Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года

Проект закона Украины от 13.12.2011 № 9584
Дата рассмотрения: 28.04.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

Верховна Рада України постановляє:

I. Затвердити Загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, що додається.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім пунктів 3 і 4 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Постанову Верховної Ради України "Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 41, ст. 279);

Закон України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172).

3. Кабінету Міністрів України:

під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки на забезпечення виконання заходів, передбачених Загальнодержавною цільовою програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року;

вжити заходів до приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з введенням в дію цього Закону шляхом:

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

4. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:

скоригувати та затвердити відповідно до завдань Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року регіональні (місцеві) програми (заходи) щодо розвитку водного господарства;

під час розроблення та затвердження місцевих бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм (заходів) щодо розвитку водного господарства.

 

Голова Верховної Ради України

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

Мета Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року (далі - Програма)

Метою Програми є визначення основних напрямів державної політики у сфері водного господарства для задоволення потреби населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, збереження і відтворення водних ресурсів, впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, оптимізація водоспоживання, запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії вод.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Розв'язати проблему можливо за трьома варіантами, які передбачають:

перший - впровадження механізму державного впливу на розвиток водного господарства, що прискорить трансформаційні процеси, однак через недостатній рівень бюджетного фінансування не є оптимальним;

другий - лібералізацію економічних відносин, що сприятиме трансформаційним процесам і забезпечить розвиток водного господарства, однак не дасть змоги досягти позитивних результатів у короткий строк;

третій, оптимальний, - системну реалізацію державної політики у сфері водного господарства, використання ресурсів держави та регіонів з метою забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку водного господарства, що дасть можливість підвищити ефективність державного управління водними ресурсами.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

гармонізації українського законодавства з міжнародними нормами та удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку водного господарства;

впровадження ефективного, обґрунтованого та збалансованого механізму використання, охорони та відтворення водних ресурсів, забезпечення сталого розвитку державної системи моніторингу вод згідно з міжнародними нормами;

впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, розроблення та виконання планів управління басейнами річок, застосування економічної моделі цільового фінансування заходів у басейнах річок, утворення басейнових рад річок, а також підвищення ролі існуючих та утворення нових басейнових управлінь водних ресурсів;

підвищення технологічного рівня водокористування, впровадження маловодних та безводних технологій, розроблення більш раціональних нормативів водокористування, будівництва, реконструкції та модернізації систем водопостачання і водовідведення;

виконання робіт з берегоукріплення та регулювання русел річок, будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд, захисних дамб, польдерів, протипаводкових водосховищ, розчищення русел річок, упорядкування водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, розроблення схем комплексного протипаводкового захисту територій від шкідливої дії вод, удосконалення методів і технічних приладів для проведення гідрометеорологічних спостережень, прогнозування паводків;

забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, зокрема відновлення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу, реконструкції і модернізації меліоративних систем та їх споруд, інженерної інфраструктури меліоративних систем із створенням цілісних технологічних комплексів, впровадження нових способів поливу і осушення земель, застосування водо- та енергозберігаючих екологічно безпечних режимів зрошення і водорегулювання.

Виконання Програми здійснюється двома етапами.

На першому етапі (до 2016 року) передбачається:

1) визначити межі прибережних захисних смуг згідно з проектами землеустрою, насамперед на водних об'єктах, що є джерелами питного водопостачання;

2) здійснити першочергові заходи щодо:

відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану малих річок;

будівництва і реконструкції групових водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних мереж), запобігання виникненню аварійних ситуацій на них;

ліквідації наслідків шкідливої дії вод, захисту населених пунктів, виробничих об'єктів та сільськогосподарських угідь;

3) забезпечити централізованим питним водопостачанням сільські населені пункти, що користуються привізною водою, та здійснити пошук джерел підземних вод для питного водопостачання;

4) відновити функціонування меліоративних систем, здійснити реконструкцію і модернізацію їх інженерної інфраструктури, поліпшити екологічний стан зрошуваних земель;

5) удосконалити:

прямий водооблік і технології розподілу води на водогосподарських системах;

моніторинг поверхневих вод та меліорованих земель, зокрема шляхом розвитку автоматизованих спостережних мереж;

6) розробити:

регіональні програми розвитку водного господарства;

програми реконструкції і модернізації магістральних каналів;

регіональні схеми комплексного протипаводкового захисту територій від шкідливої дії вод.

На другому етапі (2017 - 2021 роки) передбачається:

1) впровадити систему інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом шляхом розроблення та виконання планів управління басейнами річок, застосування економічної моделі цільового фінансування заходів у басейнах річок, утворення басейнових рад річок, а також підвищення ролі існуючих та утворення нових басейнових управлінь водних ресурсів;

2) реалізувати водо- та енергозберігаючі технології, які забезпечують підвищення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу;

3) удосконалити стандарти і нормативи щодо використання водних ресурсів та лімітів забору води і скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти;

4) збудувати акумулювальні протипаводкові ємності у гірських та рівнинних частинах річок, польдери та протипаводкові водосховища для організації управління паводковим стоком;

5) розробити та впровадити:

аналітичні методи проведення оцінки і визначення ризику негативного впливу певних видів провадження господарської діяльності на водні ресурси;

6) створити автоматизовану інформаційно-вимірювальну систему спостережень та прогнозування шкідливої дії вод;

8) удосконалити систему державного управління водними ресурсами.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є створення сприятливих умов для ефективного функціонування водного господарства, реалізація державної політики у сфері управління, використання та відтворення водних ресурсів за басейновим принципом, забезпечення розвитку меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об'єктів комплексного призначення, удосконалення організаційної структури інтегрованого управління водними ресурсами.

Завданнями Програми є:

1) у напрямі забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами:

забезпечення експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу;

реконструкція і модернізація інженерної інфраструктури меліоративних систем із створенням цілісних технологічних комплексів;

інженерний захист від підтоплення сільськогосподарських угідь і населених пунктів, розташованих у межах меліорованих територій;

забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем;

удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення управління водними ресурсами і здійснення моніторингу вод;

2) у напрямі першочергового забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою:

спорудження сучасних систем питного водопостачання;

забезпечення розвитку системи водовідведення;

удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення водопостачання і водовідведення у маловодних і забруднених регіонах;

3) у напрямі захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод та комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету, а також у басейні річки Тиси у Закарпатській області:

будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм;

будівництво акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, польдерів та протипаводкових водосховищ;

застосування сучасних методів спостереження та прогнозування паводків, своєчасне, достовірне інформування населення та підприємств про можливість виникнення надзвичайної паводкової ситуації, а також про її наслідки;

будівництво та реконструкція протизсувних і протиселевих споруд;

виконання місцевих програм відродження малих річок і водойм;

зменшення інтенсивності поверхневого стоку;

удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення захисту територій від шкідливої дії вод;

4) у напрямі екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води:

упорядкування споруд водовідведення на об'єктах житлово-комунального господарства, господарських об'єктах та урбанізованих територіях;

забезпечення екологічно безпечного функціонування дніпровських водосховищ;

запобігання забрудненню підземних вод;

створення більш чистого виробництва, замкнутих (безстічних) систем виробничого водопостачання, впровадження мало- і безводних технологій, забезпечення повторного використання стічних вод;

зменшення впливу радіоактивного забруднення на водні об'єкти у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення;

відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та ліквідація наслідків шкідливої дії вод;

удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро.

Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 2.

Очікувані результати та ефективність виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

задовольнити потребу населення і галузей національної економіки у якісних водних ресурсах;

зменшити обсяг споживання та відведення води;

забезпечити ефективний захист територій та населення від шкідливої дії вод;

удосконалити галузеву структуру водокористування, насамперед у металургії, енергетиці, хімічній промисловості;

знизити у 1,5 - 2 рази рівень водоємності промислового виробництва;

підвищити ефективність та забезпечити екологічну безпеку водокористування;

зменшити залежність вирощування сільськогосподарських культур від несприятливих погодних умов;

забезпечити функціонування меліоративних систем і поліпшити екологічний стан зрошуваних та осушених угідь;

мінімізувати можливі збитки, що спричиняються шкідливою дією вод;

удосконалити систему державного управління водними ресурсами.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законом. Обсяг фінансування визначається щороку під час складання проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням реальних можливостей державного бюджету.

Орієнтовний обсяг фінансування становить 46478,46 млн гривень, зокрема за рахунок державного бюджету - 21029,03 млн, місцевого бюджету - 9294,23 млн, інших джерел, не заборонених законом - 16155,2 млн, у тому числі за напрямами:

забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь - 30090,49 млн;

першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою - 1668,6 млн;

захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод - 1571,48 млн;

комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету - 5226,69 млн.;

комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиси у Закарпатській області - 1835,2 млн;

екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води - 6086 млн гривень.

____________

Опрос