Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования деятельности бюро кредитных историй

Проект закона Украины от 30.03.2012 № 10292
Дата рассмотрения: 30.03.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності бюро кредитних історій

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Внести до Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 32, ст. 421) такі зміни:

1) у статті 3:

доповнити статтю після визначення терміну "ведення кредитної історії" терміном такого змісту:

"Державний реєстр кредитних історій - єдина державна інформаційна система, яка забезпечує збір, накопичення та обробку відомостей про наявність кредитної історії конкретного суб'єкта у Бюро";

визначення терміна "користувач Бюро" після слів "кредитні правочини" доповнити словами "або набуває право вимоги за кредитним правочином";

2) доповнити статтею 41 такого змісту:

"Стаття 41. Державний реєстр кредитних історій

1. Державний реєстр кредитних історій (далі - Реєстр) створюється та ведеться Уповноваженим органом з метою збору та подальшого надання Користувачам та суб'єктам кредитної історії інформації щодо того, в якому (яких) Бюро сформована кредитна історія конкретного суб'єкта кредитної історії.

2. Бюро зобов'язано передавати до Реєстру у порядку, встановленому Уповноваженим органом, інформацію про формування нової кредитної історії та внесення змін до вже сформованої кредитної історії.

Бюро зобов'язано передавати інформацію, передбачену абзацом першим частини 2 цієї статті протягом двох робочих днів після формування нової кредитної історії або внесення відповідних змін.

3. Інформація з реєстру надається Користувачам та суб'єктам кредитної історії на безоплатній основі у порядку, встановленому Уповноваженим органом.";

3) у статті 5:

у абзаці третьому частини 1 слова "реєстрів, інформація з інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування джерел" замінити словами "та інших реєстрів та баз даних";

абзаци другий та третій частини 2 викласти в такій редакції:

"Органи та уповноважені особи (держателі, адміністратори державних та інших реєстрів, баз даних) зобов'язані на запит Бюро надавати відомості з державних реєстрів та баз даних в електронному вигляді у режимі реального часу у разі наявності у Користувача письмової згоди суб'єктів інформації

Порядок передачі відомостей з державних та інших реєстрів та баз даних, а також розміри плати за це та інші умови встановлюються Кабінетом Міністрів України або за його дорученням - Держателем або Адміністратором відповідного реєстру, баз даних та Бюро на підставі договору.";

4) статтю 6 доповнити словами "а також особи, які набувають право вимоги за кредитним правочином";

5) у статті 7:

абзац шостий підпункту "а" пункту 1 частини 1 викласти у такій редакції:

"реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)";

у абзаці п'ятому підпункту "б" пункту 1 частини 1 слова "у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - ідентифікаційний код)" виключити;

у абзаці дев'ятому підпункту "б" пункту 1 частини 1 слова "ідентифікаційний номер" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)";

у абзаці першому пункту 3 частини 1 слова "інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування джерел" замінити словами "та баз даних, а також інших не заборонених законодавством джерел";

підпункт "а" пункту 3 частини 1 доповнити словами "а також суму отриманих доходів за останні 4 квартали";

доповнити пункт 3 частини 1 новим підпунктом "б" такого змісту:

"б) фінансово-економічні показники діяльності".

У зв'язку з цим підпункти "б" - "г" уважати відповідно підпунктами "в" - "ґ".

частину третю доповнити абзацом такого змісту:

"Користувач зобов'язаний повідомляти Бюро у встановленому Договором порядку про всі зміни у відомостях та інформації, які він надає згідно з цією статтею у дводенний термін з дні внесення відповідних змін";

6) у частині 2 статті 9 слова "у разі укладення кредитного правочину та отримання письмової згоди суб'єкта кредитної історії на збір, зберігання, використання та поширення через Бюро інформації щодо нього" виключити;

7) у абзаці першому частини 2 статті 11 слова "правочину між ним та суб'єктом кредитної дії" замінити на слова "кредитного правочину";

8) частину 2 статті 16 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4) веде Державний реєстр кредитних історій".

У зв'язку з цим пункти 4 - 8 уважати відповідно пунктами 5 - 9.

2. Статтю 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84 з наступними змінами) доповнити пунктом 20 такого змісту:

"20) надає інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків іншим органам державної влади, органам фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та бюро кредитних історій відповідно до Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" в електронному вигляді у режимі реального часу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України 

В. ЛИТВИН

Опрос