Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования управления профессионально-техническим образованием

Проект закона Украины от 13.12.2011 № 9587
Дата рассмотрения: 13.12.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170):

1) підпункт 2 пункту "а" викласти в такій редакції:

"2) забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації та здобуття професійно-технічної освіти, продуктивної праці учнів, зокрема проходження виробничої практики; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, професійно-технічних навчальних закладів державної або комунальної форми власності, дитячих, молодіжних і науково-просвітницьких організацій;";

2) у пункті "б":

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) надання допомоги випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів державної або комунальної форми власності у працевлаштуванні;";

у підпункті 8 слова "професійно-технічних закладах освіти" замінити словами "професійно-технічних навчальних закладах";

підпункт 9 після слова "неповнолітнім" доповнити словом ", учням".

2. У Законі України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 2003 р., N 37, ст. 300; 2004 р., N 8, ст. 67; 2008 р., N 27-28, ст. 253):

1) статтю 7 доповнити частиною такого змісту:

"Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти може тимчасово передавати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям свої окремі повноваження з управління професійно-технічними навчальними закладами державної форми власності.";

2) статтю 8 доповнити частиною такого змісту:

"Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти можуть тимчасово передавати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям свої окремі повноваження з управління професійно-технічними навчальними закладами державної форми власності.";

3) у частині першій статті 9:

доповнити частину після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

"організація і проведення конкурсів на заміщення вакантних посад директорів професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності та подання за їх результатами кандидатур на призначення спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти;

проведення атестації директорів професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти;

подання спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти пропозицій щодо формування мережі професійно-технічних навчальних закладів;

погодження положення про професійно-технічний навчальний заклад, що не має статусу юридичної особи.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - п'ятнадцятим;

абзац п'ятнадцятий після слів "професійно-технічної освіти" доповнити словами "або іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади";

4) статтю 14 доповнити частиною такого змісту:

"Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.";

5) у статті 21:

частину другу доповнити абзацом такого змісту:

"Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (у разі передачі їм відповідних повноважень спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти або іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади).";

доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

"Професійно-технічний навчальний заклад, що не має статусу юридичної особи, діє на підставі положення, затвердженого його засновником за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

6) у статті 24:

частину другу викласти в такій редакції:

"Директор професійно-технічного навчального закладу державної форми власності призначається на посаду за результатами конкурсу, який проводиться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, шляхом укладення з ним трудового договору (контракту) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, або Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (у разі передачі їм відповідних повноважень спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти або іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади). Директор призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства.";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Керівники професійно-технічних навчальних закладів усіх форм власності проходять атестацію у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти.";

7) у статті 26:

абзац третій частини восьмої викласти в такій редакції:

"державний кваліфікаційний екзамен (кваліфікаційний екзамен) або захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює.";

у частині тринадцятій слова "Міністерством праці та соціальної політики України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері праці та соціального захисту населення";

8) у статті 28:

частину першу після слів "час викладача" доповнити словами ", педагога професійного навчання";

частину третю після слів "роботи викладача" доповнити словами ", педагога професійного навчання";

9) частину першу статті 31 викласти в такій редакції:

"Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах є нормативно-правовим актом, який визначає:

код секції (підсекції), код та назву розділу (група, клас, підклас) за Національним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності" або номер групи загальних професій;

назву професії (професійну назву роботи) за Національним класифікатором України "Класифікатор професій";

належність робітничих професій (розряд, клас, категорія, група) для первинної професійної підготовки відповідно до атестаційного рівня професійно-технічного навчального закладу, а також професійно-технічного навчання на виробництві, у сфері послуг;

можливість перепідготовки за технологічно суміжною професією та підвищення кваліфікації у професійно-технічних навчальних закладах на виробництві, у сфері послуг.";

10) у статті 32:

у частині першій слова ", основних обов'язкових засобів навчання" виключити;

частину другу виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"Державні освітні стандарти з конкретних професій розробляються на основі державного стандарту професійно-технічної освіти і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері праці та соціального захисту населення та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади.";

11) у статті 36:

у першому реченні частини другої слова "програмами професійно-технічної освіти" замінити словами "програмами первинної професійної підготовки";

у частині третій слова "курсової підготовки," замінити словами "професійно-технічного навчання, в тому числі";

12) у статті 41 слова "діти, які залишились без піклування батьків" замінити словами "діти, позбавлені батьківського піклування";

13) у назві та тексті статті 43 слова "діти, які залишилися без піклування батьків" в усіх відмінках замінити словами "діти, позбавлені батьківського піклування" у відповідному відмінку;

14) у частині першій статті 45 слова "педагоги з професійного навчання" замінити словами "педагоги професійного навчання";

15) у статті 49:

у частині першій слова "державними професійно-технічними навчальними закладами" замінити словами "професійно-технічними навчальними закладами державної або комунальної форми власності";

частину другу викласти в такій редакції:

"Об'єкти права власності закріплюються засновником за професійно-технічним навчальним закладом державної або комунальної форми власності або установою професійно-технічної освіти на праві оперативного управління.";

частину четверту після слів "у державній" доповнити словами "або комунальній";

у частині п'ятій слова "державних професійно-технічних навчальних закладів" замінити словами "професійно-технічних навчальних закладів державної або комунальної форми власності";

у частині сьомій слова "інших (крім державної) формах" замінити словами "приватній формі";

16) у частині другій статті 50 слова "професійно-технічної підготовки робітників" замінити словами "професійної підготовки кваліфікованих робітників (первинної професійної підготовки)";

17) у статті 51:

у частині першій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"професійну підготовку кваліфікованих робітників (первинну професійну підготовку) понад державне замовлення, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до договорів, укладених з юридичними та фізичними особами;";

абзац третій після слова "освітніх" доповнити словами "та інших".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос