Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О технической инвентаризации объектов недвижимого имущества

Проект закона Украины от 10.04.2012 № 10286-1
Дата рассмотрения: 10.04.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера застосування Закону

1. Цей Закон регулює відносини, пов'язані з технічною інвентаризацією об'єктів нерухомого майна незалежно від їх форми власності.

2. Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані з технічною інвентаризацією об'єктів незавершеного будівництва.

3. Дія цього Закону не поширюється на виконання робіт із земельно-кадастрової інвентаризації земель.

Стаття 2. Технічна інвентаризація об'єкта нерухомого майна

1. Технічна інвентаризація об'єкта нерухомого майна (далі - технічна інвентаризація) - процес визначення складу, призначення, фактичної площі, об'єму, технічного стану та фізичного зносу об'єкта нерухомого майна на дату проведення технічної інвентаризації з виготовленням відповідних документів.

2. Метою технічної інвентаризації є:

забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування необхідною інформацією для виконання визначених законами завдань;

надання відомостей для цілей державної реєстрації прав на нерухоме майно.

3. Перелік об'єктів, які підлягають технічній інвентаризації, визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 3. Суб'єкти технічної інвентаризації

1. Суб'єктами, які проводять технічну інвентаризацію, є фізичні особи - підприємці, а також юридичні особи, у складі яких працює не менш як три виконавці робіт з технічної інвентаризації, що мають ліцензію на проведення технічної інвентаризації.

Суб'єкт технічної інвентаризації зобов'язаний мати печатку.

2. Припинення діяльності у сфері технічної інвентаризації здійснюється за ініціативою суб'єкта технічної інвентаризації, у разі анулювання ліцензії або за рішенням суду.

Стаття 4. Виконавець робіт з технічної інвентаризації

1. Виконавцями робіт з технічної інвентаризації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які пройшли професійну атестацію та одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Порядок професійної атестації, внесення плати за проведення професійної атестації та її розмір визначаються Кабінетом Міністрів України.

2. Професійна атестація виконавців робіт з технічної інвентаризації проводиться атестаційною комісією, склад та порядок роботи якої визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.

3. До професійної атестації допускаються фізичні особи, які:

мають повну вищу освіту за напрямом професійної атестації та стаж роботи за фахом не менш як три роки;

не мають вищої освіти за напрямом професійної атестації, але мають стаж роботи у сфері технічної інвентаризації не менш як десять років;

мають середню професійну освіту за напрямом професійної атестації та стаж роботи за фахом не менш як п'ять років.

4. Фізичним особам, які пройшли професійну атестацію, видається кваліфікаційний сертифікат, форма якого визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.

5. Відомості про фізичну особу, яка отримала кваліфікаційний сертифікат, вносяться до державного реєстру виконавців робіт з технічної інвентаризації.

У державному реєстрі виконавців робіт з технічної інвентаризації зазначається прізвище, ім'я та по батькові виконавця робіт з технічної інвентаризації, дата видачі та номер кваліфікаційного сертифіката, інформація щодо анулювання кваліфікаційного сертифіката, місце роботи виконавця робіт з технічної інвентаризації.

6. Рішення про анулювання кваліфікаційного сертифіката приймається атестаційною комісією на підставі:

рішення суду за фактами порушення законодавства виконавцем робіт з технічної інвентаризації;

виявлення факту подання фізичною особою для проведення професійної атестації недостовірних відомостей;

виявлення фактів порушення виконавцем робіт з технічної інвентаризації нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері технічної інвентаризації.

Рішення про анулювання кваліфікаційного сертифіката може бути оскаржено в судовому порядку.

Стаття 5. Компетенція центральних органів виконавчої влади у сфері технічної інвентаризації

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна:

затверджує нормативно-правові акти з питань технічної інвентаризації;

здійснює нормативно-методичне забезпечення у сфері технічної інвентаризації;

здійснює ліцензування провадження діяльності у сфері технічної інвентаризації;

визначає кваліфікаційні вимоги до виконавців робіт з технічної інвентаризації та веде державний реєстр виконавців робіт з технічної інвентаризації;

організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації виконавців робіт з технічної інвентаризації;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю:

здійснює державний нагляд та контроль за додержанням суб'єктами технічної інвентаризації ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням вимог законодавства у сфері технічної інвентаризації;

видає обов'язкові для виконання вимоги (приписи, розпорядження) про усунення порушень законодавства у сфері технічної інвентаризації.

3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, забезпечує створення, ведення та функціонування інформаційної бази матеріалів технічної інвентаризації та здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Розділ II ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Стаття 6. Випадки проведення технічної інвентаризації

1. Технічна інвентаризація проводиться в обов'язковому порядку в таких випадках:

1) перед прийняттям в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів, у тому числі після проведення реконструкції та капітального ремонту;

2) перед проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва;

3) перед проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, що утворився в результаті поділу, об'єднання об'єкта нерухомого майна або виділення частки з об'єкта нерухомого майна, крім випадків, коли у результаті такого поділу, об'єднання або виділення частки завершений будівництвом об'єкт приймався в експлуатацію;

4) перед проведенням державної реєстрації припинення права власності на об'єкт нерухомого майна у зв'язку з його знищенням.

В інших випадках технічна інвентаризація проводиться за бажанням замовника.

2. Технічна інвентаризація у разі переходу права власності на об'єкт нерухомого майна проводиться за домовленістю сторін договору, за яким відповідно до законодавства передбачається перехід права власності на такий об'єкт.

3. Забороняється вимагати проведення технічної інвентаризації у не передбачених цим Законом випадках.

Стаття 7. Порядок проведення технічної інвентаризації

1. Порядок проведення технічної інвентаризації визначається Кабінетом Міністрів України.

2. Технічна інвентаризація проводиться на підставі договору, укладеного між замовником та суб'єктом технічної інвентаризації, або рішення суду про обов'язкову технічну інвентаризацію.

3. Замовниками технічної інвентаризації можуть бути особи, яким об'єкт нерухомого майна належить на законних підставах або в яких такий об'єкт перебуває на законних підставах, а також ті, що замовляють технічну інвентаризацію за дорученням зазначених осіб або на підставі рішення суду про обов'язкову технічну інвентаризацію.

4. Роботи з технічної інвентаризації виконуються на замовлення та за обов'язковою участю замовника технічної інвентаризації або уповноваженої ним особи, у присутності яких проводиться обстеження, результати якого фіксуються в абрисі з обов'язковим підписанням замовником або уповноваженою ним особою відповідних документів.

Стаття 8. Договір на проведення технічної інвентаризації

1. Договір на проведення технічної інвентаризації укладається в письмовій формі та може бути двостороннім або багатостороннім. Під час укладання багатостороннього договору крім замовника технічної інвентаризації стороною договору може виступати особа-платник, якщо оплату послуг суб'єкта технічної інвентаризації здійснює не замовник, а інша особа.

2. Істотними умовами договору на проведення технічної інвентаризації є:

зазначення об'єкта нерухомого майна, що підлягає проведенню технічної інвентаризації;

встановлення строку проведення технічної інвентаризації;

визначення розміру та порядку оплати робіт з технічної інвентаризації;

визначення прав та обов'язків сторін договору;

встановлення відповідальності сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;

визначення порядку вирішення спорів, які можуть виникнути під час проведення технічної інвентаризації та прийняття замовником її результатів.

Законом або договором можуть бути передбачені інші істотні умови, у тому числі умови щодо зазначення осіб, уповноважених бути присутніми під час проведення технічної інвентаризації.

3. Строк проведення технічної інвентаризації з видачею відповідних документів встановлюється в договорі та не повинен перевищувати 30 календарних днів.

4. Розмір та порядок оплати робіт з технічної інвентаризації визначаються за домовленістю сторін на підставі економічно обґрунтованих витрат відповідно до нормативів обчислення вартості, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.

Розділ III МАТЕРІАЛИ ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Стаття 9. Документи з технічної інвентаризації

1. На підставі матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні справи, технічні паспорти, витяги, а також формується та ведеться інформаційна база матеріалів технічної інвентаризації, яка є невід'ємною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Порядок ведення інформаційної бази матеріалів технічної інвентаризації, у тому числі внесення до неї інформації, що міститься у матеріалах технічної інвентаризації, визначається Кабінетом Міністрів України.

Матеріали технічної інвентаризації є власністю держави.

2. Зміст, форма, порядок складення та ведення обліку документів з технічної інвентаризації у паперовій формі визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічної інвентаризації.

3. Порядок ведення діловодства у сфері технічної інвентаризації визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері діловодства.

Стаття 10. Інвентаризаційна справа

1. Інвентаризаційна справа - сукупність матеріалів технічної інвентаризації, що характеризують об'єкт нерухомого майна. На кожний об'єкт нерухомого майна на весь час його існування формується і ведеться інвентаризаційна справа. На об'єкт нерухомого майна (квартира, житлове та нежитлове приміщення), який входить до складу іншого об'єкта нерухомого майна, окрема інвентаризаційна справа не формується.

2. Інвентаризаційна справа ведеться в паперовій формі та в інформаційній базі матеріалів технічної інвентаризації.

3. Інвентаризаційна справа формується суб'єктами технічної інвентаризації за результатами проведення технічної інвентаризації. У разі виявлення змін у технічному стані під час проведення технічної інвентаризації виконавець робіт з технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна обов'язково вносить відповідну інформацію до інвентаризаційної справи.

4. Інвентаризаційна справа в паперовій формі зберігається в органах державної реєстрації прав за місцезнаходженням об'єкта нерухомого майна.

Стаття 11. Технічний паспорт

1. Технічний паспорт є документом, що складається суб'єктом технічної інвентаризації за результатами проведення технічної інвентаризації.

2. Технічний паспорт надається суб'єктом технічної інвентаризації замовникові технічної інвентаризації.

3. Технічній паспорт містить основні відомості про об'єкт нерухомого майна (місцезнаходження, склад, технічні характеристики, план та опис об'єкта) та підписується виконавцями робіт з технічної інвентаризації, які безпосередньо проводили технічну інвентаризацію такого об'єкта, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта технічної інвентаризації.

Стаття 12. Надання інформації з інформаційної бази матеріалів технічної інвентаризації

1. Інформація з інформаційної бази матеріалів технічної інвентаризації надається у формі витягу за письмовими запитами про отримання інформації.

Витяг є документом, що містить стислу інформацію про технічну характеристику об'єкта нерухомого майна, у тому числі дані про його місцезнаходження, склад та опис.

Витяг надається органом державної реєстрації прав.

2. Витяг мають право отримувати:

особи, яким об'єкт нерухомого майна належить на законних підставах або в яких такий об'єкт перебуває на законних підставах;

спадкоємці (правонаступники - для юридичних осіб) або їх уповноважені особи;

суд, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, прокуратури, державної податкової служби, Служби безпеки України та інші державні органи (їх посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

3. Порядок надання витягів з інформаційної бази матеріалів технічної інвентаризації та розмір плати за їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Витяг на запит державних органів та органів місцевого самоврядування надається безоплатно.

4. Витяг не надається, якщо заявник відповідно до законів не має права на отримання такої інформації.

Стаття 13. Архів матеріалів технічної інвентаризації

1. У разі припинення діяльності у сфері технічної інвентаризації суб'єкт технічної інвентаризації передає матеріали технічної інвентаризації до архіву органу державної реєстрації прав у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Матеріали технічної інвентаризації в архіві органу державної реєстрації прав зберігаються довічно.

3. Порядок зберігання матеріалів технічної інвентаризації визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи.

Розділ IV ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЦІВ РОБІТ ТА СУБ'ЄКТІВ ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Стаття 14. Права виконавців робіт та суб'єктів технічної інвентаризації

1. Виконавці робіт та суб'єкти технічної інвентаризації мають право:

доступу до об'єкта нерухомого майна, технічна інвентаризація якого проводиться, документації та іншої інформації, що необхідна для проведення технічної інвентаризації;

відмовитися від проведення технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна у разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню технічної інвентаризації такого об'єкта;

страхувати свою цивільну відповідальність, пов'язану із професійною діяльністю.

Стаття 15. Обов'язки виконавців робіт та суб'єктів технічної інвентаризації

1. Виконавці робіт та суб'єкти технічної інвентаризації зобов'язані:

дотримуватися під час проведення технічної інвентаризації вимог цього Закону та нормативно-правових актів з технічної інвентаризації;

забезпечувати достовірність документів технічної інвентаризації, які виготовляються за результатами проведення технічної інвентаризації;

передавати матеріали технічної інвентаризації в електронній формі органу, що веде інформаційну базу матеріалів технічної інвентаризації;

забезпечити ведення діловодства та архіву матеріалів технічної інвентаризації протягом усього строку провадження ними діяльності у сфері проведення технічної інвентаризації;

передати у разі припинення діяльності у сфері проведення технічної інвентаризації архів матеріалів технічної інвентаризації до архіву органу державної реєстрації прав;

забезпечити збереження документів, які отримані під час проведення технічної інвентаризації від замовника та інших осіб;

забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час проведення технічної інвентаризації;

виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством та умовами договору на проведення технічної інвентаризації.

Стаття 16. Відповідальність виконавців робіт та суб'єктів технічної інвентаризації

1. Виконавці робіт та суб'єкти технічної інвентаризації за порушення вимог цього Закону несуть відповідальність відповідно до законів.

2. Виконавці робіт та суб'єкти технічної інвентаризації несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору на проведення технічної інвентаризації, зокрема за недостовірність документів технічної інвентаризації, які виготовляються за результатами проведення технічної інвентаризації.

Стаття 17. Вирішення спорів

1. Спори, пов'язані з проведенням технічної інвентаризації, вирішуються в судовому порядку.

Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім статей 3, 4 та 12, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.

2. Технічну інвентаризацію проводять до 1 січня 2013 р. підприємства бюро технічної інвентаризації, які до набрання чинності цим Законом проводили технічну інвентаризацію та державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до законодавства.

Роботи з технічної інвентаризації, розпочаті бюро технічної інвентаризації до 31 грудня 2012 року, повинні бути завершені до 30 січня 2013 року.

Документи, видані за результатами проведення робіт з технічної інвентаризації у строки, встановлені абзацами першим і другим цього пункту, є чинними та можуть бути використані.

3. До приведення законів та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом такі нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573):

у пункті 5 частини першої статті 86 слова "капітальному ремонту з переобладнанням або переплануванням" замінити словами "реконструкції або капітальному ремонту із зміною загальної площі чи кількості приміщень";

статті 100 і 152 викласти у такій редакції:

"Стаття 100. Реконструкція і капітальний ремонт жилого будинку, жилого приміщення (квартири)

Реконструкція і капітальний ремонт жилого будинку, жилого приміщення (квартири) здійснюються з метою підвищення рівня їх благоустрою і перетворення комунальних квартир в окремі квартири на сім'ю.

Реконструкція і капітальний ремонт жилого будинку, жилого приміщення (квартири) здійснюється відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил та допускаються за згодою наймача, членів сім'ї, які проживають разом з ним, та наймодавця.

Перелік будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту жилого будинку, жилого приміщення (квартири), які не потребують отримання документа, що дає право на виконання підготовчих та/або будівельних робіт, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

Наймач, який здійснив реконструкцію чи капітальний ремонт жилого будинку, жилого приміщення (квартири) без отримання документа, який дає право на виконання підготовчих та/або будівельних робіт, несе відповідальність відповідно до закону.

Шкода, заподіяна фізичним чи юридичним особам внаслідок виникнення таких неправомірних дій, підлягає відшкодуванню в повному обсязі.";

"Стаття 152. Реконструкція і капітальний ремонт жилого будинку (квартири) приватного житлового фонду

Реконструкція і капітальний ремонт жилого будинку (квартири) приватного житлового фонду здійснюється відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Перелік будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту жилого будинку (квартири), які не потребують отримання документа, що дає право на виконання підготовчих та/або будівельних робіт, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

Власник, який здійснив реконструкцію чи капітальний ремонт жилого будинку (квартири) без отримання документа, який дає право на виконання підготовчих та/або будівельних робіт, несе відповідальність відповідно до закону.

Шкода, заподіяна фізичним чи юридичним особам внаслідок виникнення таких неправомірних дій, підлягає відшкодуванню в повному обсязі.";

частину другу статті 176 після слів "відповідно до" доповнити словами "законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил,";

у частині першій статті 189:

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"у використанні жилих будинків, жилих приміщень (квартир) не за призначенням;";

доповнити частину після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"у порушенні законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час реконструкції і капітального ремонту жилого будинку (квартири),".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

статтю 96 доповнити частиною такого змісту:

"Виконання будівельних робіт з реконструкції чи капітального ремонту квартири у багатоквартирному житловому будинку без отримання документа, який дає право на виконання таких робіт, зазначення у такому документі недостовірних даних, а також експлуатація не прийнятих в експлуатацію реконструйованих чи капітально відремонтованих квартир тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до трьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

у частині першій статті 150 слова "самовільне переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих приміщень, використання їх не за призначенням" замінити словами "використання житлових будинків, житлових приміщень (квартир) не за призначенням";

3) абзац другий частини другої статті 335 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40 - 44, ст. 356) доповнити реченням такого змісту: "Технічна інвентаризація безхазяйної нерухомої речі проводиться за рішенням суду.";

4) у статті 12 Закону України "Про ціни і ціноутворення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., N 52, ст. 650; 1998 р., N 33, ст. 225):

у частині другій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування і архітектури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Визначення нормативів обчислення вартості та порядку її застосування під час проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.";

5) підпункт 10 пункту "б" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2003 р., N 45, ст. 360; 2009 р., N 32 - 33, ст. 485; 2010 р., N 10, ст. 107, N 18, ст. 141, N 34, ст. 486) виключити;

6) частину третю статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами) доповнити пунктом 46 такого змісту:

"46) діяльність з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.";

7) у Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141):

у статті 10:

у другому реченні частини першої слова "та реєстраційні справи" замінити словами ", реєстраційні справи та інформаційна база матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна";

частину п'яту доповнити абзацом такого змісту:

"Ведення інформаційної бази матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, забезпечення достовірності інформації, її захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та відновлення даних, надання інформації з інформаційної бази забезпечують органи державної реєстрації прав відповідно до Закону України "Про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна".";

у частині третій статті 15 слова "законодавством України" замінити словом "законом";

8) пункт 1 частини четвертої статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343, із змінами, внесеними Законом України від 22 грудня 2011 року N 4220-VI) після слів "інженерного забезпечення" доповнити словами і цифрами "(у разі здійснення реконструкції чи капітального ремонту окремих квартир у житлових будинках, які належать до IV і V категорії складності, - щодо додержання нормативів з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення)".

5. Кабінетові Міністрів України забезпечити до 1 січня 2013 року створення інформаційної бази матеріалів технічної інвентаризації.

6. Бюро технічної інвентаризації забезпечити до 1 січня 2013 року в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до статей 9 і 13 цього Закону:

внесення до інформаційної бази матеріалів технічної інвентаризації інформації, що міститься у матеріалах технічної інвентаризації, сформованих до набрання чинності цим Законом;

передачу матеріалів технічної інвентаризації до архівів органу державної реєстрації прав за місцезнаходженням об'єкта нерухомого майна.

 

Голова Верховної Ради України

 

Опрос