Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления аудиторской деятельности

Проект закона Украины от 29.03.2012 № 10285
Дата рассмотрения: 29.03.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину першу статті 365 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18-22, ст. 144) виключити.

2. У Законі України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст. 432; 2010 р., N 37, ст. 496; 2011 р., N 43, ст. 448, N 44, ст. 462; 2012 р., N 7, ст. 53):

1) у частині другій статті 3 після слів "бухгалтерського обліку" доповнити словами ", міжнародних стандартів фінансової звітності", а слова "(внутрішніх положень суб'єктів господарювання)" виключити;

2) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Міжнародні стандарти аудиту

Міжнародні стандарти аудиту - прийняті Міжнародною федерацією бухгалтерів документи, що визначають стандарти аудиту.

Міжнародні стандарти аудиту, оприлюднені на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України, є обов'язковими для дотримання аудиторами та аудиторськими фірмами.";

3) у статті 7:

у назві статті слово "висновок" замінити словом "звіт";

у частині першій:

у першому реченні слово "висновок" замінити словом "звіт";

друге речення після слів "бухгалтерського обліку," доповнити словами "міжнародні стандарти фінансової звітності,";

у частині четвертій слово "висновок" замінити словом "звіт";

4) у частині першій статті 8:

у пункті 1 слова "відкритих акціонерних товариств, підприємств - емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та" замінити словами "публічних акціонерних товариств, емітентів іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, професійних учасників фондового ринку, банків, страховиків та інших фінансових установ, а також";

у пункті 2 слова "відкритих акціонерних товариств" замінити словами "публічних акціонерних товариств";

5) статтю 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Сертифікація аудиторів

Сертифікація аудиторів (визначення кваліфікаційної придатності на провадження аудиторської діяльності) здійснюється комісією з сертифікації аудиторів.

Комісія з сертифікації аудиторів формується шляхом делегування до її складу:

державних службовців - штатних працівників по одній особі від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

чотирьох осіб від Аудиторської палати України за поданням професійних організацій аудиторів і бухгалтерів України, представлених в Аудиторській палаті України.

Строк повноважень членів комісії з сертифікації аудиторів становить три роки. Одна і та сама особа не може бути делегована до складу комісії з сертифікації аудиторів більш ніж на два строки підряд.

Регламент діяльності комісії з сертифікації аудиторів затверджується Аудиторською палатою України. Матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії з сертифікації аудиторів здійснюється Секретаріатом Аудиторської палати України.

Рішення комісії з сертифікації аудиторів можуть бути оскаржені до Аудиторської палати України.

Порядок сертифікації аудиторів визначається Аудиторською палатою України (аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків, - за погодженням з Національним банком України).

Сертифікат аудитора видається фізичним особам, що мають вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні, досвід роботи не менше трьох років підряд за професіями ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора, а також необхідні знання з питань аудиту, фінансів, бухгалтерського обліку, оподаткування, економіки та господарського права, наявність яких визначається шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту за програмою, затвердженою комісією з сертифікації аудиторів.

Строк дії сертифіката необмежений.

Аудитори повинні удосконалювати професійні знання.

Порядок удосконалення професійних знань аудиторів визначається Аудиторською палатою України (аудиторів, які здійснюють аудит банків, - за погодженням з Національним банком України).

За проведення сертифікації справляється плата, розмір якої встановлюється Аудиторською палатою України з урахуванням економічно обґрунтованого розміру витрат, але не більше трикратної мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.";

6) частину третю статті 11 викласти в такій редакції:

"Реєстр публікується не рідше одного разу на рік у фаховому виданні Аудиторської палати України, оприлюднюється на її офіційному веб-сайті та підтримується в актуальному стані. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними.";

7) пункти 1, 2, 5 і 6 частини третьої статті 12 викласти в такій редакції:

"1) здійснює нагляд за діяльністю комісій з сертифікації аудиторів та з питань якості;

2) забезпечує оприлюднення міжнародних стандартів аудиту; ";

"5) ініціює проведення перевірок з дотримання аудиторськими фірмами та аудиторами вимог цього Закону та міжнародних стандартів аудиту;

6) розглядає скарги на рішення комісій з сертифікації аудиторів та з питань якості та приймає щодо них остаточні рішення;";

8) статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Утворення Аудиторської палати України

Аудиторська палата України складається із 22 осіб і формується шляхом делегування до її складу:

державних службовців - штатних працівників по одній особі від Національного банку України, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної політики економічного і соціального розвитку, державної фінансової політики, державної правової політики, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної податкової політики, державної політики у сфері державного фінансового контролю, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері статистики, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Рахункової палати України;

десяти осіб професійними організаціями аудиторів і бухгалтерів України, які провадять неприбуткову діяльність та до яких входить не менше 10 відсотків загальної кількості аудиторів, що мають чинний сертифікат (членство аудитора може бути враховане лише в одній організації), та з'їздом аудиторів України;

по одній особі від Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та Методологічної ради з бухгалтерського обліку.

Відповідність професійних організацій аудиторів і бухгалтерів України зазначеним вимогам підтверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, в установленому ним порядку. Таке підтвердження здійснюється на вимогу професійної організації аудиторів і бухгалтерів України, а також перед формуванням Аудиторської палати України.

Членами Аудиторської палати України - представниками від державних органів, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та Методологічної ради з бухгалтерського обліку можуть бути лише особи, що не є засновниками (учасниками, акціонерами) або членами керівного органу аудиторської фірми і не провадять протягом останніх трьох років аудиторської діяльності.

Представники професійних організацій аудиторів і бухгалтерів України делегуються до складу Аудиторської палати України у кількості, що пропорційна частці (кратна десяти) сертифікованих аудиторів, членів професійної організації у загальній чисельності аудиторів, які мають сертифікат, решта представників - за рішенням з'їзду аудиторів України.

Державні органи, організації, з'їзд аудиторів України, які делегували члена Аудиторської палати України, можуть його відкликати в установленому ними порядку.

Аудиторська палата України є юридичною особою, веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність. Аудиторська палата України набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Аудиторська палата України є самоврядною неприбутковою організацією. ";

9) у статті 14:

частину першу доповнити реченням такого змісту: "Рішення Аудиторської палати України, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян та суб'єктів господарювання, підлягають державній реєстрації у порядку, передбаченому для державної реєстрації нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади.";

у першому реченні частини четвертої слова "п'ять років" замінити словами "три роки";

частину шосту викласти в такій редакції:

"Члени Аудиторської палати України виконують свої обов'язки на громадських засадах та по черзі головують на її засіданнях.";

частину восьму доповнити реченням такого змісту: "До складу комісій з сертифікації аудиторів та з питань якості не можуть делегуватися члени Аудиторської палати України. ";

доповнити статтю частинами такого змісту:

"Діяльність Аудиторської палати України є публічною. Звіт про діяльність Аудиторської палати України, бюджет Аудиторської палати України та звіт про його виконання, інформація про стан аудиторської діяльності в Україні, річні програми роботи та звіти про їх виконання, а також узагальнена інформація про результати розгляду скарг і контролю якості аудиторських послуг підлягають опублікуванню у фаховому виданні Аудиторської палати України та розміщенню на її офіційному веб-сайті протягом 180 днів після закінчення календарного року.

Рішення Аудиторської палати України, комісій з сертифікації аудиторів та з питань якості можуть бути оскаржені до суду.";

10) статтю 15 виключити;

11) у частині другій статті 16 слова ", затвердженими Аудиторською палатою України" виключити;

12) у частині шостій статті 17 слово "висновку" замінити словом "звіту";

13) у статті 19:

доповнити частину першу пунктами 8 і 9 такого змісту:

"8) розробляти та впроваджувати в практику систему здійснення контролю якості аудиторських послуг і надавати під час проведення перевірки їх якості інформацію, необхідну для здійснення такого контролю;

9) виконувати покладені на них законом обов'язки суб'єкта первинного фінансового моніторингу.";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Аудиторські фірми та аудитори, зареєстровані як фізичні особи - підприємці, що здійснюють аудит, обов'язкове проведення якого передбачене статтею 8 цього Закону, розміщують щороку до 1 квітня на власному веб-сайті звіт про прозорість їх діяльності, в якому зазначається інформація про аудиторську фірму (аудитора) та результати її (його) діяльності, за формою та в порядку, що затверджені Аудиторською палатою України. ";

14) доповнити частину першу статті 20 пунктом 61 такого змісту:

"61) аудитором, який надає суб'єкту господарювання, що перевіряється, послуги з ведення бухгалтерського обліку;";

15) доповнити Закон статтею 201 такого змісту:

"Стаття 201. Контроль якості аудиторських послуг

Контроль якості аудиторських послуг здійснюється шляхом проведення перевірки аудиторських фірм та аудиторів щодо дотримання ними міжнародних стандартів аудиту, принципу незалежності, забезпечення наявності та ефективності внутрішньої системи здійснення контролю якості аудиторських послуг, дотримання інших вимог цього Закону.

Обов'язковий контроль якості аудиторських послуг здійснюється щодо:

1) аудиторських фірм та аудиторів, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці, що здійснюють аудит об'єктів, визначених у статті 8 цього Закону, - не частіше одного разу на три роки;

2) інших аудиторських фірм та аудиторів, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці і провадять аудиторську діяльність, - не частіше одного разу на шість років.

Організація та здійснення контролю якості аудиторських послуг провадиться комісією з питань якості.

Комісія з питань якості формується з восьми керуючих шляхом делегування до її складу:

державних службовців - штатних працівників по одній особі від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

чотирьох осіб від Аудиторської палати України за поданням професійних організацій аудиторів і бухгалтерів України, представлених в Аудиторській палаті України.

Керуючими комісії з питань якості можуть бути особи, що не є засновниками (учасниками, акціонерами) або членами керівного органу аудиторської фірми і не провадять протягом останніх трьох років аудиторської діяльності. Строк повноважень таких керуючих становить три роки. Одна і та сама особа не може бути делегована до складу комісії з питань якості більше ніж на два строки підряд.

Регламент діяльності комісії з питань якості затверджується Аудиторською палатою України.

Рішення комісії з питань якості можуть бути оскаржені до Аудиторської палати України. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії з питань якості здійснюється Секретаріатом Аудиторської палати України.

Для здійснення контролю якості аудиторських послуг комісією з питань якості на договірних засадах залучаються контролери.

Контролером може бути призначена особа - сертифікований аудитор, яка склала іспити комісії з сертифікації аудиторів за спеціальною програмою, що затверджена такою комісією, та припинила провадження аудиторської діяльності. Кваліфікаційні вимоги до контролерів визначаються Аудиторською палатою України.

Звіти про здійснення контролю якості аудиторських послуг затверджуються комісією з питань якості. Звіти, щодо яких зазначеною комісією приймаються негативні рішення, розглядаються Аудиторською палатою України, яка приймає остаточні рішення та в разі необхідності застосовує стягнення.

За дорученням Аудиторської палати України комісія з питань якості організовує перевірки аудиторських фірм та аудиторів за скаргами про порушення міжнародних стандартів аудиту або вимог цього Закону.";

16) у тексті Закону слова "стандарти аудиту" в усіх відмінках замінити словами "міжнародні стандарти аудиту" у відповідному відмінку.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос