Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте" (относительно стимулирования деятельности в сфере физической культуры и спорта)

Проект закона Украины от 12.01.2012 № 9696
Дата рассмотрения: 12.01.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо стимулювання діяльності у сфері фізичної культури і спорту)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р, N 7, ст. 50; 2011 р. N 11, ст. 69, N 42, ст. 435) наступні зміни:

1. У статті 6 частину першу після пункту 21 доповнити новими пунктами відповідно 22 - 29 такого змісту:

"здійснює розробку мінімальних соціальних стандартів в галузі фізичної культури і спорту, які переглядаються та затверджуються один раз на п'ять років;

розробляє та затверджує положення про визначення рейтингів спорту вищих досягнень, олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських видів спорту, які переглядаються та затверджуються один раз на п'ять років;

розробляє та затверджує положення про визначення рейтингів про кращу організацію спортивно-масової роботи з населенням за місцем проживання та місцях масового відпочинку громадян, які переглядаються та затверджуються один раз на п'ять років;

розробляє та затверджує положення про визначення рейтингів про кращу організацію фізкультурно-оздоровчої роботи з інвалідами;

розробляє та впроваджує систему підвищення якості та ефективності функціонування системи державного управління фізичною культурою та спортом;

організовує та здійснює моніторинг за станом фізичного розвитку, здоров'я, виконання нормативів фізичної підготовленості учнівської та студентської молоді, широких верств населення;

розробляє та впроваджує програми превентивної корекції девіантної поведінки молоді, профілактики наркотизації, криміналізації підростаючого покоління, визначає та оприлюднює результати здійснених програмних заходів;

обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в особі органів державної виконавчої влади в сфері фізичної культури та спорту здійснюють видачу ліцензій суб'єктам господарювання щодо права надання ними фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг населенню, забезпечують організацію та проведення контролю за дотриманням ліцензійних умов такими суб'єктами господарювання;".

У зв'язку з цим пункт 22 частини першої вважати пунктом 30.

2. У статті 15 частину п'яту після першого речення доповнити текстом такого змісту:

"Фізкультурно-оздоровчі заклади, які здійснюють свою діяльність як громадські безприбуткові організації можуть отримувати фінансову та іншу допомогу з боку держави у відповідності до порядку та в межах встановлених центральним та місцевими органами державної виконавчої влади в сфері фізичної культури та спорту. Фінансова допомога з державного та місцевого бюджетів таким громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування надається виключно за обгрунтованим поданням центрального та місцевого органів державної виконавчої влади в сфері фізичної культури і спорту, яке розглядається і затверджується в порядку передбаченому Бюджетним кодексом України."

3. Статтю 24 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

"Порядок відбору та участі спортсменів-інвалідів у змаганнях відповідного рівня розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту, визначає основні положення віднесення до певної групи та допуску спортсменів-інвалідів основних нозологій набутої або вродженої інвалідності до участі в змаганнях."

4. У статті 26:

1) частину другу після першого речення доповнити текстом такого змісту:

"Примірними орієнтирами роботи з фізичного виховання в навчальних закладах є законодавчо закріплені мінімальні державні стандарти фізичного стану учнівської та студентської молоді розроблені на базі мінімально необхідних гігієнічних норм рухової активності відповідних віково-гендерних груп. Оцінювання фізичної підготовленості дітей, підлітків та молоді здійснюється за принципом індивідуальних темпів приростів результатів у кожному окремому руховому тестовому завданні спрямованому на визначення рівня розвитку певної рухової здібності. Оцінювання навчальної праці учнівської молоді грунтується на визначенні рівня власного ставлення учнів до свого здоров'я, сформованості рівня фізичної культури шляхом реалізації лонгітюдного моніторингу впродовж усього терміну навчання у відповідності до затверджених загальнодержавних стандартів".

2) частину четверту після першого речення доповнити текстом такого змісту:

"Процес фізичного виховання в вищих навчальних закладах здійснюється в мінімальному обсязі чотирьох тижневих годин.";

3) частину сьому після першого речення доповнити текстом такого змісту:

"Позакласна спортивно-масова, фізкультурно-оздоровча робота з учнівською молоддю впродовж навчального року здійснюється в обсязі не менше трьох тижневих годин і включається до загального навантаження педагогічних працівників та оплачується в відповідності до діючих нормативно-правових актів. В освітніх навчальних закладах є обов'язковими фізкультурно-оздоровча, спортивно-масова, виховна робота згідно затверджених цільових державних, регіональних, місцевих програм профілактики розповсюдження наркоманії та девіантної поведінки учнівської молоді. Фінансування програм здійснюється за рахунок бюджетів відповідних рівнів, до яких належать навчальні заклади, що реалізують програмні заходи. Щорічно, після завершення реалізації програми, або її частини підводяться підсумки та визначається рейтинг навчальних установ та органів державної виконавчої влади в галузі фізичної культури та спорту".

5. Статтю 27 доповнити відповідно частинами третьою, четвертою, п'ятою такого змісту:

"Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування через центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" розробляють та реалізовують регіональні, міські, районні програми розвитку матеріально-технічної бази фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку громадян. Програмні заходи реалізуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, інших джерел не заборонених законодавством України, з широким залученням на договірних засадах організацій фізкультурно-спортивного спрямування.

За наявності належної матеріально-технічної бази, місць проведення занять за місцем проживання громадян у центрах фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" вводяться обов'язкові посади інструктора масової фізичної культури та спеціаліста з фізичної реабілітації із розрахунку на п'ять тисяч населення міст обласного та районного значення, мм. Києва та Севастополя.

Спортивні споруди, що обліковуються на балансі та знаходяться в відомчому підпорядкуванні центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" або державному виконавчому органі в сфері фізичної культури та спорту і використовуються для здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи з інвалідами, за місцем проживання та масового відпочинку громадян не підлягають приватизації, але можуть за рішенням власника надаватись в оренду установам, організаціям, підприємствам фізкультурно-спортивного спрямування для здійснення статутної діяльності. Для розвитку мережі спортивних споруд органи місцевого самоврядування та виконавчої влади надають, в тому числі і на пільгових умовах, земельні ділянки для цільового будівництва споруд фізкультурно-оздоровчого та спортивного призначення."

6. Статтю 34 доповнити відповідно частинами третьою, четвертою такого змісту:

"Тренерсько-викладацький склад, який здійснює управління навчально-тренувальною діяльністю неповнолітніх спортсменів, їх підготовкою до участі в змаганнях в процесі багаторічної спортивної підготовки, і в наслідок якого заподіяна шкода здоров'ю тих, хто займається, несуть кримінальну відповідальність у відповідності із статтею 137 Кримінального кодексу України. Якщо в результаті проведених перед змаганнями або планових заходів антидопінгового характеру встановлено факт вживання неповнолітнім спортсменом заборонених в спорті речовин, персональну відповідальність несе тренер, лікар, які допустили неповнолітнього спортсмена до змагальної та тренувальної діяльності в відповідності із статтею 323 Кримінального Кодексу України.

Неповнолітні спортсмени не залежно від виду спорту, рівня та класу спортивних змагань, допускаються до участі в них лише за наявності полісу загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування."

7. Статтю 36 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Порядок передачі спортсменів вищої кваліфікації в системі навчальних спортивних закладів, включення до резерву та національних збірних команд України, відшкодування економічних витрат щодо їх підготовки, системи заохочення та нагородження тренерсько-викладацького складу, які приймали участь на усіх етапах багаторічної підготовки спортсмена визначається центральним органом державної виконавчої влади в сфері фізичної культури і спорту."

8. Статтю 38 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

"Створення і функціонування професіональних спортивних клубів, професіональних спортивних ліг, професіональних федерацій (асоціацій, спілок, об'єднань тощо), статути яких передбачають організацію діяльності спортсменів-професіоналів, здійснюється у відповідності до цього Закону, Господарського та Цивільного кодексів України, інших нормативно-правових актів, в будь-якій організаційно-правовій формі але виключно як суб'єкт господарювання чия діяльність спрямована на отримання прибутку. Реєстрація та діяльність суб'єкта професійного спорту як безприбуткової громадської організації у відповідності до Закону України "Про об'єднання громадян", будь-яких інших організаційно-правових формах суб'єктів безприбуткового господарювання не допускається."

9. У статті 39 частину другу статті викласти у такій редакції:

"В Україні визнання нових видів спорту, облік фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних інших видів рухової діяльності, систем тощо здійснюється в відповідності до порядку встановленому центральним органом виконавчої влади в сфері фізичної культури і спорту. Держава сприяє розвитку та здійснює підтримку національних видів спорту, сприяє створенню та впровадженню нових креативних систем рухової діяльності в практику масової фізичної культури і спорту."

10. У статті 43 частину четверту викласти у такій редакції:

"Спортсмени, що здобули звання чемпіона або призера Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, на Глобальних іграх спортсменів з порушенням інтелекту, чемпіонатах світу або Європи, чемпіонатах України, в тому числі і з не олімпійських видів спорту, здобули спортивне звання майстра спорту України, майстра спорту України міжнародного класу, заслуженого майстра спорту України та їх тренери мають право на соціально-побутові та податкові пільги, встановлені Кабінетом Міністрів України та податковим законодавством України."

11. У статті 45 частину дев'яту викласти у такій редакції:

"Держава створює систему спортивних третейських судів, основним завданням яких є розв'язання спортивних спорів, що виникають в ході взаємодії суб'єктів галузі фізичної культури і спорту під час підготовки, проведення, участі, суддівства спортивних змагань, інших питань віднесених до їх компетенції. Держава забезпечує підготовку та перепідготовку кадрів у сфері організаційно-правового забезпечення фізичної культури і спорту."

12. У статті 46 відповідно частини другу, третю викласти у такій редакції:

"Органи державної виконавчої влади в сфері фізичної культури і спорту із залученням інших державних органів влади відповідних соціальних сфер, громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, представників засобів масової інформації розробляють середньо та довгострокові цільові програми пропаганди фізичної культури та спорту, які фінансуються з бюджетів відповідних рівнів та інших джерел не заборонених законодавством України, здійснюють заходи щодо розповсюдження соціальної реклами, що пропагує розвиток фізичної культури та спорту, в межах своїх повноважень вживають необхідних заходів щодо обмеження розміщення зовнішньої реклами алкогольних, тютюнових тощо виробів поблизу освітніх навчальних закладів усіх типів, місць масового відпочинку громадян у відповідності до ч. 3 ст. 22 Закону України "Про рекламу.

Суб'єкти фізичної культури і спорту, органи державної виконавчої влади в сфері фізичної культури і спорту подають за встановленими формами статистичну звітність в порядку встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі статистики. За достовірність, повноту та об'єктивність поданої інформації уповноважені посадові особи несуть персональну відповідальність згідно чинного законодавства України. Держава, в особі центрального та місцевих органів виконавчої влади в сфері фізичної культури і спорту забезпечує розробку та реалізацію цільових державних та місцевих програм, які фінансуються з державного бюджету та бюджетів відповідного рівня в порядку встановленому чинним законодавством, щодо розвитку інформаційних систем забезпечення діяльності галузі."

13. У статті 47 частину першу викласти у такій редакції:

"Фінансування розвитку фізичної культури і спорту здійснюється відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів за рахунок коштів відповідно державного та місцевого бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Розподіл державних коштів здійснюється центральним та місцевими органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту з урахуванням пропозицій відповідних громадських організацій. На фізкультурно-оздоровчу роботу за місцем проживання та відпочинку громадян, фізичну реабілітацію інвалідів частка видатків з бюджетів усіх рівнів має становити не менше п'ятдесяти відсотків від бюджетних асигнувань спрямованих на фізичну культуру та спорт. Центральний та місцеві органи виконавчої влади з фізичної культури і спорту здійснюють підготовку та реалізацію нормативно-правових актів щодо удосконалення механізмів фінансування діяльності галузі, створюють державні підприємства, прибуток від діяльності яких спрямовується до відповідного бюджету та використовується на потреби розвитку фізичної культури і спорту."

14. У статті 48:

1) частину першу викласти у такій редакції:

"Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури і спорту здійснюється шляхом будівництва та використання спортивних споруд, створення, придбання та використання фізкультурно-спортивного спорядження та обладнання, іншого майна, призначеного для занять фізичною культурою і спортом. Нормативи мінімальної соціальної забезпеченості основними фізкультурно-оздоровчими і спортивними спорудами жилих районів, а також підприємств, установ і організацій всіх форм власності визначаються центральними органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, архітектури та будівництва не рідше одного разу на п'ять років, і є обов'язковими визначальними соціальними стандартами для розробки державних, регіональних, місцевих цільових програм розвитку матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту."

2) частину п'яту доповнити новим реченням наступного змісту:

"Спортивні споруди, багатопрофільні та спеціалізовані спортивні комплекси, бази, підприємства та установи, організації фізкультурно-спортивного спрямування, які мають ліцензію на постачання послуг фізкультурно-спортивного характеру відповідно до законодавства, окрім тих, статутами яких передбачена діяльність в сфері професійного спорту, в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", Податкового Кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" інших нормативно-правових актів України можуть звільнятись від сплати податків, обов'язкових зборів та платежів, що зараховуються до бюджету відповідної територіально-адміністративної одиниці".

15. У статті 49:

1) частину другу доповнити текстом такого змісту:

"Право здійснювати педагогічну, учбово-тренувальну та оздоровчу роботу в дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладах мають громадяни виключно із спеціальною профільною освітою отриманою у відповідності до державних стандартів підготовки спеціалістів в галузі фізичної культури та спорту, за наявності диплому виданого акредитованими навчальними закладами. Фахівці, які на протязі трьох і більше років після закінчення відповідного вищого навчального закладу не здійснювали викладацьку, або іншу педагогічну діяльність в сфері фізичної культури та спорту, або припинили здійснювати таку діяльність та у визначений термін не поновили її, можуть бути допущені до викладацької або іншої педагогічної діяльності в сфері фізичної культури та спорту після проходження спеціальної підготовки в порядку встановленому державним центральним виконавчим органом фізичної культури і спорту".

2) частину четверту доповнити текстом такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту разом з провідними вищими навчальними закладами четвертого рівня акредитації, у яких здійснюється підготовка фахівців сфери фізичної культури і спорту, розробляє і переглядає зміст державних стандартів підготовки спеціалістів кожних чотири роки, в подальшому координує приведення у відповідність навчальних планів підготовки фахівців відповідного профілю у вищих навчальних закладах України усіх форм власності".

16. У статті 51:

1) частину другу викласти у такій редакції:

"Держава створює мережу лікувально-фізкультурних закладів, яка передбачає обов'язкову наявність профільних закладів спортивної медицини в містах обласного значення, районних центрах чисельність мешканців яких перевищує двадцять тисяч осіб. Фінансування служби спортивної медицини здійснюється відповідно до закону. Держава сприяє розвитку наукових досліджень в галузі медичних проблем фізкультури спорту."

2) частину четверту викласти у такій редакції:

"Персональну відповідальність за допуск спортсмена до тренувань і змагань за станом здоров'я несе лікар спортивної медицини. Для допуску до змагань і тренувань неповнолітніх осіб у видах спорту, які характеризуються рівнем підвищеної небезпеки для життя або здоров'я необхідна обов'язкова письмова згода (дозвіл) батьків, тренера та організаторів змагань."

3) частину п'яту викласти у такій редакції:

"Заняття фізичною культурою та спортом здійснюються з додержанням медичних вимог, які встановлюються центральним державним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я та з проведенням обов'язкового державного медичного соціального страхування тих, хто займається фізичною культурою та спортом."

4) викласти частину шосту такого змісту:

"Лікарі, які проводять медичний огляд учнів, і за результатами якого надають дозвіл щодо відвідувань занять із фізичної культури з віднесенням до певної медичної групи, несуть персональну відповідальність згідно закону за достовірність даних відображених у медичних висновках, довідках, їх повноту, глибину та об'єктивність. Медичний працівник навчального закладу зобов'язаний разом із відповідальним працівником фізичної культури і спорту вести моніторинг стану здоров'я, фізичного розвитку, фізичної підготовленості дітей, учнівської та студентської молоді відповідного навчального закладу освіти із внесенням отриманих даних до відповідної інформаційної бази, і на основі якої складаються щорічні звіти."

II. Прикінцеві положення.

1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст.572; 2011 р., N 10, ст.63, N 23, ст.160, N 29, ст.272, N 40, ст.401; із змінами, внесеними Законами України N 3396-VI від 19.05.2011 р.; N 3612-VI від 07.07.2011 р.; N 3614-VI від 07.07.2011 р.; N 3668-VI від 08.07.2011 р.):

1) підпункт б) пункту 12 статті 87 викласти у такій редакції:

"б) державні програми з розвитку фізичної культури, розвитку масового спорту, фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання та відпочинку громадян, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (центри державного значення з фізичної культури і спорту інвалідів, проведення навчально-тренувальних зборів, всеукраїнських змагань з видів спорту для інвалідів, заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, утримання національних збірних команд з видів спорту для інвалідів, забезпечення їх підготовки та участі в міжнародних змаганнях (включаючи Паралімпійські та Дефлімпійські ігри), фінансова підтримка паралімпійського руху та баз паралімпійської і дефлімпійської підготовки згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);";

2) пункт 6 статті 89 викласти у такій редакції:

"6) державні програми розвитку фізичної культури і спорту: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд, заходи з розвитку масового спорту, фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання та відпочинку громадян, місцевого значення.";

3) підпункт б) пункту 6 статті 90 викласти у такій редакції:

"б) державні програми з розвитку фізичної культури, розвитку масового спорту, фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання та відпочинку громадян, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (центри республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів усіх типів; проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, навчально-тренувальних зборів і змагань республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з фізичної культури і спорту інвалідів).".

2. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос