Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования в отрасли связи

Проект закона Украины от 24.01.2012 № 9747
Дата рассмотрения: 30.07.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання у галузі зв'язку

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В абзаці першому частини першої статті 1485 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій" замінити словами "телекомунікацій з істотною ринковою перевагою".

2. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155 із наступними змінами):

1) у статті 1:

термін "розподіл номерного ресурсу" доповнити словами "на умовах первинного чи вторинного розподілу";

доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"вторинний розподіл номерного ресурсу розподіл оператором телекомунікацій виділеного йому номерного ресурсу між споживачами та провайдерами телекомунікацій у порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";

"дозвіл на використання номерного ресурсу документ дозвільного характеру, що засвідчує право на використання номерного ресурсу за призначенням на визначеній у цьому документі території та/або в телекомунікаційній мережі на встановлений цим Законом строк";

"умови використання номерного ресурсу визначені в дозволі на використання номерного ресурсу призначення номерного ресурсу та вимоги Національного плану нумерації";

"неефективне використання раніше виділеного номерного ресурсу розподіл оператором телекомунікацій між споживачами менше 75 відсотків раніше виділеного обсягу номерного ресурсу на території, заявленій для виділення";

"первинний розподіл номерного ресурсу виділення оператору телекомунікацій частки номерного ресурсу для використання на власній телекомунікаційній мережі з метою надання телекомунікаційних послуг";

2) пункти 5, 51, 6 і 13 частини першої статті 18 викласти в такій редакції:

"5) здійснює первинний розподіл, облік, вилучення номерного ресурсу, а також видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дубліката, анулювання дозволів на використання номерного ресурсу, забезпечує державний нагляд за його використанням;

51) встановлює порядок розподілу, обліку, вилучення номерного ресурсу, порядок надання послуг з перенесення абонентських номерів та порядок надання послуг національного роумінгу";

"6) визначає порядок контролю за якістю телекомунікаційних послуг та забезпечує його проведення, встановлює порядок оприлюднення операторами, провайдерами телекомунікацій інформації щодо якості телекомунікаційних послуг, забезпечує контроль за задоволенням попиту споживачів";

"13) застосовує адміністративні стягнення та адміністративно-господарські санкції до суб'єктів ринку телекомунікацій за порушення законодавства про телекомунікації";

3) у частині другій статті 59 слова "які займають монопольне (домінуюче) становище" замінити словами "телекомунікацій з істотною ринковою перевагою";

4) частину третю статті 69 викласти в такій редакції:

"3. Порядок видачі, продовження строку дії, переоформлення, видачі дубліката та анулювання дозволів на використання номерного ресурсу встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, погодженим з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку підприємництва";

5) у статті 70:

частини першу третю викласти в такій редакції:

"1. Номерний ресурс виділяється оператору телекомунікацій в межах Національного плану нумерації для здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права передачі його іншим особам, крім випадків вторинного розподілу номерного ресурсу відповідно до законодавства.

2. Виділення номерного ресурсу оператору телекомунікацій здійснюється на підставі рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, шляхом видачі дозволу на використання номерного ресурсу. Рішення про видачу або відмову у видачі зазначеного дозволу приймається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом 30 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви оператора телекомунікацій. Строк дії дозволу відповідає строку дії відповідної ліцензії, а якщо вид діяльності у сфері телекомунікацій не підлягає ліцензуванню, строк дії дозволу не може бути меншим, ніж п'ять років.

3. Дозвіл на використання номерного ресурсу видається оператору телекомунікацій протягом п'яти робочих днів з дня подання документів, що підтверджують оплату за виділення номерного ресурсу.

Переоформлення, продовження строку дії дозволу та видача дубліката здійснюються на безоплатній основі";

пункт 3 частини четвертої виключити;

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. У разі прийняття національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, рішення про вилучення номерного ресурсу дозвіл на використання номерного ресурсу підлягає анулюванню. У разі часткового вилучення номерного ресурсу національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, приймає рішення про переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу";

частину дев'яту виключити;

6) доповнити статтями 701 - 706 такого змісту:

"Стаття 701. Підстави для відмови у видачі дозволу на використання номерного ресурсу

1. Підставами для відмови у видачі дозволу на використання номерного ресурсу є:

1) недостовірність даних у заяві оператора телекомунікацій та доданих до неї документах або подання неповного комплекту документів;

2) відсутність заявника в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій;

3) невідповідність заявленого номерного ресурсу ліцензії оператора телекомунікацій на здійснення певного виду діяльності;

4) неефективне використання раніше виділеного номерного ресурсу на території, на якій заявлене виділення;

5) відсутність вільного номерного ресурсу на заявленій території;

6) відсутність заявленого на виділення номерного ресурсу в Національному плані нумерації;

7) невідповідність заявленого на виділення номерного ресурсу структурі та простору нумерації телекомунікаційної мережі загального користування;

8) відсутність технічної можливості відкриття заявленого на виділення номерного ресурсу на телекомунікаційній мережі загального користування.

Стаття 702. Продовження строку дії дозволу на використання номерного ресурсу

1. У разі якщо оператор телекомунікацій має намір провадити діяльність у сфері телекомунікацій після закінчення строку дії дозволу на використання номерного ресурсу, він не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення строку дії відповідного дозволу звертається до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, із заявою про продовження строку його дії.

2. У разі подання оператором телекомунікацій заяви про продовження строку дії дозволу на використання номерного ресурсу з порушенням встановленого частиною першою цієї статті строку національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, приймає рішення про анулювання дозволу.

3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, не має права відмовити у продовженні строку дії дозволу на використання номерного ресурсу, якщо виділений раніше номерний ресурс задіяний оператором телекомунікацій повністю у строки, встановлені в дозволі, та виконуються умови використання номерного ресурсу.

Стаття 703. Підстави для переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу

1. Підставами для переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу є:

1) зміна найменування оператора телекомунікацій;

2) зміна місцезнаходження оператора телекомунікацій;

3) реорганізація оператора телекомунікацій;

4) переоформлення чи продовження строку дії ліцензії, на підставі якої видано дозвіл, або отримання нової ліцензії оператором телекомунікацій;

5) виникнення в оператора телекомунікацій потреби у зміні обсягу чи призначення номерного ресурсу;

6) часткове задіяння номерного ресурсу;

7) необхідність продовження строку задіяння номерного ресурсу;

8) зміна структури номерного ресурсу чи простору нумерації Національного плану нумерації;

9) згода оператора телекомунікацій на отримання вилученого за рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, номерного ресурсу, який використовується споживачами.

2. Строк дії переоформленого дозволу на використання номерного ресурсу не може перевищувати строку дії ліцензії заявника на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій або строку дії дозволу, що підлягає переоформленню.

3. Рішення про переоформлення або відмову у переоформленні дозволу на використання номерного ресурсу приймається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом 30 робочих днів з дня реєстрації заяви оператора телекомунікацій про переоформлення дозволу.

4. У разі переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що переоформлявся.

5. У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу, передбачених у пунктах 13 частини першої цієї статті, оператор телекомунікацій зобов'язаний протягом 30 робочих днів з дня виникнення підстави подати до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, заяву про переоформлення дозволу разом з оригіналом дозволу і відповідний документ, що підтверджує зазначені у пунктах 13 частини першої цієї статті зміни.

Строки переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу з інших підстав встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Не переоформлений у встановлений строк дозвіл є недійсним.

Стаття 704. Підстави для відмови у переоформленні дозволу на використання номерного ресурсу

1. Підставами для відмови у переоформленні дозволу на використання номерного ресурсу є:

1) недостовірність даних у заяві оператора телекомунікацій про переоформлення дозволу та доданих до неї документах або надання неповного комплекту документів;

2) бездіяльність оператора телекомунікацій щодо реалізації передбачених законодавством умов із задіяння номерного ресурсу;

3) подання заяви про переоформлення дозволу з порушенням установлених строків;

4) використання виділеного номерного ресурсу не за призначенням, у тому числі незаконна його передача іншим особам;

5) порушення ліцензійних умов та/або умов використання номерного ресурсу;

6) порушення строку задіяння номерного ресурсу, визначеного в дозволі;

7) застосування для задіяння номерного ресурсу обладнання, не внесеного до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися на телекомунікаційних мережах;

8) невідповідність номерного ресурсу структурі та простору нумерації телекомунікаційної мережі загального користування.

2. У разі прийняття рішення про відмову у переоформленні дозволу на використання номерного ресурсу національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, приймає рішення про вилучення в оператора телекомунікацій відповідного номерного ресурсу.

Стаття 705. Видача дубліката дозволу на використання номерного ресурсу

1. Підставами для видачі дубліката дозволу на використання номерного ресурсу є:

1) втрата дозволу;

2) пошкодження бланка дозволу.

2. У разі втрати дозволу на використання номерного ресурсу оператор телекомунікацій зобов'язаний подати до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, заяву про видачу дубліката дозволу. Якщо бланк дозволу не придатний для користування внаслідок його пошкодження, разом із заявою до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, подається пошкоджений бланк дозволу.

3. Строк дії дубліката дозволу на використання номерного ресурсу не може перевищувати строку дії втраченого або пошкодженого дозволу.

4. Оператор телекомунікацій, який подав заяву про видачу дубліката дозволу на використання номерного ресурсу, може провадити свою діяльність на підставі копії такої заяви, зареєстрованої в національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, до одержання дубліката дозволу.

5. Рішення про надання заявникові дубліката дозволу на використання номерного ресурсу та визнання недійсним дозволу, що був втрачений або пошкоджений, приймається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката дозволу.

Стаття 706. Підстави для анулювання дозволу на використання номерного ресурсу

1. Підставами для анулювання дозволу на використання номерного ресурсу є:

1) заява оператора телекомунікацій про анулювання дозволу;

2) рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, про вилучення в оператора телекомунікацій номерного ресурсу;

3) рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, про анулювання або визнання недійсною відповідної ліцензії;

4) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих оператором телекомунікацій для одержання дозволу;

5) акт про невиконання оператором телекомунікацій рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, про усунення порушень умов використання номерного ресурсу;

6) акт про повторну відмову оператора телекомунікацій у допуску посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, для проведення перевірки, а також про повторне вчинення інших перешкод, які не дають можливості здійснити перевірку в повному обсязі;

7) припинення юридичної особи шляхом ліквідації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця;

8) використання номерного ресурсу не за призначенням, у тому числі незаконна його передача іншим особам.

2. У разі анулювання дозволу на використання номерного ресурсу з підстав, передбачених пунктами 1, 38 частини першої цієї статті, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, приймає рішення про вилучення в оператора телекомунікацій відповідного номерного ресурсу.

3. Рішення про анулювання дозволу на використання номерного ресурсу приймається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом 30 робочих днів з дня встановлення підстави для його анулювання. Це рішення вручається або надсилається рекомендованим листом оператору телекомунікацій із зазначенням підстави анулювання не пізніше трьох робочих днів з дня його прийняття. Рішення про анулювання дозволу на використання номерного ресурсу може бути оскаржено в судовому порядку.

4. Рішення про анулювання дозволу на використання номерного ресурсу набирає чинності через десять робочих днів з дня його прийняття. Якщо оператор телекомунікацій протягом зазначеного часу оскаржує це рішення в судовому порядку, його дія зупиняється до завершення судового розгляду.

5. Дія статей 701 - 706 цього Закону не поширюється на порядок відкриття номерного ресурсу, в якому утворюються персональні номери абонентів";

7) частину другу статті 75 викласти в такій редакції:

"2. За порушення вимог цього Закону суб'єкти господарювання несуть таку відповідальність:

за здійснення господарської діяльності у сфері телекомунікацій без подання повідомлення про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій або надання телекомунікаційних послуг без відповідної ліцензії та/або дозволу на використання номерного ресурсу штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за неподання до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, звітності та інформації в установлені відповідно до законодавства строки штраф у розмірі від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за використання номерного ресурсу не за призначенням, у тому числі у разі незаконної його передачі іншим особам штраф у розмірі від 100 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за невиконання рішень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, порушення ліцензійних умов та правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій штраф у розмірі від 1 тисячі до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Сума штрафів, накладених відповідно до цієї частини на суб'єктів господарювання, зараховується до Державного бюджету України.

Строк давності притягнення до відповідальності за вчинення зазначених порушень становить три роки з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення з дня його виявлення.

Штрафи, передбачені цією частиною, накладаються за відповідним рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, на підставі актів, складених уповноваженими нею посадовими особами.

У разі несплати штрафу його стягнення здійснюється на підставі рішення суду за позовом національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації".

3. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2010 р., N 38, ст. 503; 2011 р., N 23, ст. 160; 2012 р., N 5, ст. 35, N 7, ст. 53):

1) пункт 6 частини першої статті 13 викласти в такій редакції:

"6) запобігання накопиченню радіочастотного ресурсу в обсязі, за якого створюються передумови для істотної ринкової переваги на певному ринку";

2) частину другу статті 14 доповнити пунктом 151 такого змісту:

"151) встановлення кількості ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, що можуть бути видані для певної радіотехнології у смугах радіочастот, виділених Планом використання радіочастотного ресурсу України";

3) статтю 29 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Порядок контролю за ввезенням з-за кордону, виробництвом, реалізацією, обігом та використанням радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв визначає Кабінет Міністрів України".

4. Частину третю статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року N 4782-VI) доповнити абзацом шостим такого змісту:

"Видача документів дозвільного характеру у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України регулюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про телекомунікації" і "Про радіочастотний ресурс України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України 

В. ЛИТВИН 

м. Київ
5 липня 2012 року
N 5079-VI 

 

Опрос