Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях преобразования коммунальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, в хозяйственные общества

Проект закона Украины от 21.12.2011 № 9631
Дата рассмотрения: 14.06.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості перетворення комунальних унітарних підприємств, які провадять діяльність у сфері централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, у господарські товариства

Цей Закон визначає особливості перетворення комунальних унітарних підприємств, які провадять діяльність у сфері централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, у господарські товариства.

Стаття 1. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на організаційні та майнові відносини, пов'язані з перетворенням в установленому законодавством порядку в господарські товариства комунальних унітарних підприємств, які провадять діяльність у сфері централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення (далі - комунальні підприємства) та утворені на базі майна:

що є власністю однієї територіальної громади;

спільної власності територіальних громад і перебувають в управлінні районної або обласної ради.

Стаття 2. Прийняття рішення про перетворення комунальних підприємств у господарські товариства

Рішення про перетворення комунальних підприємств у господарські товариства приймає:

відповідна сільська, селищна, міська рада - щодо комунальних підприємств, які утворені на базі майна, що є власністю однієї відповідної територіальної громади;

районна або обласна рада - щодо перетворення комунальних підприємств, які утворені на базі майна спільної власності територіальних громад, у разі, якщо відповідні територіальні громади делегували їм повноваження на відчуження такого майна. Якщо таке повноваження не передано обласним або районним радам, рішення про перетворення зазначених комунальних підприємств приймає відповідна сільська, селищна або міська рада.

Стаття 3. Види господарських товариств, в які можуть бути перетворені комунальні підприємства

Комунальні підприємства можуть бути перетворені в акціонерне товариство (публічне або приватне) або товариство з обмеженою відповідальністю.

Комунальні підприємства не можуть бути перетворені в акціонерне товариство (публічне або приватне) або товариство з обмеженою відповідальністю, якщо стосовно них відповідною радою прийнято рішення про передачу в оренду чи концесію та така передача вже здійснена.

Стаття 4. Формування статутного капіталу господарських товариств, утворених шляхом перетворення комунальних підприємств

1. Статутний капітал господарського товариства, утвореного шляхом перетворення комунального підприємства (далі - господарське товариство), формується в розмірі та за рахунок майна, що визначаються відповідною радою. Розмір статутного капіталу такого господарського товариства має бути не менше мінімального розміру, встановленого законом.

2. Забороняється формування статутного капіталу господарського товариства за рахунок:

комунального майна, яке не підлягає приватизації;

комунального майна, переданого в оренду чи концесію;

бюджетних коштів, коштів, отриманих у кредит та під заставу.

3. Комунальне майно вноситься до статутного капіталу господарського товариства за вартістю, визначеною в результаті проведення незалежної оцінки майна відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4. Порядок, підстави та умови передачі земельних ділянок у власність або користування господарському товариству, визначаються земельним законодавством.

Стаття 5. Використання господарським товариством комунального майна, яке не підлягає приватизації

1. Право користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації, за рішенням відповідної ради, визначеної статтею 2 цього Закону, вноситься до статутного капіталу публічного акціонерного товариства, утвореного шляхом перетворення комунального підприємства (далі - публічне акціонерне товариство). Внесення такого права до статутного капіталу приватного акціонерного товариства або господарського товариства іншого виду забороняється.

Разом з прийняттям рішення про внесення права користування комунальним майном до статутного капіталу публічного акціонерного товариства відповідна рада визначає спосіб і мету використання цього майна.

2. Передача права користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації, до статутного капіталу публічного акціонерного товариства не тягне за собою переходу права власності на зазначене майно.

Стаття 6. Умови реалізації внесеного до статутного капіталу публічного акціонерного товариства права користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації

1. Право користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації, внесене до статутного капіталу публічного акціонерного товариства, зазначається у статуті товариства.

2. У разі грубого або систематичного порушення товариством умов використання комунального майна, яке не підлягає приватизації і право користування яким внесене до статутного капіталу публічного акціонерного товариства, відповідна рада зобов'язана звернутися до суду з позовом про припинення права користування.

3. Публічне акціонерне товариство, реалізуючи внесене до його статутного капіталу право користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації, використовує таке майно відповідно до його цільового призначення в спосіб, визначений у рішенні відповідної ради та статуті товариства.

4. Обов'язок щодо утримання комунального майна, яке не підлягає приватизації, і право користування яким внесене до статутного капіталу публічного акціонерного товариства, ризик його випадкового знищення і випадкового пошкодження несе це товариство.

5. Публічне акціонерне товариство має право за згодою відповідної ради проводити поліпшення комунального майна, яке не підлягає приватизації і право користування яким внесено до статутного капіталу публічного акціонерного товариства. Відчуження чи передача в заставу поліпшень зазначеного майна забороняється.

6. Публічне акціонерне товариство не має права відчужувати або передавати в заставу право користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації, і право користування яким внесено до його статутного капіталу.

7. Право користування комунальним нерухомим майном, яке не підлягає приватизації, підлягає державній реєстрації відповідно до законодавства.

8. Право користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації, внесеним до статутного капіталу публічного акціонерного товариства, зберігається за ним незалежно від переходу права власності на зазначене майно або зміни особи, яка здійснює повноваження власника відповідного майна.

9. Під час користування публічним акціонерним товариством комунальним майном, яке не підлягає приватизації, органам місцевого самоврядування забороняється вчинення правочинів щодо надання права користування цим майном іншим фізичним і юридичним особам (укладення договорів оренди, концесії тощо).

10. У разі можливої зміни правового режиму комунального майна з такого, що не підлягає приватизації, на таке, що підлягає приватизації, власник майна зобов'язаний повідомити про це публічне акціонерне товариство не пізніш як за один місяць. У такому випадку товариство має першочергове право на подальшу приватизацію цього майна.

11. У разі припинення публічного акціонерного товариства (незалежно від підстав такого припинення, наявності у товариства правонаступників), введення щодо товариства відповідно до законодавства процедури розпорядження майном боржника, зміни типу товариства на приватне акціонерне товариство право користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації, припиняється і відповідне майно повертається територіальній громаді (громадам) разом з усіма проведеними поліпшеннями.

Право власності на поліпшення майна, яке не підлягає приватизації, здійснене публічним акціонерним товариством у період користування майном, належить відповідній раді, якщо інше не передбачено статутом товариства або договором.

Стаття 7. Процедура перетворення комунальних підприємств у господарські товариства

1. Перетворення комунального підприємства в господарське товариство здійснюється у такій послідовності:

прийняття рішення про припинення підприємства шляхом перетворення;

визначення переліку та проведення оцінки майна, на базі якого буде сформовано статутний капітал господарського товариства;

вчинення дій, пов'язаних з перетворенням комунального унітарного підприємства у господарське товариство, та державна реєстрація суб'єкта господарювання нової організаційно-правової форми;

формування органів управління господарського товариства.

2. Рішення про припинення підприємства шляхом перетворення комунального підприємства в господарське товариство приймається відповідною радою за результатами розгляду обґрунтування необхідності такого перетворення, підготовленого органом, уповноваженим управляти комунальним майном. Обґрунтування повинне містити результати аналізу показників господарської діяльності підприємства за останні три роки.

Господарське товариство, утворене в результаті перетворення з використанням майна комунального підприємства, що має заборгованість перед бюджетами всіх рівнів, фондами соціального страхування, Пенсійним фондом України, є правонаступником за зобов'язаннями щодо погашення боргів такого підприємства, пропорційно переданому майну.

3. У рішенні про перетворення відповідна рада повинна визначити:

організаційно-правову форму господарського товариства, що створюється, а у разі перетворення комунального підприємства в акціонерне товариство, також тип акціонерного товариства;

склад комісії з припинення комунального підприємства та порядок її роботи;

перелік майна, що вноситься до статутного капіталу господарського товариства, яке утворюється в результаті перетворення комунального підприємства.

4. Забезпечення визначення переліку та проведення оцінки майна, на базі якого буде сформовано статутний капітал господарського товариства, покладається на комісію з припинення комунального підприємства, яка утворюється радою, що прийняла рішення про перетворення підприємства. До складу комісії включаються представники відповідної ради, органу, уповноваженого управляти комунальним підприємством, адміністрації підприємства, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців на галузевому рівні у сфері житлово-комунальних послуг і професійних спілок, що є стороною, або приєдналися до Галузевої угоди. Матеріальне та організаційне забезпечення роботи комісії, оплата послуг з проведення незалежної оцінки, аудиту здійснюється за рахунок підприємства, що перетворюється, якщо інше не визначено рішенням відповідної ради.

5. Комісія з припинення комунального підприємства організує і забезпечує в шестимісячний строк:

інвентаризацію майна комунального підприємства і відокремлення майна, яке не підлягає приватизації, від майна, що не заборонено до приватизації;

проведення незалежної оцінки майна підприємства (у тому числі права користування майном, яке не підлягає приватизації, у разі коли відповідна рада в рішенні про перетворення передбачила внесення його до статутного капіталу публічного акціонерного товариства) відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

проведення аудиторської перевірки господарської діяльності підприємства за останній фінансовий рік та станом на останній звітний період;

підготовку проекту статуту господарського товариства;

підготовку проекту акта прийому-передачі щодо майна, прав і обов'язків підприємства.

6. Після завершення роботи комісія з припинення комунального підприємства подає відповідній раді звіт про свою діяльність, результати оцінки майна і аудиторської перевірки діяльності комунального підприємства, а також проекти статуту господарського товариства і передавального акта.

7. Відповідна рада розглядає подані комісією з припинення комунального підприємства документи, затверджує перелік об'єктів (майна) підприємства, яке не підлягає приватизації, затверджує передавальний акт і статут створюваного господарського товариства, призначає особу, уповноважену на вчинення дій, пов'язаних з його державною реєстрацією, та вчинення інших дій, необхідних для початку функціонування товариства як юридичної особи.

Засновником (учасником) створюваного господарського товариства виступає відповідна територіальна громада (громади) в особі відповідної ради. При цьому на ради та створені ними у процесі перетворення комунальних підприємств товариства з обмеженою відповідальністю не поширюється обмеження, передбачене абзацом другим частини другої статті 141 Цивільного кодексу України.

8. Вчинення необхідних фактичних і юридичних дій щодо державної реєстрації припинення комунального підприємства шляхом перетворення покладається на комісію з припинення комунального підприємства, а щодо державної реєстрації створюваного господарського товариства - на його уповноважену особу.

9. Особа, уповноважена на вчинення дій, пов'язаних з його державною реєстрацією, та вчинення інших дій, необхідних для початку функціонування товариства як юридичної особи,. у місячний строк після державної реєстрації такого товариства і припинення державної реєстрації комунального підприємства подає на розгляд відповідної ради пропозиції щодо створення органів управління господарським товариством та їх персонального складу. Результати розгляду оформляються рішенням відповідної ради. Функції загальних зборів акціонерів (учасників) виконує відповідна рада. Комунальне підприємство може бути перетворено в акціонерне товариство або у товариство з обмеженою відповідальністю, при цьому обов'язково утворюються наглядова рада та ревізійна комісія у складі не менше трьох осіб кожна.

10. У разі перетворення комунального підприємства в акціонерне товариство протягом 30 календарних днів з дня його державної реєстрації таке товариство подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрації випуску акцій.

11. Створення та державна реєстрація акціонерного товариства, утвореного шляхом перетворення комунального підприємства, здійснюється відповідно до вимог законодавства про акціонерні товариства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Стаття 8. Розпорядження корпоративними правами господарського товариства, утвореного шляхом перетворення комунального підприємства

1. Власником корпоративних прав господарського товариства, утвореного шляхом перетворення комунального підприємства є відповідна територіальна громада (громади) в особі відповідної ради, яка прийняла рішення про перетворення.

2. Розпорядження належними відповідній територіальній громаді (громадам) корпоративними правами господарського товариства здійснюють відповідна рада або уповноважені нею орган чи особа в порядку, визначеному законодавством.

3. Відчуження акцій (часток) господарського товариства, що належать територіальній громаді (громадам), повинно здійснюватися відповідно до законодавства про приватизацію та захист економічної конкуренції.

Стаття 9. Особливості роботи господарського товариства, утвореного шляхом перетворення комунального підприємства

1. Господарське товариство зобов'язано забезпечувати виробництво (надання) належних рівня та якості житлово-комунальних послуг у достатніх для забезпечення споживачів обсягах, які виробляло (надавало) відповідне комунальне підприємство в межах відповідної територіальної громади (громад).

2. У разі внесення до статутного капіталу публічного акціонерного товариства права користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації, таке товариство зобов'язано здійснювати його поточний, капітальний ремонт та реконструкцію, вживати необхідних заходів щодо збереження зазначеного майна.

Нарахування амортизації на майно (основні засоби), яке не підлягає приватизації і право користування яким було внесене до статутного капіталу публічного акціонерного товариства, здійснюється таким товариством. Амортизаційні відрахування залишаються в розпорядженні товариства та використовуються виключно для відновлення такого майна (основних засобів).

Ліквідація господарського товариства здійснюється у порядку та на підставах, визначених законодавством.

Стаття 10. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. В абзаці п'ятнадцятому пункту "г" частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122 із наступними змінами) слова "міст, інших" виключити.

____________

Опрос