Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях преобразования коммунальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, в хозяйственные общества

Проект закона Украины от 21.12.2011 № 9631
Дата рассмотрения: 21.12.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості перетворення комунальних унітарних підприємств, які провадять діяльність у сфері централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, в господарські товариства

Цей Закон визначає особливості перетворення комунальних унітарних підприємств, які провадять діяльність у сфері централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, в господарські товариства.

Стаття 1. Сфера дії цього Закону

1. Дія цього Закону поширюється на організаційні та майнові відносини, пов'язані з перетворенням в установленому законодавством порядку в господарські товариства комунальних унітарних підприємств, які провадять діяльність у сфері централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення (далі - комунальні підприємства) та утворені на базі майна:

що є власністю однієї територіальної громади;

спільної власності територіальних громад і перебувають в управлінні районної або обласної ради.

Стаття 2. Органи, уповноважені приймати рішення про перетворення комунальних підприємств в господарські товариства

1. Рішення про перетворення комунальних підприємств у господарські товариства приймає:

відповідна сільська, селищна, міська рада - щодо комунальних підприємств, які утворені на базі майна, що є власністю однієї територіальної громади;

відповідна районна, обласна рада - щодо комунальних підприємств, які утворені на базі майна спільної власності територіальних громад і перебувають в управлінні районної, обласної ради.

Стаття 3. Види господарських товариств, в які можуть бути перетворені комунальні підприємства

1. Комунальні підприємства можуть бути перетворені в акціонерне товариство (публічне або приватне) або в товариство з обмеженою відповідальністю.

Стаття 4. Формування статутного капіталу господарських товариств, утворених шляхом перетворення комунальних підприємств

1. Статутний капітал господарського товариства, утвореного шляхом перетворення комунального підприємства (далі - господарське товариство) формується в розмірі та за рахунок майна, що визначене радою, яка відповідно до статті 2 цього Закону прийняла рішення про перетворення комунального підприємства. Розмір статутного капіталу такого господарського товариства повинен бути не менше мінімального розміру, встановленого законом.

2. Забороняється формування статутного капіталу господарського товариства за рахунок:

комунального майна, яке не підлягає приватизації:

бюджетних коштів, коштів, одержаних у кредит та під заставу.

3. Комунальне майно (в тому числі право користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації) вноситься до статутного капіталу господарського товариства за вартістю, визначеною в результаті проведення незалежної оцінки майна відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4. Порядок, підстави та умови передачі земельних ділянок у власність або користування господарському товариству, визначаються земельним законодавством.

Стаття 5. Використання комунального майна, яке не підлягає приватизації, господарським товариством

1. Право користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації, може бути за рішенням відповідної ради, що визначена статтею 2 цього Закону, внесене до статутного капіталу публічного акціонерного товариства, утвореного шляхом перетворення комунального підприємства (далі - публічне акціонерне товариство). Внесення такого права до статутного капіталу господарського товариства іншого виду забороняється.

Разом з прийняттям рішення про внесення права користування таким майном до статутного капіталу публічного акціонерного товариства відповідна рада повинна визначити:

межі реалізації такого права (спосіб і мету використання майна);

строк, на який надається таке право.

2. Передача права користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації, до статутного капіталу публічного акціонерного товариства не тягне за собою переходу права власності на зазначене майно.

Стаття 6. Умови реалізації внесеного до статутного капіталу публічного акціонерного товариства права користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації

1. У разі внесення до статутного капіталу публічного акціонерного товариства права користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації, межі реалізації та строк надання такого права повинні бути зазначені у статуті товариства.

2. Право користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації, надається публічному акціонерному товариству на визначений відповідною радою строк, але не менш як на десять років.

У разі грубого або систематичного порушення товариством умов використання комунального майна, яке не підлягає приватизації і право користування яким внесене до статутного капіталу публічного акціонерного товариства, суд за позовом відповідної ради може достроково припинити таке право користування.

3. Публічне акціонерне товариство, реалізуючи внесене до його статутного капіталу право користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації, використовує таке майно відповідно до його цільового призначення в спосіб, визначений у рішенні відповідної ради та статуті товариства.

4. Обов'язок щодо утримання комунального майна, яке не підлягає приватизації і право користування яким внесено до статутного капіталу публічного акціонерного товариства, ризик його випадкового знищення і випадкового пошкодження несе таке товариство.

5. Публічне акціонерне товариство має право за згодою відповідної ради проводити поліпшення комунального майна, яке не підлягає приватизації і право користування яким внесено до статутного капіталу публічного акціонерного товариства. Відчуження чи передача в заставу поліпшень зазначеного майна забороняється.

6. Публічне акціонерне товариство не має права відчужувати або передавати в заставу право користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації.

7. Право користування комунальним нерухомим майном, яке не підлягає приватизації, підлягає державній реєстрації відповідно до законодавства.

8. Право користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації, протягом строку, на який воно надане, зберігається за публічним акціонерним товариством незалежно від переходу права власності на зазначене майно.

9. Забороняється вчинення органами місцевого самоврядування правочинів, які передбачають надання права користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації, іншим фізичним і юридичним особам (укладення договорів оренди, концесії тощо), протягом строку, на який публічному акціонерному товариству надано зазначене право.

10. У разі внесення до статутного капіталу публічного акціонерного товариства права користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації, на строк менший, ніж строк існування товариства, таке товариство не пізніше ніж за один рік до закінчення строку, на який надано таке право, зобов'язане розпочати з власником майна переговори щодо умов і підстав подальшого його використання.

Товариство зобов'язане повідомити своїм акціонерам та кредиторам про результати переговорів не пізніше як за три місяці до закінчення зазначеного строку.

11. Після закінчення строку, на який публічному акціонерному товариству надавалося право користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації, в тому числі у разі його дострокового припинення відповідно до частини другої цієї статті, а також у разі введення щодо товариства процедури розпорядження майном боржника відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", припинення товариства (незалежно від підстав такого припинення, наявності у товариства правонаступників та строку, на який надавалося право), зміни типу товариства на приватне, зазначене право припиняється, і відповідне майно повертається територіальній громаді (громадам) разом з усіма проведеними поліпшеннями.

Право власності на поліпшення майна, яке не підлягає приватизації, здійснене публічним акціонерним товариством у період користування майном, належить відповідній раді.

Стаття 7. Процедура перетворення комунальних підприємств у господарські товариства

1. Перетворення комунального підприємства в господарське товариство здійснюється у такій послідовності:

прийняття рішення про припинення підприємства шляхом перетворення;

визначення переліку та проведення оцінки майна, на базі якого буде сформовано статутний капітал господарського товариства;

вчинення дій, пов'язаних з перетворенням комунального унітарного підприємства у господарське товариство, та реєстрація суб'єкта господарювання нової організаційно-правової форми;

формування органів управління господарського товариства.

2. Рішення про перетворення комунального підприємства в господарське товариство приймається відповідною радою за результатами розгляду обґрунтування необхідності такого перетворення, підготовленого органом, уповноваженим управляти комунальним майном. Обґрунтування повинне містити результати аналізу показників господарської діяльності підприємства за останні три роки.

3. У рішенні про перетворення відповідна рада повинна визначити:

організаційно-правову форму майбутнього господарського товариства, а у разі перетворення комунального підприємства в акціонерне товариство також тип акціонерного товариства;

строк та умови передачі господарському товариству комунального майна, яке не підлягає приватизації;

склад комісії з припинення комунального підприємства та порядок її роботи.

4. Забезпечення визначення переліку та проведення оцінки майна, на базі якого буде сформовано статутний капітал господарського товариства, покладається на комісію з припинення комунального підприємства, яка утворюється радою, що прийняла рішення про перетворення підприємства. До складу комісії включаються представники відповідної ради, органу, уповноваженого управляти комунальним підприємством, адміністрації підприємства, інших органів та установ за погодженням з ними. Матеріальне та організаційне забезпечення роботи комісії, оплата послуг з проведення незалежної оцінки, аудиту здійснюється за рахунок підприємства, що перетворюється, якщо інше не визначено рішенням відповідної ради.

5. Комісія з припинення комунального підприємства організує і забезпечує в шестимісячний строк:

інвентаризацію майна комунального підприємства і відокремлення майна, яке не підлягає приватизації, від майна, що не заборонене до приватизації;

проведення незалежної оцінки майна підприємства (в тому числі права користування майном, яке не підлягає приватизації, в разі коли відповідна рада в рішенні про перетворення передбачила внесення його до статутного капіталу публічного акціонерного товариства) відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

проведення аудиторської перевірки господарської діяльності підприємства за останній фінансовий рік та станом на останній звітний період;

підготовку проекту статуту господарського товариства;

підготовку проекту передавального акта щодо майна, прав і обов'язків підприємства.

6. Після завершення роботи комісія з припинення комунального підприємства подає відповідній раді звіт про свою діяльність, результати оцінки майна і аудиторської перевірки діяльності комунального підприємства, а також проект статуту господарського товариства і проект передавального акта.

7. Відповідна рада розглядає подані комісією з припинення комунального підприємства документи, затверджує перелік об'єктів (майна) підприємства, яке не підлягає приватизації, затверджує передавальний акт і статут створюваного господарського товариства, призначає його тимчасового керівника.

Засновником (учасником) створюваного господарського товариства виступає відповідна територіальна громада (громади) в особі відповідної ради. При цьому на ради та створені ними у процесі перетворення комунальних підприємств господарські товариства не поширюється обмеження, передбачене абзацом другим частини другої статті 141 Цивільного кодексу України.

8. Вчинення необхідних фактичних і юридичних дій щодо державної реєстрації припинення комунального підприємства шляхом перетворення покладається на комісію з припинення комунального підприємства, а щодо державної реєстрації створюваного господарського товариства - на його тимчасового керівника.

9. Тимчасовий керівник господарського товариства в місячний строк після державної реєстрації такого товариства і державної реєстрації припинення у результаті перетворення комунального підприємства подає на розгляд загальних зборів акціонерів (учасників) пропозиції щодо створення органів господарського товариства та їх персонального складу. Функції загальних зборів акціонерів (учасників) виконує відповідна рада. При цьому в акціонерних товариствах обов'язково утворюються наглядова рада та ревізійна комісія у складі не менш як три особи кожна.

10. У разі перетворення комунального підприємства в акціонерне товариство протягом 30 календарних днів з дня його державної реєстрації таке товариство подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрації випуску акцій.

11. Створення та державна реєстрація акціонерного товариства, утвореного шляхом перетворення комунального підприємства, здійснюється відповідно до вимог законодавства про акціонерні товариства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Стаття 8. Розпорядження корпоративними правами господарського товариства

1. Власником корпоративних прав господарського товариства є відповідна територіальна громада (громади) в особі відповідної ради, яка прийняла рішення про перетворення, а також інші суб'єкти, що набули корпоративних прав товариства.

2. Розпорядження належними відповідній територіальній громаді (громадам) корпоративними правами господарського товариства здійснюють відповідна рада або уповноважені нею орган чи особа в порядку, визначеному законодавством.

3. Відчуження акцій (часток) господарського товариства, які належать територіальній громаді (громадам), здійснюється відповідно до законодавства про приватизацію. У разі відчуження акцій або розміщення додаткових акцій публічного акціонерного товариства, до статутного капіталу якого внесене право користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації, у власності відповідної територіальної громади (громад) повинно залишатися понад шістдесят відсотків акцій такого товариства. При цьому частка акцій, що належать відповідній територіальній громаді (громадам), не повинна бути меншою за частку, що становить вартість зазначених прав у майні товариства.

Стаття 9. Особливості роботи господарського товариства

1. Господарське товариство зобов'язане забезпечувати виробництво (надання) належних рівня та якості житлово-комунальних послуг у достатніх для забезпечення споживачів обсягах, які виробляло (надавало) відповідне комунальне підприємство в межах відповідної територіальної громади (громад).

Відповідна рада може вимагати від органу, який приймає рішення про припинення господарського товариства, відкладення такого припинення до налагодження роботи іншого суб'єкта господарювання, який зможе забезпечити надання споживачам на території відповідної територіальної громади (громад) належних рівня та якості житлово-комунальних послуг у достатніх для забезпечення споживачів обсягах.

2. У разі внесення до статутного капіталу публічного акціонерного товариства права користування комунальним майном, яке не підлягає приватизації, таке товариство зобов'язане здійснювати його поточний, капітальний ремонт та реконструкцію, вживати необхідних заходів до збереження зазначеного майна.

Нарахування амортизації на майно (основні засоби), яке не підлягає приватизації і право користування яким було внесене до статутного капіталу публічного акціонерного товариства, здійснюється таким товариством. Амортизаційні відрахування залишаються в розпорядженні товариства та використовуються виключно для відновлення такого майна (основних засобів).

Стаття 10. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. В абзаці п'ятнадцятому пункту "г" частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122 із наступними змінами) слово "міст" замінити словами "населених пунктів".

 

Голова Верховної Ради України

Опрос