Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления ответственности акционеров акционерных обществ, являющихся должностными лицами органов акционерного общества)

Проект закона Украины от 13.01.2012 № 9711
Дата рассмотрения: 12.01.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності акціонерів акціонерних товариств, які є посадовими особами органів акціонерного товариства)

Верховна Рада України постановляє:

Внести в Закон України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України 2008 р., N 50 - 51 ст. 384) наступні зміни та доповнення:

1.1. Доповнити частину першу статті 2 пунктом 21 наступного змісту:

"21) Блокуючий пакет акцій - пакет із більше ніж 40 відсотків простих акцій акціонерного товариства".

1.2. Доповнити статтю 29 частиною другою наступного змісту:

"2. Посадова особа товариства, що, одноособово або разом з афілійованими особами володіє та/або розпоряджається блокуючим пакетом акцій товариства, зобов'язана приймати участь у чергових та позачергових зборах акціонерів, а також забезпечити участь у зборах афілійованих осіб (їх представників) з метою забезпечення кворуму таких зборів.

У разі, якщо загальні збори акціонерів Товариства не відбулися у зв'язку з відсутністю кворуму через відсутність на загальних зборах посадової особи - акціонера Товариства, що одноособово або разом з афілійованими особами володіє блокуючим пакетом акцій (та/або у зв'язку з відсутністю афілійованих осіб), то така особа притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

У разі, якщо на повторних загальних зборах акціонерів, що скликаються не пізніше ніж через 45 днів після загальних зборів акціонерів, що не відбулися через відсутність акціонера (або у зв'язку з тим що такий акціонер та/або його афілійовані особи не зареєструвалися для участі у загальних зборах), що володіє блокуючим пакетом акцій, після реєстрації виявиться, що кворум відсутній через відсутність зазначеного акціонера, то кворум на таких загальних зборах акціонерів визначається без урахування зазначеного блокуючого пакету акцій.".

Частину другу статті 29 вважати частиною третьою.

1.3. Доповнити статтю 41 частиною третьою наступного змісту:

"3. У разі проведення загальних зборів у порядку, передбаченому частиною восьмою статті 47 Закону, кворум загальних зборів визначається без урахування голосів власників (розпорядників) блокуючого пакету акцій, якщо власники такого пакету не зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів товариства.".

1.4. Доповнити частину першу статті 47 Закону пунктом 5 наступного змісту:

"5) у випадку, якщо загальні збори акціонерів не відбулися через відсутність кворуму у зв'язку з неявкою акціонерів, що володіють блокуючим пакетом акцій.".

Пункт 5) статті 47 вважати пунктом шостим.

1.5. Доповнити статтю 47 Закону частиною восьмою наступного змісту:

"8. У випадку якщо загальні збори акціонерів товариства не відбулися у зв'язку з відсутністю кворуму через відсутність на загальних зборах посадової особи - акціонера Товариства, що одноособово або разом з афілійованими особами володіє блокуючим пакетом акцій (та/або у зв'язку з відсутністю її афілійованих осіб), наглядова рада товариства протягом трьох робочих днів призначає позачергові загальні збори акціонерів з тим самим порядком денним, що і на загальних зборах акціонерів, які не відбулись. Такі позачергові загальні збори акціонерів повинні відбутись не пізніш ніж через 30 календарних днів після дати, на яку було призначено проведення акціонерних зборів, що не відбулись у зв'язку з відсутністю кворуму.

У разі, якщо протягом строку, встановленого в попередньому абзаці частини восьмої цієї статті, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, що у сукупності володіють не менш ніж 10 відсотками акцій.".

1.6. Назву Розділу XI Закону викласти в наступній редакції: "ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО, БЛОКУЮЧОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"

1.7. Доповнити Розділ XI Закону статтею 641 наступного змісту:

"Стаття 641. Примусовий продаж блокуючого пакета акцій

1. У разі, якщо загальні збори акціонерного товариства більше двох разів підряд не можуть зібратись внаслідок відсутності кворуму через неявку на загальні збори акціонера (акціонерів що діють спільно) який разом зі своїми афілійованими особами володіє (розпоряджається) блокуючим пакетом акцій, акціонери, що у сукупності володіють не менш ніж 10 % акцій товариства та зареєструвалися для участі у відповідних загальних зборах акціонерів, які не відбулися через відсутність кворуму з вини власника блокуючого пакета акцій, мають право вимагати у такого власника блокуючого пакета акцій продажу ним на користь таких акціонерів пропорційно кількості акцій, що перебувають у їх власності частини блокуючого пакета в розмірі, достатньому для забезпечення кворуму на останніх зборах акціонерів, що не відбулись через неявку на загальні збори акціонерів акціонера - власника блокую чого пакету акцій. Право акціонерів вимагати примусового продажу акцій чинне протягом шести місяців з дати проведення загальних зборів акціонерів, що не відбулись.

2. Акціонер (акціонери, що діють спільно) який разом зі своїми афілійованими особами володіє (розпоряджається) блокуючим пакетом акцій повинен протягом 10 календарних днів з дати набуття прав володіння (розпорядження) блокуючим пакетом акцій повідомити про це Товариство та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.".

2. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84, N 8073-X (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, додаток до N 51, ст. 1122) наступні зміни:

2.1 Доповнити Главу 12 "АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, СФЕРІ ПОСЛУГ, В ГАЛУЗІ ФІНАНСІВ І ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ" Кодексу статтею 16313 наступного змісту:

"Стаття 16313 Перешкоджання проведенню загальних зборів акціонерного товариства посадовою особою товариства, що володіє блокуючим пакетом акцій

Перешкоджання посадовою особою акціонерного товариства, яка є акціонером товариства, що одноособово або разом з афілійованими особами володіє та/або розпоряджається блокуючим пакетом акцій, проведенню загальних зборів акціонерів товариства шляхом неприйняття участі у загальних зборах акціонерів та або не забезпечення такою посадовою особою прийняття участі у загальних зборах акціонерів її афілійованих осіб без поважних підстав, що потягнуло за собою відсутність кворуму на загальних зборах акціонерів внаслідок чого загальні збори акціонерів не відбулися

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2.2. Частину першу статті 24417 Кодексу після цифр "16311" доповнити цифрами "16313".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

В. Литвин

Опрос