Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О дошкольном образовании" относительно организации учебно-воспитательного процесса

Проект закона Украины от 02.02.2012 № 9714-1
Дата рассмотрения: 13.11.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" щодо організації навчально-виховного процесу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259; із змінами, внесеними Законом України від 3 липня 2012 року N 5029-VI) такі зміни:

1. Частини третю і четверту статті 4 викласти в такій редакції:

"3. Вік немовляти, ранній та дошкільний вік - базові етапи фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

4. Вікові періоди розвитку дитини:

немовлята (до 1 року);

ранній вік (від 1 до 3 років);

дошкільний вік:

молодший дошкільний вік (від 3 до 4 років);

середній дошкільний вік (від 4 до 5 років);

старший дошкільний вік (від 5 до 6 (7) років)".

2. Статтю 6 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"можливість права вільного вибору батьками або особами, що їх замінюють, мови виховання дитини".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим.

3. Текст статті 10 викласти в такій редакції:

"1. Мова (мови) у дошкільній освіті визначається відповідно до Конституції України і законів про мови.

2. Для задоволення національних, культурно-освітніх і мовних потреб громадян можуть створюватися дошкільні навчальні заклади, в яких навчання дітей здійснюється їх національною або іншими мовами.

3. У разі потреби в дошкільних навчальних закладах можуть створюватися окремі групи, в яких навчання здійснюється іншою мовою, ніж у закладі в цілому".

4. Частину третю статті 11 після слова "власності" доповнити словами "у тому числі корпоративний приватний дошкільний навчальний заклад, заснований на приватній власності суб'єкта господарювання - юридичної особи".

5. Частину третю статті 12 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"З метою забезпечення фізичного розвитку та психологічного і соціального становлення особистості дитини у дошкільних навчальних закладах для організації ранньої корекційної роботи можуть створюватися інклюзивні групи".

6. Частину другу статті 16 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Якщо у селах, селищах немає спеціально побудованих окремих приміщень, дошкільні навчальні заклади (групи) можуть створюватися на базі загальноосвітніх навчальних закладів з правом безоплатного користування приміщеннями та обладнанням або у пристосованих приміщеннях, за умови дотримання санітарно-епідеміологічних норм".

7. У статті 19:

1) у частині першій:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"розробляє та затверджує Базовий компонент дошкільної освіти";

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"формує державне замовлення на розроблення та придбання програмно-методичного забезпечення, посібників та дитячої літератури, засобів навчально-розвивальної та корекційно-реабілітаційної роботи, а також контролює їх надходження до навчальних закладів системи дошкільної освіти".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - п'ятнадцятим;

2) абзац третій частини другої викласти в такій редакції:

"здійснюють координацію та організаційно-методичні заходи щодо обліку дітей дошкільного віку з метою прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти".

8. Частину другу статті 23 викласти в такій редакції:

"2. Дошкільна освіта здійснюється у межах Базового компонента дошкільної освіти за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти".

9. Частину другу статті 34 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У дошкільних навчальних закладах незалежно від кількості груп і дітей у них діти обов'язково забезпечуються медичним обслуговуванням шляхом запровадження в дошкільних навчальних закладах штатних медичних працівників".

10. Абзац другий частини п'ятої статті 35 викласти в такій редакції:

"Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового мінімуму, а також батьки або особи, які їх замінюють, діти яких досягли старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років)".

11. У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки", "Академія педагогічних наук" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти", "Національна академія педагогічних наук України" у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 10 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос