Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Закон Украины "Об обращениях граждан" (относительно порядка рассмотрения обращений)

Проект закона Украины от 11.04.2012 № 10323
Дата рассмотрения: 11.04.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про звернення громадян" (щодо порядку розгляду звернень)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни та доповнення до Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 47, ст. 256):

1. Частину першу статті 1 викласти в такій редакції:

"Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків в межах їх компетенції із пропозиціями чи заявами щодо діяльності цих органів або їх посадових осіб та стосовно реалізації особистих прав і законних інтересів, а також скаргами про їх порушення".

2. Статтю 3 викласти в такій редакції:

"Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій, усній формі або через комунікаційні засоби заяви і скарги.

Способи надання звернень:

Письмове звернення це письмово викладена пропозиція, заява, скарга, що надіслана поштою або передана громадянином особисто або через уповноважену ним особу.

Усне звернення це усно викладена пропозиція, заява, скарга, що задокументована посадовою особою чи її представником під час особистого прийому та засвідчена особистим підписом заявника.

Комунікаційне звернення це інформація, що надійшла шляхом застосування комунікаційних засобів (електронні повідомлення, телефонія, факс тощо).

Пропозиція це звернення з рекомендаціями та порадами щодо вдосконалення нормативно-правових актів, діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також розвитку суспільних відносин, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) це звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга це звернення з вимогою про поновлення або захист прав та законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб."

3. У статтю 5 внести наступні зміни:

1) Внести зміни та доповнення до частини першої статті 5 та викласти у такій редакції:

"Звернення адресуються органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.".

2) У частині другій статті 5 виключити слова:

"… прохання чи вимоги".

3) Частину третю статті 5 викласти в наступній редакції:

"Звернення може бути усним чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи".

4) Доповнити новою частиною четвертою статтю 5:

"Комунікаційне звернення, тобто отримане шляхом застосування комунікаційних засобів (електронні повідомлення, телефонія, факс тощо) мають рекомендаційний характер і не підлягають обов'язковому реагуванню.

У разі настання необхідності обов'язкового реагування на комунікаційне звернення воно повинно бути підтверджено письмовим зверненням. При цьому термін реагування на нього починається з дати отримання комунікаційного звернення адресатом.".

4. У зв'язку з цим частини четверту - шосту статті 5 вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою.

5. Частину першу статті 6 викласти у такій редакції:

"Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.".

6. Частину третю статті 7 викласти у такій редакції:

"Якщо питання, порушені в одержаному органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти робочих днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.".

7. Частину першу статті 9 викласти у наступній редакції:

"Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за подання звернення до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб за критику у зверненні їх діяльності та рішень.".

8. Статтю 12 після слів "законами України" доповнити словами "Про доступ до публічної інформації".

9. Доповнити Закон України "Про звернення громадян" статтею 131 такого змісту:

"Стаття 131. Порядок роботи із зверненнями громадян у формі електронного документа

Порядок роботи із зверненнями громадян у формі електронного документа визначається Кабінетом Міністрів України.".

10. Змінити назву статті 14 та викласти у такій редакції:

"Стаття 14. Розгляд пропозицій".

11. Статтю 14 викласти у наступній редакції:

"Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи зобов'язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результати розгляду.

Пропозиції Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто. "

12. Частину першу та другу статті 15 викласти у наступній редакції:

"Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про результати розгляду заяв (клопотань).

Заяви (клопотання) Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій особисто."

13. Змінити назву статті 16 та викласти у такій редакції:

"Стаття 16. Розгляд скарг"

14. Частини першу та другу статті 16 викласти у такій редакції:

"Скарга на дії чи рішення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням безпосередньо до суду.

Скарги Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто."

15. Змінити назву статті 18 та викласти у такій редакції:

"Стаття 18. Права особи про розгляді заяви чи скарги".

16. Статтю 18 викласти в наступній редакції:

Особа, яка звернулася із заявою чи скаргою до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право:

особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

знайомитися з матеріалами перевірки;

подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

бути присутнім при розгляді по суті порушених у зверненні питань;

користуватися послугами адвоката чи представника, якщо його повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

17. Змінити назву статті 19 та викласти у такій редакції:

"Стаття 19. Обов'язки органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг".

18. Частину першу абзац 1 та 3 статті 19 викласти в наступній редакції:

1) "Органи державної влади органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:"

2) "об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти доводи викладені в заяві чи скарзі та підтверджуючі їх документи;"

3) "на прохання громадянина запросити його на засідання відповідного органу, що розглядає його звернення;"

19. Змінити назву статті 20 та викласти у такій редакції:

"Стаття 20. Строк розгляду звернень громадян".

20. Частину першу статті 20 викласти в наступній редакції:

"Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше тридцяти робочих днів від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти робочих днів від дня їх отримання. Якщо в тридцятиденний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний строк для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.".

21. Частину 2 статті 20 виключити.

22. Статтю 21 викласти у наступній редакції:

"Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.".

23. Статтю 22 викласти у наступній редакції:

"Керівники та інші посадові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян.".

24. Статтю 26 викласти у наступній редакції:

"Подання громадянином звернення, що містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.".

25. Статтю 27 викласти у наступній редакції:

"Витрати, зроблені органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності, об'єднанням громадян, засобами масової інформації у зв'язку з перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з громадянина за рішенням суду.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

 

Опрос