Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственном льготном кредитовании национальных товаропроизводителей

Проект закона Украины от 05.07.2012 № 10711
Дата рассмотрения: 05.07.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державне пільгове кредитування національних товаровиробників

Цей Закон визначає пріоритети та механізм державної фінансової підтримки вітчизняних підприємств - національних товаровиробників, орієнтованих на внутрішній ринок, а також тих, що виробляють високотехнологічну та інноваційну продукцію, призначену на експорт, через систему пільгового кредитування як важливу складову частину, пріоритетний напрям державної кредитної політики.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

національні товаровиробники - сукупність виробників подібного товару або тих із них, сукупне виробництво яких становить основну частину всього обсягу виробництва в Україні даного товару - підприємства державної та недержавної форм власності, що отримують понад 75 % обсягу валового доходу від операцій з реалізації продукції власного виробництва на рік, в промисловості, сільському господарстві, обороні та інших визначених Кабінетом Міністрів України пріоритетних галузях економіки України, орієнтовані на її внутрішній ринок (в першу чергу переробні підприємства, підприємства легкої та харчової промисловості), а також підприємства, які виробляють високотехнологічну та інноваційну продукцію, призначену на експорт. До національних товаровиробників не належать іноземні підприємства, а також підприємства з іноземними інвестиціями;

державний пільговий кредит - позичковий капітал в національній валюті України, що передається Національним банком України та державними банками національним товаровиробникам у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання, який надається для реалізації зареєстрованих в установленому порядку інвестиційних та інноваційних проектів відповідно до затверджених пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні;

кредитори - Національний банк України та державні банки;

позичальники - національні товаровиробники, щодо яких кредиторами ухвалено рішення про надання державного пільгового кредиту;

пільгова відсоткова ставка за державним кредитом - ставка, чинна на дату нарахування відсотків, яка, у випадку надання кредиту Національним банком України, не повинна перевищувати розмір облікової ставки Національного банку України, а у випадку надання кредиту державним банком не повинна перевищувати розмір подвійної облікової ставки Національного банку України.

2. Інші терміни, які використовуються в цьому Законі, вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, законах України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про інвестиційну діяльність", "Про інноваційну діяльність", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні".

Стаття 2. Сфера дії Закону та правова база державного пільгового кредитування

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані з наданням національним товаровиробникам державної фінансової підтримки через запровадження системи державного пільгового кредитування їх інвестиційних та інноваційних проектів.

2. Зазначені у частині першій цієї статті відносини, не врегульовані цим Законом, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про інвестиційну діяльність", "Про інноваційну діяльність", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між кредиторами і позичальниками.

Стаття 3. Мета державного пільгового кредитування національних товаровиробників

1. Метою державного пільгового кредитування національних товаровиробників є:

подолання структурних диспропорцій у національній економіці, підтримка національного товаровиробника та захист внутрішнього ринку від низькоякісного імпорту, забезпечення високих стандартів якості для споживача;

забезпечення зростання продуктивності праці та конкурентоздатності продукції на основі модернізації виробничих фондів і освоєння високих технологічних укладів підприємствами - національними товаровиробниками;

зниження відсоткової ставки кредитних ресурсів для національного товаровиробника, зменшення залежності від закордонних ринків капіталу.

Стаття 4. Система і принципи державного пільгового кредитування національних товаровиробників

1. Система державного пільгового кредитування національних товаровиробників є дворівневою і здійснюється:

Національним банком України та його територіальними управліннями щодо національних товаровиробників державної форми власності;

державними банками щодо національних товаровиробників державної та недержавної форми власності.

2. Пільгове державне кредитування національних товаровиробників ґрунтується на принципах пріоритетності для економіки України стратегічних галузей, виконання державного замовлення, забезпечення сталого економічного і соціального розвитку України.

3. Порядок надання державних пільгових кредитів та укладення відповідних договорів між кредиторами та позичальниками визначається Національним банком України.

4. Державне пільгове кредитування національних товаровиробників здійснюється на підставі Типового договору, який затверджується Національним банком України.

Стаття 5. Цільове призначення коштів державного пільгового кредитування

1. Державний пільговий кредит надається підприємствам - національним товаровиробникам на закупівлю виробничого обладнання, сировини для виробничих потреб, паливо-мастильних матеріалів чи інших товарів, робіт або послуг, що безпосередньо використовуються в виробничому процесі для реалізації зареєстрованих в установленому порядку інвестиційних чи інноваційних проектів відповідно до затверджених пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні.

Стаття 6. Джерела державного пільгового кредитування національних товаровиробників

1. Національний банк України та його територіальні управління відповідно до цього Закону здійснюють державне пільгове кредитування за рахунок власних кредитних ресурсів. У випадку недостатності власних кредитних ресурсів для здійснення державного пільгового кредитування, Національний банк України звертається до Міністерства фінансів України для включення до проекту Державного бюджету України на наступний рік з відповідним бюджетним запитом щодо виділення Національному банку України державної позики для фінансування витрат на здійснення державного пільгового кредитування національних товаровиробників державної форми власності.

2. Державні банки відповідно до цього Закону здійснюють державне пільгове кредитування за рахунок власних кредитних ресурсів. У випадку недостатності власних кредитних ресурсів для здійснення державного пільгового кредитування, відповідний державний банк може звернутися до Національного банку України з обґрунтуванням про надання кредитів для пільгового кредитування національних товаровиробників.

3. Державний пільговий кредит надається за умови, якщо це не тягне за собою ризиків для банківської та/або бюджетної системи України.

Стаття 7. Державне пільгове кредитування національних товаровиробників Національним банком України

1. Національний банк України та його територіальні управління відповідно до цього Закону здійснюють державне пільгове кредитування національних товаровиробників державної форми власності.

2. Відповідно до цього Закону державний пільговий кредит надається Національним банком України та його територіальними управліннями національним товаровиробникам державної форми власності, які входять до пріоритетних галузей економіки України, орієнтованих на її внутрішній ринок, а також підприємствам, які виробляють високотехнологічну та інноваційну продукцію, призначену на експорт, з метою реалізації зареєстрованих в установленому порядку їх інвестиційних та інноваційних проектів, які становлять значний інтерес для соціально-економічного розвитку України відповідно до затверджених пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні.

3. Розмір пільгової відсоткової ставки за державним кредитом, який надається Національним банком України та його територіальними управліннями національним товаровиробникам державної форми власності, не повинен перевищувати встановленого на дату нарахування відсотків розміру облікової ставки Національного банку України. Розмір пільгової відсоткової ставки за державним кредитом може корегуватися у зв'язку із зміною облікової ставки Національного банку України.

Стаття 8. Державне пільгове кредитування національних товаровиробників державними банками

1. Державні банки відповідно до цього Закону здійснюють державне пільгове кредитування національних товаровиробників державної та недержавної форми власності.

2. Відповідно до цього Закону державний пільговий кредит надається державними банками національним товаровиробникам державної та недержавної форми власності, які входять до пріоритетних галузей економіки України, орієнтованих на її внутрішній ринок, а також підприємствам, що виробляють високотехнологічну та інноваційну продукцію, призначену на експорт, з метою реалізації зареєстрованих в установленому порядку їх інвестиційних та інноваційних проектів відповідно до затверджених пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні.

3. Розмір пільгової відсоткової ставки за державним кредитом, який надається державними банками національним товаровиробникам державної та недержавної форми власності, не повинен перевищувати встановлену на дату нарахування відсотків розмір подвійної облікової ставки Національного банку України. Розмір пільгової відсоткової ставки за державним кредитом може корегуватися у зв'язку із зміною облікової ставки Національного банку України.

Стаття 9. Процедура прийняття рішень про надання державного пільгового кредиту

1. Рішення про надання державного пільгового кредиту приймається кредитором за зверненням позичальника протягом одного місяця з моменту подання документів за переліком, визначеним Національним банком України документів.

2. При ухваленні кредитором рішення про надання державного пільгового кредиту вивчаються документи, які підтверджують наявність згоди власника підприємства - національного товаровиробника одержати державний пільговий кредит, статус національного товаровиробника, цільове призначення державного пільгового кредиту, матеріали про зареєстрований в установленому порядку інвестиційний чи інноваційний проект відповідно до затверджених пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні, реалізація якого потребує державного пільгового кредитування, його важливість для соціально-економічного розвитку України, стан виконання державного замовлення та річного фінансового плану підприємства-позичальника, своєчасність розрахунків з контрагентами, працівниками по заробітній платі та з бюджетом і соціальними фондами, перспективи економічного і соціального розвитку підприємства, факт страхування майна та продукції.

3. Конкретний розмір державного пільгового кредиту та строк кредитування визначається кредитором в кожному випадку з урахуванням наведених в цій статті обставин.

4. Рішення кредитора з питань надання чи ненадання державного пільгового кредиту може бути оскаржене до суду.

5. Порядок розгляду поданих позичальником документів та ухвалення рішень про надання державного пільгового кредиту визначається Національним банком України.

Стаття 10. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Частину першу статті 7 Закону України "Про Національний банк України" доповнити новим підпунктом такого змісту:

"24) здійснює функції кредитора відповідно до Закону України "Про державне пільгове кредитування національних товаровиробників".

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з моменту набрання чинності цим Законом затвердити Перелік пріоритетних галузей економіки України.

4. Національному банку України:

забезпечити неухильне виконання цього Закону;

у місячний строк з моменту набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до чинних законів України, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;

забезпечити видачу передбачених цим Законом державних пільгових кредитів національним товаровиробникам;

через шість місяців після набрання чинності цим Законом проінформувати Верховну Раду України про виконання цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос