Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно усовершенствования некоторых норм к Налоговому кодексу Украины)

Проект закона Украины от 15.03.2012 № 10200
Дата рассмотрения: 05.03.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо вдосконалення деяких норм до Податкового кодексу України)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 14.1 статті 14:

1.1. абзац одинадцятий підпункту 14.1.191 статті 14.1.191 Кодексу викласти в такій редакції:

"Не є постачанням товарів випадки:

а) коли основні виробничі засоби або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку надає органу державної податкової служби відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням;

б) безоплатного розповсюдження/передачі товарів, у тому числі подарунків, призів тощо з метою проведення реклами, маркетингу та просування товарів на ринок в межах 2 % від обсягу оподатковуваних операцій (без урахування вартості таких товарів) за звітний (податковий) період;

в) безоплатної передачі товарів в якості благодійних внесків в межах граничних сум, встановлених цим кодексом для таких внесків";

1.2. підпункт 14.1.223 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Не є розміщенням відходів їх тимчасове розміщення з метою наступної передачі до утилізації чи видалення";

1.3. в підпункті 14.1.267 слова "крім нерезидентів, які мають офшорний статус" виключити.

2. Підпункт 20.1.40 пункту 20.1 статті 20 виключити.

3. Пункт 39.13 статті 13 викласти в такій редакції:

"39.13. Для товарів, раніше ввезених на митну територію України у митному режимі імпорту або реімпорту, звичайною ціною продажу (поставки) імпортером таких товарів на митній території України вважається ринкова ціна, але не нижче митної вартості товарів, з якої були сплачені податки та збори під час їх митного оформлення (крім випадків ввезення на митну територію України товарів, що мають обмежений термін придатності).

Для товарів, раніше ввезених на митну територію України у митному режимі імпорту або реімпорту, звичайною ціною продажу (поставки) на митній території України іншими платниками податків, крім імпортерів таких товарів, вважається ринкова ціна.

Для товарів, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту або реімпорту та мають обмежений термін придатності, звичайною ціною вважається ринкова ціна".

4. В статті 49:

4.1. пункт 49.4 статті 49 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

"Усі інші платники податків можуть добровільно подавати податкові декларації до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

У випадку подання податкових декларацій в електронній формі платники податків звільняються від обов'язку подавати такі податкові декларації на паперових носіях";

4.2. в пункті 49.5 статті 49 слова "десять днів" замінити словами "три дні";

4.3. підпункт 49.9.1 пункту 49.9 викласти в такій редакції:

"49.9.1. за наявності на всіх аркушах, з яких складається податкова декларація та, за бажанням платника податків, на її копії, відмітки (штампу) органу державної податкової служби, яким отримана податкова декларація, із зазначенням дати її отримання, або квитанції про отримання податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв'язку. Днем отримання податкової декларації в разі надсилання її поштою вважається день отримання відділенням поштового зв'язку поштового відправлення, який зазначається в описі вкладення відбитком календарного штемпеля";

4.4. пункт 49.10 доповнити абзацами другим-третім такого змісту:

"Якщо службова (посадова) особа органу державної податкової служби порушує норми абзацу першого цього пункту, платник податків зобов'язаний до закінчення граничного строку подання декларації надіслати таку декларацію поштою на підставі пункту 49.3 цієї статті, оформлену згідно вимог статті 48, до якої долучається заява на ім'я керівника відповідного органу державної податкової служби, складена у довільній формі, із зазначенням прізвища службової (посадової) особи, яка відмовилася прийняти декларацію, та/або із зазначенням дати такої відмови. При цьому декларація вважається поданою в момент її вручення відділенню поштового зв'язку, а граничний строк, встановлений для поштових відправлень пунктом 49.5 цієї статті, не застосовується.

Платник податків може також оскаржити дії службової (посадової) особи органу державної податкової служби з відмови у прийнятті податкової декларації у адміністративному та/або судовому порядку згідно статті 56 цього Кодексу".

5. У статті 50:

5.1. в абзаці п'ятому пункту 50.1 статті 50 слова "наступний за періодом," виключити;

5.2. в абзаці другому пункту 50.2 статті 50 слова та цифри "встановлені статтею 177" замінити словами та цифрами "визначені в абзаці другому підпункту 177.5.1 пункту 177.5 статті 177";

6. Пункт 52.6 статті 52 викласти в такій редакції:

"52.6. Центральний орган контролюючого органу проводить періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань.

Узагальнюючі письмові податкові консультації підлягають оприлюдненню, в тому числі за допомогою Інтернет - ресурсів, після затвердження їх наказом центрального органу контролюючого органу.";

7. Пункт 64.5 статті 64 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі отримання іноземною компанією або організацією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні, такий нерезидент за місцезнаходженням відповідного об'єкта береться на облік в органах державної податкової служби у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби";

8. Підпункт 78.1 статті 78 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Документальна позапланова виїзна перевірка з підстав, визначених у цьому підпункті, проводиться виключно щодо перевірки законності поданого уточнюючого розрахунку з відповідного податку за період, який перевірявся органом державної податкової служби;";

9. Пункт 79.1 статті 79 викласти в такій редакції:

"79.1. Документальна невиїзна перевірка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби за таких умов:

за згодою платника податків, якщо інше не передбачено законом;

за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу;

у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення.

Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом";

10. Абзац другий пункту 81.1 статті 81 доповнити реченням такого змісту:

"У разі пред'явлення платнику податків або його уповноваженому представнику (посадовій (службовій) особі або особам, які фактично проводять розрахункові операції) направлення на перевірку, посадові особи органу державної податкової служби повинні на вимогу такого платника/уповноваженої особи надати копію такого направлення".

11. Останнє речення пункту 98.3 статті 98 доповнити словами "а також

передача в концесію об'єктів, що перебувають у державній або комунальній власності";

12. Статтю 119 доповнити пунктом 119.4 такого змісту:

"119.4. У разі самостійного усунення платником податків таких порушень, штрафні санкції, встановлені цією статтею, не застосовуються";

13. У пункті 127.1 статті 127 абзаци п'ятий-шостий виключити;

14. Главу 11 розділу II доповнити статтею 128N такого змісту:

"Стаття 128N. Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних з порушенням строків або відсутність такої реєстрації

128N.1. Реєстрація платниками податку на додану вартість - продавцями товарів/послуг податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних з порушенням строків, встановлених розділом V цього Кодексу, -

тягнуть за собою для платника податку на додану вартість - продавця товарів/послуг накладення штрафу в розмірі 5 відсотків суми податку на додану вартість за податковою накладною та/або розрахунку коригування до податкової накладної.

Ті самі дії, вчинені протягом року після застосування штрафу, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 10 відсотків суми податку за податковою накладною та/або розрахунку коригування до податкової накладної.

128N.2. Відсутність реєстрації у платників податку на додану вартість - продавців товарів/послуг податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних, -

тягнуть за собою для платника податку на додану вартість - продавця товарів/послуг накладення штрафу в розмірі 10 відсотків суми податку на додану вартість за податковою накладною та/або розрахунку коригування до податкової накладної.

Ті самі дії, вчинені протягом року після застосування штрафу, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку за податковою накладною та/або розрахунку коригування до податкової накладної";

15. В пункті 136.1 статті 136:

15.1. підпункт 136.1.13 викласти в такій редакції:

"136.1.13. кошти або майно, які повертаються власнику (його правонаступнику або спадкоємцю) корпоративних прав, емітованих юридичною особою, при його виході (виключенні) з юридичної особи-емітента, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи - емітента або в разі зменшення розміру статутного фонду такої особи, але не вище вартості придбання акцій, часток, паїв;";

15.2. доповнити підпунктом 136.1.25 такого змісту:

"136.1.25. Доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, що оподатковані у порядку, встановленому пунктом 153.14 статті 153 цього Кодексу";

16. в абзаці другому пункту 138.11 статті 138 слова "в розрахунку податкового зобов'язання" виключити.

17. В пункті 139.1 статті 139:

17.1. Абзац третій підпункту 139.1.6 викласти в такій редакції:

"У разі якщо платник податку, зареєстрований як платник податку на додану вартість, проводить операції з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), що звільнені від оподаткування або не є об'єктом оподаткування таким податком, податок на додану вартість, сплачений у складі витрат на придбання товарів, робіт, послуг, які входять до складу витрат, та основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається відповідно до інших витрат в сумі, що визначена відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу;";

17.2. підпункт 139.1.14 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Обмеження, передбачені цим підпунктом, крім випадків, визначених підпунктом 139.1.15 цього пункту, не стосуються платників податку, основною діяльністю яких є надання послуг (робіт) з інжинірингу;";

18. В пункті 140.1 статті 140:

18.1. підпункт 140.1.2 викласти в такій редакції:

"140.1. При визначенні об'єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення:

140.1.2. витрати (крім тих, що підлягають амортизації), пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських процесів, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і зразків, пов'язаних з основною діяльністю платника податку, витрати з нарахування роялті та придбання нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності платника податку.

До складу витрат не включаються нарахування роялті у звітному періоді на користь:

1) нерезидента (крім нарахувань на користь постійного представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 160.8, нарахувань, що здійснюються науково-дослідними та проектно-конструкторськими підприємствами суднобудівної промисловості, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, нарахувань, що здійснюються суб'єктами господарювання у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення", суб'єктами господарювання у сфері видання друкованих ЗМІ відповідно до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" та нарахувань за надання права на користування авторським, суміжним правом на кінематографічні фільми іноземного виробництва, музичні та літературні твори) в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному, а також у випадках, якщо виконується будь-яка з умов:

а) особа, на користь якої нараховуються роялті, є нерезидентом, що має офшорний статус з урахуванням пункту 161.3 статті 161 цього Кодексу;

б) особа, на користь якої нараховується плата за такі послуги, не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) такої плати за послуги за виключенням випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати таку винагороду іншим особам;

в) роялті виплачуються щодо об'єктів, права інтелектуальної власності щодо яких вперше виникли у резидента України.

Умови, зазначені у підпунктах б) - в), не розповсюджуються на включення до складу витрат нарахування роялті суб'єктами господарювання у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та у сфері видання друкованих ЗМІ відповідно до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".

2) юридичної особи, яка відповідно до статті 154 цього Кодексу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена в пункті 151.1 статті 151 цього Кодексу;

3) особи, яка сплачує податок у складі інших податків, крім фізичних осіб, які оподатковуються в порядку, встановленому розділом IV цього Кодексу;";

18.2. в абзаці четвертому підпункт 140.1.4 слова "на підставі норм законодавства з питань захисту прав споживачів" виключити;

19. У статті 144:

19.1. абзац 4 пункту 144.1 викласти в такій редакції:

"144.1. Амортизації підлягають:

<…>

витрати на проведення поліпшення (реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення) основних засобів і нематеріальних активів (крім витрат, що здійснюються для підтримання основних засобів і нематеріальних активів в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від їх використання);";

19.2. в абзаці сьомому пункту 144.1 після слів "основних засобів" додати слова "і нематеріальних активів";

19.3. доповнити пункт 144.2 абзацом такого змісту:

"підтримання основних засобів і нематеріальних активів в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від їх використання;";

20. В статті 146:

20.1. пункт 146.11 викласти в такій редакції:

"146.11. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням об'єктів основних засобів, в тому числі орендованих, (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єктів, з віднесенням суми поліпшення на об'єкт основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення.

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод";

20.2. пункт 146.12 викласти в такій редакції:

"146.12. Сума витрат, що здійснюються для підтримання основних засобів і нематеріальних активів в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від їх використання відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такі витрати були здійснені";

21. У статті 153:

21.1. у пункті 153.1:

21.1.1. в абзаці першому підпункту 153.1.3 пункту 153.1 статті 153 після слів "бухгалтерського обліку" додати слова "з урахуванням особливостей, визначених цією статтею";

21.1.2. підпункт 153.1.3 пункту 153.1 статті 153 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення операції";

Абзац другий підпункту вважати абзацом третім;

21.1.3. Абзац перший та другий підпункту 153.1.4 пункту 153.1 статті 153 викласти в такій редакції:

"153.1.4. У разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від'ємна різниця між доходом від продажу та вартістю такої валюти, металів на дату здійснення операції.

У разі придбання іноземної валюти до складу відповідно витрат або доходів звітного періоду включається позитивна або від'ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом, за яким визначається вартість такої валюти на дату здійснення операції";

21.1.4. абзац четвертий підпункту 153.1.4 виключити;

21.1.5. в підпункті 153.1.7 пункту 153.1 статті 153 після слів "отриманих від перерахунку" додати слова "прямих інвестицій, виражених в іноземній валюті, що надходять платнику податку";

21.2. абзац другий підпункту 153.2.6 пункту 153.2 виключити;

21.3. пункт 153.3 доповнити підпунктом 153.3.9 такого змісту:

"153.3.9. У разі коли під час розподілу ліквідаційною комісією коштів чи майна юридичної особи - емітента корпоративних прав, що ліквідується, платник податків - власник корпоративних прав отримує кошти або майно, сума (для майна - звичайна вартість) яких відрізняється від суми витрат, понесених таким платником на придбання таких корпоративних прав, то сума такого перевищення включається до складу доходів такого платника податку, а від'ємна сума включається до складу його витрат. При цьому такий розподіл не вважається виплатою дивідендів";

22. У статті 154:

22.1. Абзац перший пункту 154.2 викласти в такій редакції:

"154.2. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на технічне переоснащення підприємства, модернізацію його обладнання, удосконалення технологій виробництва і розширення асортименту продукції дитячого харчування";

22.2. У пункті 154.6 статті 154:

22.2.1. підпункт 2.9 підпункту 2 пункту 154.6 статті 154 викласти в такій редакції:

"2.9) діяльність з надання послуг пошти, крім кур'єрської діяльності, та зв'язку, крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню;";

22.2.2. підпункт 2.11 підпункту 2 пункту 154.6 статті 154 виключити.

23. В абзаці першому та другому підпункту 165.1.25 пункту 165.1 статті 165 виключити за текстом слова "чорних та".

24. У пункті 177.4. статті 177 перше речення продовжити словами: "та копію документа, виданого державним реєстратором, про обрані ним види господарської діяльності".

25. Пункт 183.10 статті 183 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Така відповідальність настає з наступного дня після граничного строку, встановленого цією статтею для подання реєстраційної заяви у разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку".

26. У статті 184:

26.1. в підпункті "ж" пункту 184.1 слово "наявний" замінити словами "здійснений відповідно до закону";

26.2. пункт 184.5 викласти в такій редакції:

"184.5. З моменту анулювання реєстрації особи як платника податку така особа позбавляється права на:

а) віднесення сум податку до податкового кредиту (крім випадків відновлення органом державної податкової служби реєстрації платника податку та анульованого Свідоцтва про реєстрацію платника податку за самостійним рішенням або на підставі рішення суду);

б) виписку податкових накладних.

У разі анулювання реєстрації особи як платника податку за самостійним рішенням відповідного органу державної податкової служби така особа має право в порядку та строки, встановлені статтею 56 цього Кодексу, оскаржити рішення органу державної податкової служби щодо анулювання її реєстрації.

Орган державної податкової служби вищого рівня, який розглядає скаргу такої особи, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його з поясненнями із зазначеного питання протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу такої особи поштою з повідомленням про вручення або надати їй під розписку.

У разі задоволення внаслідок адміністративного або судового оскарження скарги такої особи на рішення органу державної податкової служби щодо анулювання її реєстрації платником податку, з дати такого анулювання вважаються відновленими:

а) Свідоцтво про реєстрацію платника податку;

б) право на податковий кредит такої особи.

Проведення особою, реєстрація якої анульована за самостійним рішенням органу державної податкової служби, процедури адміністративного або судового оскарження такого рішення зупиняє виконання такою особою обов'язку щодо її повторної реєстрації платником податку на період від дати такого анулювання до дня закінчення адміністративного оскарження або дати набрання судовим рішенням законної сили";

26.3. Пункт 184.7 статті 184 доповнити абзацами другим-четвертим такого змісту:

"Проведення особою, реєстрація якої анульована за самостійним рішенням органу державної податкової служби, процедури адміністративного або судового оскарження такого рішення зупиняє виконання такою особою податкових зобов'язань, визначених відповідно до абзацу першого цього пункту, на період від дати анулювання її реєстрації до дня закінчення адміністративного оскарження або дати набрання судовим рішенням законної сили.

Обов'язок щодо нарахування податкових зобов'язань, визначених абзацом першим цього пункту, поновлюється з моменту прийняття рішення щодо відмови від задоволення відповідної скарги або позову такої особи.

Особа, в задоволенні скарги або позову якої відмовлено, нараховує пеню за весь період зупинення податкового зобов'язання, визначеного цим пунктом, з дати анулювання її реєстрації платником податку, до дати закінчення адміністративного оскарження або набрання судовим рішенням законної сили";

26.4. Пункт 184.10 статті 184 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Таке повідомлення надсилається (вручається) органом державної податкової служби у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень".

27. У статті 186:

27.1. Пункт 186.2 доповнити підпунктом 186.2.3 такого змісту:

"186.2.3. місце фактичної передачі транспортного засобу орендарю (лізингоотримувачу) для послуг короткострокової оренди (лізингу) транспортного засобу.

Короткострокова оренда транспортного засобу - безперервне володіння або користування транспортним засобом протягом періоду, що не перевищує 30 днів, і, в разі оренди водних видів транспорту, - не перевищує 90 днів;".

27.2. Підпункт 186.2.3 вважати підпунктом 186.2.4.

27.3. Підпункт "г" пункту 186.3 статті 186 викласти в такій редакції:

"ґ) надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім банківських сейфів та короткострокової оренди (лізингу) транспортних засобів;".

28. Абзац третій пункту 188.1 статті 188 викласти в такій редакції:

"База оподаткування операцій з ввезення товарів на митну територію України визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче митної вартості товарів, з якої були визначені податки і збори, що справляються під час їх митного оформлення, з урахуванням акцизного податку та ввізного мита, за винятком податку на додану вартість, що включаються в ціну товарів/послуг згідно із законом".

29. В пункті 189.1 статті 189 слова "постачання товарів/послуг та виробничих основних засобів відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу" виключити.

30. У пункті 196.1 статті 196:

30.1. в підпункті 196.1.1 після слів "інші цінні папери" додати слова ", корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах;";

30.2. підпункт 196.1.14 викласти в такій редакції:

"196.1.14 поставки за компенсацію сукупних валових активів платника податку (з урахуванням вартості гудвілу) іншому платнику податку.

Під поставкою сукупних валових активів слід розуміти поставку підприємства як окремого об'єкта підприємництва або включення валових активів підприємства чи його частини до складу активів іншого підприємства. При цьому підприємство-покупець набуває прав і обов'язків (є правонаступником) підприємства, що продає такі активи".

31. У статті 197:

31.1. У підпункті 197.1.25 пункту 197.1 після слів "друкованих засобів масової інформації" додати слова "у тому числі їх електронні версії, розміщені на будь-яких носіях інформації для завантаження чи перегляду у мережі Інтернет";

31.2. У пункті 197.4 після слів цієї статті додати слова "крім підпункту 197.1.1".

32. Пункт 198.5 викласти в такій редакції:

"198.5. Якщо у подальшому такі товари/послуги, основні виробничі засоби, нематеріальні активи:

а) фактично використовуються в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування відповідно до цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (за винятком випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу), то з метою оподаткування такі товари/послуги, основні виробничі засоби, нематеріальні активи вважаються проданими, а податок, сплачений (нарахований) під час їх придбання або виготовлення, вважається відновленим у податковому періоді, на який припадає таке використання, у тому випадку, якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за цими товарами/послугами, основними виробничими засобами, нематеріальними активами;

б) частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні (за винятком випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу), то з метою оподаткування такі товари/послуги, основні виробничі засоби, нематеріальні активи вважаються проданими. а податок, сплачений (нарахований) під час їх придбання або виготовлення, вважається відновленим у податковому періоді, на який припадає таке використання, у частині використання таких товарів/послуг, основних виробничих засобів, нематеріальних активів у неоподатковуваних операціях, у тому випадку, якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за цими товарами/послугами, основними виробничими засобами, нематеріальними активами.

198.5.1. Частка використання товарів/послуг, основних виробничих засобів, нематеріальних активів у неоподатковуваних операціях визначається у відсотках як відношення обсягів неоподатковуваних операцій (операцій, що не є об'єктом оподаткування, та звільнених від оподаткування) за звітний податковий період до сукупних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же звітний податковий період.

198.5.2. Дата використання товарів, робіт, послуг, основних виробничих засобів та нематеріальних активів визначається з врахуванням наступного:

- датою використання товарів, робіт, послуг, основних виробничих засобів та нематеріальних активів (пропорційно нарахованому зносу), що формують витрати звітного періоду, вважається дата визнання таких витрат відповідно до пункту 138.5 статті 138 цього Кодексу;

- датою використання товарів, робіт, послуг, основних виробничих засобів та нематеріальних активів (пропорційно нарахованому зносу), які приймають участь у виробництві та формують собівартість реалізованої продукції, є дата їх фактичного переведення та/або використання у виробничому процесі, що підтверджується первинними документами бухгалтерського обліку.

У разі, якщо такі товари, роботи, послуги, основні виробничі засоби та нематеріальні активи (в частині нарахованого зносу) не беруть участь у виробничому процесі та списуються безпосередньо на собівартість реалізованої продукції, датою їх використання вважається дата визнання витрат відповідно до п. 138.4 цього Кодексу.

198.5.3. Відновленню підлягають:

суми податку, сплаченого (нарахованого) під час придбання товарів/послуг - в обсязі, пропорційному ціні, не нижче цін придбання таких товарів/послуг;

суми податку, сплаченого (нарахованого) під час придбання основних виробничих засобів та нематеріальних активів - в обсязі, пропорційному сумі нарахованої у звітному (податковому) періоді амортизації з вартості таких основних засобів та нематеріальних активів.

Відновлені суми податку збільшують суму податкових зобов'язань платника в тому податковому періоді, в якому вони були відновлені.

Суми податку, що підлягають відновленню, враховуються у складі інших витрат відповідно до підпункту 139.1.6 статті 139 Кодексу".

33. У статті 199:

33.1. в пункті 199.1 статті 199 після слів "частці використання таких товарів/послуг в оподатковуваних операціях" додати слова "у звітному податковому періоді";

33.2. пункт 199.2 статті 199 викласти в такій редакції:

"199.2. Частка використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях визначається у відсотках як відношення обсягів оподатковуваних операцій за звітний податковий період (без урахування сум податку), до сукупних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (операцій, що не є об'єктом оподаткування, та звільнені від оподаткування) (без урахування сум податку) за цей же звітний податковий період.

При цьому платник податку зобов'язаний вести роздільний (окремий) облік сум податку, сплаченого (нарахованого) за придбаними товарами/послугами, основними виробничими засобами, нематеріальними активами, що використовуються в оподатковуваних та в неоподатковуваних операціях";

33.3. пункт 199.3 статті 199 виключити;

33.4. пункт 199.4 статті 199 виключити;

33.5. пункт 199.5 статті 199 виключити.

34. В пункті 200.19 статті 200:

34.1. В підпункті 200.19.3 число "40" замінити на число "20";

34.2. Підпункт 200.19.5 виключити.

35. В пункті 201.10 статті 201:

35.1. В абзаці другому пункту 201.10 статті 201 після слів "надати податкову накладну" додати слова "та зареєструвати її";

35.2. в абзаці дев'ятому цього пункту слова "не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та" виключити;

35.3. пункт 201.10 доповнити абзацом десятим такого змісту:

"При цьому до такого платника податку-продавця товарів/послуг застосовуються штрафні (фінансові) санкції, передбачені цим Кодексом";

абзаци десятий-дванадцятий вважати, відповідно, одинадцятим-тринадцятим.

36. Викласти пункт 216.1 статті 216 у такій редакції:

"216.1. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, є дата переходу права власності на такий товар або дата передання товару покупцеві, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків, зазначених у статтях 225 та 229 цього Кодексу".

36. Пункт 228.8 статті 228 виключити.

37. Статтю 240 доповнити пунктом 240.6 такого змісту:

"240.6. Не є платниками податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, якими виконані такі умови:

а) укладено договір на видалення та утилізацію відходів з суб'єктами господарювання (комунальними або спеціалізованими підприємствами тощо);

б) у встановлені договором терміни відходи передано на утилізацію (захоронення) спеціалізованому підприємству";

38. Підпункт 242.1.3 пункту 242.1 статті 242 доповнити словами такого змісту:

"а також крім обсягів та видів (класів) окремих відходів (як власних, так і тих, що знаходяться на відповідальному зберіганні), що тимчасово розміщуються на власних територіях суб'єктів господарювання та використовуються як сировина для виготовлення інших видів продукції (у тому числі і як енергоносії), або продаються (реалізуються) власником відходів як продукція власного виробництва".

39. Підпункт 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 викласти в такій редакції:

"8) діяльність з надання послуг пошти, крім кур'єрської діяльності, та зв'язку, крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню;".

40. Пункт 292.3 статті 292 викласти в такій редакції:

"292.3. До суми доходу за звітний період включаються:

1) сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності;

2) вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг);

3) вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які була отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, починаючі з дати набрання чинності розділом III цього Кодексу".

41. Пункт 324.4 статті 324 доповнити підпунктом 324.4.12 в такій редакції:

"324.4.12. за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності".

42. Абзац перший пункту 326.10 статті 326 викласти в такій редакції:

"326.10. Для визначення збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики, водного транспорту) обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями вимірювальних приладів".

43. В пункті 11 підрозділу 2 слова "понад 10 тисяч гривень - з 1 січня 2012 року" виключити;

44. У підрозділу 2 розділу XX:

42.1. доповнити пунктом 24 такого змісту:

"24. Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2012 року, вітчизняна продукція легкої промисловості дитячого асортименту оподатковується податком в розмірі 50 % від основної ставки податку від бази оподаткування, визначеної розділом V цього Кодексу";

42.2. підрозділ 2 доповнити пунктом 25 такого змісту:

"25. Підприємства легкої промисловості (код 17 - код 19 за КВЕД ДК 009-2005) у разі ввезення сировини та матеріалів на митну територію України у митному режимі імпорту для власних виробничих потреб, мають право на відстрочення платежу зі сплати податку на 90 днів з дати їх ввезення.

Підприємства легкої промисловості (код 17 - код 19 за КВЕД ДК 009-2005) у разі ввезення обладнання та запасних частин до нього (технологічної оснастки) на митну територію України у митному режимі імпорту для власних виробничих потреб, звільняються від оподаткування податком на додану вартість до 31 грудня 2015 року".

45. Пункт 1 підрозділу 3 розділу XX викласти в такій редакції:

"1. Вітчизняні підприємства суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30, клас 33.15 група 33, 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) при ввезенні у митному режимі імпорту на митну територію України матеріалів, механізмів, устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні, для використання у господарській діяльності, за умови оформлення митної декларації, можуть за власним бажанням видавати митному органу (а митний орган зобов'язаний прийняти) податковий вексель на суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість, визначену у такій митній декларації. Перелік устаткування, обладнання та комплектуючих, що ввозяться вітчизняними підприємствами суднобудівної промисловості та не виробляються в Україні, встановлюється Кабінетом Міністрів України".

46. У підрозділі 4 розділу XX:

46.1. пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:

"У разі якщо продаж товарів, виконання робіт, надання послуг здійснювався до дати набрання чинності розділом III цього кодексу, а будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, в тому числі перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, здійснені після цієї дати, платник податку - продавець та платник податку - покупець здійснюють відповідний перерахунок доходів або витрат (балансової вартості основних засобів) за правилами та в порядку, визначеними пунктом 140.2 статті 140 цього Кодексу.

Суми коштів (інших видів компенсації), отримані суб'єктом господарювання - платником податку на прибуток як оплата товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених у період перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, з яких не був сплачений єдиний податок, включаються до доходу (без врахування сум податку на додану вартість, що надійшли у вартості таких товарів (виконаних робіт, наданих послуг)), у звітному податковому періоді отримання таких коштів (інших видів компенсації)";

46.2. пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Від'ємний фінансовий результат, отриманий від операцій з цінними паперами та деривативами, що придбані до набрання чинності розділом III цього Кодексу, переноситься на зменшення фінансового результату від операцій з цінними паперами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього ж виду, що здійснені після цієї дати, у порядку та за правилами, встановленими цим Кодексом";

46.3. у пункті 7:

46.3.1. абзац третій викласти в такій редакції:

"Для платників податку на прибуток, що перейшли із спрощеної системи оподаткування на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, до складу доходу щодо товарів (результатів робіт, послуг) включається вартість таких товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) у період застосування спрощеної системи оподаткування та оплачених після дати такого переходу протягом звітного (податкового) періоду";

46.3.2. доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Одночасно з визнанням доходів від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, до складу витрат включається собівартість таких товарів, робіт, послуг, що склалася в період застосування таким платником спрощеної системи оподаткування, пропорційно сумі визнаних доходів";

46.3.3. абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

46.3.4. доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо після дати набрання чинності розділом III цього Кодексу платнику податку в рахунок оплати за товари (результати робіт, послуг), відвантажених (наданих) до такої дати, на поточний рахунок надходять бюджетні кошті або ним отримуються відповідні компенсації у будь-якому іншому вигляді, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед таким бюджетом, така оплата включається до складу доходу такого платника податку у податковому періоді її надходження (отримання компенсації)";

46.4. в підпункті "б" пункту 17 слова "крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині" виключити;

46.5. підпункт "г" пункту 17 викласти в такій редакції:

"г) прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств суднобудівної (клас 30.11 група 30, клас 33.15 група 33, клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) промисловості, а також підприємств суднового машинобудування, суднового приладобудування, науково-дослідних та проектно-конструкторських підприємств суднобудівної промисловості, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос