Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О волонтерской деятельности" (относительно усовершенствования отдельных положений)

Проект закона Украины от 26.04.2012 № 10408
Дата рассмотрения: 24.04.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про волонтерську діяльність"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про волонтерську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 42, ст. 435) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці четвертому частини першої слова "має одноразовий характер або" виключити.

2) у статті 3:

у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності" виключити;

у частині другій:

в абзаці четвертому слова "центрального органу виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності та інших" виключити;

після абзацу четвертого доповнити абзацами такого змісту:

"затверджує методичні рекомендації з підготовки волонтерів за різними напрямами волонтерської діяльності;

затверджує форми типового договору про провадження волонтерської діяльності та про надання волонтерської допомоги;

затверджує примірний зразок посвідчення волонтера;

здійснює міжнародне співробітництво з питань волонтерської діяльності, узагальнює і поширює практику роботи в цій сфері.";

частину третю виключити.

3) статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Доступ до інформації про волонтерську діяльність

Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють поширенню інформації про волонтерські організації, волонтерів, їх діяльність, місцезнаходження волонтерських організацій, їх поштову адресу, номери засобів зв'язку, а також, за наявності, адреси офіційного веб-сайту в мережі Інтернет та електронної пошти шляхом розміщення відповідної інформації в мережі Інтернет, публікацій у місцевих друкованих виданнях тощо.".

4) у статті 5:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Волонтерська організація - організація, яка здійснює благодійну, вмотивовану, суспільно корисну діяльність без мети одержання прибутку і має статус волонтерської згідно з вимогами цього Закону.";

у частині четвертій:

після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

"з власної ініціативи надавати волонтерську допомогу як з укладанням договору про надання волонтерської допомоги, так і без;";

після абзацу шостого доповнити абзацами такого змісту:

"відшкодовувати волонтерам витрати, пов'язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені статтею 11 цього Закону;

страхувати життя і здоров'я волонтерів на період надання волонтерської допомоги відповідно до Закону України "Про страхування";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Волонтерська організація зобов'язана:

забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров'я умови надання волонтерської допомоги;

здійснювати підготовку волонтерів (за необхідності);

дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;

забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення нею волонтерської діяльності.".

5) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Реєстрація волонтерської організації

1. Реєстрація волонтерської організації здійснюється безоплатно органами виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладено повноваження з питань реєстрації волонтерських організацій (далі - уповноважений орган з питань реєстрації), за місцезнаходженням волонтерської організації.

2. Волонтерська організація, яка має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи, підлягає реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.

3. Порядок реєстрації волонтерської організації визначається Кабінетом Міністрів України.".

6) у статті 7:

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Волонтер - фізична особа, яка досягла чотирнадцятирічного віку, отримала посвідчення волонтера відповідної волонтерської організації і здійснює волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній основі.";

в абзаці другому слова "а також громадяни України віком від шістнадцяти років, якщо вони здійснюють волонтерську діяльність на території України, за письмовою згодою одного з батьків (усиновлювачів) або піклувальника." - виключити;

у частині третій слова "можуть видаватися" замінити словами "видаються";

у частині четвертій:

після абзацу першого додати новий абзац такого змісту:

"надання волонтерської допомоги з власної ініціативи як з укладанням договору про її надання, так і без;";

в абзаці четвертому слова "обов'язкове страхування" замінити словами "страхування життя і здоров'я на період надання волонтерської допомоги відповідно до Закону України "Про страхування";

у частині п'ятій:

абзаци сьомий та восьмий виключити.

7) у статті 8:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Отримувачами волонтерської допомоги є фізичні та юридичні особи, які отримують таку допомогу.";

абзац четвертий частини третьої виключити.

8) у статті 9:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. За договором про провадження волонтерської діяльності одна сторона (волонтер) самостійно або за пропозицією другої сторони (волонтерської організації) особисто безоплатно надає волонтерську допомогу її отримувачам протягом установленого в договорі строку, а волонтерська організація надає волонтеру можливість здійснювати волонтерську діяльність.";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Волонтерська організація може страхувати життя і здоров'я волонтерів на період надання волонтерської допомоги відповідно до Закону України "Про страхування".

9) у статті 10:

у частині першій:

після слів "волонтерська організація" доповнити словами "або волонтер";

слова "шляхом залучення до виконання волонтерів" виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Договір про надання волонтерської допомоги може не укладатися, якщо волонтерська діяльність здійснюється за напрямами, що не передбачають надання допомоги конкретним особам.";

частину третю виключити.

10) у статті 11:

в абзацах першому та другому частини першої слово "відшкодовуються" замінити на слова "можуть бути відшкодовані".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести у Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50 із наступними змінами) такі зміни:

1) частину четверту статті 6 після пункту 21 доповнити пунктом 21-1 такого змісту:

"21-1) страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання волонтерської допомоги;

2) пункт 44 частини першої статті 7 виключити.

3. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, які регулюють виконання норм цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

4. До приведення у відповідність із цим Законом закони, інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос