третю статті 29 у наступній редакції:

"Провадження виконавчих дій у нічний час допускається у разі, якщо невиконання рішення створює загрозу життю чи здоров'ю громадян, або пов'язане з примусовим виконанням зобов'язань за форвардними заставними, або якщо виконавчі дії, розпочаті до двадцять другої години, необхідно продовжити, але з наступним повідомленням начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, не пізніше наступного робочого дня після проведення таких дій."

г) Доповнити статтю 61 частиною третьою:

"В такому самому порядку виконуються виконавчі написи за форвардними заставними. Для їх виконання протягом 72 годин з моменту порушення виконавчого провадження державний виконавець особисто або особа, якій він доручив це відповідно до частини 4 статті 11, вилучає вказані у виконавчому документі предмети у боржника і передає їх стягувачеві, про що складає акт передачі. У разі знищення речі, що мала бути передана стягувачеві в натурі, або у разі відсутності такої речі у боржника з іншої підстави, державний виконавець складає обґрунтований акт про неможливість виконання, який є підставою для закриття виконавчого провадження щодо примусового стягнення за форвардною заставною."

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати і подати до Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос