Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности саморегулируемых организаций на фондовом рынке

Проект закона Украины от 30.01.2012 № 9757
Дата рассмотрения: 30.01.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення діяльності саморегулівних організацій на фондовому ринку

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 1998 р., N 10, ст. 36; 2002 р., N 29, ст. 194; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 42, ст. 466; 2006 р., N 13, ст. 110, N 16, ст. 134, N 31, ст. 268, N 35, ст. 296; 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2009 р., N 23, ст. 278; 2010 р., N 8, ст. 51, N 29, ст.392):

1) статтю 7 після пункту 141 доповнити новим пунктом наступного змісту:

"142) погоджує внутрішні правила саморегулівної організації, Правила (стандарти) професійної діяльності на фондовому ринку, затверджені саморегулівною організацією";

2) пункт 17 статті 7 викласти в наступній редакції:

"17) у порядку, встановленому законодавством, встановлює вимоги щодо функціонування саморегулівних організацій, кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють професійну діяльність з цінними паперами, здійснює контроль за виконанням СРО функцій з організації навчання, атестації та сертифікації фахівців; забезпечує ведення консолідованої бази даних сертифікованих фахівців, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку";

3) статтю 8 після пункту 32 доповнити новим пунктом наступного змісту:

"321) здійснювати регулювання та контроль за діяльністю саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку, в т.ч. шляхом призначення представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для участі в засіданнях органів СРО з правом дорадчого голосу".

2. Статтю 119 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18-22, ст. 144) доповнити частиною 7 такого змісту:

"7. Положення цієї глави не застосовуються до об'єднань, які набули статусу саморегулівних організацій відповідно до законодавства".

3. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268):

1) частину 4 статті 16 викласти у такій редакції:

"4. Професійна діяльність учасників фондового ринку, крім фондових бірж та депозитаріїв, здійснюється за умови членства в СРО, яка об'єднує професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності на фондовому ринку.

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, крім ліцензії на здійснення діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку та депозитарної діяльності депозитарію, видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку, за поданням відповідної СРО.".

2) статті 48 та 49 викласти в такій редакції:

"Стаття 48. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку

1. Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку (далі - СРО) - неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, які провадять професійну діяльність на фондовому ринку за одним видом професійної діяльності.

Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку утворюються за принципом: одна саморегулівна організація з кожного виду професійної діяльності на фондовому ринку.

2. Об'єднання професійних учасників фондового ринку набуває статусу СРО з дня його реєстрації як СРО Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Припинення статусу СРО здійснюється у випадках, передбачених цим Законом. Порядок проведення реєстрації об'єднання професійних учасників як СРО та анулювання реєстрації об'єднання професійних учасників як СРО встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Набуття об'єднанням статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, вступ до нього професійних учасників фондового ринку, прийняття правил, положень та інших документів саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку та внесення змін до них не відносяться до узгоджених дій суб'єктів господарювання.

3. Для набуття статусу СРО об'єднання професійних учасників фондового ринку повинно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи, необхідні для реєстрації об'єднання як СРО та відповідати таким вимогам:

об'єднувати більше 50 відсотків професійних учасників фондового ринку за одним з видів професійної діяльності, визначених цим Законом;

мати затверджені внутрішні документи СРО (внутрішні правила СРО, Правила (стандарти) професійної діяльності на фондовому ринку, інші внутрішні документи СРО) для реалізації визначених статутом об'єднання функцій;

керівник та заступники керівника виконавчого органу СРО, керівники структурних підрозділів СРО не можуть перебувати у трудових відносинах із членами СРО та прямо або опосередковано бути пов'язаними відносинами контролю з членами СРО, мати судимості за корисливі та посадові злочини, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку, та повинні мати стаж роботи на фондовому ринку не менше п'яти років.

Вимоги щодо приміщень СРО, технічного забезпечення та програмного забезпечення, кваліфікаційні вимоги до керівників СРО, вимоги до розміру активів СРО установлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

4. За результатами розгляду поданих об'єднанням документів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має зареєструвати об'єднання як СРО та видати відповідне Свідоцтво, яке є безстроковим або відмовити в реєстрації об'єднання як СРО.

У рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відмову в реєстрації об'єднання як СРО мають бути вказані підстави відмови та виключний перелік зауважень. Повідомлення про відмову в реєстрації об'єднання як СРО разом з копією відповідного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку має бути направлене заявнику протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

Підставою для відмови в реєстрації об'єднання як СРО можуть бути:

- відсутність документів, визначених законодавством, необхідних для реєстрації об'єднання як СРО;

- невідповідність поданих документів та даних, які вони містять, вимогам законодавства;

- невиконання вимог частини 3 цієї статті.

Після усунення порушення/порушень, що були підставою для прийняття рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку про відмову в реєстрації об'єднання як СРО, таке об'єднання має право повторно подати документи, визначені законодавством, для реєстрації об'єднання як СРО.

5. Позбавлення статусу СРО здійснюється за рішенням Комісії у таких випадках:

- на підставі заяви СРО про скасування Комісією Свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку;

- невиконання СРО рішень Комісії, постанов уповноважених осіб Комісії.

Стаття 49. Функції, права та обов'язки саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку

1. Основними функціями СРО є:

- розроблення і затвердження Правил (стандартів) провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, обов'язкових для виконання членами СРО;

- упровадження норм професійної етики в практичній діяльності учасників СРО;

- розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку;

- ініціювання вдосконалення законодавства України;

- організація навчання, атестації та сертифікація фахівців з питань фондового ринку;

- здійснення перед ліцензійної підготовки компаній, які мають намір отримати ліцензію на відповідний вид професійної діяльності;

- розробка заходів, спрямованих на запобігання порушень членами СРО норм чинного законодавства та внутрішніх документів СРО, в тому числі при припиненні ними своєї професійної діяльності;

- представлення інтересів членів організації та захист їх інтересів в органах державної влади, судах, інших організаціях;

- упровадження ефективних механізмів розв'язання спорів, пов'язаних з професійною діяльністю учасників СРО;

- надання консультаційної та інформаційної підтримки учасникам СРО;

- моніторинг дотримання учасниками СРО Статуту СРО, внутрішніх документів СРО;

- застосування заходів дисциплінарного впливу до членів СРО у випадку виявлення порушень Статуту СРО, внутрішніх документів СРО.

СРО можуть виконувати інші функції, передбачені її статутом, що не суперечать вимогам законодавства.

СРО несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання покладених на неї функцій у встановленому чинним законодавством порядку.

2. СРО для реалізації покладених на неї функцій має право:

- надавати пропозиції та брати участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних програм з питань, пов'язаних із розвитком фондового ринку та саморегулювання, а також направляти до органів державної влади висновки за результатами проведених ними незалежних експертиз проектів актів;

- збирати, узагальнювати та аналітично обробляти дані щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку;

- направляти запити й одержувати в межах законодавства від органів державної влади й органів місцевого самоврядування статистичну, нормативно-технічну та іншу інформацію, необхідну для виконання СРО покладених на них завдань;

- застосовувати заходи дисциплінарного впливу до членів СРО;

- від свого імені оскаржувати у встановленому законодавством порядку будь-які акти та (або) дії (бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що порушують права і інтереси СРО, кожного з її учасників окремо або групи учасників.

3. СРО зобов'язана:

- дотримуватися вимог законодавства, Статуту СРО, внутрішніх документів СРО;

- повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про застосування СРО заходів дисциплінарного впливу до своїх членів;

- розкривати інформацію про свою діяльність у порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- здійснювати реалізацію покладених на СРО функцій у способи та в порядку, що не суперечать законодавству України;

- повідомляти членів СРО та надавати інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про дату проведення загальних зборів членів СРО за 30 днів до їх проведення;

- виконувати функції, покладені на СРО законодавством".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 4 місяці з дня його опублікування, крім абзацу шостого частини першої статті 49 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268), який набирає чинності з першого липня року, наступного за роком прийняття Закону.

2. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку:

- протягом чотирьох місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

- протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом за заявами об'єднань професійних учасників фондового ринку здійснити реєстрацію об'єднань професійних учасників фондового ринку як СРО у відповідності з вимогами цього Закону.

3. Протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону саморегулівним організаціям, які зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до набрання чинності цим Законом, привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос