Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О службе в органах местного самоуправления

Проект закона Украины от 11.01.2012 № 9673
Дата рассмотрения: 10.01.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про службу в органах місцевого самоврядування

Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади служби в органах місцевого самоврядування, умови та порядок реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) адміністративна посада в органі місцевого самоврядування - первинна структурна одиниця апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради, відділу, управління та іншого виконавчого органу, утвореного такою радою, виконавчого апарату обласної, районної, Севастопольської міської ради; визначена структурою і штатним розписом посада в органах місцевого самоврядування, на яку особа призначається сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради у порядку, визначеному цим Законом, для виконання визначених для такої посади повноважень, безпосередньо пов'язаних з реалізацією повноважень органів місцевого самоврядування, а також окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом;

2) виборна посада в органі місцевого самоврядування - визначена законом посада в органі місцевого самоврядування, на яку особа обирається територіальною громадою, обирається або затверджується відповідною радою у порядку, визначеному законом;

3) посадові обов'язки - перелік функцій і повноважень, закріплених за посадою в органі місцевого самоврядування, які зобов'язаний виконувати службовець органу місцевого самоврядування та які для службовця, що займає адміністративну посаду, встановлені його посадовою інструкцією;

4) профіль професійної компетентності посади в органі місцевого самоврядування - комплексна характеристика посади в органі місцевого самоврядування, що містить визначення змісту виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних службовцю органу місцевого самоврядування для виконання посадових обов'язків;

5) рівень професійної компетентності особи - характеристика особи, що визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем володіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками;

6) служба в органах місцевого самоврядування - професійна діяльність службовців органів місцевого самоврядування, пов'язана з реалізацією визначених законом повноважень органів місцевого самоврядування, а також окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом;

7) службовець органу місцевого самоврядування - громадянин України, який займає на постійній основі виборну або адміністративну посаду в органі місцевого самоврядування, апараті сільської, селищної, міської, районної у місті ради, їх виконавчих органах, виконавчому апараті обласної, районної, Севастопольської міської ради, одержує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету та виконує визначені для цієї посади повноваження щодо:

підготовки проектів рішень органів місцевого самоврядування, організації виконання рішень таких органів;

надання адміністративних послуг;

управління персоналом, комунальним майном, об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст;

реалізації інших повноважень відповідного органу;

8) службові обов'язки - сукупність обов'язків службовця органу місцевого самоврядування, визначених законом, правилами внутрішнього трудового розпорядку відповідного органу місцевого самоврядування, та його посадових обов'язків;

9) функції з обслуговування - діяльність працівників апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради та їх виконавчого комітету, відділу, управління, іншого утвореного такою радою виконавчого органу, виконавчого апарату обласної, районної, Севастопольської міської ради, яка не передбачає здійснення повноважень з підготовки та проведення експертизи проектів рішень органів місцевого самоврядування, організації виконання рішень таких рад, надання адміністративних послуг, управління проектами, персоналом, комунальним майном та реалізації інших повноважень відповідного органу.

2. Терміни "близькі особи", "безпосереднє підпорядкування", "конфлікт інтересів", "корупційне правопорушення" у цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку із вступом на службу в органи місцевого самоврядування, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус службовця органу місцевого самоврядування.

2. Дія цього Закону не поширюється на:

депутатів місцевих рад, які не займають на постійній основі посад в органах місцевого самоврядування;

працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування;

працівників підприємств, установ та організацій, а також інших суб'єктів господарювання комунальної форми власності.

3. Перелік посад працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування, визначається відповідною радою згідно з критеріями, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері державної служби.

Стаття 3. Принципи служби в органах місцевого самоврядування

1. Принципами служби в органах місцевого самоврядування є:

1) верховенство права;

2) пріоритет прав та свобод людини і громадянина;

3) патріотизм, служіння територіальній громаді та Українському народу;

4) законність;

5) дотримання прав місцевого самоврядування;

6) самостійність кадрового забезпечення служби в органах місцевого самоврядування;

7) рівний доступ до служби в органах місцевого самоврядування;

8) професіоналізм;

9) доброчесність;

10) політична неупередженість;

11) прозорість діяльності;

12) підзвітність, підконтрольність, персональна відповідальність службовця органу місцевого самоврядування.

Стаття 4. Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування

1. Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування здійснюється Конституцією України, Законом України "Про державну службу", "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Законом, іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері державної служби.

2. Норми Закону України "Про державну службу" та законодавства про працю поширюються на службовців органів місцевого самоврядування у частині відносин, що не врегульовані цим Законом.

Стаття 5. Фінансування служби в органах місцевого самоврядування

1. Фінансування служби в органах місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Стаття 6. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування

1. Посади в органах місцевого самоврядування поділяються на виборні та адміністративні.

2. Посади в органах місцевого самоврядування входять у систему класифікації посад державної служби.

3. У межах класифікації посад державної служби посади в органах місцевого самоврядування залежно від характеру та обсягу посадових обов'язків поділяються на чотири групи:

група I - посади голови обласної, районної, районної у місті ради та його заступника, сільського, селищного, міського голови та його заступника, керуючого справами виконавчого апарату обласної, районної, Севастопольської міської ради; секретаря сільської, селищної, міської ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради;

група II - посади керівника управління, відділу, іншого виконавчого органу, утвореного сільською, селищною, міською радою, та його заступника; голови постійної комісії обласної, районної, Київської, Севастопольської міської ради (у разі, коли вони працюють у раді на постійній основі);

група III - посади керівника структурного підрозділу апарату сільської, селищної, міської ради та її виконавчого комітету, виконавчого апарату обласної, районної, Севастопольської міської рад, а також його заступника, керівника структурного підрозділу у складі відділу, управління та іншого виконавчого органу, утвореного сільською, селищною, міською радами, а також його заступника;

група V - посади в апараті сільської, селищної, міської, районної у місті ради та їх виконавчих комітетах, відділі, управлінні, іншому утвореному такими радами виконавчому органі, виконавчому апараті обласної, районної, Севастопольської міської ради, які не передбачають здійснення керівних функцій.

4. Групи посад в органах місцевого самоврядування поділяються у межах класифікації посад державної служби на підгрупи.

До підгруп I-3, II-3, III-3, V-3 належать посади в органах місцевого самоврядування областей, міст обласного, республіканського (в Автономній Республіці Крим) значення.

До підгруп I-4, II-4, III-4, V-4 належать посади в органах місцевого самоврядування районів, районів у містах, міст районного значення.

До підгруп I-5, II-5, III-5, V-5 належать посади в органах місцевого самоврядування сіл та селищ.

Стаття 7. Державна політика у сфері служби в органах місцевого самоврядування

1. Державна політика у сфері служби в органах місцевого самоврядування реалізується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері державної служби.

2. Контроль за додержанням в органах місцевого самоврядування вимог цього Закону та інших актів законодавства про службу в органах місцевого самоврядування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері державної служби, у межах його повноважень.

Стаття 8. Служба персоналу органу місцевого самоврядування

1. В органах місцевого самоврядування утворюється служба персоналу - окремий структурний підрозділ органу місцевого самоврядування, що забезпечує документальне оформлення вступу на службу в органі місцевого самоврядування, її проходження та припинення, добір персоналу на адміністративні посади, планування та організацію заходів, пов'язаних з підвищенням рівня професійної компетентності службовців органів місцевого самоврядування, депутатів відповідних рад, а також виконує інші функції, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Служба персоналу для виконання покладених на неї повноважень має право на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних.

3. Типове положення про службу персоналу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері державної служби.

Розділ II
ПРАВОВИЙ СТАТУС СЛУЖБОВЦЯ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 9. Права службовця органу місцевого самоврядування

1. Службовець органу місцевого самоврядування має право на:

1) повагу до своєї особистості, справедливе і шанобливе ставлення до себе;

2) захист своїх персональних даних;

3) чітке визначення своїх посадових обов'язків та матеріально-технічне забезпечення їх виконання;

4) доступ до необхідної для виконання посадових обов'язків інформації;

5) оплату праці залежно від займаної посади в органі місцевого самоврядування, результатів службової діяльності, стажу служби та рангу службовця органу місцевого самоврядування;

6) підвищення рівня професійної компетентності за рахунок коштів місцевого бюджету;

7) просування по службі;

8) відпустку, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;

9) безпечні умови праці;

10) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри щодо нього;

11) безперешкодне ознайомлення з документами щодо проходження ним служби в органі місцевого самоврядування.

Стаття 10. Обов'язки службовця органу місцевого самоврядування

1. Службовець органу місцевого самоврядування зобов'язаний:

1) діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

2) додержуватися принципів служби в органах місцевого самоврядування;

3) з повагою ставитися до державних символів України та символіки відповідної територіальної громади, адміністративно-територіальної одиниці;

4) сумлінно виконувати свої службові обов'язки;

5) не допускати дій чи бездіяльності, що можуть зашкодити інтересам держави або територіальної громади;

6) виконувати в межах посадових обов'язків (для службовців органу місцевого самоврядування, які займають адміністративні посади в органі місцевого самоврядування) накази, розпорядження та доручення керівників, надані в межах їх повноважень;

7) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

8) виконувати встановлені законодавством правила професійної етики;

9) запобігати виникненню конфлікту інтересів під час проходження служби в органах місцевого самоврядування;

10) виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку відповідного органу місцевого самоврядування;

11) підвищувати рівень своєї професійної компетентності.

Стаття 11. Врегулювання конфлікту інтересів

1. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових обов'язків службовець органу місцевого самоврядування зобов'язаний негайно поінформувати про це свого безпосереднього керівника. Безпосередній керівник службовця органу місцевого самоврядування зобов'язаний вжити заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом надання доручення щодо виконання відповідного службового завдання іншому службовцю органу місцевого самоврядування, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

Стаття 12. Виконання службовцями органу місцевого самоврядування доручень

1. Службовці органу місцевого самоврядування під час виконання посадових обов'язків діють у межах повноважень, визначених законодавством, та відповідно до посадових інструкцій.

2. Доручення керівників, надані в межах їх повноважень, є обов'язковими до виконання службовцями органу місцевого самоврядування.

3. У разі виникнення сумніву щодо законності наданого керівником доручення службовець органу місцевого самоврядування має право вимагати письмового підтвердження цього доручення, після отримання якого зобов'язаний його виконати. У разі коли зазначене доручення буде визнане незаконним у встановленому порядку, службовець звільняється від відповідальності, крім випадків виконання явно злочинного доручення.

У разі надходження від службовця органу місцевого самоврядування вимоги щодо надання письмового підтвердження доручення керівник, який надав таке доручення, зобов'язаний письмово підтвердити або скасувати відповідне доручення.

Стаття 13. Вимоги щодо політичної неупередженості службовця органу місцевого самоврядування

1. Службовець органу місцевого самоврядування не має права організовувати страйк та брати в ньому участь.

2. Службовець органу місцевого самоврядування повинен неупереджено виконувати свої службові обов'язки незалежно від партійної належності та особистих політичних переконань.

3. Службовець органу місцевого самоврядування під час виконання службових обов'язків не має права вчиняти дії, що демонструють його політичні погляди або свідчать про особливе ставлення до певних політичних партій.

Розділ III
ВСТУП НА СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЇЇ ПРОХОДЖЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ

Стаття 14. Право на службу в органах місцевого самоврядування та обмеження щодо вступу на таку службу

1. Право на службу в органах місцевого самоврядування з урахуванням вимог щодо рівня професійної компетентності, напряму підготовки (спеціальності) та обмежень, установлених цим Законом, має громадянин України, якому виповнилося 18 років і який вільно володіє державною мовою, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання.

2. На службу в органах місцевого самоврядування не може бути прийнята особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною;

2) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

4) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили (крім сільських, селищних, міських голів).

3. Не допускається прийняття осіб на посади в органах місцевого самоврядування, на яких вони матимуть у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або будуть безпосередньо підпорядковані у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

4. Особа, яка вступає на службу в органах місцевого самоврядування, зобов'язана до призначення на посаду вийти із складу виконавчого органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі або територіальній громаді, та представляє інтереси держави або територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), припинити іншу оплачувану діяльність (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницьку діяльність.

На службовця органу місцевого самоврядування поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Стаття 15. Вимоги до рівня професійної компетентності особи, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування

1. Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування, якщо інше не передбачено законом, повинна відповідати таким мінімальним загальним вимогам до освітньо-кваліфікаційного рівня та досвіду роботи:

1) для посад підгруп II-5, III-5 - базова вища освіта або середня освіта та стаж роботи не менше двох років;

2) для посад підгрупи V-5 - середня освіта та стаж роботи не менше двох років;

3) для посад інших підгруп (крім підгруп I-3, I-4, I-5) - мінімальні загальні вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня та досвіду роботи, передбачені для посад державної служби відповідних підгруп.

2. Вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад підгруп I-3, I-4, I-5, крім посад сільського, селищного, міського голови, а також спеціальні вимоги до досвіду роботи, вимоги до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інші вимоги до рівня професійної компетентності встановлюються відповідною місцевою радою згідно із затвердженими нею профілями професійної компетентності посад.

Спеціальні вимоги до досвіду роботи, вимоги до напряму підготовки (спеціальності) та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад підгруп II, III і V, встановлюються головою відповідної місцевої ради, сільським, селищним, міським головою в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері державної служби.

3. Встановлені місцевою радою, головою відповідної місцевої ради, сільським, селищним, міським головою вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посади службовця органу місцевого самоврядування, можуть переглядатися не частіше ніж один раз на рік.

Стаття 16. Прийняття на службу в органах місцевого самоврядування

1. Прийняття особи на службу в органах місцевого самоврядування здійснюється:

1) на посаду сільського, селищного, міського голови - у порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";

2) на посаду голови та заступника голови районної, районної у місті, обласної ради, заступника міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської, Севастопольської міської ради - шляхом обрання відповідною радою;

3) на посаду заступника сільського, селищного, міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради - шляхом затвердження відповідною радою;

4) на посаду керуючого справами виконавчого апарату обласної, районної, Севастопольської міської ради, керівника відділу, управління та інших службовців органів місцевого самоврядування - шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради за результатами конкурсу протягом 10 календарних днів після оприлюднення інформації про його переможця на підставі протоколу засідання конкурсної комісії, якщо інше не передбачено законом.

2. У разі проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" рішення про призначення або про відмову у призначенні особи на посаду в органі місцевого самоврядування приймається після проведення такої перевірки у межах строку, визначеного в частині першій цієї статті.

3. Служба персоналу в день призначення особи на посаду організовує складення присяги службовцем органу місцевого самоврядування, який вперше вступає на службу в органах місцевого самоврядування, ознайомлює його під розписку з правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовою інструкцією.

4. У разі призначення на посади груп II, III і V може бути встановлено випробування з метою підтвердження відповідності рівня професійної компетентності службовця вимогам профілю професійної компетентності відповідної посади.

Випробування проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про державну службу".

5. Проведення конкурсу та випробування під час прийняття на службу в органах місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному цим Законом та Законом України "Про державну службу".

6. Голови районних, районних у містах, обласних рад, Київський та Севастопольський міські голови та міські голови міст обласного, республіканського (в Автономній Республіці Крим) значення мають право самостійно добирати та приймати на службу своїх помічників, радників (працівників патронатної служби).

Стаття 17. Присяга службовця органу місцевого самоврядування

1. Особа, яка вперше вступає на службу в органах місцевого самоврядування, складає присягу такого змісту:

"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та Українському народові, неухильно дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої службові обов'язки.".

2. Особа, яка вперше обрана на посаду сільського, селищного, міського голови, голови обласної, районної, районної у місті ради, складає присягу на сесії відповідної місцевої ради.

3. Особа, прийнята на службу в органі місцевого самоврядування, виголошує присягу в присутності службовців відповідного органу місцевого самоврядування, представників служби персоналу органу місцевого самоврядування, підписує текст присяги і зазначає дату її складення.

Підписаний текст присяги є складовою особової справи службовця органу місцевого самоврядування. Про складення присяги робиться відповідний запис у трудовій книжці.

4. У разі відмови особи від складення присяги службовця органу місцевого самоврядування вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади у відповідному органі місцевого самоврядування, у зв'язку з цим акт про її призначення на посаду скасовується.

Стаття 18. Початок службових відносин

1. Службові відносини особи, яка вступає на службу в органі місцевого самоврядування (крім виборних посад) вперше, розпочинаються з дня складення присяги, а в разі подальшого призначення на посаду в органі місцевого самоврядування - з дня такого призначення.

Стаття 19. Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантних адміністративних посад в органах місцевого самоврядування

1. Конкурс на зайняття вакантних адміністративних посад в органах місцевого самоврядування груп II, III і V (далі - конкурс) проводить утворена головою відповідної місцевої ради, сільським, селищним, міським головою конкурсна комісія у складі не менше п'яти осіб.

2. До складу конкурсної комісії можуть включатися службовці органу місцевого самоврядування, представник служби персоналу органу місцевого самоврядування, а також експерти з числа фахівців у відповідній сфері.

3. Засідання конкурсної комісії є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її складу.

4. Конкурс передбачає складення іспиту (тестування) особою, яка претендує на зайняття посади в органі місцевого самоврядування, та проведення співбесіди з нею.

Програму іспиту (тести) один раз на два роки затверджує голова відповідної місцевої ради, сільський, селищний, міський голова.

5. Типовий порядок проведення конкурсу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері державної служби.

Стаття 20. Оприлюднення інформації про вакантні адміністративні посади в органі місцевого самоврядування та оголошення про проведення конкурсу на їх заміщення

1. Інформація про вакантні адміністративні посади в органі місцевого самоврядування та оголошення про проведення конкурсу на їх заміщення оприлюднюються відповідно до закону і типового порядку проведення конкурсу.

2. В оголошенні про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в органі місцевого самоврядування зазначаються:

1) найменування і місцезнаходження органу місцевого самоврядування;

2) назва вакантної посади в органі місцевого самоврядування та підгрупа, до якої вона належить;

3) посадові обов'язки;

4) умови оплати праці;

5) вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду відповідно до профілю професійної компетентності такої посади;

6) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду;

7) перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;

8) дата і місце проведення конкурсу;

9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка може надати додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

3. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити понад 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Стаття 21. Документи для участі у конкурсі та оформлення результатів конкурсу

1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії органу місцевого самоврядування такі документи:

1) заяви про участь у конкурсі та надання згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

2) копію документа про освіту;

3) особову картку встановленого зразка та фотографії розміром і в кількості, що визначені типовим порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування;

4) декларацію про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

5) копію трудової книжки.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади в органі місцевого самоврядування, перед його проведенням пред'являє паспорт громадянина України службі персоналу відповідного органу місцевого самоврядування.

2. Забороняється вимагати від особи, яка бажає взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади в органі місцевого самоврядування, документи, не передбачені цією статтею.

3. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади в органі місцевого самоврядування, має право додати до документів, зазначених у частині першій цієї статті, інші документи.

4. Службовець, який працює в органі місцевого самоврядування, в якому проводиться конкурс на заміщення вакантних посад, і бажає взяти у ньому участь, подає відповідну заяву. У такому разі інші документи, зазначені в частині першій цієї статті, до конкурсної комісії не подаються.

5. Документи переможця конкурсу, зазначені у частині першій цієї статті, у разі призначення його на посаду є складовою його особової справи.

6. Оформлення результатів конкурсу та проведення повторного конкурсу (в разі потреби) здійснюються у порядку, визначеному Законом України "Про державну службу".

Стаття 22. Ранги службовців органів місцевого самоврядування

1. Установлюється десять рангів службовців органів місцевого самоврядування.

2. Присвоюються такі ранги:

службовцям, які займають посади підгрупи I-3, - 1, 2, 3 ранг;

службовцям, які займають посади підгрупи I-4, - 2, 3, 4 ранг;

службовцям, які займають посади підгрупи II-3, - 3, 4, 5 ранг;

службовцям, які займають посади підгруп I-5, II-4, III-3, - 4, 5, 6 ранг;

службовцям, які займають посади підгруп II-5, III-4, - 5, 6, 7 ранг;

службовцям, які займають посади підгруп III-5, V-3, - 6, 7, 8 ранг;

службовцям, які займають посади підгрупи V-4, - 7, 8, 9 ранг;

службовцям, які займають посади підгрупи V-5, - 8, 9, 10 ранг.

3. Ранги службовцям органів місцевого самоврядування, які займають виборні посади, присвоюються відповідною радою шляхом прийняття рішення.

Ранги службовцям органів місцевого самоврядування, які займають адміністративні посади, присвоюються головою відповідної місцевої ради, сільським, селищним, міським головою.

4. Ранги присвоюються одночасно з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування. Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, ранги присвоюються після його закінчення за результатами випробування. Особам, які призначені на посади і яким за попереднім місцем роботи присвоєно ранги службовця органу місцевого самоврядування або ранги державного службовця, надбавка за ранг у період випробувального строку виплачується з урахуванням таких рангів.

5. У разі призначення на посаду підгрупи, якій відповідає нижчий ранг, за службовцем зберігається раніше присвоєний йому ранг.

6. Службовцю, який вперше призначається на посаду в органі місцевого самоврядування, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної підгрупи посад в органах місцевого самоврядування.

7. Черговий ранг у межах відповідної підгрупи посад присвоюється службовцю через кожні два роки з урахуванням оцінювання результатів його службової діяльності.

Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня оформлення в установленому порядку негативної оцінки результатів виконання службовцем органу місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, покладених на нього обов'язків і завдань черговий ранг службовцю не присвоюється. Такі періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

8. За особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань службовцю органу місцевого самоврядування може достроково присвоюватися черговий ранг у межах відповідної підгрупи посад. Дострокове присвоєння чергового рангу може здійснюватися не раніше ніж через один рік після присвоєння попереднього рангу.

9. В особовій справі та трудовій книжці службовця органу місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння рангу.

Стаття 23. Правила внутрішнього трудового розпорядку

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для службовців, які займають адміністративні посади в органах місцевого самоврядування, затверджуються відповідною радою з дотриманням вимог, передбачених Законом України "Про державну службу".

Стаття 24. Оцінювання результатів службової діяльності та підвищення рівня професійної компетентності службовця органу місцевого самоврядування

1. Оцінювання результатів службової діяльності службовців в органах місцевого самоврядування, які займають посади груп II, III і V, та підвищення рівня їх професійної компетентності здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну службу".

Стаття 25. Просування службовця органу місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, по службі

1. Просування службовця органу місцевого самоврядування, який займає адміністративну посаду, по службі здійснюється шляхом:

призначення його на вищу адміністративну посаду в порядку переведення відповідно до частини другої статті 32 Закону України "Про державну службу";

присвоєння йому наступного рангу службовця органу місцевого самоврядування.

2. Просування службовця органу місцевого самоврядування по службі не здійснюється протягом строку дії накладеного на нього дисциплінарного стягнення.

Стаття 26. Підстави для припинення служби в органах місцевого самоврядування

1. Служба в органах місцевого самоврядування на виборних посадах припиняється з підстав, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та пунктом 5 частини першої статті 42 Закону України "Про державну службу" (крім посад сільського, селищного, міського голови).

2. Служба в органах місцевого самоврядування на адміністративних посадах припиняється з підстав, визначених Законом України "Про державну службу".

Стаття 27. Стаж служби в органах місцевого самоврядування

1. До стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, на посадах керівних працівників і спеціалістів у виконавчих органах всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, якщо до цього працівник перебував на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення роботи у зазначених органах повернувся на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

Розділ VI
ОПЛАТА ПРАЦІ, ЗАОХОЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ СЛУЖБОВЦЯ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 28. Оплата праці службовця органу місцевого самоврядування

1. Заробітна плата службовця органу місцевого самоврядування складається з посадового окладу, надбавок до нього та премій, передбачених цим Законом.

Службовець органу місцевого самоврядування має право також на інші гарантії та компенсації у сфері оплати праці, передбачені законом.

2. Схема посадових окладів службовців в органах місцевого самоврядування визначається щороку Кабінетом Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності законом України про Державний бюджет України на наступний рік одночасно з визначенням схеми посадових окладів державної служби шляхом встановлення мінімального та максимального розмірів посадових окладів для кожної підгрупи посад в органах місцевого самоврядування з урахуванням того, що мінімальний розмір посадового окладу в органах місцевого самоврядування для посад підгрупи V-5 встановлюється на рівні не менш як 1,6 розміра мінімальної заробітної плати.

Визначення схеми посадових окладів службовців органів місцевого самоврядування здійснюється в межах класифікації, передбаченої для відповідних посад державної служби.

3. Надбавка за вислугу років на службі в органах місцевого самоврядування встановлюється у співвідношенні до мінімальної заробітної плати на посаді в органах місцевого самоврядування залежно від стажу служби в органах місцевого самоврядування (стажу державної служби) в таких розмірах: понад 1 рік - 0,2; понад 5 років - 0,4; понад 10 років - 0,6; понад 15 років - 0,8; понад 20 років - 1.

4. Службовцю органу місцевого самоврядування встановлюється надбавка за ранг у співвідношенні до мінімальної заробітної плати залежно від присвоєного йому рангу: за 10 ранг - 0,08; за 9 ранг - 0,1; 8 ранг - 0,15; 7 ранг - 0,2; 6 ранг - 0,25; 5 ранг - 0,3; 4 ранг - 0,35; 3 ранг - 0,4; 2 ранг - 0,45; 1 ранг - 0,5.

5. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів, надбавок до них, премій та фінансування інших передбачених законом гарантій і компенсацій.

Стаття 29. Преміювання та інші види заохочення службовців органів місцевого самоврядування

1. Преміювання службовців органів місцевого самоврядування, які займають адміністративні посади, здійснюється за рішенням голови відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського голови у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків фонду посадових окладів та економії фонду оплати праці:

щомісяця - відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи;

щороку за результатами оцінювання службової діяльності у разі отримання відмінної оцінки - до 100 відсотків посадового окладу.

Преміювання службовців органу місцевого самоврядування, які займають виборні посади, здійснюється за рішенням відповідної ради з урахуванням результатів їх роботи.

2. Умови, порядок та розміри преміювання службовців органів місцевого самоврядування визначаються положенням про преміювання, затвердженим відповідною місцевою радою.

3. За особливі службові досягнення також можуть бути застосовані такі види заохочення службовця органу місцевого самоврядування:

1) дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом;

2) представлення до відзнаки відповідного органу місцевого самоврядування, органу виконавчої влади (подяка, почесна грамота тощо);

3) представлення до урядової нагороди та заохочувальних відзнак Прем'єр-міністра України (Почесна грамота Кабінету Міністрів України, подяка Прем'єр-міністра України тощо);

4) представлення до державної нагороди.

4. Заходи заохочення не застосовуються до службовця органу місцевого самоврядування протягом строку дії накладеного на нього дисциплінарного стягнення.

Стаття 30. Пенсійне забезпечення та грошова допомога службовцям органів місцевого самоврядування

1. Пенсійне забезпечення службовців органів місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та державної служби не менше 10 років та які на день досягнення віку, при досягненні якого особа має право на пенсію згідно із Законом України "Про державну службу", працювали на посадах в органах місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну службу".

2. Службовцям органів місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування вісім років і більше або працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування протягом повних двох і більше скликань, починаючи із скликання 1990 року, за винятком припинення повноважень з підстав, визначених статтею 78, пунктами 2, 3 і 4 частини першої, частиною другою статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктами 1 і 7 частини першої і пунктом 1 частини другої статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", а також з числа тих, які мають не менш як 20 років стажу служби в органах місцевого самоврядування, до якого включається час роботи (період), визначений пунктами 1 - 7 та 9 - 11 частини другої статті 35 Закону України "Про державну службу", за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсія призначається у порядку, визначеному Законом України "Про державну службу", незалежно від місця роботи на час досягнення віку, при досягненні якого особа має право на пенсію згідно із Законом України "Про державну службу". У зазначених випадках пенсія обчислюється у порядку, передбаченому для державних службовців, із сум заробітної плати службовця органу місцевого самоврядування, який займає посаду в таких органах за останньою посадою служби в органах місцевого самоврядування.

3. Пенсія по інвалідності у розмірах, передбачених законодавством України про державну службу, призначається за наявності страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", особам, визнаним інвалідами I та II групи у період перебування на службі в органах місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування, а також особам з числа інвалідів I та II групи незалежно від часу встановлення їм інвалідності, які мають не менше 10 років стажу служби в органах місцевого самоврядування на посадах, віднесених до посад служби в органах місцевого самоврядування, якщо безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії вони працювали на зазначених посадах. Пенсія по інвалідності відповідно до цього Закону призначається незалежно від причини інвалідності за умови припинення служби в органах місцевого самоврядування. У разі повернення зазначених осіб на службу в органи місцевого самоврядування чи на державну службу виплата пенсії відповідно до цього Закону зупиняється до припинення служби або досягнення ними віку, встановленого Законом України "Про державну службу". У цей час вони мають право на одержання пенсії, призначеної на загальних підставах.

4. У разі смерті особи в період перебування на службі в органах місцевого самоврядування непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), призначається пенсія у разі втрати годувальника у порядку, визначеному Законом України "Про державну службу" за наявності у годувальника стажу служби в органах місцевого самоврядування не менш як 10 років. До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені у статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника на умовах, передбачених цією частиною, мають також непрацездатні члени сім'ї померлої особи - колишнього службовця органу місцевого самоврядування, який отримував або мав право на отримання пенсії за Законом України "Про державну службу".

5. У разі припинення служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з виходом на пенсію відповідно до цього Закону, службовцю органу місцевого самоврядування виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десяти посадових окладів за наявності не менш як 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах державної служби, про що робиться запис у трудовій книжці.

Розділ VII
ДИСЦИПЛІНАРНА ТА МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЛУЖБОВЦЯ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 31. Дисциплінарна відповідальність службовця органу місцевого самоврядування

1. Дисциплінарна відповідальність полягає у накладенні на службовця органу місцевого самоврядування дисциплінарних стягнень за вчинення дисциплінарних проступків.

2. Порядок, підстави для притягнення службовця органу місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності та види дисциплінарних проступків і дисциплінарних стягнень визначені Законом України "Про державну службу".

Стаття 32. Суб'єкти, уповноважені застосовувати дисциплінарні стягнення

1. Право застосування дисциплінарних стягнень мають:

до службовців органів місцевого самоврядування, які займають виборні посади, - відповідна рада шляхом прийняття рішення (для сільського, селищного, міського голови - рішення приймається двома третинами складу ради шляхом таємного голосування);

до службовців органів місцевого самоврядування, які займають адміністративні посади, - голова відповідної ради, сільський, селищний, міський голова.

Стаття 33. Відшкодування шкоди службовцем органу місцевого самоврядування

1. Майнова та моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю службовця органу місцевого самоврядування під час здійснення ним своїх службових обов'язків, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету

2. Орган місцевого самоврядування має право зворотної вимоги (регресу) до винного службовця у розмірі та порядку, визначеному законом.

У разі застосування зворотної вимоги (регресу) службовець органу місцевого самоврядування несе майнову відповідальність тільки за шкоду, спричинену його протиправними діями або бездіяльністю.

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім статей 28 - 30, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2003 р., N 46, ст. 367; 2004 р., N 10, ст. 104; 2005 р., N 2, ст. 32, N 4, ст. 90, N 9, ст. 177; 2006 р., N 1, ст. 18, N 14, ст. 121; 2008 р., N 5-8, ст. 78; 2010 р., N 4, ст. 18; 2011 р., N 23, ст. 160, із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року N 3668-VI).

3. Умови оплати праці працівників органів місцевого самоврядування, які на день набрання чинності цим Законом є посадовими особами органів місцевого самоврядування і посади яких відповідно до цього Закону не є посадами в органах місцевого самоврядування, визначаються Кабінетом Міністрів України і не можуть зменшувати розмір їх заробітної плати.

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня офіційного оприлюднення цього Закону:

1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;

2) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

3) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос