Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Водный кодекс Украины (относительно внедрения интегрированных подходов в управление водными ресурсами по бассейновому принципу)

Проект закона Украины от 08.06.2012 № 10596
Дата рассмотрения: 08.06.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Водного кодексу України (щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) такі зміни:

1. У статті 1:

визначення терміна "водогосподарський баланс" викласти в такій редакції:

водогосподарський баланс - співвідношення між притоком та витратою води на будь якій частині земної поверхні за певний час з урахуванням господарської діяльності людини;

з урахуванням алфавітного порядку доповнити термінами такого змісту:

"басейновий принцип управління - комплексне управління водними ресурсами в межах території річкового басейну";

"басейнова рада - консультативно-дорадчий орган у межах території річкового басейну, створений для вирішення питань з використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів";

"водогосподарські системи - комплекс зв'язаних між собою водних об'єктів та гідротехнічних споруд призначених для управління водними ресурсами";

"водосховище комплексного призначення - водосховище яке відповідно до паспорту використовується для двох і більше цілей, одна з яких є питне водопостачання;

"замкнений водний об'єкт - природна або штучно створена водойма, яка не зв'язана з іншими водними об'єктами (крім водоносних горизонтів)";

"перерозподіл водних ресурсів - подача (перекачування) води з одного водозбірного басейну в інший (або в межах одного басейну) для забезпечення потреб водокористувачів маловодних регіонів у водних ресурсах";

"план управління річковим басейном - стратегічний документ, що надає оцінку екологічному стану водних об'єктів басейну і визначає екологічні, економічні та соціальні заходи, спрямовані на реалізацію державної політики у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів".

2. Доповнити статтями 131, 132, 133 та 134 такого змісту:

"Стаття 131. Гідрографічне і водогосподарське районування території України

1. Гідрографічне районування території України це поділ території України на гідрографічні одиниці, який здійснюється для розробки планів управління річковими басейнами.

2. Гідрографічними одиницями є райони основних річкових басейнів та суббасейни у їх межах.

Райони основних річкових басейнів є головною одиницею управління в галузі використання і охорони водних об'єктів, які складаються з басейнів відповідних річок і пов'язаних з ними підземних водних об'єктів.

В Україні встановлюються 9 районів основних річкових басейнів:

- район басейну Дніпра;

- район басейну Дністра;

- район басейну Дунаю;

- район басейну Південного Бугу;

- район басейну Сіверського Дінця;

- район басейну Західного Бугу;

- район басейну річок Криму;

- район басейну річок Причорномор'я;

- район басейну річок Приазов'я.

У межах районів основних річкових басейнів можуть виділятися суббасейни.

3. Водогосподарське районування території України це розподіл гідрографічних одиниць на водогосподарські ділянки, яке здійснюється для розробки водогосподарських балансів.

4. Кількість, назви та межі гідрографічних одиниць та водогосподарських ділянок затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Межі гідрографічних одиниць та водогосподарських ділянок визначаються з урахуванням басейнового принципу управління, адміністративно-територіального устрою, фізико-географічних умов та господарської діяльності.

Стаття 132. Плани управління річковими басейнами

1. Плани управління річковими басейнами розробляються з метою:

1) досягнення нормативу якості води, безпечного і раціонального водокористування та стійкого екологічного стану у річковому басейні;

2) досягнення стійкого екологічного стану та збереження біологічного різноманіття водних екосистем;

3) визначення допустимого антропогенного навантаження на водні об'єкти;

4) визначення потреби у водних ресурсах на перспективу;

5) забезпечення охорони водних об'єктів;

6) визначення основних напрямків діяльності щодо покращення екологічного стану водних об'єктів та земель водного фонду, запобігання шкідливій дії вод.

2. Планами управління річковими басейнами встановлюються:

1) цільові показники якості води у водних об'єктах на період дії цих планів;

2) перелік можливих екологічних та водогосподарських організаційних заходів на водних об'єктах;

3) орієнтовні обсяги забору води, скиду зворотних вод і забруднюючих речовин у межах річкових басейнів, суббасейнів, водогосподарських ділянок в залежності від водності;

4) перелік заходів для зменшення негативних наслідків повеней і паводків та інших видів шкідливої дії вод;

5) необхідність екологічного оздоровлення річкових басейнів;

6) об'єм необхідних фінансових ресурсів для реалізації заходів передбачених планами управління річковими басейнами.

3. Порядок розробки, затвердження та реалізації планів управління річковими басейнами встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 133. Басейнові ради

1. З метою забезпечення раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів створюються басейнові ради, які розробляють пропозиції та забезпечують узгодження інтересів підприємств, установ та організацій у сфері використання та охорони водних об'єктів у межах басейну.

2. Рішення басейнових рад враховуються при розробці плану управління басейном та реалізації заходів щодо раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів.

3. До складу басейнових рад входять представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості та інші заінтересовані організації, установи та підприємства.

4. Порядок створення і функціонування басейнових рад встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 134. Водогосподарські баланси

1. Водогосподарські баланси розробляються для оцінки наявності та можливості використання водних ресурсів у межах водогосподарських ділянок.

2. Порядок розробки водогосподарських балансів затверджується центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.".

3. Статтю 14 доповнити пунктами 8 та 9 такого змісту:

"8) встановлення порядку створення і функціонування басейнових рад;

9) встановлення порядку розробки, затвердження та реалізації планів управління річковими басейнами;".

4. Статтю 15 доповнити пунктами 12 та 13 такого змісту:

"12) затвердження кількості, назв та меж гідрографічних одиниць та водогосподарських ділянок;

13) затвердження порядку розробки водогосподарських балансів;".

5. У абзаці п'ятому статті 49 слова "у разі використання поверхневих вод" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Литвин

Опрос